PDF EndNote BibTex RIS Cite

Proje Tabanlı Öğrenme Etkinlikleri İle Oyun Tabanlı Öğrenme Etkinliklerinin Hazırlık (Geliştirilme) Boyutunda Karşılaştırılması

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 21 - 43, 01.03.2013

Abstract

Eğitim sistemleri, geliştirilme aşamasından yapılacak uygulamalara kadar birbiri ile ilişkili çeşitli parçalardan oluşan bir bütün halindedir. Bu nedenle daha iyi ve kaliteli bir eğitim sistemine ulaşma çabasının bir sonucu olarak eğitimle ilgili her bir girdinin sınanması ve işlerliğinin kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi için yapılan çalışmaların bir sonucu olarak çeşitli strateji, yöntem ve teknikler; bunun yanında uygulamaya dönük etkinlikler geliştirilmiş ve birbirinden farklı durumlar için sınanarak etkililikleri değerlendirilmiştir. Bu uygulamaların temelini oluşturan strateji, yöntem ve tekniklerin özelliklerinin çeşitli yönlerden karşılaştırılması, araştırmacılara yapacakları çalışmalar için yön verecektir. Bu çalışmada, Fen Eğitiminde sıklıkla kullanılan Proje Tabanlı Öğrenme etkinlikleri ile Oyun Tabanlı Öğrenme etkinliklerinin hazırlık (geliştirilme) süreçleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, bir çok yönden etkisi ortaya konmuş Proje Tabanlı Öğrenme etkinlikleri ile birlikte Oyun Tabanlı Öğrenme etkinliklerine ve uygulamalarına dikkat çekilerek, araştırmacılara bu alanda hala geniş bir uygulama sahası olduğu hatırlatılmaya çalışılmaktadır.

References

 • Acar, E. N. (2011). Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine ve Biyolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir
 • Akandere, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları. 1. Basım. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akgün, E., Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G. & Çınar M. (2011). Bir eğitsel oyun tasarımı modelinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 41- 61.
 • Aktepe, V. ve Aktepe, L. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Kırşehir BİLSEM Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009)
 • Alacapınar, F. (2008). Effectiveness of Project-Based Learning , Eurasian Journal of Educational Research, 32, 17-34.
 • Aral, N. (2000). Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi. Çağdaş Eğitim, (265).
 • Aydın, M. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Geliştirilen Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi Konulu Bir Destek Programının Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bağcı, U., Afyon, A., Sünbül, A. M., İlik, A. ve Çakır, D. (2005). İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kullanılan Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Alınması Gereken Önlemler. (Online): 27Haziran2008 tarihinde http://tef.selcuk.edu.tr/ salan/sunbul/g/g19.pdf. sitesinden indirilmiştir.
 • Bahadır, H., (2007). Bilimsel Yöntem Sürecine Dayalı İlköğretim Fen Eğitiminin Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutuma,Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başbay, A. (2005). Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Sürecine Etkileri , Ege Eğitim Dergisi, 1: 95–116.
 • Baykoç Dönmez, N. (2000). Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Oyun Kitabı. 1. Basım. İstanbul, Esin Yayınevi.
 • Cengizhan, S. (2006). Bilgisayar Destekli ve Proje Temelli Öğretim Tasarımlarının Bağımsız ve İşbirlikçi Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (http://sevalfer.com/files/DTez_ SibelCengizhan.pdf adresinden indirilmiştir.)
 • Çakallıoğlu, S. N.(2008). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Fen Bilgisi Öğretiminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Çamlıyer, H. ve Çamlıyer, H. (2001). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Emek Matbaacılık, Manisa.
 • Çeken, R. (2011). Bu Benim Eserim Öğrenci Projelerinin Okul Türü Bakımından Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1 - 14
 • Çelebi Öncü, E. ve Özbay, E. (2005). Okul öncesi Çocuklar İçin Oyun. 1. Basım. Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Çelik, S. , Şenocak, E. , Bayrakçeken, S. , Taşkesenligil, Y. ve Doymuş, K. (2005). Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 155-185.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Genişletilmiş 2. Baskı, Trabzon.
 • Çepni, S., Ayas, A.P., Akdeniz, A.R., Özmen,H., Yiğit, N. Ve Ayvacı, H.Ş. (2011). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, 9. Baskı (ed. Çepni, S.), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Risk Alma Düzeylerine, Problem Çözme Becerilerine, Erişilerine Kalıcılığa ve Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
 • Dağ, F. ve Durdu, L. (2011). Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri , 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey.
 • Doğanay, G. (2002). Tarih Öğretiminde Oyun, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğusoy, B. ve İnal, Y. (2006). Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Durukan, P. (2001). Fiziksel Aktivite ve Psiko-sosyal Faktörlerin Obezite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Elkind, D. (2011). Oyunun Gücü , 1. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Erdem, M. (2002). Proje Tabanlı Öğrenme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 22:172-179
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma. http://ilkogretimonline.org.tr.
 • Eripek, S. (1998). Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 559, 95- 107 - w2.anadolu.edu.tr.
 • Ersoy, R. (2006). Şehirleşme Sürecinde Çocuk-Şiddet ve Çocuk Oyunlarına Halkbilimi Disiplini Açısından Bir Yaklaşım. Erişim: 25.01.2014, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ ruhi_ersoy_cocuk_oyun.pdf
 • Erşan, Ş. (2006). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocuklarının Oyun ve Çalışma(İş) İle İlgili Algılarının Tespiti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Girgin Balkı, A. (2003). Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu Tarafından Uygulanmasına Yönelik Bir Değerlendirme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gülbahar, Y. ve Tınmaz, H. (2006). Implementing Project-Based Learning and e-Portfolio Assessment in an Undergraduate Course. Journal of Research on Technology in Education. 38 (3). 309-327.
 • Gül Özenç, E. (2007). İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Günay, D.ve Arıduru, A. (1999). “Bilim ve Teknolojiye Yöneliş”, I.Teknoloji Kalite ve Üretim Sistemleri Kongresi, Sakarya Kalite Derneği, TSE, 29 Mayıs 1999, s.22-34, Sapanca, Adapazarı, Türkiye. [UATB]
 • Haliloğlu, Z. ve Asan, A. (2004). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin İlköğretim İkinci Kademe Okullarında Yürütülen Bilgisayar Derslerindeki Etkililiğ,. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (2), Ankara.
 • İncekara, S., Karakuyu, M. ve Karaburun, A. (2009). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Yaparak Öğrenmeye Bir Örnek: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Proje Temelli Öğrenimde Kullanılması, Electronic Journal of Social Sciences, C.8 S.30 (305-322)
 • Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama : Projeyi Yöneten Öğrenciler Açısından Analiz, Eğitim ve Bilim, (33)-147
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Temel Yönelimler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17-1, 87-102.
 • Kavşut,G., Çavuş, R. ve Akpınarlı N. (2010). Fennin Çemberi, Yeni Nesil Eğitim Konferansı , İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Keleş, Ö., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi “Genetik” Ünitesi DNA Watson Crick Modelinin Sınıf İçi Uygulamalarla Kavratılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, Internatinal Journal of Environmental and Science Education, 1-1, 53 – 64
 • Keskin, E. (2011). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin İkinci Kademe Öğrencilerinin Başarı ve Fen Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun, KKEFD/JOKKEF, (16).
 • Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Moursund, D. (1999). Project Based Learning Using Information Technology, Eugene, Canada.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. ve Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi : Öpyep Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (11-1), 137-158
 • Öztürk, E. ve Ada, Ş. (2006). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirme Yaklaşımlarının Eğitim ve Sınama Durumlarına Yansıması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 93-103.
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Bağıran Yayınevi, Ankara.
 • Pehlivan, H. (2012). Oyun ve Öğrenme, 3. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Aldan Karademir, Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı. 21-23 Mayıs 2009. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Seyrek, H. ve Sun M. (1994). Çocuk oyun El Kitabı. İzmir: Muzik Eserleri Yayınları.
 • Solomon, G. (2003). Project Based Learning: A Primer. Technology and Learning. 23(6) Viewed 11February2006, http://www.techlearning. com/db_area/archives/TL/2003/01/project.html.
 • Şahin, F. (2001). İlköğretim Fen Öğretiminde Oyunların Yeri ve Önemi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul.
 • Şahin, M. ve Öztürk, Ş. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Yeri ve Önemi, International Journal of Educational Researchers (IJER),1 (1).
 • Şahin, S. (2007). Proje Temelli Öğrenme Ortamında Dersler Arası İşbirliği ile ilgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, TSA (3).
 • Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D. (2004). Eğitimsel Oyunla Öğretimin Fen Bilgisi Dersi Güneş Sistemi ve Gezegenler Konusunda Akademik Başarı Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (18), 67-76.
 • Taşkın, Ö., Apaydın Z., Aydın, H., Çakıcı, Y., Gemici Ö., İrez, S., Köse, S., Matyar, F., Özsevgeç, T., Peker, D., Saka, A.Z., Taş, E. ve Turgut, H. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerle Öğretimin Erişi ve Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Turan Özdemir, S. (2003). Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2) 25-28.
 • Ulutaş, A. (2011). Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, (6), 233-242.
 • Uzun, Ç. (2007). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyon.
 • Yavuzer, H. (2001). Ana Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Zeren Özer, D. ve Özkan, M. (2013). The Effect of Project Based Learning Method on Science Process Skills of Prospective Teachers of Science Education in Biology Lessons, International Online Journal of EducationalSciences, 2013,5(3), 635-645

THE COMPARISON OF THE ACTIVITIES OF PROJEC T-BASED LEARNING AND GAME BASED LEARNING ON THE PREPARATİON (DEVELOPİNG) PROCESSES

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 21 - 43, 01.03.2013

Abstract

Education systems are in a total condition that are consisted of kinds of items from the building up level to planned applications. So, as a result of trying to reach for better and high quality education systems, testing every inputs and checking the functioning are vital. As a result of striving to make education systems in a high quality, kinds of strategy, method and techniques and also activities aimed application are developed, the effectiveness of them are tested and evaluated for different kinds of situations. The comparing of the features of strategy, method and techniques forming basic situations of this application will give a direction to researchers for their work. Because of this, the comparing of development progress about project based learning and game based learning is aimed. In this study, it’s aimed to compare Project Learning Activities and Game Based Learning Activities, which are mostly used in Science Education, comparing especially the preparation (developing) processes. By attracting attention to the activities of the project based learning and game based learning whose effects are proved in lots of ways, are tried to remind to the researchers that there is a wide application field about this subject.

References

 • Acar, E. N. (2011). Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine ve Biyolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir
 • Akandere, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları. 1. Basım. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akgün, E., Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G. & Çınar M. (2011). Bir eğitsel oyun tasarımı modelinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 41- 61.
 • Aktepe, V. ve Aktepe, L. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Kırşehir BİLSEM Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009)
 • Alacapınar, F. (2008). Effectiveness of Project-Based Learning , Eurasian Journal of Educational Research, 32, 17-34.
 • Aral, N. (2000). Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi. Çağdaş Eğitim, (265).
 • Aydın, M. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Geliştirilen Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi Konulu Bir Destek Programının Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bağcı, U., Afyon, A., Sünbül, A. M., İlik, A. ve Çakır, D. (2005). İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kullanılan Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Alınması Gereken Önlemler. (Online): 27Haziran2008 tarihinde http://tef.selcuk.edu.tr/ salan/sunbul/g/g19.pdf. sitesinden indirilmiştir.
 • Bahadır, H., (2007). Bilimsel Yöntem Sürecine Dayalı İlköğretim Fen Eğitiminin Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutuma,Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başbay, A. (2005). Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Sürecine Etkileri , Ege Eğitim Dergisi, 1: 95–116.
 • Baykoç Dönmez, N. (2000). Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Oyun Kitabı. 1. Basım. İstanbul, Esin Yayınevi.
 • Cengizhan, S. (2006). Bilgisayar Destekli ve Proje Temelli Öğretim Tasarımlarının Bağımsız ve İşbirlikçi Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (http://sevalfer.com/files/DTez_ SibelCengizhan.pdf adresinden indirilmiştir.)
 • Çakallıoğlu, S. N.(2008). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Fen Bilgisi Öğretiminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Çamlıyer, H. ve Çamlıyer, H. (2001). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Emek Matbaacılık, Manisa.
 • Çeken, R. (2011). Bu Benim Eserim Öğrenci Projelerinin Okul Türü Bakımından Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1 - 14
 • Çelebi Öncü, E. ve Özbay, E. (2005). Okul öncesi Çocuklar İçin Oyun. 1. Basım. Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Çelik, S. , Şenocak, E. , Bayrakçeken, S. , Taşkesenligil, Y. ve Doymuş, K. (2005). Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 155-185.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Genişletilmiş 2. Baskı, Trabzon.
 • Çepni, S., Ayas, A.P., Akdeniz, A.R., Özmen,H., Yiğit, N. Ve Ayvacı, H.Ş. (2011). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, 9. Baskı (ed. Çepni, S.), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Risk Alma Düzeylerine, Problem Çözme Becerilerine, Erişilerine Kalıcılığa ve Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
 • Dağ, F. ve Durdu, L. (2011). Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri , 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey.
 • Doğanay, G. (2002). Tarih Öğretiminde Oyun, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğusoy, B. ve İnal, Y. (2006). Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Durukan, P. (2001). Fiziksel Aktivite ve Psiko-sosyal Faktörlerin Obezite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Elkind, D. (2011). Oyunun Gücü , 1. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Erdem, M. (2002). Proje Tabanlı Öğrenme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 22:172-179
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma. http://ilkogretimonline.org.tr.
 • Eripek, S. (1998). Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 559, 95- 107 - w2.anadolu.edu.tr.
 • Ersoy, R. (2006). Şehirleşme Sürecinde Çocuk-Şiddet ve Çocuk Oyunlarına Halkbilimi Disiplini Açısından Bir Yaklaşım. Erişim: 25.01.2014, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ ruhi_ersoy_cocuk_oyun.pdf
 • Erşan, Ş. (2006). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocuklarının Oyun ve Çalışma(İş) İle İlgili Algılarının Tespiti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Girgin Balkı, A. (2003). Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu Tarafından Uygulanmasına Yönelik Bir Değerlendirme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gülbahar, Y. ve Tınmaz, H. (2006). Implementing Project-Based Learning and e-Portfolio Assessment in an Undergraduate Course. Journal of Research on Technology in Education. 38 (3). 309-327.
 • Gül Özenç, E. (2007). İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Günay, D.ve Arıduru, A. (1999). “Bilim ve Teknolojiye Yöneliş”, I.Teknoloji Kalite ve Üretim Sistemleri Kongresi, Sakarya Kalite Derneği, TSE, 29 Mayıs 1999, s.22-34, Sapanca, Adapazarı, Türkiye. [UATB]
 • Haliloğlu, Z. ve Asan, A. (2004). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin İlköğretim İkinci Kademe Okullarında Yürütülen Bilgisayar Derslerindeki Etkililiğ,. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (2), Ankara.
 • İncekara, S., Karakuyu, M. ve Karaburun, A. (2009). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Yaparak Öğrenmeye Bir Örnek: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Proje Temelli Öğrenimde Kullanılması, Electronic Journal of Social Sciences, C.8 S.30 (305-322)
 • Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama : Projeyi Yöneten Öğrenciler Açısından Analiz, Eğitim ve Bilim, (33)-147
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Temel Yönelimler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17-1, 87-102.
 • Kavşut,G., Çavuş, R. ve Akpınarlı N. (2010). Fennin Çemberi, Yeni Nesil Eğitim Konferansı , İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Keleş, Ö., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi “Genetik” Ünitesi DNA Watson Crick Modelinin Sınıf İçi Uygulamalarla Kavratılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, Internatinal Journal of Environmental and Science Education, 1-1, 53 – 64
 • Keskin, E. (2011). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin İkinci Kademe Öğrencilerinin Başarı ve Fen Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun, KKEFD/JOKKEF, (16).
 • Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Moursund, D. (1999). Project Based Learning Using Information Technology, Eugene, Canada.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. ve Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi : Öpyep Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (11-1), 137-158
 • Öztürk, E. ve Ada, Ş. (2006). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirme Yaklaşımlarının Eğitim ve Sınama Durumlarına Yansıması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 93-103.
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Bağıran Yayınevi, Ankara.
 • Pehlivan, H. (2012). Oyun ve Öğrenme, 3. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Aldan Karademir, Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı. 21-23 Mayıs 2009. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Seyrek, H. ve Sun M. (1994). Çocuk oyun El Kitabı. İzmir: Muzik Eserleri Yayınları.
 • Solomon, G. (2003). Project Based Learning: A Primer. Technology and Learning. 23(6) Viewed 11February2006, http://www.techlearning. com/db_area/archives/TL/2003/01/project.html.
 • Şahin, F. (2001). İlköğretim Fen Öğretiminde Oyunların Yeri ve Önemi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul.
 • Şahin, M. ve Öztürk, Ş. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Yeri ve Önemi, International Journal of Educational Researchers (IJER),1 (1).
 • Şahin, S. (2007). Proje Temelli Öğrenme Ortamında Dersler Arası İşbirliği ile ilgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, TSA (3).
 • Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D. (2004). Eğitimsel Oyunla Öğretimin Fen Bilgisi Dersi Güneş Sistemi ve Gezegenler Konusunda Akademik Başarı Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (18), 67-76.
 • Taşkın, Ö., Apaydın Z., Aydın, H., Çakıcı, Y., Gemici Ö., İrez, S., Köse, S., Matyar, F., Özsevgeç, T., Peker, D., Saka, A.Z., Taş, E. ve Turgut, H. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerle Öğretimin Erişi ve Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Turan Özdemir, S. (2003). Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2) 25-28.
 • Ulutaş, A. (2011). Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, (6), 233-242.
 • Uzun, Ç. (2007). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyon.
 • Yavuzer, H. (2001). Ana Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Zeren Özer, D. ve Özkan, M. (2013). The Effect of Project Based Learning Method on Science Process Skills of Prospective Teachers of Science Education in Biology Lessons, International Online Journal of EducationalSciences, 2013,5(3), 635-645

Details

Other ID JA54ZY64PH
Journal Section Research Article
Authors

Muhammet Ali ÜLKÜDÜR This is me
It is not affiliated with an institution


Ahmet BACANAK This is me
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Ülküdür, M. A. & Bacanak, A. (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Etkinlikleri İle Oyun Tabanlı Öğrenme Etkinliklerinin Hazırlık (Geliştirilme) Boyutunda Karşılaştırılması . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 21-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247201