BibTex RIS Cite

Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kimya Derslerindeki Uygulamaları Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 100 - 116, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yaşam temelli öğrenme (YTÖ) yaklaşımının kimya derslerindeki uygulamaları hakkında öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine göre sürdürülmüştür. Araştırma, yaşam temelli öğrenme yaklaşımı hakkında çalışma yapmış dört katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulardan; YTÖ yaklaşımının öğrenme açısından faydalı bulunmasına rağmen, uygun bağlam hazırlama zorluğu, uzun zaman alması, öğrencilerin genelde sınav odaklı çalışmaları gibi nedenlerle bu yaklaşımın fazla benimsenmediği sonucuna varılmıştır.

References

 • Acar, B. & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.
 • Ayvacı, H.Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 15, 42-51.
 • Ayvacı, H.Ş. & Çoruhlu, T.Ş. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikâye yönteminin etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 93‐104.
 • Barker, V. & Millar, R. (1999). Students’ reasoning about basic chemical reactions:What changes occur during a context-based post-16 chemistry course? International Journal of Science Education, 21(6), 645-665.
 • Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kimya Derslerindeki… Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 1
 • Can, H.B. (2013). Effect of structuring cooperative learning based on conceptual change approach on students’ understanding of the concepts of mixtures and their motivation. Yayınlanmış doktora tezi. Middle East Technical University, Ankara.
 • Bennett, J., Grasel, C., Parchmann, I. & Waddington, D. (2005). Contex –based and conventional approaches to teaching chemistry: Comparing teachers ‘ views. International Journal of Science education, 27(13), 1521-1527.
 • Bennett,J. & Lubben, F. (2006). Context–based chemistry:The salters approach. International Journal of Science Education, 28(9), 999-1015.
 • Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanılarak lise 2.sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, N. (2015). Fen bilimleri dersinde üst bilişsel araştırmaya dayalı öğrenmenin dördüncü sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve üst bilişsel süreçlerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2006). Hikâyelerle kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 110-119.
 • Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325.
 • İlhan, N.(2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context-based) öğretim yaklaşımının etkisi. Yayınlanmış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İlhan, N., Doğan Y. & Çiçek, Ö. (2015). Fen bilimleri öğretmen adaylarının “özel öğretim yöntemleri” dersindeki yaşam temelli öğretim uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 666-681.
 • Karakuş, U. (2006). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler derslerinde uygulanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 163-176.
 • Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
 • Kistak, Ö. (2014). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin yaşam temelli yaklaşım ile öğretimi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Köroğlu, G. N. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının, öğretmen adaylarında çevreye yönelik ilgi, tutum ve çevre bilinçli tüketici davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Yayınlanmış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS modeliyle 9.sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuzmayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in Education: evidence based inquiry (7th Edition). New York: Pearson Publishing.
 • Miles, M. & Huberman, M. (2015). Nitel Veri Analizi. S. Akbababa Altun ve A. Ersoy (Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Parchmann, I., Grasel, C. & Baer, A. (2006). Chemi im Kontext: Asymbiotic implementation of a contex-based teaching and learning approach. International Journal of Science Education, 28(9), 1041-1062.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S.B Demir (Ed). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sadi, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri. Yayınlanmış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sadi Yılmaz, S., Othan, O. & Cantimur, E. (2014). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımına (YTÖY) göre elektrik, madde ve ısı konularının işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 41-49.
 • Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. & Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.
 • Swan, J.A. & Spiro, T.G. (1995). Context in chemistry: integrating enviromental chemistry with the chemistry curriclum. Journal of Chemical Education, 72 (11), 967-970.
 • Taasoobshirazi, G. & Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3 (2), 155-167.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,4(1), 123-140.
 • Topuz, N. (2014). Kavramsal değişim yaklaşımı ve işbirlikli öğrenmenin, öğrencilerin fen başarısına, fen dersine karşı tutumlarına ve kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ültay, E. (2012). Implementing react strategy in a context-based physics class: Impulse and momentum example. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 233-240
 • Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yaşam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “madde-ısı” konusunun öğrenilmesine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 215-228.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A.R. & Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.
 • Yurd, M. & Olğun, Ö. S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve bil-iste-öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 386-396.

Views of Teaching Staff About Application in Chemistry Classes of Context-Based Learning Method

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 100 - 116, 01.03.2016

Abstract

The purpose of this study was to determine the opinions of the teaching staff on the application of context-based learning approach in the chemistry courses. Research was carried out according to the case study of qualitative research methods. The study was carried out with four participants that have previously been studied on context-based learning. Data were collected through structured interviews and was evaluated by content analysis. From the findings it was concluded that context based learning is beneficial, however, due to difficulties facing in preparing consistent contexts, taking too much time and students tendency to work examination oriented, context based learning is not so appropriate.

References

 • Acar, B. & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.
 • Ayvacı, H.Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 15, 42-51.
 • Ayvacı, H.Ş. & Çoruhlu, T.Ş. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikâye yönteminin etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 93‐104.
 • Barker, V. & Millar, R. (1999). Students’ reasoning about basic chemical reactions:What changes occur during a context-based post-16 chemistry course? International Journal of Science Education, 21(6), 645-665.
 • Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kimya Derslerindeki… Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 1
 • Can, H.B. (2013). Effect of structuring cooperative learning based on conceptual change approach on students’ understanding of the concepts of mixtures and their motivation. Yayınlanmış doktora tezi. Middle East Technical University, Ankara.
 • Bennett, J., Grasel, C., Parchmann, I. & Waddington, D. (2005). Contex –based and conventional approaches to teaching chemistry: Comparing teachers ‘ views. International Journal of Science education, 27(13), 1521-1527.
 • Bennett,J. & Lubben, F. (2006). Context–based chemistry:The salters approach. International Journal of Science Education, 28(9), 999-1015.
 • Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanılarak lise 2.sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, N. (2015). Fen bilimleri dersinde üst bilişsel araştırmaya dayalı öğrenmenin dördüncü sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve üst bilişsel süreçlerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2006). Hikâyelerle kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 110-119.
 • Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325.
 • İlhan, N.(2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context-based) öğretim yaklaşımının etkisi. Yayınlanmış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İlhan, N., Doğan Y. & Çiçek, Ö. (2015). Fen bilimleri öğretmen adaylarının “özel öğretim yöntemleri” dersindeki yaşam temelli öğretim uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 666-681.
 • Karakuş, U. (2006). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler derslerinde uygulanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 163-176.
 • Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
 • Kistak, Ö. (2014). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin yaşam temelli yaklaşım ile öğretimi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Köroğlu, G. N. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının, öğretmen adaylarında çevreye yönelik ilgi, tutum ve çevre bilinçli tüketici davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Yayınlanmış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS modeliyle 9.sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuzmayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in Education: evidence based inquiry (7th Edition). New York: Pearson Publishing.
 • Miles, M. & Huberman, M. (2015). Nitel Veri Analizi. S. Akbababa Altun ve A. Ersoy (Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Parchmann, I., Grasel, C. & Baer, A. (2006). Chemi im Kontext: Asymbiotic implementation of a contex-based teaching and learning approach. International Journal of Science Education, 28(9), 1041-1062.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S.B Demir (Ed). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sadi, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri. Yayınlanmış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sadi Yılmaz, S., Othan, O. & Cantimur, E. (2014). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımına (YTÖY) göre elektrik, madde ve ısı konularının işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 41-49.
 • Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. & Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.
 • Swan, J.A. & Spiro, T.G. (1995). Context in chemistry: integrating enviromental chemistry with the chemistry curriclum. Journal of Chemical Education, 72 (11), 967-970.
 • Taasoobshirazi, G. & Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3 (2), 155-167.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,4(1), 123-140.
 • Topuz, N. (2014). Kavramsal değişim yaklaşımı ve işbirlikli öğrenmenin, öğrencilerin fen başarısına, fen dersine karşı tutumlarına ve kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ültay, E. (2012). Implementing react strategy in a context-based physics class: Impulse and momentum example. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 233-240
 • Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yaşam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “madde-ısı” konusunun öğrenilmesine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 215-228.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A.R. & Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.
 • Yurd, M. & Olğun, Ö. S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve bil-iste-öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 386-396.
There are 38 citations in total.

Details

Other ID JA54YB39GB
Journal Section Research Article
Authors

Pelin Mete This is me

Ali Yıldırım This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Mete, P., & Yıldırım, A. (2016). Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kimya Derslerindeki Uygulamaları Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 100-116.