BibTex RIS Cite

Elektromanyetizma Konusunda Kavramsal Başarı Testi Geliştirilmesi

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 117 - 140, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Fizik Öğretim Programındaki 11. Sınıf Elektrik ve Manyetizma ünitesini içerisinde yer alan “Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme” konusu ile ilgili öğrencilerin kavramsal başarılarını ölçmek için test geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 30 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test hazırlanmıştır. Hazırlanan bu test 219 lise öğrencisine pilot test olarak uygulanmıştır. Pilot çalışma sonrasında madde analizi yapılmış ve 12 sorudan oluşan testin son hali oluşturulmuştur. Testin güvenirlik katsayısı r=0,768 bulunmuştur. Geliştirilen bu testin, öğrencilerin konu ile ilgili kazanımlarını belirlemek amacıyla hem öğretmenler tarafından hem de ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.

References

 • Abraham, M.R., Gryzybowski, E.B., Renner, J.W. & Marek, A.E. (1992). Understanding and misunderstanding of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Akbulut, H.I. & Çepni,S.,(2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7.sınıf kuvvet ve hareket ünitesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 18- 44.
 • Akbulut, H. H. (2010). Sıvıların kaldırma kuvveti ve yüzme kavramlarına yönelik probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ayas, A. & Demirbaş, A. (1997), Turkish secondary students’ conception of introductory chemistry concepts, Journal of Chemical Education, 74, 5, 518-521.
 • Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2003). Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159, 171-180
 • Bayrakçeken, S. (2008). Test geliştirme. E. Karip (Ed). Ölçme ve değerlendirme, (s.244-277). Ankara: PegemA
 • Burton, S.J., Sudweeks, R.R., Merrill, P.F. & Wood, B. (1991). How to prepare better multiplechoice test items: guidelines for university faculty. Brighaam Young University Testing Services and the Department of Instructional Science.
 • Can Şen, H. & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Coştu, B., Karataş, F. Ö. & Köse, S. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1) 54-69.
 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise-1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2002), Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması. 2000’ li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul.
 • Çepni, S. (2001), Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Erol Ofset Matbaacılık.
 • Doğanay, A. & Karip, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Kalaycı, Ş. (2007). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kempa, R. (1986). Assessment in science. Cambridge, London: Cambridge University Press.
 • Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı? Klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ve fizikte uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Peterson, R.F. & Treagust, D.F. (1989), Grade-12 students’ misconceptions of covalent bonding and structure. Journal of Chemical Education, 66(6), 459- 460.
 • Singh, C. & Rosengrant, D. (2003). Multiple-choice test of energy and momentum concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.
 • Şekerci, A.R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Turgut, M.F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (10. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.

Developing Conceptual Achievement Test Regarding Electromagnetism

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 117 - 140, 01.03.2016

Abstract

The purpose of this study is to develop a conceptual test about "Magnetism and Electromagnetic Induction" subject which is located in Electricity and Magnetism unit in Physics Curriculum. For this purpose, a test was prepared consisting of 30 multiple choice questions. This test was administered to 219 high school students as a pilot test. Item analysis was made after the pilot study and final version of the test was created consisting of 12 questions. Spearman-Brown reliability coefficient of the scale was calculated 0,768. This test could be used in order to determine students' achievements on the subject by physics teachers and researchers

References

 • Abraham, M.R., Gryzybowski, E.B., Renner, J.W. & Marek, A.E. (1992). Understanding and misunderstanding of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Akbulut, H.I. & Çepni,S.,(2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7.sınıf kuvvet ve hareket ünitesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 18- 44.
 • Akbulut, H. H. (2010). Sıvıların kaldırma kuvveti ve yüzme kavramlarına yönelik probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ayas, A. & Demirbaş, A. (1997), Turkish secondary students’ conception of introductory chemistry concepts, Journal of Chemical Education, 74, 5, 518-521.
 • Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2003). Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159, 171-180
 • Bayrakçeken, S. (2008). Test geliştirme. E. Karip (Ed). Ölçme ve değerlendirme, (s.244-277). Ankara: PegemA
 • Burton, S.J., Sudweeks, R.R., Merrill, P.F. & Wood, B. (1991). How to prepare better multiplechoice test items: guidelines for university faculty. Brighaam Young University Testing Services and the Department of Instructional Science.
 • Can Şen, H. & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Coştu, B., Karataş, F. Ö. & Köse, S. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1) 54-69.
 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise-1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2002), Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması. 2000’ li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul.
 • Çepni, S. (2001), Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Erol Ofset Matbaacılık.
 • Doğanay, A. & Karip, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Kalaycı, Ş. (2007). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kempa, R. (1986). Assessment in science. Cambridge, London: Cambridge University Press.
 • Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı? Klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ve fizikte uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Peterson, R.F. & Treagust, D.F. (1989), Grade-12 students’ misconceptions of covalent bonding and structure. Journal of Chemical Education, 66(6), 459- 460.
 • Singh, C. & Rosengrant, D. (2003). Multiple-choice test of energy and momentum concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.
 • Şekerci, A.R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Turgut, M.F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (10. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.
There are 21 citations in total.

Details

Other ID JA54YB59ZR
Journal Section Research Article
Authors

Ümit Turgut This is me

Rıza Salar This is me

Alp Çolak This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Turgut, Ü., Salar, R., & Çolak, A. (2016). Elektromanyetizma Konusunda Kavramsal Başarı Testi Geliştirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 117-140.