BibTex RIS Cite

Anasınıfı Öğretmenlerinin Personel Hizmetleri ve Genel Hizmetlerde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 1 - 21, 01.03.2016

Abstract

Bu araştırmada, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin personel hizmetleri ve genel hizmetlerde yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı ili merkezinde, bünyesinde anasınıfı bulunan 12 ilkokuldan uygun örneklem yöntemi ile belirlenen 24 anasınıfı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları; personel hizmetlerinde öğrencilerin sabah erken saatte uyanmakta zorluk çektikleri, teneffüs ve ara imkânları olmaması nedeni ile öğretmenlerin zorluk yaşadığı, mesai saatlerinin yarım gün olması nedeni ile anasınıfı öğrencilerinin okulun imkânlarından daha az yararlandığı, yardımcı personellerin yetersiz olduğu, genel hizmetler konusunda ise sınıf alanlarının fiziksel olarak yetersiz olduğu, sınıfın yeteri kadar ısınmadığı, materyallerin yetersiz olduğu, sınıfın yeteri kadar ışık almadığı ve ortak sınıf kullanılmasının sorunlar yarattığı şeklindedir.

References

 • Ada, Ş., Küçükali, R., Akan, D. & Dal, M. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları, Middle Eastern &African Journal of Educational Research, Issue (12), 32-49.
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya-pa Yayıncılık.
 • Arslan, Ü. (2004). Bünyesinde Anasınıfı Bulunan İlköğretim Okullarındaki Müdürlerin Okul Yönetimine İlişkin Rolleri (Giresun ve Trabzon İlleri Örneği). OMEP 2003 Dünya konsey toplantısı ve konferansı bildiri kitabı, 2. cilt. G. Haktanır ve T. Güler (Ed.). Ankara: Ya-pa Yayıncılık. s:394-412.
 • Başaran, İ. E. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage.
 • Gök, H. & Gürol, M. (2002). Zaman ve ergonomik açıdan ilköğretim okul binalarının kullanım durumu (Elazığ İli Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 263-273.
 • Gündoğan, A. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Güneysu, S. (2005). Erken çocukluk eğitimi hizmetlerinde kalite, Okul öncesi eğitimde kalite: Üniversitelerin rolü toplantısı. İstanbul: AÇEV.
 • Karademir, A. (2013). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin bakış açısından okul ikliminin eğitim-öğretim hizmetlerine yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kaytaz, M. (2005). Türkiye'de okul öncesi eğitimin fayda-maliyet analizi. İstanbul, AÇEV.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M.N. & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum ili örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 160-171.
 • MEB. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa.
 • Nural, E., Atay, D. & Çömez, A. (2009). Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 332-343.
 • Oktay, A. (2002). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon.
 • Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing the art of hearing data. ABD: Sage Publications.
 • Sabanci, A. & Ömeroğlu, M. (2013). Bağımsız anaokulu öğretmenlerinin il eğitim denetmenlerininin gerçekleştirdiği denetime ilişkin görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 685-700
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in educationand th esocial sciences. (3. Ed.) New York: Teachers college press.
 • Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Tok, E. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Turla, A., Şahin, T.F. & Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Ural, O. & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü Bugünü. TED Eğitimde yeni ufuklar III sempozyumu: ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Sorunları: Geleceğe Bakış.’ 12-13 Nisan, Ankara.
 • Yavuz, K. E. (2001). Eğitim-öğretimde çoklu zekâ teorisi ve uygulaması. Özel Ceceli Okullar Eğitim Dizisi-1, Ankara: Nadir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik. (Yay. Haz.: A, Oktay ve Ö. P, Unutkan. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 203- 215.

The Views of the Teachers Related to The Problems the Nursery Class Teachers Encounter in Personnel Services and General Services

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 1 - 21, 01.03.2016

Abstract

In this study, it was aimed to analyze the problems that the nursery school teachers, who worked in primary schools of Ministry of National Education in Ağrı city center in 2014-2015 academic years, experience in personnel services and general services according to the views of the teachers. In the direction of this purpose, phenomenology design, one of the qualitative researches, was used in the study. The sample of the study consisted of 24 teachers selected from 12 primary schools who had nursery class within itself in Ağrı city center. The findings of the study are as follow; the students have difficulty in waking up early in the morning in terms of personnel services, the teachers have difficulty as they do not have breaks and recess, the nursery class students utilize the opportunities of the school less because the hour of work is half-day, they have inadequate auxiliary staff, and it was determined in terms of general services that the classroom space is not adequate, the classroom is not heated properly, the materials are inadequate, the classroom does not get proper light, and sharing the classroom with others create problems.

References

 • Ada, Ş., Küçükali, R., Akan, D. & Dal, M. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları, Middle Eastern &African Journal of Educational Research, Issue (12), 32-49.
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya-pa Yayıncılık.
 • Arslan, Ü. (2004). Bünyesinde Anasınıfı Bulunan İlköğretim Okullarındaki Müdürlerin Okul Yönetimine İlişkin Rolleri (Giresun ve Trabzon İlleri Örneği). OMEP 2003 Dünya konsey toplantısı ve konferansı bildiri kitabı, 2. cilt. G. Haktanır ve T. Güler (Ed.). Ankara: Ya-pa Yayıncılık. s:394-412.
 • Başaran, İ. E. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage.
 • Gök, H. & Gürol, M. (2002). Zaman ve ergonomik açıdan ilköğretim okul binalarının kullanım durumu (Elazığ İli Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 263-273.
 • Gündoğan, A. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Güneysu, S. (2005). Erken çocukluk eğitimi hizmetlerinde kalite, Okul öncesi eğitimde kalite: Üniversitelerin rolü toplantısı. İstanbul: AÇEV.
 • Karademir, A. (2013). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin bakış açısından okul ikliminin eğitim-öğretim hizmetlerine yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kaytaz, M. (2005). Türkiye'de okul öncesi eğitimin fayda-maliyet analizi. İstanbul, AÇEV.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M.N. & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum ili örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 160-171.
 • MEB. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa.
 • Nural, E., Atay, D. & Çömez, A. (2009). Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 332-343.
 • Oktay, A. (2002). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon.
 • Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing the art of hearing data. ABD: Sage Publications.
 • Sabanci, A. & Ömeroğlu, M. (2013). Bağımsız anaokulu öğretmenlerinin il eğitim denetmenlerininin gerçekleştirdiği denetime ilişkin görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 685-700
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in educationand th esocial sciences. (3. Ed.) New York: Teachers college press.
 • Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Tok, E. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Turla, A., Şahin, T.F. & Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Ural, O. & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü Bugünü. TED Eğitimde yeni ufuklar III sempozyumu: ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Sorunları: Geleceğe Bakış.’ 12-13 Nisan, Ankara.
 • Yavuz, K. E. (2001). Eğitim-öğretimde çoklu zekâ teorisi ve uygulaması. Özel Ceceli Okullar Eğitim Dizisi-1, Ankara: Nadir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik. (Yay. Haz.: A, Oktay ve Ö. P, Unutkan. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 203- 215.
There are 27 citations in total.

Details

Other ID JA54VS96RG
Journal Section Research Article
Authors

Eren Ertör This is me

Durdağı Akan This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Ertör, E., & Akan, D. (2016). Anasınıfı Öğretmenlerinin Personel Hizmetleri ve Genel Hizmetlerde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-21.