PDF EndNote BibTex RIS Cite

Matematik Gücünün Değerlendirilmesi

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 195 - 215, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışmada, ulusal ve uluslar arası çalışmalar gözönünde bulundurularak yeniden ele alınan Matematik Gücü (MG) kavramı “bireyin; belirlenen içerik çerçevesindeki kavramsal ve işlemsel bilgisini; muhakeme, ilişkilendirme ve iletişim becerileriyle bir arada işleterek, karşılaştığı problem durumun çözümünde kullanabilme yeterliği” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım ışığında ülkemizdeki matematik programlarının genel hedefinin de öğrencilerde MG gelişimini sağlamaktır. Ancak bu hedef programın en önemli öğelerinden değerlendirme aşamasında göz ardı edilmekte ve öğrencileri sıralamaya ve seçmeye yönelik standart testler uygulanmaktadır. Dolayısıyla programın hedefi ile değerlendirmenin hedefi çelişmektedir ve bu çelişki nedeniyle öğrencilerin MG düzeyini belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu problemden yola çıkılarak, çok yönlü bir davranış olan MG’nün her boyutunun kendi içinde ve birbiriyle ilişkili olarak değerlendirilebileceği, çeşitli ölçme araçlarından oluşan, gerçekçi ve somut veriler elde edilmesini sağlayacak bir model oluşturulmuştur. Böyle bir değerlendirme modelinin uygulanması durumunda öğrencilerin MG gelişim süreçlerinin izlenebileceği ve değerlendirme cetvelleri aracılığıyla MG düzeyleri hakkında bir karara varılabileceği belirlenmiştir.

References

 • Adams, T. L., 1998. Alternative Assessment in Elementary School Mathematics, Childhood Education, 74, ABD. Alkan, H. ve Bukova, E., 2003. Matematik Öğretiminde Öğrencilerde “Matematiksel Güç”ün Gelişimine Yönelme, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • AMUSE 1995. (Assessing Mathematical Understanding and Skills Effectively), Balanced Assessment in Mathematics Project, An Interim Report of the Harvard Group, ABD.
 • Baki, A., ve Bell, A., 1997. Orta Öğretim Matematik Öğretimi (Cilt1), YÖK Öğretmen Eğitimi Dizisi.
 • Baki, A., ve Kartal, T., 2004. Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 1, 27-46.
 • Baki, A., Karataş, İ., Güven, B., 2002. Klinik Mülakat Yöntemi ile Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Baki, A., 2006. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Barker, J., A., 2003. The Effects of Motivational Conditions on the Mathematics Performance of Students on the National Assessment of Educational Progress Assessment, Yayınlanmamış Doktora Tezi , Georgia State University.
 • Baroody, A. J., Coslick, R. T., 1998. Fostering Childrens Mathematical Power, An Investigate Approach To K-8 Mathematics Instruction, Lawrence Erlbaum Associates, Londra.
 • Berberoğlu, G., 2006. Uluslar Arası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında Türkiye’nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar, http://sitesources. worldbank.org/INTTURKEY/Resources, 12.07.2006.
 • Bloom, B. S., 1998. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çeviren Durmuş Ali Özçelik, MEB Yayınları.
 • Britton, E., Raizen, S., Kaser, J. ve Porter, A., 2002. Open Questions in Mathematics Education, ED478719, www.eric.edu.gov, 18.04.2005.
 • Brizendine, L., D., 1999. The Effects Of Teaching in A Proffessional Development School and the National Council of Teachers of Mathematics Professional Standards, Yayınlanmamış Doktora Tezi, West Virginia University.
 • Camacho, J.,E.,D., 2002. Comparing Declarative And Procedural Learning Strategies Under A Problem Based Learning Approach, Yayınlanmamış Doktora Tezi, United States International University, San Diego.
 • Curtis, J., 2004. A Comparative Analysis of Walled Lake Consolidated Schools’ Mathematics Assessment Program and The State Of Michigan’s Educational Assessment Program, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Wayne State University.
 • Çalıkoğlu Bali, G., 2002b. Matematik Öğretiminde Dil, V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Çoban, A., 2002. Matematik Dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları Açısından Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Daniel, G. E., 2003. Effects Of Cognitive Strategy Instruction On The Mathematical Problem Solving Of Middle School Students With Learning Disabilities, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The Ohio State University.
 • DeLange, J., 1997. Mathematics for Literacy, Quantitative Literacy: Why Numeracy Matters for Schools and Colleges (ed. Madison B., L., Steen, L., A.), National Council on Education and Disciplines, Princeton.
 • Diezmann, C., M., Watters, J., J.ve English, L., D., 2001. Implementing Mathematical Investigations With Young Children, Proceedings 24th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 170-177, Sydney.
 • Dupree, G., N., 1999. Mathematical Empowerment: A Case Study of Relational Classroom Learning, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Oklahoma Graduate College. Eğitim Reformu Girişimi, 2003. Bilgi Notu, http://www.erg.sabanciuniv.edu, 13.03.2006.
 • Ernest, P. 2002. What is Empowerment in Mathematics Education?, Proceedings of the Third International MES Conference, Copenhagen.
 • Ersoy, Y., 1997. Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13.
 • Ersoy, Y., 2002a. Matematik Okuryazarlığı I: Genel Amaçlar ve Yeterlikler, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara.
 • Ersoy, Y., 2002b. Matematik Okuryazarlığı II: Hedefler, Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara. Ersoy, Y., ve Erbaş, A., K., 2002. Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri, http://ilkogretimonline.org.tr, 20.04.2005.
 • Ersoy, Y., 2006. TIMSS-R Aynasından Yansıtmalar-I: Türkiye’de Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Genel Görünüşü, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3,1, http:// www.tufed.org, 22.11.2006.
 • Greenwood, J. J., 1993. On The Nature Of Teaching And Assessing “Mathematical Power” And “Mathematical Thinking”, The Arithmetic Teacher, 41,3, 144-149.
 • Harms, T., J., 2003. Analysis of Minnesota Students’ Mathematical literacy on TIMSS, NAEP, and MN BST, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of North Dakota.
 • Huggins, B, 1999. Communication in Mathematics, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, St. Xaxier University, Chicago, Illinous.
 • Lannin, J., K., 2004. Developing MP by Using Explicit and Recursive Reasoning, Mathematics Teacher, 98, 4.
 • Lindquist, M., 2001. M., NAEP, TIMS and PSSM: Entangled Influences. (National Assessment of Educational Progress) (Third International Mathematics And Science Study) (Principles And Standards For School Mathematics), School Science and Mathematics, 101, 6, 286-291.
 • Maeers, V., Stinka, M. ve Henderson, E, 2002. Assessment, The Middle Level Editorial Committee,Saskatchewan Mathematics Teachers‘ Society, http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/SMTS4.mid. html, 11.10.2005.
 • MAP 2002. (Mathematics Achievement Partnership), Achive Inc. http://www. cgcs.org/pdfs/Foundations.pdf, 11.04.2005.
 • McIntosh, M. E., 1997. Formative Assessment in Mathematics (Forms and Functions of Formative Assessment), The Clearing House, 71, 2, 92-96.
 • MEB, 2002. İlköğretim Okulu Matematik Programı, 6-7-8. Sınıf, MEB Basımevi, İstanbul.
 • MEB, 2005. Yeni İlköğretim Programları, http://www.meb.gov.tr, 16.01.2006.
 • MEB, 2006, http://earged.meb.gov.tr/olcmedeg/ulsars/pısa/PISA2003onrapor. pdf, 13.05.2006.
 • NCTM, 1989. Curriculum and Evaluation Standarts for School Mathematics, Reston, VA.
 • NCTM, 1991. Professional Standarts for Teaching Mathematics, Reston, VA.
 • NCTM, 1995. Assessment Standards for School Mathematics, Reston, VA.
 • NCTM, 2000. Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA. Nesin, A., 2003. Matematik, Aydın ve Matematik Eğitimi Üzerine, İlköğretimOnline 2,2, http://www.ilkogretim-online.org.tr, 11.10.2005.
 • Nohara, D., 2001. A Comparison of the National Assessment of Educational Progress (NAEP), the Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R), and the Programme For International Student Assessment; U. S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement, ABD.
 • Özgün Koca, A. ve Şen, A. İ., 2002. III. Uluslar arası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması- Tekrar Sonuçlarının Türkiye İçin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.
 • Pandey, T., 1990. Authentic Mathematics Assessment, ERIC, ED 354245. Parker, R., E., 1995. Mathematical Power: Lessons From A Classroom, Heinemann Inc., ABD.
 • Reid, D., A., 2002. Describing Young Children’s Deductive Reasoning, Annual Meeting of the International Group For the Psycology of Mathematics Education, Norwch, England, July.
 • Rittle-Johnson, B. ve Koedinger, K. R., 2002. Comparing Instructional Strategies For Integrating Conceptual And Procedural Knowledge, Proceedings of the Annual Meeting of the North Psycology Of Mathematics Education, 1-4.
 • Romberg, T, 2000a. Mathematical Literacy? What Does It Mean For School Mathematics, Association of Mathematics Teachers, 56, 4.
 • Romberg, T., 2000b. Changing the Teaching and Learning of Mathematics, Australian Mathematics Teacher, 56, 4.
 • OECD, 2004. Learning For Tomorrow’s World: First Results From PISA 2003, http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf, 27.11.2006.
 • Schoenfeld, A. H., 1992. Learning To Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, And Sense Making In Mathematics, Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, 334-370.
 • Schroeder, T., L., 1993. Mathematical Connections: Two Cases From An Evaluation of Students’ Mathematical Problem Solving, Annual Meeting of NCTM, Seattle, Mart.
 • Semerci, Ç., 2001. Oluşturmacılık Kuramına Göre Ölçme Ve Değerlendirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 2.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C., 2006. Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 11.
 • Sparkes, J., J., 1999. NCTM’s Vision Of Mathematics Assessment In The Secondary School: Issues And Challenges, Memorial University of Newfoundland, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Stanat, P., 1999. PISA: General Overview of The Project, Max Planck Instıtute for Human Development Center, Berlin.
 • Suzuki, K., 1997. Cognitive Constructs Measured in Word Problems: A Comparison Of Students’ Responses in Performance-Based Tasks And Multiple Choice Tasks For Reasoning, Annual Meeting Of The American Educational Research Association, Chicago, Mart. Taylor, C., S., 1996. The Influence Of Task Directions On Student Performance For Open-Ended Mathematics Assessment, Annual Meeting of the National Council On Measurement in Education, New York, Nisan.
 • Tekin, S., ve Tekin, B., 2004. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksek Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara.
 • Tuğrul, B., 2002. Bloom’un Taksonomik Süreçlerine Etkileşimci Taksonomi Açısından Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 267-274.
 • Umay, A., 2003. Matematiksel Muhakeme Yeteneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.
 • Yackel, E., 2000. Creating A Mathematics Classroom Environment That Fosters The Development Of Mathematical Argumentation, 9th International Congress Of Mathematical Education, Japan.
 • URL 1, 2003. http://earged.meb.gov.tr/Projsb/TIMSS/TIMMSulusrap.pdf
 • URL 2, 2006, http://www.pisa.oecd.org
 • URL 3, 2005, http://www.nagb.org/pubs/math/mchap4.html
 • URL 4, 2007. http://sinavlar.meb.gov.tr/ 2006 OKS test ortalamaları
 • URL 5, 2005. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gelbal/graphics/PISA%20 RAPOR%20(Tr).pdf
 • URL 6, 2007. http://sinavlar.meb.gov.tr/SinavSorgu/Dokumanlar OKS/2006/ 2006OKSIlPuanSiralari.xls

ASSESMENT OF MATHEMATICAL POWER

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 195 - 215, 01.03.2013

Abstract

After considering the national and international researchs, concept of Mathematical Power (MP) is defined in this study as “an individual’s competency to use his/her conceptual and operational knowledge together with reasoning, making connections and communication skills to solve the problem situation”. In the light of this definition, the general aim of mathematics curriculums in our country is to provide MP development. However, this aim is ignored during the assesment process, which is the most important part of curriculum. Instead of this, students are subjected to multiple choice tests which aims grading and selecting. So the targets of curriculum and assesment contrast and because of this contradiction it becomes impossible to determine the students’ MP level. On the basis of this problem; a new model, consisting of various measuring tools, is developed to provide realistic and concrete data about this multidimensional treatment, MP, and it’s interrelated diemensions. It’s determined that it can be possible to follow-up the MP improvement process of students and to decide the MP levels in case of using this kind of assesment model.

References

 • Adams, T. L., 1998. Alternative Assessment in Elementary School Mathematics, Childhood Education, 74, ABD. Alkan, H. ve Bukova, E., 2003. Matematik Öğretiminde Öğrencilerde “Matematiksel Güç”ün Gelişimine Yönelme, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • AMUSE 1995. (Assessing Mathematical Understanding and Skills Effectively), Balanced Assessment in Mathematics Project, An Interim Report of the Harvard Group, ABD.
 • Baki, A., ve Bell, A., 1997. Orta Öğretim Matematik Öğretimi (Cilt1), YÖK Öğretmen Eğitimi Dizisi.
 • Baki, A., ve Kartal, T., 2004. Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 1, 27-46.
 • Baki, A., Karataş, İ., Güven, B., 2002. Klinik Mülakat Yöntemi ile Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Baki, A., 2006. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Barker, J., A., 2003. The Effects of Motivational Conditions on the Mathematics Performance of Students on the National Assessment of Educational Progress Assessment, Yayınlanmamış Doktora Tezi , Georgia State University.
 • Baroody, A. J., Coslick, R. T., 1998. Fostering Childrens Mathematical Power, An Investigate Approach To K-8 Mathematics Instruction, Lawrence Erlbaum Associates, Londra.
 • Berberoğlu, G., 2006. Uluslar Arası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında Türkiye’nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar, http://sitesources. worldbank.org/INTTURKEY/Resources, 12.07.2006.
 • Bloom, B. S., 1998. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çeviren Durmuş Ali Özçelik, MEB Yayınları.
 • Britton, E., Raizen, S., Kaser, J. ve Porter, A., 2002. Open Questions in Mathematics Education, ED478719, www.eric.edu.gov, 18.04.2005.
 • Brizendine, L., D., 1999. The Effects Of Teaching in A Proffessional Development School and the National Council of Teachers of Mathematics Professional Standards, Yayınlanmamış Doktora Tezi, West Virginia University.
 • Camacho, J.,E.,D., 2002. Comparing Declarative And Procedural Learning Strategies Under A Problem Based Learning Approach, Yayınlanmamış Doktora Tezi, United States International University, San Diego.
 • Curtis, J., 2004. A Comparative Analysis of Walled Lake Consolidated Schools’ Mathematics Assessment Program and The State Of Michigan’s Educational Assessment Program, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Wayne State University.
 • Çalıkoğlu Bali, G., 2002b. Matematik Öğretiminde Dil, V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Çoban, A., 2002. Matematik Dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları Açısından Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Daniel, G. E., 2003. Effects Of Cognitive Strategy Instruction On The Mathematical Problem Solving Of Middle School Students With Learning Disabilities, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The Ohio State University.
 • DeLange, J., 1997. Mathematics for Literacy, Quantitative Literacy: Why Numeracy Matters for Schools and Colleges (ed. Madison B., L., Steen, L., A.), National Council on Education and Disciplines, Princeton.
 • Diezmann, C., M., Watters, J., J.ve English, L., D., 2001. Implementing Mathematical Investigations With Young Children, Proceedings 24th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 170-177, Sydney.
 • Dupree, G., N., 1999. Mathematical Empowerment: A Case Study of Relational Classroom Learning, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Oklahoma Graduate College. Eğitim Reformu Girişimi, 2003. Bilgi Notu, http://www.erg.sabanciuniv.edu, 13.03.2006.
 • Ernest, P. 2002. What is Empowerment in Mathematics Education?, Proceedings of the Third International MES Conference, Copenhagen.
 • Ersoy, Y., 1997. Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13.
 • Ersoy, Y., 2002a. Matematik Okuryazarlığı I: Genel Amaçlar ve Yeterlikler, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara.
 • Ersoy, Y., 2002b. Matematik Okuryazarlığı II: Hedefler, Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara. Ersoy, Y., ve Erbaş, A., K., 2002. Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri, http://ilkogretimonline.org.tr, 20.04.2005.
 • Ersoy, Y., 2006. TIMSS-R Aynasından Yansıtmalar-I: Türkiye’de Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Genel Görünüşü, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3,1, http:// www.tufed.org, 22.11.2006.
 • Greenwood, J. J., 1993. On The Nature Of Teaching And Assessing “Mathematical Power” And “Mathematical Thinking”, The Arithmetic Teacher, 41,3, 144-149.
 • Harms, T., J., 2003. Analysis of Minnesota Students’ Mathematical literacy on TIMSS, NAEP, and MN BST, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of North Dakota.
 • Huggins, B, 1999. Communication in Mathematics, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, St. Xaxier University, Chicago, Illinous.
 • Lannin, J., K., 2004. Developing MP by Using Explicit and Recursive Reasoning, Mathematics Teacher, 98, 4.
 • Lindquist, M., 2001. M., NAEP, TIMS and PSSM: Entangled Influences. (National Assessment of Educational Progress) (Third International Mathematics And Science Study) (Principles And Standards For School Mathematics), School Science and Mathematics, 101, 6, 286-291.
 • Maeers, V., Stinka, M. ve Henderson, E, 2002. Assessment, The Middle Level Editorial Committee,Saskatchewan Mathematics Teachers‘ Society, http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/SMTS4.mid. html, 11.10.2005.
 • MAP 2002. (Mathematics Achievement Partnership), Achive Inc. http://www. cgcs.org/pdfs/Foundations.pdf, 11.04.2005.
 • McIntosh, M. E., 1997. Formative Assessment in Mathematics (Forms and Functions of Formative Assessment), The Clearing House, 71, 2, 92-96.
 • MEB, 2002. İlköğretim Okulu Matematik Programı, 6-7-8. Sınıf, MEB Basımevi, İstanbul.
 • MEB, 2005. Yeni İlköğretim Programları, http://www.meb.gov.tr, 16.01.2006.
 • MEB, 2006, http://earged.meb.gov.tr/olcmedeg/ulsars/pısa/PISA2003onrapor. pdf, 13.05.2006.
 • NCTM, 1989. Curriculum and Evaluation Standarts for School Mathematics, Reston, VA.
 • NCTM, 1991. Professional Standarts for Teaching Mathematics, Reston, VA.
 • NCTM, 1995. Assessment Standards for School Mathematics, Reston, VA.
 • NCTM, 2000. Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA. Nesin, A., 2003. Matematik, Aydın ve Matematik Eğitimi Üzerine, İlköğretimOnline 2,2, http://www.ilkogretim-online.org.tr, 11.10.2005.
 • Nohara, D., 2001. A Comparison of the National Assessment of Educational Progress (NAEP), the Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R), and the Programme For International Student Assessment; U. S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement, ABD.
 • Özgün Koca, A. ve Şen, A. İ., 2002. III. Uluslar arası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması- Tekrar Sonuçlarının Türkiye İçin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.
 • Pandey, T., 1990. Authentic Mathematics Assessment, ERIC, ED 354245. Parker, R., E., 1995. Mathematical Power: Lessons From A Classroom, Heinemann Inc., ABD.
 • Reid, D., A., 2002. Describing Young Children’s Deductive Reasoning, Annual Meeting of the International Group For the Psycology of Mathematics Education, Norwch, England, July.
 • Rittle-Johnson, B. ve Koedinger, K. R., 2002. Comparing Instructional Strategies For Integrating Conceptual And Procedural Knowledge, Proceedings of the Annual Meeting of the North Psycology Of Mathematics Education, 1-4.
 • Romberg, T, 2000a. Mathematical Literacy? What Does It Mean For School Mathematics, Association of Mathematics Teachers, 56, 4.
 • Romberg, T., 2000b. Changing the Teaching and Learning of Mathematics, Australian Mathematics Teacher, 56, 4.
 • OECD, 2004. Learning For Tomorrow’s World: First Results From PISA 2003, http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf, 27.11.2006.
 • Schoenfeld, A. H., 1992. Learning To Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, And Sense Making In Mathematics, Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, 334-370.
 • Schroeder, T., L., 1993. Mathematical Connections: Two Cases From An Evaluation of Students’ Mathematical Problem Solving, Annual Meeting of NCTM, Seattle, Mart.
 • Semerci, Ç., 2001. Oluşturmacılık Kuramına Göre Ölçme Ve Değerlendirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 2.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C., 2006. Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 11.
 • Sparkes, J., J., 1999. NCTM’s Vision Of Mathematics Assessment In The Secondary School: Issues And Challenges, Memorial University of Newfoundland, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Stanat, P., 1999. PISA: General Overview of The Project, Max Planck Instıtute for Human Development Center, Berlin.
 • Suzuki, K., 1997. Cognitive Constructs Measured in Word Problems: A Comparison Of Students’ Responses in Performance-Based Tasks And Multiple Choice Tasks For Reasoning, Annual Meeting Of The American Educational Research Association, Chicago, Mart. Taylor, C., S., 1996. The Influence Of Task Directions On Student Performance For Open-Ended Mathematics Assessment, Annual Meeting of the National Council On Measurement in Education, New York, Nisan.
 • Tekin, S., ve Tekin, B., 2004. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksek Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara.
 • Tuğrul, B., 2002. Bloom’un Taksonomik Süreçlerine Etkileşimci Taksonomi Açısından Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 267-274.
 • Umay, A., 2003. Matematiksel Muhakeme Yeteneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.
 • Yackel, E., 2000. Creating A Mathematics Classroom Environment That Fosters The Development Of Mathematical Argumentation, 9th International Congress Of Mathematical Education, Japan.
 • URL 1, 2003. http://earged.meb.gov.tr/Projsb/TIMSS/TIMMSulusrap.pdf
 • URL 2, 2006, http://www.pisa.oecd.org
 • URL 3, 2005, http://www.nagb.org/pubs/math/mchap4.html
 • URL 4, 2007. http://sinavlar.meb.gov.tr/ 2006 OKS test ortalamaları
 • URL 5, 2005. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gelbal/graphics/PISA%20 RAPOR%20(Tr).pdf
 • URL 6, 2007. http://sinavlar.meb.gov.tr/SinavSorgu/Dokumanlar OKS/2006/ 2006OKSIlPuanSiralari.xls

Details

Other ID JA55AU93BV
Journal Section Research Article
Authors

Seher MANDACI ŞAHİN This is me
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Adnan BAKİ This is me
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Şahin, S. M. & Baki, A. (2013). Matematik Gücünün Değerlendirilmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 195-215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247204