PDF EndNote BibTex RIS Cite

Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Hatırda Tutma Düzeyine Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 84 - 101, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışma; ilköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin yapısı ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, hatırda tutma düzeylerine, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisini belirlemek ve animasyonlar hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum merkezde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören Animasyon Grubu (AG) (n=17) ve Kontrol Grubu (KG) (n=20 ) olan 37 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma; 2010- 2011 öğretim yılı bahar yarıyılda gerçekleşmiştir. Animasyon grubu (Deney grubu) öğrencilerine laboratuarda projeksiyonla animasyon destekli öğrenci merkezli öğretim, kontrol grubundaki öğrencilere ise öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine olumlu yönde etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, animasyon gruplarındaki öğrencilerin animasyonların kullanımına karşı olumlu görüşler ifade ettikleri belirlenmiştir.

References

 • Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen teknoloji toplum çevre ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aksoy G. (2013) The effects of learning together and reading-writingapplication techniques on increasing 6th grade students’ ability of graphic and academic achievement. Ener Educ Sci Tech-B; 5(1):61−68
 • Al-Ahmadi, F. M. (2008). The development of scientific thinking with senior school physics students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Glasgow.
 • Al-Ahmadi, F. M. and Oraif, F. (2009). Working memory capacity, confidence and scientific thinking. Research in Science Technological Education, 27 (2), 225–243
 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
 • Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. Sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3, 147-157.
 • Ayas, A., ve Çepni, S. (1997). Kimya öğretimi. YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Ayas, A., Özmen, H. ve Çoştu, B. (2002). Lise öğrencilerinin buharlaşma kavramı ile ilgili anlamalarını belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E.itim Fakültesi Dergisi, 14, 74-84.
 • Ayas, A., Özmen, H (2002). Lise öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramın anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 45-60.
 • Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının bilimsel süreç becerileri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B. and Silberstein, J. (1987). Students’ visualization of a chemical reaction. Education in Chemistry, 24(3), 117-120.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J. and Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658–1661.
 • Bunce, D. M. and Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of males and females of teaching the particulate nature of chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 39 (10), 911–927.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe öğretmen kitabı. Pegem A yayıncılık, Ankara.
 • Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. (2006). The Effect of computer-assisted material on students’ cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers Education, 46, 192-205.
 • Chang, H., Quintana, C., and Krajcik, J.S. (2010). The impact of designing and evaluating molecular animations on how well middle school students understand the particulate nature of matter. Science Education, 94, 73-94.
 • Daşdemir, İ. (2006). Fen bilgisi dersinde animasyon kullanınımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Daşdemir, İ. (2012) The effect of use of animations in unit of body systems on the academic achievements of the 6th students, retention of the knowledge learned, and the scientific process skills. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies 5(3): 1605-1614.
 • Daşdemir, İ., Doymuş, K. (2012) 8.Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilginin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 1 (1), 77-87
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2),103-115.
 • Doymuş, K., Simsek, U. and Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students conceptions animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10 (1), 73-92.
 • Foley , J., A. Van Dam, S. and Feiner, J. (1990). Computer graphics principles and practice (2nd edt) Addison Wesley, New york,U.S.A.
 • Gabel, D. L., Samuel, K. V. and Hunn, D. (1987). Understanding the particulate nature of matter. Journal of Chemical Education, 64 (8), 695–697. Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Hoffman, R., and Laszlo, R., 1991. Representation in chemistry. Angewandte Chemie, 30, 1–16.
 • Harrıson, A. G. and Treagust, D. (2000). Learning about atoms, molecules, and chemical bonds: a case study of multiple-model use in grade 11 chemistry. Science Education, 84, 352-381.
 • Jacobson, M. J., and Kozma, R. B. (2000). Innovations in science and mathematics education. Advanced designs for technologies of learning, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Justi, R. and Gilbert, J., 2002. Models and Modeling in Chemical Education. Chemical Education: Towards Research-Based Practice, In J.K. Gilbert et al. (Eds.). Kluwer Academic Publishers, Boston, 47-68.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, S 12.9
 • Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım,15. Baskı, Ankara.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Katırcıoğlu, H., ve Kazancı, M. (2003). Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
 • Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi, Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 4 (4), 6513-6521.
 • Laybourne K. (1998). The animation book: a complete guide to animated film-making from flip boks to sound cartoons to 3-d animation. Three Rivers Press. N.Y., U.S.A.
 • Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning, USA.
 • Mayer, R. And Anderson R.B. (1991). Animation need narration: An experimental test of dual coding hypothesis. Journal of Education Psychology, 83,4, 484-490.
 • McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in Education: EvidenceBased Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Boston, MA.
 • Nakhleh, M. B. and Samarapungavan , A. (1999). Elementary school children’s beliefs about matter, Journal of Research in Sceince Teaching, 33(7), 777-805.
 • Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational, Multimedia and Hypermedia, 5, 129-150.
 • Othman, J., Treagust, D. F. and Chandrasegaran, A. L., 2008. An investigation into the relationship between students’ conceptions of the particulate nature of matter and their understanding of chemical bonding. International Journal of Science Education, 30(11/3), 1531–1550.
 • Özmen, H., 2007. Üniversite öğrencilerin in kimyasal bağlanma konusunu anlama ve yanılgılarını gidermelerine bilgisayar destekli öğretimin etkisi, Milli Eğitim Dergisi, 175,185-194.
 • Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim Teknolojileri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 86-94.
 • Powell, J. V., Aeby, V. G. and Carpenter-Aeby, T. (2003). A comparison of student out comes with and with out teacher facilitated computer-based instruction. Computers Education, 40, 183-191.
 • Reid, N. and Serumola, L. (2007). Scientific enquiry: The nature and place of experimentation, Some recent evidence. Journal of Science Education, 7(2), 88-94.
 • Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wykoff, J., Marx, N. and Davis, J., 1997. Use of simultaneous-synchronized macroscopic, microscopic, and symbolic representations to enhance the teaching and learning of chemical concepts. Journal of Chemical Education, 74(3), 330-334.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A. R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 5(1),14-22.
 • Şenyüz, G. (2008). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2005 yılı fen ve teknoloji dersi Öğretim programlarında yer alan bilimsel süreç becerileri kazanımlarını tespiti ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şenol . Ş., Araştırma ve Örnekleme yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım 1. Baskı, Ankara.
 • Taber, K. S. (2002). Alternative conceptions in chemistry-prevention, diagnosis and cure. The Royal Society of Chemistry, Theoretical background, London.
 • Tasker, R and Dalton, R. (2006). Research into practice: Visualization of the molecular world using animations. Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 141–159.
 • Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Venkataraman, B., 2009. Visualization and interactivity in the teaching of chemistry to science and non-science students. Chemistry Education Research and Practice, 10, 62–69
 • Yang, E., Andre, T. and Greenbowe, T. J. (2003). Spatial ability and the impact of visualization animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25(3), 329 – 349.
 • Yezierski, E. J. and Birk, J. P., 2006. Misconceptions about the particulate nature of matter using animations to close the gender gap. Journal of Chemical Education, 83(6), 954-960.
 • Wu, H. K., Krajcik, J. S. and Soloway, E. (2001). Promoting understanding of chemical representations: students’ use of a visualization tool in the classroom. Journal of Research in Science Teaching, 38 (7), 821-842

THE EFFECT OF USING OF ANIMATION IN UNIT OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF ON PRİMARY SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE STUDENTS’ ACHADEMIC ACHIVEMENT, RETENTION OF KNOWLEDGE AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 84 - 101, 01.03.2013

Abstract

This study was carried out to determine the effect of using animation on students’ academic achievement, retention of these achievement and development of scientific process skills in curriculum of science and technology in eighth grade primary school and it is also carried out to determine students’ perspectives about animation. The sample of this research consists of 37 students studying in eighth grades in primary school in the Erzurum city centre depending on the Ministry of National Education. The study is carried out by using two different teaching methods. The first of these methods is animation-supported student-centered teaching method (experimental group) and the other is student-centered teaching method (control group). There is 17 students in the experimental group and 20 students in the control group. The research is applied in the period of fall in 2010-2011 academic year. Result of the study reveals that use of animation in Science and Technology in primary schools has significant effect on students’ academic achievement, retention of knowledge and scientific process skills. In addition, it is determined that the students in experimental groups have positive thoughts about the use of animation.

References

 • Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen teknoloji toplum çevre ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aksoy G. (2013) The effects of learning together and reading-writingapplication techniques on increasing 6th grade students’ ability of graphic and academic achievement. Ener Educ Sci Tech-B; 5(1):61−68
 • Al-Ahmadi, F. M. (2008). The development of scientific thinking with senior school physics students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Glasgow.
 • Al-Ahmadi, F. M. and Oraif, F. (2009). Working memory capacity, confidence and scientific thinking. Research in Science Technological Education, 27 (2), 225–243
 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
 • Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. Sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3, 147-157.
 • Ayas, A., ve Çepni, S. (1997). Kimya öğretimi. YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Ayas, A., Özmen, H. ve Çoştu, B. (2002). Lise öğrencilerinin buharlaşma kavramı ile ilgili anlamalarını belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E.itim Fakültesi Dergisi, 14, 74-84.
 • Ayas, A., Özmen, H (2002). Lise öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramın anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 45-60.
 • Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının bilimsel süreç becerileri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B. and Silberstein, J. (1987). Students’ visualization of a chemical reaction. Education in Chemistry, 24(3), 117-120.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J. and Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658–1661.
 • Bunce, D. M. and Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of males and females of teaching the particulate nature of chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 39 (10), 911–927.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe öğretmen kitabı. Pegem A yayıncılık, Ankara.
 • Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. (2006). The Effect of computer-assisted material on students’ cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers Education, 46, 192-205.
 • Chang, H., Quintana, C., and Krajcik, J.S. (2010). The impact of designing and evaluating molecular animations on how well middle school students understand the particulate nature of matter. Science Education, 94, 73-94.
 • Daşdemir, İ. (2006). Fen bilgisi dersinde animasyon kullanınımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Daşdemir, İ. (2012) The effect of use of animations in unit of body systems on the academic achievements of the 6th students, retention of the knowledge learned, and the scientific process skills. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies 5(3): 1605-1614.
 • Daşdemir, İ., Doymuş, K. (2012) 8.Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilginin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 1 (1), 77-87
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2),103-115.
 • Doymuş, K., Simsek, U. and Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students conceptions animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10 (1), 73-92.
 • Foley , J., A. Van Dam, S. and Feiner, J. (1990). Computer graphics principles and practice (2nd edt) Addison Wesley, New york,U.S.A.
 • Gabel, D. L., Samuel, K. V. and Hunn, D. (1987). Understanding the particulate nature of matter. Journal of Chemical Education, 64 (8), 695–697. Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Hoffman, R., and Laszlo, R., 1991. Representation in chemistry. Angewandte Chemie, 30, 1–16.
 • Harrıson, A. G. and Treagust, D. (2000). Learning about atoms, molecules, and chemical bonds: a case study of multiple-model use in grade 11 chemistry. Science Education, 84, 352-381.
 • Jacobson, M. J., and Kozma, R. B. (2000). Innovations in science and mathematics education. Advanced designs for technologies of learning, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Justi, R. and Gilbert, J., 2002. Models and Modeling in Chemical Education. Chemical Education: Towards Research-Based Practice, In J.K. Gilbert et al. (Eds.). Kluwer Academic Publishers, Boston, 47-68.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, S 12.9
 • Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım,15. Baskı, Ankara.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Katırcıoğlu, H., ve Kazancı, M. (2003). Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
 • Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi, Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 4 (4), 6513-6521.
 • Laybourne K. (1998). The animation book: a complete guide to animated film-making from flip boks to sound cartoons to 3-d animation. Three Rivers Press. N.Y., U.S.A.
 • Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning, USA.
 • Mayer, R. And Anderson R.B. (1991). Animation need narration: An experimental test of dual coding hypothesis. Journal of Education Psychology, 83,4, 484-490.
 • McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in Education: EvidenceBased Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Boston, MA.
 • Nakhleh, M. B. and Samarapungavan , A. (1999). Elementary school children’s beliefs about matter, Journal of Research in Sceince Teaching, 33(7), 777-805.
 • Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational, Multimedia and Hypermedia, 5, 129-150.
 • Othman, J., Treagust, D. F. and Chandrasegaran, A. L., 2008. An investigation into the relationship between students’ conceptions of the particulate nature of matter and their understanding of chemical bonding. International Journal of Science Education, 30(11/3), 1531–1550.
 • Özmen, H., 2007. Üniversite öğrencilerin in kimyasal bağlanma konusunu anlama ve yanılgılarını gidermelerine bilgisayar destekli öğretimin etkisi, Milli Eğitim Dergisi, 175,185-194.
 • Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim Teknolojileri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 86-94.
 • Powell, J. V., Aeby, V. G. and Carpenter-Aeby, T. (2003). A comparison of student out comes with and with out teacher facilitated computer-based instruction. Computers Education, 40, 183-191.
 • Reid, N. and Serumola, L. (2007). Scientific enquiry: The nature and place of experimentation, Some recent evidence. Journal of Science Education, 7(2), 88-94.
 • Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wykoff, J., Marx, N. and Davis, J., 1997. Use of simultaneous-synchronized macroscopic, microscopic, and symbolic representations to enhance the teaching and learning of chemical concepts. Journal of Chemical Education, 74(3), 330-334.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A. R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 5(1),14-22.
 • Şenyüz, G. (2008). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2005 yılı fen ve teknoloji dersi Öğretim programlarında yer alan bilimsel süreç becerileri kazanımlarını tespiti ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şenol . Ş., Araştırma ve Örnekleme yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım 1. Baskı, Ankara.
 • Taber, K. S. (2002). Alternative conceptions in chemistry-prevention, diagnosis and cure. The Royal Society of Chemistry, Theoretical background, London.
 • Tasker, R and Dalton, R. (2006). Research into practice: Visualization of the molecular world using animations. Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 141–159.
 • Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Venkataraman, B., 2009. Visualization and interactivity in the teaching of chemistry to science and non-science students. Chemistry Education Research and Practice, 10, 62–69
 • Yang, E., Andre, T. and Greenbowe, T. J. (2003). Spatial ability and the impact of visualization animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25(3), 329 – 349.
 • Yezierski, E. J. and Birk, J. P., 2006. Misconceptions about the particulate nature of matter using animations to close the gender gap. Journal of Chemical Education, 83(6), 954-960.
 • Wu, H. K., Krajcik, J. S. and Soloway, E. (2001). Promoting understanding of chemical representations: students’ use of a visualization tool in the classroom. Journal of Research in Science Teaching, 38 (7), 821-842

Details

Other ID JA55AB68GH
Journal Section Research Article
Authors

İkramettin DAŞDEMİR This is me
Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi


Kemal DOYMUŞ This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Daşdemir, İ. & Doymuş, K. (2013). Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Hatırda Tutma Düzeyine Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 84-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247213