Yazım Kuralları

Dergi Hakkında

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF) açık erişimli, uluslararası ve kör hakemli (blind-reviewed) bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Dergimize gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

BAYEF'e gönderilen makaleler dergi formatına uygun olarak hazırlanmamış veya intihal yüzdesi uygun değilse doğrudan reddedilir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar biçimsel açıdan uygun olması durumunda derginin odak ve kapsamına uygun olduğunun doğrulanması için alan editörüne iletilir. Alan editöründen olumlu görüş alan çalışmalar değerlendirilmek için iki hakeme gönderilir. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi halinde çalışma Yayın Kurulu tarafından incelenerek üçüncü bir hakeme gönderilir ya da yazara iade edilir. Yazarlara gönderilen düzeltmelerin yapılması için yazara iki ay süre verilir. İki ay içerisinde düzeltmeler tamamlanmadığı takdirde çalışmalar yazarlarına iade edilir. Dergimize gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. 

Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan red edilir. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır.
Makale anlatımında aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

1. Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plana uyulmalıdır. 

2. Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır.

3. Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır.

4. Ele alınan konu veya problemin mevcut literatürdeki yeri, amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.

5. Probleme, araştırmacı/araştırmacıların hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaştıkları gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir.

6. Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir.

7. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.

8. Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır.

9. Sonuçların yorumları, varsa literatürdeki diğer kaynaklarla değerlendirilmelidir. 

10. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe öz ve genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. 

Makale biçimlendirilirken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

i. Çalışma sisteme yüklenirken yazar isimleri ve bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Çalışmalara ilişkin biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:

- Sayfa düzeni: Özel sayfa boyutları, Genişlik:16cm, Yükseklik, 23,5cm

- Kenar boşlukları: Sağ ve Sol: 2 cm, Alt ve Üst: 2,5 cm 

Satır aralığı: Tam Değer: 12 nk,

Aralık: Önce 0nk; Sonra 7,1 nk

Yazı fontu: Times New Roman

ii. Başlıklar: Makalenin ana başlığı 12 punto, kalın, ortalanmış, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve en fazla 14 kelime olmalıdır. Birinci düzey başlıklar numaralandırılmamış, 10 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortalanmış olmalıdır. İkinci düzey başlıklar numaralandırılmamış 10 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar 10 punto sola yaslı [½ girinti], sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük ve kalın olarak yazılmalıdır. Dördüncü başlık (sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı [½ girinti], italik ve kalın) özelliklerine göre yazılmalıdır.

iii. Yazar adları: 10 punto, ortalanmış, yazar adı ve soyadının sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere verilmelidir. Yazar adresleri alt bilgi olarak 9 punto verilmeli sadece şu bilgileri içermelidir: Üniversite, fakülte, bölüm, il, ülke, mail (Üniversite dışında bir kurumsa üniversite, fakülte ve bölüm adı yerine kurum adının yazılması yeterlidir).

iv. Öz ve Abstract 9 punto ve italik, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Öz 100-150, Abstract 100-200 kelime aralığında yazılmalıdır. Makaleler Türkçe ve İngilizce öz içermelidir. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Paragraf başı yapılıp [½ girinti] 3-5 kelime arasında anahtar kelime yazılmalıdır. Yalnızca ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harf olmalıdır. Diğer tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe başlık öz bölümünün üzerinde, İngilizce başlık ise Abstract bölümünün üzerinde yer almalıdır.

v. Makale metni 10 punto olarak yazılmalı ve dosyalar Microsoft Word 2010 veya üzeri bir sürümde hazırlanmalı ve dosya biçimi .docx uzantılı olmalıdır. İlk paragrafta girinti bırakmadan metninizi yazınız. İkinci ve diğer paragraflarda ise ½ girinti bırakınız.

vi. Genişletilmiş özet 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. İlk paragrafta girinti olmamalı, sonraki paragraflarda ise ½ paragraf girintisi olmalıdır. Genişletilmiş özette, başlık kullanılmamalıdır. Her bölüm yeni bir paragraf olacak şekilde yazılmalıdır. Bu bölümde giriş, yöntem, bulgular ve sonuç hakkında bilgi sunulmalıdır.

vii. Tablo isminde geçen kelimelerin ilk harfleri büyük sola yaslı ve italik olmalıdır. Tabloda dik çizgi kullanılmamalıdır. Tablo ismi tablo numarasının altında yer almalıdır. Tablo içeriğindeki yazılar 8 puntoya kadar düşürülebilir. Tabloyu açıklayan paragraf ½ girinti içerinden ve tablo ile 7,1nk aralığında olmalıdır.

viii. Şeklin başlığı ortalanmış olarak (sadece ilk harf büyük olmalı) verilmelidir. Şekil numarası (italik) ve ismi şeklin altında verilmelidir. Şekli açıklayan paragraf ½ girinti içerinden ve tablo ile 7,1nk aralığında olmalıdır.

ix. Makaleler, ekler dahil 35 sayfayı aşmamalıdır.

KAYNAKÇA DÜZENLENİRKEN AŞAĞIDAKİ KURALLAR GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR 

i. Kaynakça APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Birden fazla yazarlı kaynaklarda son yazarın soy adından önce metin için parantez kullanılmadığında "ve", parantez içinde kullanıldığında "&" bağlacı kullanılmalıdır.

ii. Makale içinde kullanılan kaynaklar “Yazar Soyadına Göre” hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak 9 punto, tek satır aralığı yazılır. İlk satırdan sonraki satırlarda ½ girinti bırakılır. 

iii. Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL 3, 2009), (URL 1 ve 2, 2005)

iv. DOI numarası içeren makalelerin DOI numaraları da sunulmalıdır.

Yazarlar makalelerini gönderirken Telif Hakkı Devir Formunu doldurmalı ve makalelerini Makale Yazım Şablonu'nu kullanarak yüklemelidir.

Aşağıda kaynak gösterimi için bazı örnekler gösterilmiştir.
Makaleler için (DOI numarası varsa):

Değirmenci, Y., Bulut, A., & Kuzey, M. (2021). Okul öncesi öğrencilerinin mekân algısı ve yön becerilerine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 21-38. https://doi.org/10.35675/befdergi.069069

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Değirmenci vd., 2021) [Üç veya daha fazla yazarlı makalelerde ilk geçtiği yer ve devamında "vd." kısaltması kullanılmalıdır.]

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için- İlk geçtiği yerde] Değirmenci, Bulut ve Kuzey (2021); [Türkçe makaleler için- sonraki gösterimler] Değirmenci ve diğerleri (2021); [İngilizce Makaleler için- İlk geçtiği yerdeDeğirmenci, Bulut and Kuzey (2021); [İngilizce Makaleler için- sonraki gösterimler] Değirmenci et al. (2021)

Makaleler için (DOI numarası yoksa):

Çetinkaya, P., & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its relationship with reading comprehension, achievement, and aptitude. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(1), 1-11.

Akkan, Y., & Çakıroğlu, Ü. (2011). İlköğretim matematik öğretmenleri ile öğretmen adaylarının matematik eğitiminde hesap makinesi kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 17-34.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Akkan & Çakıroğlu, 2011; Çetinkaya & Erktin, 2002)

Metin içinde gösterim: [İngilizce makaleler için] Akkan and Çakıroğlu (2011) and Çetinkaya and Erktin (2002); [Türkçe makaleler için] Akkan ve Çakıroğlu (2011) ve Çetinkaya ve Erktin (2002)

Baskıdaki makaleler için:

Güler, M., Çekmez, E., & Çelik, D. (in Press). Breaking with tradition: An investigation of an alternative instructional sequence designed to improve prospective teachers’ noticing skills. Teaching and Teacher Education.

Metin içinde parantez içinde gösterim: [İlk geçtiği yerde] (Güler, Çekmez & Çelik, in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] (Güler et al./vd., in press/baskıda)

Metin içinde gösterim: [İlk geçtiği yerde] Güler, Çekmez and Çelik (in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] Güler et al./vd. (in press/baskıda)

Kitaplar için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi (2. baskı). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786052410318

McMillan, J. H, & Schumacher, S. (2009). Research in education: Evidence-based inquiry (2nd ed.). Pearson

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Baki, 2018; McMillan & Schumacher, 2009)

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için] Baki (2018) ve McMillan ve Schumacher (2009); [İngilizce makaleler için] Baki (2018) and McMillan and Schumacher (2009)

Editörlü kitapta bölüm için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Karademir, A. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri. A. Yıldırım (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş (1. baskı, s. 164-188) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/978605241962510.14527/9786052419625

Cockburn, A. D. (2008). Developing an understanding of children’s acquisition of number concepts. In A. D. Cockburn & G. Littler (Eds.), Mathematical misconceptions (1st ed., pp. 86-100). SAGE Publications Inc.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Cockburn, 2008; Karademir, 2019)

Metin için gösterim: [Türkçe makaleler için] Cockburn (2008) ve Karademir (2019); [İngilizce makaleler için] Cockburn (2008) and Karademir (2019)

Kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlar için:

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı.

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120204014821-gorsel%20sanatlar%20dop%20(2).pdf

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018); [Kısaltma Kullanılacaksa] (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018), (MEB, 2018)

Metin içinde gösterim: Milli Eğitim Bakanlığı (2018); [Kısaltma kullanılacaksa] Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018)

Konferans ve sempozyum sunumları için:

İşler Baykal, I., & Knuth, E. (2013, July 28- August 2). Preservice teachers conceptions of algebra and knowledge of student thinking [Conference session]. 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Kiel, Germany.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (İşler Baykal & Knuth, 2013)

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için] İşler Baykal ve Knuth (2013); [İngilizce makaleler için] İşler Baykal and Knuth (2013)

Tezler için:

Ertör, E. (2015). İlkokulda görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin yaşadıkları yönetsel sorunlara ilişkin görüşleri (Tez No. 429635) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Ertör, 2015)

Web sayfaları için:

NTV. (2017). Bilgisayar oyunu bağımlılığı akıl hastalığı oluyor! https://www.ntv.com.tr/saglik/ adresinden 26 Nisan 2020 tarihinde alındı.

Scientific American (n.d.) What is 'fuzzy logic'? Are there computers that are inherently fuzzy and do not apply the usual binary logic? Retrieved April 26, 2020, from https://www.scientificamerican.com/article/what-is-fuzzy-logic-are-t/

Metin içinde parantez içine gösterim: (NTV, 2017; Scientific American, n.d.)