ISSN: 1307-1076
e-ISSN: 2687-3281
Founded: 2006
Period: Quarterly
Publisher: Bayburt University
Cover Image
       

Journal of Bayburt Education Faculty (BAYEF) is a scientific and peer-reviewed journal published electronically twice a year, June and December. BAYEF is an open-access journal and publishes only studies in the field of education. The publication language of the journal is Turkish and English. Only original research articles are accepted in the journal. Studies of the type of book review and literature review (excluding meta-analysis, meta-synthesis and content analysis) are not accepted. No fees are charged to the author(s) at any stage of the evaluation and publication processes for the studies submitted to BAYEF. The articles accepted from the studies submitted to BAYEF are published in the relevant numbers so that an equal number of publications are distributed in the order of acceptance and in each field. All publication rights of the published articles belong to the Bayburt Faculty of Education Journal. The authority to make decisions on matters not mentioned herein belongs to the Editor and Editorial Board. Manuscripts that do not comply with the publication and writing principles are rejected without consideration. The Digital Object Identifier (DOI) number is assigned to all studies published in BAYEF.

Bayburt Faculty of Education Journal has been approved to be included in the database by TUBITAK ULAKBIM Social and Humanities Database Committee as of 2017.

2021 - Volume: 16 Issue: 32

Research Article

Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde Problemli İnternet Kullanımının Akademik Güdülenmeye Etkisi

Research Article

Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri, Başarı ve Tutum Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması

Research Article

TEOG, LGS ve TIMSS Matematik Sorularının MATH Taksonomisine Göre İncelenmesi

Research Article

Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Research Article

Öğrenci Merkezli Yöntem, Teknik ve Stratejilerin Öğrenci Tutumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Systematic Reviews and Meta Analysis

Eğitim Yönetimi Alanında Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel İçerik Analizi

Research Article

Representation of Cultural Elements in Iranian EFL High schools’ Textbook, Vision 1

Research Article

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

Research Article

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Anahtar Yetkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Research Article

Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı Sürecine İlişkin Uygulayıcıların Görüş ve Deneyimleri

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Dürüstlük Değeri Hakkındaki Görüşleri

Research Article

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farklı Sınav Tiplerinde Stres Seviyesinin Tükürük Kortizolüyle Değerlendirilmesi

Research Article

Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Ders Denetimleri Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Research Article

Covid-19 Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı’nın Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılmasına Yönelik Öğrenci ve Veli Görüşleri

Systematic Reviews and Meta Analysis

Öğrenci Ve Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Kuşak Sorunu Ve Kalite/Gelişim Üzerine İnceleme

Research Article

Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Systematic Reviews and Meta Analysis

Data Mining Studies in Education: Literature Review For The Years 2014-2020

Research Article

Psikolojik Danışman Adaylarının Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılıklarının, Empatik Eğilimlerinin ve Fonksiyonel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algılarının Metafor ve Öğrenci Çizimleri Yoluyla İncelenmesi

Research Article

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliği Oluşturma Süreçleri ve Öğretim Deneyimlerine Yansımaları

Research Article

Okul Öncesi (5 Yaş) Çocukların Uzunluk Niteliğini Tanıma Becerisine Dair Bir Durum Çalışması

Research Article

Öğretmen Adayları İçin Biyofili Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma

Research Article

Kalem Şeklinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Öğretmen Adaylarının Modellerin Doğası Hakkındaki Görüşleri

Research Article

Kinetik Enerji ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretime Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliğinin Analizi: Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler

Research Article

Ergenlere Yönelik Geliştirilen Nomofobi Farkındalığı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği

Research Article

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Ederek Öğrenme Deneyimlerinin Konu İçeriğini Öğrenmeleri Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

Gelecek Beklentilerine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Research Article

Bilgi Çağında İlköğretim Öğrencileriyle İnternet Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

Research Article

Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Becerilerin Kazanılmasına Katkısı Yönünden İncelenmesi

Research Article

Sosyal Bilgiler Dersinde Empati Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Aile Görüşleri

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinin Uzay ve Uzay Araştırmalarına İlişkin Görüşleri

Research Article

Sınıf Öğretmenlerinin Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler ile Kaynaştırma Öğrencileri İçin Kullandıkları Ölçme Araçlarının Belirlenmesi

Research Article

Türkçe Öğrenenlerin Noktalama İşaretlerinin Kullanımı Konusundaki Yetkinlik Düzeyleri

Research Article

Cinsiyetin Dijital Vatandaşlık Davranış Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Araştırılması

Research Article

Öğretim Elemanlarının Matematik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri: Bir İçerik Analizi Çalışması

Research Article

Öğretmen adaylarının Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler Konusundaki Başarı Düzeylerine 5E Öğrenme Modeline Göre Yapılan Deneylerin Etkisi

Duyurular

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022 yılı itibarıyla yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanacaktır.