ISSN: 1307-1076
e-ISSN: 2687-3281
Başlangıç: 2006
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bayburt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

2021 - Cilt: 16 Sayı: 31

Araştırma Makalesi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Elektronik Dinletilerin (Podcastlerin) Dinlediğini Anlama Başarısı ve Dinleme Kaygısına Etkisi

Araştırma Makalesi

Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde Problemli İnternet Kullanımının Akademik Güdülenmeye Etkisi

Araştırma Makalesi

İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Okulların Geliştirilmesi Gereken Alanlarına İlişkin Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adaylarının Modsal Betimleme Kullanımları ve Modsal Betimleme Kullanımına Dair Görüşleri

Araştırma Makalesi

Fen bilimleri Öğretmen Adaylarının Oryantasyon Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Kazanımları Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Yerleştirebilme ve Soru Yazabilme Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri, Başarı ve Tutum Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması

Araştırma Makalesi

TEOG, LGS ve TIMSS Matematik Sorularının MATH Taksonomisine Göre İncelenmesi

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusunda Yazılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Öğrenci Merkezli Yöntem, Teknik ve Stratejilerin Öğrenci Tutumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Araştırma Makalesi

8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan “Kronoloji” Kavramına İlişkin Algıları

Araştırma Makalesi

Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerisi İçin Bir Test Geliştirme Çalışması: Karma Yöntem Araştırması

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Eğitim Yönetimi Alanında Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel İçerik Analizi

Araştırma Makalesi

Representation of Cultural Elements in Iranian EFL High schools’ Textbook, Vision 1

Araştırma Makalesi

Eğitim Yöneticilerinin Değerler Eğitimi ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Anahtar Yetkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı Sürecine İlişkin Uygulayıcıların Görüş ve Deneyimleri

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Dürüstlük Değeri Hakkındaki Görüşleri

Araştırma Makalesi

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farklı Sınav Tiplerinde Stres Seviyesinin Tükürük Kortizolüyle Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Ders Denetimleri Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Covid-19 Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı’nın Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılmasına Yönelik Öğrenci ve Veli Görüşleri

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Öğrenci Ve Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Kuşak Sorunu Ve Kalite/Gelişim Üzerine İnceleme

Araştırma Makalesi

Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Türkiye’de İngilizce Dersi Öğretim Programlarındaki Değişim Üzerine Araştırmalar: Bir Meta-Sentez Çalışması

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Data Mining Studies in Education: Literature Review For The Years 2014-2020

Araştırma Makalesi

Psikolojik Danışman Adaylarının Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılıklarının, Empatik Eğilimlerinin ve Fonksiyonel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Öğrencilerin ve Öğretim Görevlilerinin Bakış Açısından Ana Dili İngilizce Olan ve Ana Dili İngilizce Olmayan Öğretmenler

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algılarının Metafor ve Öğrenci Çizimleri Yoluyla İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı’nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliği Oluşturma Süreçleri ve Öğretim Deneyimlerine Yansımaları

Araştırma Makalesi

Okul Öncesi (5 Yaş) Çocukların Uzunluk Niteliğini Tanıma Becerisine Dair Bir Durum Çalışması

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adayları İçin Biyofili Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Kalem Şeklinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adaylarının Modellerin Doğası Hakkındaki Görüşleri

Araştırma Makalesi

Kinetik Enerji ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretime Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliğinin Analizi: Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler

Araştırma Makalesi

Ergenlere Yönelik Geliştirilen Nomofobi Farkındalığı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Ederek Öğrenme Deneyimlerinin Konu İçeriğini Öğrenmeleri Açısından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Gelecek Beklentilerine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Bilgi Çağında İlköğretim Öğrencileriyle İnternet Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Becerilerin Kazanılmasına Katkısı Yönünden İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Dersinde Empati Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Aile Görüşleri

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerinin Uzay ve Uzay Araştırmalarına İlişkin Görüşleri

Araştırma Makalesi

Sınıf Öğretmenlerinin Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler ile Kaynaştırma Öğrencileri İçin Kullandıkları Ölçme Araçlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Türkçe Öğrenenlerin Noktalama İşaretlerinin Kullanımı Konusundaki Yetkinlik Düzeyleri

Araştırma Makalesi

Cinsiyetin Dijital Vatandaşlık Davranış Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Araştırılması

Araştırma Makalesi

Dikkat Düzeyi Düşük Olan Öğrencilerde Dart Egzersizlerinin Etkisi

Duyurular

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022 yılı itibarıyla yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanacaktır.