ISSN: 1307-1076
e-ISSN: 2687-3281
Founded: 2006
Period: Quarterly
Publisher: Bayburt University
Cover Image
       

Journal of Bayburt Education Faculty (BAYEF) is a scientific and peer-reviewed journal published electronically twice a year, June and December. BAYEF is an open-access journal and publishes only studies in the field of education. The publication language of the journal is Turkish and English. Only original research articles are accepted in the journal. Studies of the type of book review and literature review (excluding meta-analysis, meta-synthesis and content analysis) are not accepted. No fees are charged to the author(s) at any stage of the evaluation and publication processes for the studies submitted to BAYEF. The articles accepted from the studies submitted to BAYEF are published in the relevant numbers so that an equal number of publications are distributed in the order of acceptance and in each field. All publication rights of the published articles belong to the Bayburt Faculty of Education Journal. The authority to make decisions on matters not mentioned herein belongs to the Editor and Editorial Board. Manuscripts that do not comply with the publication and writing principles are rejected without consideration. The Digital Object Identifier (DOI) number is assigned to all studies published in BAYEF.

Bayburt Faculty of Education Journal has been approved to be included in the database by TUBITAK ULAKBIM Social and Humanities Database Committee as of 2017.

2022 - Volume: 17 Issue: 34

Research Article

Psikolojik Danışman Adaylarının Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılıkları, Empatik Eğilimleri ve Fonksiyonel Düşünme Becerileri

Research Article

Bilgi Çağında İlköğretim Öğrencileriyle İnternet Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

Research Article

Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Becerilerin Kazanılmasına Katkısı Yönünden İncelenmesi

Research Article

Sosyal Bilgiler Dersinde Empati Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Aile Görüşleri

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinin Uzay ve Uzay Araştırmalarına İlişkin Görüşleri

Research Article

Sınıf Öğretmenlerinin Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler ile Kaynaştırma Öğrencileri İçin Kullandıkları Ölçme Araçlarının Belirlenmesi

Research Article

Cinsiyetin Dijital Vatandaşlık Davranış Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Araştırılması

Research Article

Öğretim Elemanlarının Matematik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri: Bir İçerik Analizi Çalışması

Research Article

Öğretmen adaylarının Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler Konusundaki Başarı Düzeylerine 5E Öğrenme Modeline Göre Yapılan Deneylerin Etkisi

Research Article

Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin ve Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

Systematic Reviews and Meta Analysis

Türkiye’de 2015-2019 Yılları Arasında Fen Eğitimi Alanında Simülasyon Kullanılarak Yapılan Tez Çalışmalarının Betimsel Analizi

Research Article

Fen Başarısında Bağlam Temelli Öğrenme Ortamı, İlgi, Katılım ve Güdülenme Etkileşiminin Rolü

Research Article

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Otantik Öğrenme

Research Article

Okul Hakkındaki Duygular (OHD) Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Z Kuşağının Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Yeterlilikler: Bir Durum Çalışması

Duyurular

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022 yılı itibarıyla yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanacaktır.