Year 2018, Volume 9 , Issue 18, Pages 125 - 146 2018-11-25

Türkiye’de Dış Ticaret ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi

Analysis of Relationship Between Foreign Trade and Inflation in Turkey

Dilek ŞAHİN [1]


Bu çalışmanın esas amacı, 2005:01 ve 2018:06 dönemleri arasında Türkiye’de dış ticaret ve enflasyon arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Değişkenlerin durağanlığı yapısal kırılmasız birim kök testi (ADF, PP) ve bir yapısal kırılmaya izin veren (Zivot-Andrews) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre;  değişkenler arasında uzun dönemli ilişki yoktur. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisine Balcılar vd. (2010) Boostrap Kayan pencereler nedensellik testi ile bakılmıştır. Balcılar vd.,(2010) takip ederek, Boostrap Kayan pencereler nedensellik testi ile değişkenler arasında farklı aylar itibariyle nedenselliğin olduğu görülmüştür. 

Dış Ticaret, Enflasyon, Nedensellik Testi, Türkiye
 • ATABAY, Rana. (2016), “The Relationship Between Trade Openness and Inflation in Turkey”, International Journal of Research in Business & Social Science, 5(3), ss.137-145.
 • BALCILAR, M., Z. Özdemir ve Y.Arslantürk (2010). “Economic Growth and Energy Consumption Causal Nexus Viewed Through a Boostrap Rolling Window”, Energy Economics, 32, ss.1398-1410.
 • DICKEY, D., W. Fuller (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), pp. 1057-1072.
 • DICKEY, D., W. Fuller (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366): 427-431.
 • GREGORY, A.W. ve B.E.Hasen (1996). “Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts”, Journal of Econometrics, 70, pp.99-126.
 • GÜNEŞ, Şahabettin ve Fatih Konur (2013), “Türkiye Ekonomisinde Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), ss.7-20.
 • HEPAKTAN, Erdem. (2008), “Türkiye’nin Dönüşüm Sürecinde Dış Ticaret Politikaları”, 2.Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, ss.1-22.
 • KIZILGÖZ, Özlem ve Evren İpek (2015). “Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), ss.43-54.
 • KIGANDA, E., N.OBANGE., S.ADHIAMBO (2017). “The Relationship Between Exports and Inflation in Kenya: An Aggregated Econometric Analysis”, Asian Journal of Economics, Business and Accounting. 3(1),pp. 1-12.
 • LOTFALIĞOUR, M.R., S.MONTAZERI, S.SEDIGHI (2013). “Trade Openness and Inflation. Evidence from MENA Region Countries”, Economic- Insights-Trends and Challenges. 2, pp.1-11.
 • MUHKTAR, Tahir. (2012), “Does Trade Openness Reduce Inflation? Empirical Evidence from Pakistan”, Journal Economic Cooperation and Development, 33(2), pp.33-52.
 • NİŞANCI,M., İ.KARABIYIK ve M. Uçar (2011).”Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerinde Dış Ticaret ve İktisadi Büyüme”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1),ss. 303-312.
 • ÖZYILDIZ, T., S.KOÇDEMİR ve İ.Çütçü (2018). “Ticari Dışa Açıklığın Enflasyon ve Büyüme İle İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Panel Veri Analizi Uygulaması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2),ss. 335-356.
 • PHILLIPS, P.C.B. and P.Peron (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika, 75(2), pp.335–34.
 • SALIMIFAR, M., M.RAZMI and Z. TAGHIZADEGAN (2015). “A Survey of the Effect of Trade Openness Size on Inflation Rate in Iran Using ARDL”, Theoretical and Applied Economics, 22(3), pp.143-154.
 • SAMIMI, A., S.GHADERI and B.SANGINABADI (2011). “Openness and Inflation in Iran”, International Journal of Economics and Management Engineering, 1(1), pp.42-49.
 • SEPEHRİVAND, Aram ve Jabar, Azizi. (2016), “The Effect of Trade Openness on Onflation in D-8 Member Countries with an Emphasis on Romer Theory”, Asian Journal of Economic Modelling, 4(4), pp.162-167.
 • TCMB, http://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 20.06.2018)
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.06.2018)
 • UÇAK, Harun ve İbrahim Arısoy (2011), “Türkiye Ekonomisinde Verimlilik, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi”, Ege Akademik Bakış, 11(4), ss.639-651.
 • ULKE, Volkan ve Uğur, Ergün (2011). “Econometric Analysis of Import and Inflation Relationship in Turkey Between 1995 and 2010”, Journal of Economic and Social Studies, 1(2), ss.69-84.
 • ZAKARIA, Muhammad (2010). “Openness and Inflation: Evidence from Time Series Data”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), ss.313-322.
 • ZOMBE, C., L.DAKA., C.PHIRI., O.KAONGA., F.CHIBWE and V.SESHAMANI (2017). “Investigating the Causal Relationship Between Inflation and Trade Openness using Toda-Yamamoto Approach: Evidence from Zambia”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(6), pp.171-182. ZIVOT, E., D.W.K. Andrews (1992). “Further Evidence of the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10, pp.251-270.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date 2018-Kasım
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4830-8106
Author: Dilek ŞAHİN (Primary Author)
Institution: TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 3, 2018
Acceptance Date : October 21, 2018
Publication Date : November 25, 2018

APA Şahi̇n, D . (2018). Türkiye’de Dış Ticaret ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (18) , 125-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/40570/458980