PDF EndNote BibTex RIS Cite

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Year 2015, Volume 10, Issue 1, 55 - 73, 01.06.2015

Abstract

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Year 2015, Volume 10, Issue 1, 55 - 73, 01.06.2015

Abstract

Bu araştırma, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin Serbest Zaman Etkinlikleri(SZE) dersinin kullanımına ilişkin görüşlerini, bu derste kullanılan etkinliklerin sıklığını ve seçilen etkinliklerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik genel tarama türünde, betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de Ağrı ili merkezinde, Milli Eğitim’e bağlı 27 ilkokulda görev yapan 694 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Örneklem, evrendeki okullardan seçkisiz oransız örnekleme yöntemiyle seçilmek suretiyle toplam 20 okulda görev yapan 300 sınıf öğretmeninden oluşturulmuştur. Araştırmada, öğretmenlerin SZE dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen, Serbest Zaman Etkinlikleri Dersini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel çözümlemeler, Ki-kare testi ve korelasyon katsayısı kullanılarak yapılmıştır. En düşük anlamlılık düzeyi p

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Semra ŞEN This is me


İsmail SARİKAYA This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Şen, S. & Sarikaya, İ. (2015). SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 55-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/15928/167506