PDF EndNote BibTex RIS Cite

Enerji Ve Enerji İle İlişkili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Standart Bir Testin Geliştirilmesi Süreci Ve Uygulanması

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 116 - 134, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı, enerji ve enerji ile ilişkili olan enerji korunumu, enerji kaynakları ve enerji dönüşümü kavramlarıyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir. Hazırlanan kavram testinin ilk hali toplam 15 açık uçlu sorudan oluşturulmuştur. Düzeltilmesi gereken sorular üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve testin son hali 13 sorudan olacak şekilde belirlenmiştir. Hazırlanan testin güvenirliğini belirlemek için 80 İlköğretim Fen ve Teknoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Testin güvenirliği 0,92 olarak bulunmuştur. Testin son uygulaması aynı program ve öğrenim seviyesindeki 35 öğrenciye uygulanmıştır. Testin uygulanması sonucu elde edilen bulgulardan öğrencilerin enerji ve enerji ile ilişkili kavramlar ile ilgili düşüncelerini oldukça ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak öğrencilerin anlama seviyelerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla her iki aşaması da çoktan seçmeli bir testin geliştirilmesi ve yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

References

 • Ayas, A., Köse, S. & Taş, E. (2002), “The Effects of Computer-Assisted Instruction on Misconceptions about Photosynthesis”. The First International Education Conference. Changing Times Changing Needs. Eastern Mediterranean University. Gazimagusa Northern Cyprus.
 • Anderson, D.L., Fisher, K.M., & Norman, G.J. (2002). “Development and evaluation of the conceptual inventory of natural selection”. Journal of research in science teaching. Cilt: 39, Sayı: 10. (952-978).
 • Atasoy, Ş ve Akdeniz, A. R. (2007). Newton’un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1).
 • Aydın, G. ve Balım, G. A. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellenmiş Disiplinler Arası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38,2, 145-166.
 • Berber, N. Ve Sarı, M. (2009). Kavramsal Değişim Metinlerinin İş, Güç, Enerji Konusunu Anlamaya Etkisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1990). Misunderstandings of ‘Law’ and ‘Conversation’ : A Study of Pupils’ Meaningsfor These Terms, School Science Reviev, 72, 51-57.
 • Briggs, D.C.,Alonzo, A.C., Schwab, C., ve Wilson, M. (2006). Diagnostic assessment with ordered multiple-choice items. Educational Assessment. Cilt: 11 Sayı: 1. (33-63).
 • Chen, C. C., Lin, H. S., ve Lin, M.L. (2002). “Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students’ understanding-the formation of images by a plane mirror”. Proceedings of the National Science Council, 12(3), 106-121.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi. Demircioğlu, G. (2003). Lise II Asitler ve Bazlar Ünitesi İle İlgili Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Trabzon.
 • Eryılmaz, A. (2002). Effects of Conceptual Assignments and Conceptual Change Discussions on Students’ Misconceptions and Achievement Regarding Force And Motion. Journal of Research In Science Teaching, 39 (10): 1001-1015.
 • Gürdal, A., Bayram, H. ve Şahin, F. (1999). İlköğretim Okullarında Enerji Konusunun Entegrasyon ile Öğretilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, Ankara.
 • Hırça, N., Çalık, M. ve Akdeniz, F. (2008). Investigatinggrade 8 students’ conceptions of energy and related concepts, Journalof Turkish Science Education, 5, 1, 75-85.
 • Jang, N. H. (2003). Developing and validating a chemical bonding instrument for korean high school students. Unpublished Dissertation. Missouri: The Faculty Graduate School University.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S., ve Coştu, B. (2003). “Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 1. (54-69).
 • Kızıldağ, G., Dursun, M.F., Ertürk, A.T., ve Karahan, A. (2007). Ortaöğretim Kimya 11, MEB. Yayınları, İstanbul: Nesil Matbaacılık.
 • Keser, Ö.F., Özmen, H. ve Akdeniz, F. (2003). Energy, Environment and Education Relationship in Developing Countries’ Policies: A Case Study for Turkey, Energy Source, 25, 123-133.
 • Köse, S., Ayas, A. ve Taş, E. (2003). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Konularında Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 106-112.
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. ve Uçak, E. (2006). Prospective Science Teacher’ About Energy, İnternational Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 141-152.
 • Küçüközer, H. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Öğretim Modelinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devrelerine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Balıkesir
 • Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir. Mann, M. ve Treagust, F. D. (2010). Students’ conceptions about energy and the human body, Science Education International, 21(3),144-159.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu 10. Sınıflar. Retrieved Kasım, 2012fromhttp://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 9. Sınıflar. Retrieved Kasım, 2012from http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Odom, A.L., Ve Barrow, L.H. (1995). “Development and application of a twotier diagnositc test measuring college biology students’ understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction”. Journal of Research in Science Teaching. Cilt: 32, Sayı: 1. (45-61).
 • Oliva, J. M. (1999). Structural Patterns in Students’ Conceptions in Mechanics. International Journal of Science Education, 21 (9): 903-920.
 • Özmen, H., Dumanoğlu, F., Ve Ayas, A. (2000). Ortaöğretimde Enerji Kavramının Öğretimi ve Enerji Eğitimi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, HÜ, Ankara.
 • Palmer, D. H. (1998). Measuring Contextual Error in the Diagnosis of Alternative Conceptions in Science, Issues in Educational Research, 8, 1, 65-76.
 • Palmer, D. (2001). Students’ Alternative Conceptions and Scientifically Acceptable Conceptions About Gravity, International Journal of Science Education, 23, 7,691-706
 • Sağdıç, D., Bulut, Ö., Korkmaz, S., Börü, S., Öztürk, E., Ve Cavak, Ş. (2007). Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji.(2. Baskı), Ankara: MEB. Yayınları Student Learning. Physics Education, 37 (1): 45-52.
 • Schulte, P. L. (2001). Pre Service Primary Teacher Alternative Conceptions in Science and Attitudes Toward Teaching Science, Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans Üniversity, New Orleans.
 • Şahan, B.Y. Ve Tekin, L. (2007). Ortaöğretim 10. Sınıf Fizik Ders Kitabı. İzmir: Zambak Yayınları. Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Taber, K. S. (1999). Ideas about Ionisation Energy: A Diagnostic Instrument, School Science Review, 81, 295, 97-104.
 • Tamir, P. (1971). An alternative Approach to the Construction of Multiple Choices Test Items, Journal of Biological Education, 5, 223-235.
 • Tan, K. C. D., Goh, K. N., Chia, S. L. ve Treagust, D. F. (2002). Development and Application of a Two-Tier Multiple Choice Diagnostic Instrument to Assess High School Students’ Understanding of Inorganic Chemistry Qualitative Analysis, Journal of Research in Science Teaching, 39, 4, 283-301.
 • Töman, U ve Saka, A. (2010). Enerji kavramı ile ilgili öğrenci görüşlerinin yaşlara göre değişimi. IX. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. İzmir.
 • Treagust, D. F. ve Haslam, F. (1986). “Evaluating secondary students’ misconceptions of photosynthesis and respiration in plants using a two-tier diagnostic instrument”. 59. National Association for Research in Science Teaching Kongesine sunulmuş bildiri.
 • Treagust, D.F., (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science, International Journal of Science Education, 10, 159-169.
 • Trefil, J., ve Hazen, R.M. (2004). Physics matters: an intraduction to conceptual physics. Wiley, New York.
 • Turgut, F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Dokuzuncu Baskı, Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Turgut, U. ve Gurbuz, F. (2012). “10 th grade science class students’ misconceptions about electric current” Energy Education Science And Technology Part B,Vol:4, No:2, pp. 627-636.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, G. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgıları- nın karakteristiklerin tanımlanması, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 110-128.
 • Yılmaz, Ö., Tekkaya, C., Geban, Ö. ve Özden, Y. (1999). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, MEB, ÖYGM.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji ile ilgili Kavramları Algılamaları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-7

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A STANDARD TEST TO DIAGNOSE MISCONCEPTIONS ABOUT ENERGY AND RELATED CONCEPTS: THE BEGINNING

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 116 - 134, 01.03.2013

Abstract

The aim of this study is to develop a test to diagnose individuals’ conceptions and misconceptions about energy and related concepts, including the conservation of energy, energy sources, and energy conversion. The test initially consisted of 15 items. The final form of the test was shaped after expert opinions and pilot study and it consists of 13 items. In order to determine reliability, the test was applied to 80 secondyear pre-service science teachers. Reliability coefficient for the test was calculated as 0.92. This final version of the test was employed to 35 sophomore pre-service science and technology education teachers. It is found that the participants expressed their thoughts and views about energy and related concepts in great detail. Based on the findings of this study, a two-tier multiple choice test is suggested to be developed as the next step in order to determine individuals’ level of understanding and misconceptions about energy and related concepts well.

References

 • Ayas, A., Köse, S. & Taş, E. (2002), “The Effects of Computer-Assisted Instruction on Misconceptions about Photosynthesis”. The First International Education Conference. Changing Times Changing Needs. Eastern Mediterranean University. Gazimagusa Northern Cyprus.
 • Anderson, D.L., Fisher, K.M., & Norman, G.J. (2002). “Development and evaluation of the conceptual inventory of natural selection”. Journal of research in science teaching. Cilt: 39, Sayı: 10. (952-978).
 • Atasoy, Ş ve Akdeniz, A. R. (2007). Newton’un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1).
 • Aydın, G. ve Balım, G. A. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellenmiş Disiplinler Arası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38,2, 145-166.
 • Berber, N. Ve Sarı, M. (2009). Kavramsal Değişim Metinlerinin İş, Güç, Enerji Konusunu Anlamaya Etkisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1990). Misunderstandings of ‘Law’ and ‘Conversation’ : A Study of Pupils’ Meaningsfor These Terms, School Science Reviev, 72, 51-57.
 • Briggs, D.C.,Alonzo, A.C., Schwab, C., ve Wilson, M. (2006). Diagnostic assessment with ordered multiple-choice items. Educational Assessment. Cilt: 11 Sayı: 1. (33-63).
 • Chen, C. C., Lin, H. S., ve Lin, M.L. (2002). “Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students’ understanding-the formation of images by a plane mirror”. Proceedings of the National Science Council, 12(3), 106-121.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi. Demircioğlu, G. (2003). Lise II Asitler ve Bazlar Ünitesi İle İlgili Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Trabzon.
 • Eryılmaz, A. (2002). Effects of Conceptual Assignments and Conceptual Change Discussions on Students’ Misconceptions and Achievement Regarding Force And Motion. Journal of Research In Science Teaching, 39 (10): 1001-1015.
 • Gürdal, A., Bayram, H. ve Şahin, F. (1999). İlköğretim Okullarında Enerji Konusunun Entegrasyon ile Öğretilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, Ankara.
 • Hırça, N., Çalık, M. ve Akdeniz, F. (2008). Investigatinggrade 8 students’ conceptions of energy and related concepts, Journalof Turkish Science Education, 5, 1, 75-85.
 • Jang, N. H. (2003). Developing and validating a chemical bonding instrument for korean high school students. Unpublished Dissertation. Missouri: The Faculty Graduate School University.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S., ve Coştu, B. (2003). “Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 1. (54-69).
 • Kızıldağ, G., Dursun, M.F., Ertürk, A.T., ve Karahan, A. (2007). Ortaöğretim Kimya 11, MEB. Yayınları, İstanbul: Nesil Matbaacılık.
 • Keser, Ö.F., Özmen, H. ve Akdeniz, F. (2003). Energy, Environment and Education Relationship in Developing Countries’ Policies: A Case Study for Turkey, Energy Source, 25, 123-133.
 • Köse, S., Ayas, A. ve Taş, E. (2003). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Konularında Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 106-112.
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. ve Uçak, E. (2006). Prospective Science Teacher’ About Energy, İnternational Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 141-152.
 • Küçüközer, H. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Öğretim Modelinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devrelerine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Balıkesir
 • Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir. Mann, M. ve Treagust, F. D. (2010). Students’ conceptions about energy and the human body, Science Education International, 21(3),144-159.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu 10. Sınıflar. Retrieved Kasım, 2012fromhttp://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 9. Sınıflar. Retrieved Kasım, 2012from http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Odom, A.L., Ve Barrow, L.H. (1995). “Development and application of a twotier diagnositc test measuring college biology students’ understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction”. Journal of Research in Science Teaching. Cilt: 32, Sayı: 1. (45-61).
 • Oliva, J. M. (1999). Structural Patterns in Students’ Conceptions in Mechanics. International Journal of Science Education, 21 (9): 903-920.
 • Özmen, H., Dumanoğlu, F., Ve Ayas, A. (2000). Ortaöğretimde Enerji Kavramının Öğretimi ve Enerji Eğitimi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, HÜ, Ankara.
 • Palmer, D. H. (1998). Measuring Contextual Error in the Diagnosis of Alternative Conceptions in Science, Issues in Educational Research, 8, 1, 65-76.
 • Palmer, D. (2001). Students’ Alternative Conceptions and Scientifically Acceptable Conceptions About Gravity, International Journal of Science Education, 23, 7,691-706
 • Sağdıç, D., Bulut, Ö., Korkmaz, S., Börü, S., Öztürk, E., Ve Cavak, Ş. (2007). Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji.(2. Baskı), Ankara: MEB. Yayınları Student Learning. Physics Education, 37 (1): 45-52.
 • Schulte, P. L. (2001). Pre Service Primary Teacher Alternative Conceptions in Science and Attitudes Toward Teaching Science, Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans Üniversity, New Orleans.
 • Şahan, B.Y. Ve Tekin, L. (2007). Ortaöğretim 10. Sınıf Fizik Ders Kitabı. İzmir: Zambak Yayınları. Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Taber, K. S. (1999). Ideas about Ionisation Energy: A Diagnostic Instrument, School Science Review, 81, 295, 97-104.
 • Tamir, P. (1971). An alternative Approach to the Construction of Multiple Choices Test Items, Journal of Biological Education, 5, 223-235.
 • Tan, K. C. D., Goh, K. N., Chia, S. L. ve Treagust, D. F. (2002). Development and Application of a Two-Tier Multiple Choice Diagnostic Instrument to Assess High School Students’ Understanding of Inorganic Chemistry Qualitative Analysis, Journal of Research in Science Teaching, 39, 4, 283-301.
 • Töman, U ve Saka, A. (2010). Enerji kavramı ile ilgili öğrenci görüşlerinin yaşlara göre değişimi. IX. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. İzmir.
 • Treagust, D. F. ve Haslam, F. (1986). “Evaluating secondary students’ misconceptions of photosynthesis and respiration in plants using a two-tier diagnostic instrument”. 59. National Association for Research in Science Teaching Kongesine sunulmuş bildiri.
 • Treagust, D.F., (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science, International Journal of Science Education, 10, 159-169.
 • Trefil, J., ve Hazen, R.M. (2004). Physics matters: an intraduction to conceptual physics. Wiley, New York.
 • Turgut, F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Dokuzuncu Baskı, Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Turgut, U. ve Gurbuz, F. (2012). “10 th grade science class students’ misconceptions about electric current” Energy Education Science And Technology Part B,Vol:4, No:2, pp. 627-636.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, G. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgıları- nın karakteristiklerin tanımlanması, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 110-128.
 • Yılmaz, Ö., Tekkaya, C., Geban, Ö. ve Özden, Y. (1999). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, MEB, ÖYGM.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji ile ilgili Kavramları Algılamaları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-7

Details

Other ID JA55AF38GZ
Journal Section Research Article
Authors

Ufuk TÖMAN This is me
It is not affiliated with an institution


Faik Özgür KARATAŞ This is me
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ


Sabiha ODABAŞI ÇİMER This is me
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Töman, U. , Karataş, F. Ö. & Çimer, S. O. (2013). Enerji Ve Enerji İle İlişkili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Standart Bir Testin Geliştirilmesi Süreci Ve Uygulanması . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 116-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247194