ISSN: 1307-1076
e-ISSN: 2687-3281
Başlangıç: 2006
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bayburt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 20 Temmuz 2022 Bitiş: 20 Ağustos 2022

2022 - Cilt: 17 Sayı: 34

Araştırma Makalesi

Psikolojik Danışman Adaylarının Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılıkları, Empatik Eğilimleri ve Fonksiyonel Düşünme Becerileri

Araştırma Makalesi

Bilgi Çağında İlköğretim Öğrencileriyle İnternet Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Becerilerin Kazanılmasına Katkısı Yönünden İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Dersinde Empati Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Aile Görüşleri

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerinin Uzay ve Uzay Araştırmalarına İlişkin Görüşleri

Araştırma Makalesi

Sınıf Öğretmenlerinin Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler ile Kaynaştırma Öğrencileri İçin Kullandıkları Ölçme Araçlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Cinsiyetin Dijital Vatandaşlık Davranış Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Araştırılması

Araştırma Makalesi

Öğretim Elemanlarının Matematik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri: Bir İçerik Analizi Çalışması

Araştırma Makalesi

Öğretmen adaylarının Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler Konusundaki Başarı Düzeylerine 5E Öğrenme Modeline Göre Yapılan Deneylerin Etkisi

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin ve Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Türkiye’de 2015-2019 Yılları Arasında Fen Eğitimi Alanında Simülasyon Kullanılarak Yapılan Tez Çalışmalarının Betimsel Analizi

Araştırma Makalesi

Fen Başarısında Bağlam Temelli Öğrenme Ortamı, İlgi, Katılım ve Güdülenme Etkileşiminin Rolü

Araştırma Makalesi

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Otantik Öğrenme

Araştırma Makalesi

Okul Hakkındaki Duygular (OHD) Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Z Kuşağının Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Yeterlilikler: Bir Durum Çalışması

Duyurular

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022 yılı itibarıyla yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanacaktır.