BibTex RIS Cite

Ortaokul ve Liselerde Uygulanan Destekleme Kurslarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 153 - 171, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlerin destekleme kurslarıyla ilgili görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ortaokul ve liselerde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında uygulanmaya başlanan destekleme kurslarıyla ilgili 3 ortaokul ve 3 liseden toplam 51 öğretmen görüşü görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemiyle yapılan bu araştırmayla ortaya çıkarılan öğretmen görüşleri betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre kurslarda görev almanın en önemli sebebi ek ders ücreti olmuştur. Elde edilen bir diğer sonuca göre, kurslarda yaşanan en önemli sorunun materyal eksikliği olduğu görülmüştür. Elde edilen görüşlerin destekleme kurslarının daha etkili, verimli ve sistemli bir şekilde uygulanması bağlamında idarecilere, öğretmenlere ve velilere ışık tutacağı düşünülmektedir.

References

 • Akbaba-Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 343- 361.
 • Anderson, L. W. (Ed.), Krathwohl, D. R. (Ed.), Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R.
 • E., Pintrich, P. R., Raths, J. & Wittrock, M.C. (2014). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Baştürk, S. & Doğan, S. (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 135-157.
 • Bean, R. A., Bush, K. R., McKenry, P. C. & Wilson, S. M. (2003). The impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.
 • Berberoğlu, G. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
 • Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. & Atar, H. Y. (2014). TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması. MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, İşkur Matbaacılık: Ankara. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf adresinden 12.01.2016 tarihinde alınmıştır. Darling-Hamond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-46. Davis, D. & Sorrell, J. (1995). Mastery learning in public schools. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. http://teach.valdosta.edu/whuitt/files/mastlear.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Demirel, Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). Boston: McGraw Hill.
 • Huang, K.M. (1993). Discussing cramming school. Hsien Tai Chiao Yu, 8, 145-151.
 • Krajcik, J. S. & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In K.R., Sawyer.(Ed), The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge University Press: New York.
 • MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/ orgundestek_1.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2015/08/20150808- 5.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Schunk, D. H. (2011). Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).
 • Sun, K. H. (1993). The situation and causes of cramming school in elementary school and junior high school in Kaohsiung. Chiao Yu Tzu Liaw Wen Chai, 31, 135-153.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

The Opinions of the Teachers about the Supportive Courses Applied in the Middle Schools and High Schools

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 153 - 171, 01.03.2016

Abstract

In this study, the aim is to present the opinions of the teachers about the supportive courses. The opinions of 51 teachers from 3 middle schools and 3 high schools were obtained with interview forms about the supportive courses that are being applied from the beginning of 2014- 2015 education year period, in middle schools and high schools. In this study which was conducted using the case study method of quantitative research approaches, the teacher opinions were analyzed by using the descriptive methods. According to the findings obtained through the results, it’s been found out that the most important reason to participate in the courses is the additional course fees. According to another result obtained from the study, it’s been found out that the most common problem in these courses is the lack of materials to use. It is expected that the obtained opinions will light the way for the administrators, teachers and parents in terms of more effective, efficient and systematical application of the courses.

References

 • Akbaba-Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 343- 361.
 • Anderson, L. W. (Ed.), Krathwohl, D. R. (Ed.), Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R.
 • E., Pintrich, P. R., Raths, J. & Wittrock, M.C. (2014). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Baştürk, S. & Doğan, S. (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 135-157.
 • Bean, R. A., Bush, K. R., McKenry, P. C. & Wilson, S. M. (2003). The impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.
 • Berberoğlu, G. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
 • Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. & Atar, H. Y. (2014). TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması. MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, İşkur Matbaacılık: Ankara. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf adresinden 12.01.2016 tarihinde alınmıştır. Darling-Hamond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-46. Davis, D. & Sorrell, J. (1995). Mastery learning in public schools. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. http://teach.valdosta.edu/whuitt/files/mastlear.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Demirel, Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). Boston: McGraw Hill.
 • Huang, K.M. (1993). Discussing cramming school. Hsien Tai Chiao Yu, 8, 145-151.
 • Krajcik, J. S. & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In K.R., Sawyer.(Ed), The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge University Press: New York.
 • MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/ orgundestek_1.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2015/08/20150808- 5.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Schunk, D. H. (2011). Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).
 • Sun, K. H. (1993). The situation and causes of cramming school in elementary school and junior high school in Kaohsiung. Chiao Yu Tzu Liaw Wen Chai, 31, 135-153.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
There are 19 citations in total.

Details

Other ID JA54YG56AK
Journal Section Research Article
Authors

İdris Göksu

Aslan Gülcü This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Göksu, İ., & Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve Liselerde Uygulanan Destekleme Kurslarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.