PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÇOKLU YAZMA ETKINLIKLERININ FEN VE TEKNOLOJI DERSI ÖĞRETIMINDE KULLANILMASININ ÖĞRENCI BAŞARISI VE KAVRAM ÖĞRENMEYE ETKISI

Year 2014, Volume 9, Issue 2, 15 - 31, 01.12.2014

Abstract

References

 • Abraham, M., R., Grzybowski, E., B., Renner, W., J. & Marek, E., A. (1992). Understandings and misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29 (2), 105-120.
 • Akkuş, R., Günel M. & Hand B. (2007). Comparing an ınquiry-based approach known as the science writing heuristic to traditional science teaching practices: are there differences? International Journal of Science Education 29 (14), 1745–1765.
 • Akyol, C. ve Dikici, A. (2009). Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 48-56.
 • Çalışkan, H.(2008). Eğitimcilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 153-170.
 • Çardak, Ü. (2010). Fen ve teknoloji dersine ilişkin günlük tutmanın öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikayeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
 • Dilber, R. (2006). Fizik öğretiminde analoji kullanımının ve kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Doğru, M. ve Kıyıcı, F. B. (2005). Fen eğitiminin zorunluluğu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Duru, M. K. ve Gürdal, A. (2002). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s: 310-316, ODTÜ, Ankara.
 • Erol, G. (2010). Asit baz konusunun çoklu yazma etkinlikleri ve yaparak yazarak bilim öğrenme metodu kullanılarak öğretilmesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Günel, M., Atila, M. E. ve Büyükkasap, E. (2009). Farklı betimleme modlarının öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinde kullanımlarının 6. sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğrenimine etkisi. İlköğretim online,8(1),183-198.
 • Hançer, A., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 80-88.
 • Hand, B., Prain, V., & Wallace, C. (2002). Influences of writing tasks on students’ answers to recall and higher- level test questions. Research in Science Education, 32(1), 19-34.
 • Hand, B., Hohenshell, L. & Prain V. (2004). Exploring students’ responses to conceptual questions when engaged with planned writing experiences: A study with year 10 science Students. Journal of Research in Science Teaching,41,(2) 186-210.
 • Hohenshell, L.M., & Hand,B. (2006). Writing-to-learn strategies in secondary school cell biology: A mixed method study. International Journal of Science Education, 28(2), 261-289.
 • Hand, B., Hohenshell, L., & Prain V. (2007). Examining the effect of multiple writing tasks on Year 10 biology students’ understandings of cell and molecular biology concepts. Instructional Science 35, 343–373.
 • İlter, G. B. (2007). Oluşturmacı yaklaşıma dayalı yabancı dil öğretim sınıflarında yazma becerisi etkilerinin öğrenci başarısına etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2 (2).
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M., B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(1).
 • Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (1) 5, 101-146.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğreti. Öğretmen Kitapları Dizisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Keys, C. W. (2000). Investigating the thinking processes of eighth grade writers during the composition of a scientific laboratory report. Journal of Research in Science Teaching,37(7),676-690.
 • Lawwill, K., S. (1999). Using writing to learn strategies: Promoting peer collaboration among high school science teachers. Unpublished doctora’s thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Levin, T. & Wagner, T. (2006). In their own words: Understanding student conceptions of writing through their spontaneous metaphors in the science classroom. Instructional Science, 34, 227-278.
 • Lind,K. K. (2005). Exploring science in early childhood: Adevelopmental approach. USA: Thomas Delmar Learning.
 • Mason, L. & Boscolo, P. (2000). Writing and conceptual change. What changes? Instructional Science, 28(3), 199–226.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Baskanlığı. (2005). Temel eğitim ikinci kademe fen bilgisi programı,Ders Kitabı, Öğretmen El Kitabı ve CD Projesi. http://talimterbiye.mebnet.net/Projeler/fenbilgisi. pdf (erişim tarihi:17.08.2011).
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3 (1).
 • Shanahan, T. (2004). Overcoming the dominance of communication: Writing to think and to learn. In T. L. Jetton & J. A. Dole (Eds.), Adolescent literacy research and practice. New York: Guilford.
 • Sperling, M., & Freedman, S. W. (2001). Review of writing research. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (4th ed.). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Şenol, M. (1999). Okuma yazma öğretiminin tasviri bibliyografyası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uluğ, F. (2004). Okulda başarı: Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472.
 • Ünlüsoy, M. (2006). Orta öğretim fizik müfredat konularından “İmpuls ve Momentum” konularındaki kavram yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesinde işbirlikli yaklaşımın etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), 68-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

ÇOKLU YAZMA ETKINLIKLERININ FEN VE TEKNOLOJI DERSI ÖĞRETIMINDE KULLANILMASININ ÖĞRENCI BAŞARISI VE KAVRAM ÖĞRENMEYE ETKISI

Year 2014, Volume 9, Issue 2, 15 - 31, 01.12.2014

Abstract

Bu araştırmada Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinin çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak öğretilmesinin akademik başarıya ve kavram öğrenmeye etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 6. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 45 öğrenci katılmıştır. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesi deney grubu öğrencilerine çoklu yazma etkinlikleri ile verilirken, kontrol grubu öğrencilerinde ise öğretim programında yer alan yöntemlerle işlenmiştir. Araştırma nicel bir çalışma olup, yarıdeneysel kontrol gruplu ön-test-son-test araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı ve kavram testleri kullanılmıştır. Başarı ve kavram testi ön-test ve son-test olarak uygulanmış, elde edilen veriler bağımlı grup t-testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi kapsamında yapılan çoklu yazma etkinliklerinin, programda yer alan fen öğretimine göre, öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye katkısı açısından pozitif yönde anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir

References

 • Abraham, M., R., Grzybowski, E., B., Renner, W., J. & Marek, E., A. (1992). Understandings and misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29 (2), 105-120.
 • Akkuş, R., Günel M. & Hand B. (2007). Comparing an ınquiry-based approach known as the science writing heuristic to traditional science teaching practices: are there differences? International Journal of Science Education 29 (14), 1745–1765.
 • Akyol, C. ve Dikici, A. (2009). Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 48-56.
 • Çalışkan, H.(2008). Eğitimcilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 153-170.
 • Çardak, Ü. (2010). Fen ve teknoloji dersine ilişkin günlük tutmanın öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikayeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
 • Dilber, R. (2006). Fizik öğretiminde analoji kullanımının ve kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Doğru, M. ve Kıyıcı, F. B. (2005). Fen eğitiminin zorunluluğu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Duru, M. K. ve Gürdal, A. (2002). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s: 310-316, ODTÜ, Ankara.
 • Erol, G. (2010). Asit baz konusunun çoklu yazma etkinlikleri ve yaparak yazarak bilim öğrenme metodu kullanılarak öğretilmesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Günel, M., Atila, M. E. ve Büyükkasap, E. (2009). Farklı betimleme modlarının öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinde kullanımlarının 6. sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğrenimine etkisi. İlköğretim online,8(1),183-198.
 • Hançer, A., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 80-88.
 • Hand, B., Prain, V., & Wallace, C. (2002). Influences of writing tasks on students’ answers to recall and higher- level test questions. Research in Science Education, 32(1), 19-34.
 • Hand, B., Hohenshell, L. & Prain V. (2004). Exploring students’ responses to conceptual questions when engaged with planned writing experiences: A study with year 10 science Students. Journal of Research in Science Teaching,41,(2) 186-210.
 • Hohenshell, L.M., & Hand,B. (2006). Writing-to-learn strategies in secondary school cell biology: A mixed method study. International Journal of Science Education, 28(2), 261-289.
 • Hand, B., Hohenshell, L., & Prain V. (2007). Examining the effect of multiple writing tasks on Year 10 biology students’ understandings of cell and molecular biology concepts. Instructional Science 35, 343–373.
 • İlter, G. B. (2007). Oluşturmacı yaklaşıma dayalı yabancı dil öğretim sınıflarında yazma becerisi etkilerinin öğrenci başarısına etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2 (2).
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M., B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(1).
 • Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (1) 5, 101-146.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğreti. Öğretmen Kitapları Dizisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Keys, C. W. (2000). Investigating the thinking processes of eighth grade writers during the composition of a scientific laboratory report. Journal of Research in Science Teaching,37(7),676-690.
 • Lawwill, K., S. (1999). Using writing to learn strategies: Promoting peer collaboration among high school science teachers. Unpublished doctora’s thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Levin, T. & Wagner, T. (2006). In their own words: Understanding student conceptions of writing through their spontaneous metaphors in the science classroom. Instructional Science, 34, 227-278.
 • Lind,K. K. (2005). Exploring science in early childhood: Adevelopmental approach. USA: Thomas Delmar Learning.
 • Mason, L. & Boscolo, P. (2000). Writing and conceptual change. What changes? Instructional Science, 28(3), 199–226.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Baskanlığı. (2005). Temel eğitim ikinci kademe fen bilgisi programı,Ders Kitabı, Öğretmen El Kitabı ve CD Projesi. http://talimterbiye.mebnet.net/Projeler/fenbilgisi. pdf (erişim tarihi:17.08.2011).
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3 (1).
 • Shanahan, T. (2004). Overcoming the dominance of communication: Writing to think and to learn. In T. L. Jetton & J. A. Dole (Eds.), Adolescent literacy research and practice. New York: Guilford.
 • Sperling, M., & Freedman, S. W. (2001). Review of writing research. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (4th ed.). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Şenol, M. (1999). Okuma yazma öğretiminin tasviri bibliyografyası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uluğ, F. (2004). Okulda başarı: Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472.
 • Ünlüsoy, M. (2006). Orta öğretim fizik müfredat konularından “İmpuls ve Momentum” konularındaki kavram yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesinde işbirlikli yaklaşımın etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), 68-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hakan AKÇAY This is me


B. Başak ÖZYURT This is me


Behiye Bezir AKÇAY This is me

Publication Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Akçay, H. , Özyurt, B. B. & Akçay, B. B. (2014). ÇOKLU YAZMA ETKINLIKLERININ FEN VE TEKNOLOJI DERSI ÖĞRETIMINDE KULLANILMASININ ÖĞRENCI BAŞARISI VE KAVRAM ÖĞRENMEYE ETKISI . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 15-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/15929/167515