PDF EndNote BibTex RIS Cite

Alan Eğitimi Derslerinin Öğretmen Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi-I

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 44 - 68, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışma, eğitim fakültelerinde hizmetöncesinde öğretmen eğitimi programlarında yürütülmekte olan Özel Öğretim Yöntemleri-I ve II ile Öğretim Teknolojileri veMateryal Geliştirme (ÖÖY-I ve II ile ÖTMG) dersleriyle öğretmen adaylarının kazanmaları beklenen davranışları belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Böylelikle bu derslerin, öğretmen yeterliklerinin kazanılmasında ve gelişiminde ne derecede önemli olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, ilgili derslerin uygulanmaya başlandığı günden günümüze kadar bu dersler hakkında yürütülen tüm çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. İlgili araştırmalar genel bir bakış açısı oluşturularak sistematik olarak incelenmiş ve mevcut uygulamaların her biri için araştırma sorusuna uygun değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre, tanımlanan bu derslerle adaylara kazandırılması amaçlanan kazanımlar bir matris üzerinde özetlenerek gösterilmiştir. Araştırma bulguları, ÖÖY-I ve II ile ÖTMG derslerinin öğretmenlik mesleğine yönelik temel birçok kazanımı kapsadığını göstermiştir.Çalışma, ilgili derslerin daha etkin yürütülmesine ve adayların mesleki yeterliklerini kazanmalarının desteklenmesine yönelik önerilerle tamamlanmıştır.

References

 • Akdeniz, A.R. ve Devecioğlu, Y. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri-II Ders Notları. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Fizik Öğretmenliği.
 • Akdeniz, A.R. ve Karamustafaoğlu, O. (2002). Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt:I, 530- 536, ODTÜ, Ankara.
 • Akdeniz, A.R., Akbulut, Ö.E. ve Çoker, B. (2008). Özel Öğretim Yöntemleri-I Dersi Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Yapılandırmacı Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, AİBÜ Eğitim Fakültesi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.
 • Akdeniz, A.R., Ayvacı, H.Ş. ve Devecioğlu, Y. (2005). Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Yürütülen Özel Öğretim Yöntemleri-II Dersinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. HAYEF Dergisi, 2, 1-19.
 • Akdeniz, A.R., Devecioğlu, Y. ve Ayvacı, H.Ş. (2004). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Bilgisi Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 64-72.
 • Akyıldız, H. ve Atabeyoğlu, Ö. (2001). Fen Bilgisi Öğretmenliği I. ve IV. Sınıf Öğrencilerinin İdeal-Pratik Düzeyde Öğretmen Özelliklerini Değerlendirmeleri. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Semp., Maltepe Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 317–325.
 • Atay, D.Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ayvacı, H.Ş., Şenel, T., Er Nas, S., Şahin, Ç., Çepni, S. (2007). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme” Dersinin Bölümler Arası Uygulamada Farklılıklarının Sebeplerinin Belirlenmesi, I. Uluslararası Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale.
 • Azar, A. ve Ayas, A. (1998). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ve Disiplin Alanında Karşılaştıkları Problemler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon.
 • Azar, A. ve Çepni, S. (1999). Fizik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Etkinliklerinin Mesleki Deneyime Göre Değişimi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 24-33.
 • Azar, A. ve Karaali, Ş. (2004). Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları. Milli Eğitim, 162, 279-295.
 • Azar, A. (1998). Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Süreçlerindeki Özel Konular, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Bakaç, M. ve Sılay, İ. (1999). Fizik Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi Sürecinde Fizik Dersinin Amaçlarının Rolü Üzerine Bir Çalışma. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 266-270.
 • Baki, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Ayas, A., Kalkavan, A. ve Özbay, Y. (1996). “Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması:Durum Analizi ve Öneriler, YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Geliştirme Projesi Başkanlığına Sunulan Rapor, Trabzon.
 • Balım, A.G., Kesercioğlu, T., İnel, D. ve Evrekli, E. (2009). Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üni., Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55-74.
 • Başkan, Z., Alev, N. ve Atasoy, Ş. (2007) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modelinin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri, EDU7, 2(2). http:// www.yeditepe.edu.tr
 • Bektaş, F., Nalçacı, A, Ercoşkun, H. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı” Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 19-31.
 • Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Cruzes, D.S., Dybå, T., Runeson, P., Höst, M. (2011). Case Studies Synthesis: Brief Experience and Challenges for the Future. http://www.idi.ntnu. no/grupper/su/publ/daniela/esem2011-short-cruzes-p121-casestudies. pdf adresinden 21 Şubat 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Çepni, S. (1993). New Science Teachers’ Development in Turkey: Implementation for the ‘Academy of New Teachers’ Programme’. Doktora Tezi, University of Southampton, England.
 • Çepni, S., Akdeniz, A.R. (1996). Fizik Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 221- 226.
 • Çepni, S., Azar, A. (1995). Two approches to the international initial science teacher education program. Teacher training for the twenty first century, s.65-77.
 • Demircioğlu, İ.H., Sezer, A., Özer, B., Gür, H., Gelen, İ., Göktaş, Y., Çakıroğlu, A. (2008). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğremtenlik Uygulaması. Editör: İ.H. Demircioğlu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. PegemA Yayın., 2. Baskı, Ankara.
 • Dennen, V.P. (2002). Cognitive Apprenticeship in Educational Practice: Research on Scaffolding, Modeling, Mentoring, and Coaching as Instructional Strategies. (Ed David H. Jonassen) Handbook of research on educational communications and technology, Association for Educational Communications and Technology. Second Edition. 19 Haziran 2009 tarihinde (http://books.google.com/books?id=5c95CHIr ni4C&pg=PA1060&lpg=PA1060&dq=reflective+field+notes+biklen& source=bl&ots=eyG-dBXD adresinden indirilmiştir.
 • Devecioglu, Y. ve Akdeniz, A.R. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarinin Öğretim Teknolojilerini Kullanma Davranişlarinin Gelişiminde Etkili Faktörler Ve Bir Model Önerisi. 8th International Educational Technology Conference IETC-2008, 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir.
 • Devecioglu, Y., Akdeniz, A.R., Kurt, İ. (2008). Assessment And Evaluation On The Achivement Of The Student Teachers During Teaching Practice. XXIII. CESE Conference Comparative Education Society in Europe, 7th – 10th July 2008, Athens.
 • Devecioğlu, Y. ve Akdeniz, A.R. (2006a). Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Örnek Rehber Materyallerin Uygulanmasının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 30, 97-107.
 • Devecioğlu, Y. ve Akdeniz, A.R. (2006b). Öğretmen Adaylarına Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Güz, 172, 91- 105.
 • Devecioğlu, Y. (2004). Fizik Öğretmen Adaylarına Rehber Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım. K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Devecioğlu, Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 7-9 Ekim, Trabzon.
 • Devecioğlu, Y., Akdeniz, A.R. ve Ayvacı, H.Ş. (2005). Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Materyallerin Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Dursun, Ö.Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri. S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 159-178.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Ekiz, D. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimindeki Modeller Hakkında Düşünceleri. Milli Eğitim, Sayı 158.
 • Ekiz, D. (2006). Self-Observation and Peer-Observation: Reflective Diaries of Primary Student-Teachers, Elementary Education Online, 5(1), 45-57.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Erökten, S., Durkan, N. (2009). Özel Öğretim Yöntemleri II Dersinde Mikro Öğretim Uygumalamarı, First International Congress of Educational Research. Educational Research Association, http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdfkitap/pdf/167.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Georgetown College. (2005). Procedure for Admission to Teacher Education and Student Teaching. http://www.georgetowncollege.edu/departments/ education/hbk/chap1sec2.htm adresinden 08 Şubat 2005 tarihinde indirilmiştir.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. TOJET, 3:1, Article 7.
 • Gürbüz, N. (2006). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I ve II Dersleriyle İlgili Algıları. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı: 32, 67–72.
 • Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Kazandırdığı Yeterlikler Yönünden Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), G.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 2, Cilt 4.
 • İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yayınları, Adapazarı.
 • Kara, Z. (2000). Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Konusunda Yetiştirirken İçerik ve Yöntemlerimiz Neler Olmalıdır? Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 18, 226-239.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A.R. (2002b). Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt:I, 456-769, Ankara.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Karamustafaoğlu, O. (2003). Fen Bilgisi ve Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları İstenen Becerileri Yansıtabilecekleri Ortamların Düzenlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Karatas, S. Ve Yapıcı, M. (2006). Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme Dersinin İşlenişi Ve Uygulama Örnekleri, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VIII, Sayı: 2.
 • Kılıç, D. (2004). Öğretmenlik Uyuglaması Dersinin Öğretmen Adayları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 172-184.
 • Kılıç, I. (2007). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin “Özel Öğretim Yöntemleri” Derslerinde Kazandıkları Yeterliklerin “Öğretmenlik Uygulaması”nda Kulanım Açısından Değerlendirilmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Kılıç, Z. ve Doğan, A., 2004. Özel Öğretim Derslerinin Etkinliği: Kimyasal Denge. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü., Bildiriler, Cilt III, 2127- 2135, Ankara.
 • Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:VII, Sayı:II, 1-25.
 • Korthaagen, F.A. ve Kessels, J.P.A.M. (1999). Linking theory and practice: Changing the pedagogy of teachers. Educational Researcher, 28(4), 4-17.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Llano, F., Sampson, R. ve Glenn, P. (2001). Assessment for teacher candidates, content knowledge, pedagogical knowledge. İllinois State Board of Education, Work-Study Session, USA.www.summerschool.dk/esera/ summerschool/sumsc98/4these/wing35.htm.
 • Martinovic, D., Freiman, V. & Karadag, Z. (2011). Child and Youth Development Beyond Age 6-Transitions to Digitally Literate Adulthood. Final Report submitted to The Ministry of Child and Youth Services, February 2011.
 • MEB. (2002). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özevin Tokinan, B. (2010). Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması, EJER, issue: 41.
 • Posnanski, T.J. (2002). Professional Development Programs for Elementary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and a Professional Development Model, Journal of Science Teacher Education, 13(2):189-220.
 • Sağlam, M. & Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18.
 • Sağlam, M. Ve Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarının Seçimi. Milli Eğitim, AB Sürecinde Eğitim, Yaz 2005, 167, 53-69.
 • Sağlam, M., Anagün, Ş.S. ve Dal, S. (2005). Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programının Öğretmen Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kongre Kitabı, cilt 2, 762-768, 28-30
 • Saka, A.Z. ve Akdeniz, A.R. (2001). Öğretmenlik Uygulamaları Etkinliklerinin Yürütülmesinde Kullanılabilecek Model Önerisi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 407-413, İstanbul.
 • Saka, A.Z. ve Saka, A. (2005). Öğremten Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişttirme Dersinde Mesleki Becerilerini Geliştirme Düzeyi: Sakarya Örneği. Sakarya Üni Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 81-89.
 • Saka, A.Z. ve Saka, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri I-II Derslerinin Mesleki Beceri Gelişimlerine Etkisi Hakkındaki Görüşleri. First International Congress of Educational Research. Educational Research Association, 1-3 May 2009, Çanakkale. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap adresinden 15.03.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Saka, A.Z., Akdeniz, A.R. ve Saka, A. (2002). Öğretmenlik Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adaylarına Mesleki Becerileri Kazandırmak İçin Davranışlara Dayalı Bir Etkinlik Modeli Geliştirme. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs, İstanbul.
 • Seferoğlu, S.S. (2008). BTÖ 491-Özel Öğretim Yöntemleri II. http://yunus. hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/planlar/BTO491-OOYII_Guz04.html. adresinden 05 Ağustos 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Seferoğlu, S.S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterllilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.
 • Seferoğlu, S.S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü., Bildiriler, Cilt I, 413- 423, Ankara.
 • Serin, G. (2001). Fen Eğitiminde Laboratuar. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Sönmez, E., Dilber, R., Alver, B., Aksakallı, A. ve Karaman, İ. (2006). “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” Dersinin Öğrenci Açısından Önemine Yönelik Bir Araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültsi Dergisi, 13, 112-119.
 • Spencer, D.A. (1996). Teachers and educational reform. Educational Researcher, 25(9), 15-17.
 • Şahin, Ç. ve Tokgöz, İ.A. (2002). Çağdaş Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Ders: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojisi Ve İletişimde Alternatif Bir Yöntem: Drama, V. Ulusal Fen Bil. ve Mat. Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Şahin, T.Y., Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şahin, Y. (2001). Türkiye’deki Bazı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Temel Fizik Laboratuarlarının Kullanımı ve Uygulanan Yaklaşımların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Trabzon.
 • Şahinkayası, H. ve Şahinkayası, Y. (2004). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Lisans Programında Bulunan “Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme” Dersinin Analizi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Şimşek, H. (2008). Özel Öğretim Yöntemleri-I Ders Öğretim Programı Formu http://fef.harran.edu.tr/egitimbilimleri/mufredat/ ozelogretimyontemleri1.html adresinden 05 Eylül 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Tekışık, H.H. (2006). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 329,1-6.
 • Tekin, S. (2006). Özel Öğretim Yöntemleri Derslerinin Öğrencilerin Pedagojik İçerik Bilgilerine Katkılarının İrdelenmesi. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Cilt-III, 1559-1564, 7-9 Eylül, Ankara.
 • Tetenbaum, J.T. ve Mulkeen, T.A. (1986). Designing Teacher Education for the Twenty First Century. Journal of Higher Education, 57, 6, 621-636.
 • Thomas, J., and Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8:45.
 • Tolley, H., Biddulph, M. ve Fisher, T. (1996). The Professional Development Management File, Block Teaching Practice, Beginning Teacher Workbook 3, Chris Kington Publishing, Cambridge, UK.
 • Tutkun, Ö.F. ve Koç, M. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi. http://www.ef.sakarya.edu. tr/sayfa/bildiri/sayi_3/49.doc adresinden 16 Nisan 2003 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünsal, Y. (2011). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Derslerinde Üretilen Üç Boyutlu Nesnelerin Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Ölçek Önerisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya.
 • Ünver, G. (2005). Öğretmen Adayının Öğrenci Merkezli Öğretim Yapmasına Uygulama Öğretmeninin Etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 322, 23-30.
 • Yakar, Z., Taşkıncan, B., Uçak, E. (2009). Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Fen Öğretmen Adaylarının Fen Öğretme Felsefelerine Etkisi. First International Congress of Educational Research. Educational Research Association, 1-3 May 2009, Çanakkale. http://oc.eab.org.tr/egtconf/ pdfkitap/pdf/474.pdf.
 • Yalın, H.İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Geliştirilmiş 4. Baskı.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme” Dersi Bağlamında Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yeterlilik Ve Algıları. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 57-71.
 • Yeşil, S. (2005). Aday Öğretmenlerin Öğretimde Yöntem Becerilerine Sahiplik Düzeyi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kongre Kitabı, cilt 2, 769-773, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R. (2001). “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” Dersinin Değerlendirilmesi. Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, M.Ü. Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R. (2002). Öğretim Teknolojileir ve Materyal Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10, 2 (265-274).
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., Akyıldız, S. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., Akyıldız, S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Editör: Yiğit, N. Geliştirilmiş 3. Baskı, İber Matbaacılık, Trabzon.
 • Yiğit, N., Ayas, A., Akdeniz, A.R., Baki, A., Çepni, S., Özmen, H., Demircioglu, G., Alev, N., Çimer, A., Altun, T., Ekiz, D. (2006). Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ed. Nevzat Yiğit, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Yiğit, N., Özmen, H., ve Alev, N. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde Hazırladıkları Çalışma Yapraklarının İncelenmesi. 7. Ulusal Fen Bil. ve Mat. Eğitimi Kongresi, Bildiriler Cilt-III, 1608-1617, 7-9 Eylül, Ankara.
 • YÖK. (1998a). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Kitapçığı. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • YÖK. (1998b). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Mart 1998, Ankara.
 • YÖK. (1998c). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Mart, Ankara.
 • YÖK/Dünya Bankası. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu, Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

EVALUATING PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE COURSES in TERMS OF TEACHER’S COMPETENCIES-I

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 44 - 68, 01.03.2013

Abstract

This study aims to determine the skills should be developed by pre-service teachers while taking “Special Teaching Methods I and II with the Instructional Technology and Material Development” (STM-I, II and ITMD) courses. In this regard, the study aims to highlight the importance of these courses for student teacher’s improvement on their teaching abilities. In order to achieve this goal, we examined almost all studies related to these courses through a review up to the present day. In order to create a global perspective on this topic, we systematically reviewed the literature and thematically classified finding by considering each research question. The behaviours are presented in a matrix to summarize. Research findings showed that STM-I, II and ITMD courses cover many of the basic competencies for teaching profession such as developing lesson plans, using instructional technologies, using various teaching methods, applying constructivist teaching approach, developing/using worksheets/ slides, using daily life experiences, using board, communicating with students. Study was ended the recommendations through pre-service teacher education.

References

 • Akdeniz, A.R. ve Devecioğlu, Y. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri-II Ders Notları. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Fizik Öğretmenliği.
 • Akdeniz, A.R. ve Karamustafaoğlu, O. (2002). Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt:I, 530- 536, ODTÜ, Ankara.
 • Akdeniz, A.R., Akbulut, Ö.E. ve Çoker, B. (2008). Özel Öğretim Yöntemleri-I Dersi Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Yapılandırmacı Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, AİBÜ Eğitim Fakültesi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.
 • Akdeniz, A.R., Ayvacı, H.Ş. ve Devecioğlu, Y. (2005). Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Yürütülen Özel Öğretim Yöntemleri-II Dersinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. HAYEF Dergisi, 2, 1-19.
 • Akdeniz, A.R., Devecioğlu, Y. ve Ayvacı, H.Ş. (2004). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Bilgisi Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 64-72.
 • Akyıldız, H. ve Atabeyoğlu, Ö. (2001). Fen Bilgisi Öğretmenliği I. ve IV. Sınıf Öğrencilerinin İdeal-Pratik Düzeyde Öğretmen Özelliklerini Değerlendirmeleri. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Semp., Maltepe Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 317–325.
 • Atay, D.Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ayvacı, H.Ş., Şenel, T., Er Nas, S., Şahin, Ç., Çepni, S. (2007). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme” Dersinin Bölümler Arası Uygulamada Farklılıklarının Sebeplerinin Belirlenmesi, I. Uluslararası Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale.
 • Azar, A. ve Ayas, A. (1998). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ve Disiplin Alanında Karşılaştıkları Problemler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon.
 • Azar, A. ve Çepni, S. (1999). Fizik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Etkinliklerinin Mesleki Deneyime Göre Değişimi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 24-33.
 • Azar, A. ve Karaali, Ş. (2004). Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları. Milli Eğitim, 162, 279-295.
 • Azar, A. (1998). Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Süreçlerindeki Özel Konular, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Bakaç, M. ve Sılay, İ. (1999). Fizik Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi Sürecinde Fizik Dersinin Amaçlarının Rolü Üzerine Bir Çalışma. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 266-270.
 • Baki, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Ayas, A., Kalkavan, A. ve Özbay, Y. (1996). “Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması:Durum Analizi ve Öneriler, YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Geliştirme Projesi Başkanlığına Sunulan Rapor, Trabzon.
 • Balım, A.G., Kesercioğlu, T., İnel, D. ve Evrekli, E. (2009). Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üni., Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55-74.
 • Başkan, Z., Alev, N. ve Atasoy, Ş. (2007) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modelinin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri, EDU7, 2(2). http:// www.yeditepe.edu.tr
 • Bektaş, F., Nalçacı, A, Ercoşkun, H. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı” Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 19-31.
 • Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Cruzes, D.S., Dybå, T., Runeson, P., Höst, M. (2011). Case Studies Synthesis: Brief Experience and Challenges for the Future. http://www.idi.ntnu. no/grupper/su/publ/daniela/esem2011-short-cruzes-p121-casestudies. pdf adresinden 21 Şubat 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Çepni, S. (1993). New Science Teachers’ Development in Turkey: Implementation for the ‘Academy of New Teachers’ Programme’. Doktora Tezi, University of Southampton, England.
 • Çepni, S., Akdeniz, A.R. (1996). Fizik Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 221- 226.
 • Çepni, S., Azar, A. (1995). Two approches to the international initial science teacher education program. Teacher training for the twenty first century, s.65-77.
 • Demircioğlu, İ.H., Sezer, A., Özer, B., Gür, H., Gelen, İ., Göktaş, Y., Çakıroğlu, A. (2008). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğremtenlik Uygulaması. Editör: İ.H. Demircioğlu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. PegemA Yayın., 2. Baskı, Ankara.
 • Dennen, V.P. (2002). Cognitive Apprenticeship in Educational Practice: Research on Scaffolding, Modeling, Mentoring, and Coaching as Instructional Strategies. (Ed David H. Jonassen) Handbook of research on educational communications and technology, Association for Educational Communications and Technology. Second Edition. 19 Haziran 2009 tarihinde (http://books.google.com/books?id=5c95CHIr ni4C&pg=PA1060&lpg=PA1060&dq=reflective+field+notes+biklen& source=bl&ots=eyG-dBXD adresinden indirilmiştir.
 • Devecioglu, Y. ve Akdeniz, A.R. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarinin Öğretim Teknolojilerini Kullanma Davranişlarinin Gelişiminde Etkili Faktörler Ve Bir Model Önerisi. 8th International Educational Technology Conference IETC-2008, 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir.
 • Devecioglu, Y., Akdeniz, A.R., Kurt, İ. (2008). Assessment And Evaluation On The Achivement Of The Student Teachers During Teaching Practice. XXIII. CESE Conference Comparative Education Society in Europe, 7th – 10th July 2008, Athens.
 • Devecioğlu, Y. ve Akdeniz, A.R. (2006a). Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Örnek Rehber Materyallerin Uygulanmasının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 30, 97-107.
 • Devecioğlu, Y. ve Akdeniz, A.R. (2006b). Öğretmen Adaylarına Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Güz, 172, 91- 105.
 • Devecioğlu, Y. (2004). Fizik Öğretmen Adaylarına Rehber Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım. K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Devecioğlu, Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 7-9 Ekim, Trabzon.
 • Devecioğlu, Y., Akdeniz, A.R. ve Ayvacı, H.Ş. (2005). Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Materyallerin Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Dursun, Ö.Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri. S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 159-178.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Ekiz, D. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimindeki Modeller Hakkında Düşünceleri. Milli Eğitim, Sayı 158.
 • Ekiz, D. (2006). Self-Observation and Peer-Observation: Reflective Diaries of Primary Student-Teachers, Elementary Education Online, 5(1), 45-57.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Erökten, S., Durkan, N. (2009). Özel Öğretim Yöntemleri II Dersinde Mikro Öğretim Uygumalamarı, First International Congress of Educational Research. Educational Research Association, http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdfkitap/pdf/167.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Georgetown College. (2005). Procedure for Admission to Teacher Education and Student Teaching. http://www.georgetowncollege.edu/departments/ education/hbk/chap1sec2.htm adresinden 08 Şubat 2005 tarihinde indirilmiştir.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. TOJET, 3:1, Article 7.
 • Gürbüz, N. (2006). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I ve II Dersleriyle İlgili Algıları. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı: 32, 67–72.
 • Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Kazandırdığı Yeterlikler Yönünden Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), G.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 2, Cilt 4.
 • İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yayınları, Adapazarı.
 • Kara, Z. (2000). Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Konusunda Yetiştirirken İçerik ve Yöntemlerimiz Neler Olmalıdır? Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 18, 226-239.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A.R. (2002b). Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt:I, 456-769, Ankara.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Karamustafaoğlu, O. (2003). Fen Bilgisi ve Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları İstenen Becerileri Yansıtabilecekleri Ortamların Düzenlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Karatas, S. Ve Yapıcı, M. (2006). Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme Dersinin İşlenişi Ve Uygulama Örnekleri, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VIII, Sayı: 2.
 • Kılıç, D. (2004). Öğretmenlik Uyuglaması Dersinin Öğretmen Adayları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 172-184.
 • Kılıç, I. (2007). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin “Özel Öğretim Yöntemleri” Derslerinde Kazandıkları Yeterliklerin “Öğretmenlik Uygulaması”nda Kulanım Açısından Değerlendirilmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Kılıç, Z. ve Doğan, A., 2004. Özel Öğretim Derslerinin Etkinliği: Kimyasal Denge. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü., Bildiriler, Cilt III, 2127- 2135, Ankara.
 • Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:VII, Sayı:II, 1-25.
 • Korthaagen, F.A. ve Kessels, J.P.A.M. (1999). Linking theory and practice: Changing the pedagogy of teachers. Educational Researcher, 28(4), 4-17.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Llano, F., Sampson, R. ve Glenn, P. (2001). Assessment for teacher candidates, content knowledge, pedagogical knowledge. İllinois State Board of Education, Work-Study Session, USA.www.summerschool.dk/esera/ summerschool/sumsc98/4these/wing35.htm.
 • Martinovic, D., Freiman, V. & Karadag, Z. (2011). Child and Youth Development Beyond Age 6-Transitions to Digitally Literate Adulthood. Final Report submitted to The Ministry of Child and Youth Services, February 2011.
 • MEB. (2002). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özevin Tokinan, B. (2010). Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması, EJER, issue: 41.
 • Posnanski, T.J. (2002). Professional Development Programs for Elementary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and a Professional Development Model, Journal of Science Teacher Education, 13(2):189-220.
 • Sağlam, M. & Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18.
 • Sağlam, M. Ve Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarının Seçimi. Milli Eğitim, AB Sürecinde Eğitim, Yaz 2005, 167, 53-69.
 • Sağlam, M., Anagün, Ş.S. ve Dal, S. (2005). Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programının Öğretmen Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kongre Kitabı, cilt 2, 762-768, 28-30
 • Saka, A.Z. ve Akdeniz, A.R. (2001). Öğretmenlik Uygulamaları Etkinliklerinin Yürütülmesinde Kullanılabilecek Model Önerisi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 407-413, İstanbul.
 • Saka, A.Z. ve Saka, A. (2005). Öğremten Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişttirme Dersinde Mesleki Becerilerini Geliştirme Düzeyi: Sakarya Örneği. Sakarya Üni Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 81-89.
 • Saka, A.Z. ve Saka, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri I-II Derslerinin Mesleki Beceri Gelişimlerine Etkisi Hakkındaki Görüşleri. First International Congress of Educational Research. Educational Research Association, 1-3 May 2009, Çanakkale. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap adresinden 15.03.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Saka, A.Z., Akdeniz, A.R. ve Saka, A. (2002). Öğretmenlik Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adaylarına Mesleki Becerileri Kazandırmak İçin Davranışlara Dayalı Bir Etkinlik Modeli Geliştirme. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs, İstanbul.
 • Seferoğlu, S.S. (2008). BTÖ 491-Özel Öğretim Yöntemleri II. http://yunus. hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/planlar/BTO491-OOYII_Guz04.html. adresinden 05 Ağustos 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Seferoğlu, S.S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterllilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.
 • Seferoğlu, S.S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü., Bildiriler, Cilt I, 413- 423, Ankara.
 • Serin, G. (2001). Fen Eğitiminde Laboratuar. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Sönmez, E., Dilber, R., Alver, B., Aksakallı, A. ve Karaman, İ. (2006). “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” Dersinin Öğrenci Açısından Önemine Yönelik Bir Araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültsi Dergisi, 13, 112-119.
 • Spencer, D.A. (1996). Teachers and educational reform. Educational Researcher, 25(9), 15-17.
 • Şahin, Ç. ve Tokgöz, İ.A. (2002). Çağdaş Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Ders: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojisi Ve İletişimde Alternatif Bir Yöntem: Drama, V. Ulusal Fen Bil. ve Mat. Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Şahin, T.Y., Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şahin, Y. (2001). Türkiye’deki Bazı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Temel Fizik Laboratuarlarının Kullanımı ve Uygulanan Yaklaşımların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Trabzon.
 • Şahinkayası, H. ve Şahinkayası, Y. (2004). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Lisans Programında Bulunan “Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme” Dersinin Analizi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Şimşek, H. (2008). Özel Öğretim Yöntemleri-I Ders Öğretim Programı Formu http://fef.harran.edu.tr/egitimbilimleri/mufredat/ ozelogretimyontemleri1.html adresinden 05 Eylül 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Tekışık, H.H. (2006). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 329,1-6.
 • Tekin, S. (2006). Özel Öğretim Yöntemleri Derslerinin Öğrencilerin Pedagojik İçerik Bilgilerine Katkılarının İrdelenmesi. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Cilt-III, 1559-1564, 7-9 Eylül, Ankara.
 • Tetenbaum, J.T. ve Mulkeen, T.A. (1986). Designing Teacher Education for the Twenty First Century. Journal of Higher Education, 57, 6, 621-636.
 • Thomas, J., and Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8:45.
 • Tolley, H., Biddulph, M. ve Fisher, T. (1996). The Professional Development Management File, Block Teaching Practice, Beginning Teacher Workbook 3, Chris Kington Publishing, Cambridge, UK.
 • Tutkun, Ö.F. ve Koç, M. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi. http://www.ef.sakarya.edu. tr/sayfa/bildiri/sayi_3/49.doc adresinden 16 Nisan 2003 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünsal, Y. (2011). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Derslerinde Üretilen Üç Boyutlu Nesnelerin Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Ölçek Önerisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya.
 • Ünver, G. (2005). Öğretmen Adayının Öğrenci Merkezli Öğretim Yapmasına Uygulama Öğretmeninin Etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 322, 23-30.
 • Yakar, Z., Taşkıncan, B., Uçak, E. (2009). Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Fen Öğretmen Adaylarının Fen Öğretme Felsefelerine Etkisi. First International Congress of Educational Research. Educational Research Association, 1-3 May 2009, Çanakkale. http://oc.eab.org.tr/egtconf/ pdfkitap/pdf/474.pdf.
 • Yalın, H.İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Geliştirilmiş 4. Baskı.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme” Dersi Bağlamında Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yeterlilik Ve Algıları. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 57-71.
 • Yeşil, S. (2005). Aday Öğretmenlerin Öğretimde Yöntem Becerilerine Sahiplik Düzeyi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kongre Kitabı, cilt 2, 769-773, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R. (2001). “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” Dersinin Değerlendirilmesi. Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, M.Ü. Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R. (2002). Öğretim Teknolojileir ve Materyal Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10, 2 (265-274).
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., Akyıldız, S. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., Akyıldız, S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Editör: Yiğit, N. Geliştirilmiş 3. Baskı, İber Matbaacılık, Trabzon.
 • Yiğit, N., Ayas, A., Akdeniz, A.R., Baki, A., Çepni, S., Özmen, H., Demircioglu, G., Alev, N., Çimer, A., Altun, T., Ekiz, D. (2006). Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ed. Nevzat Yiğit, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Yiğit, N., Özmen, H., ve Alev, N. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde Hazırladıkları Çalışma Yapraklarının İncelenmesi. 7. Ulusal Fen Bil. ve Mat. Eğitimi Kongresi, Bildiriler Cilt-III, 1608-1617, 7-9 Eylül, Ankara.
 • YÖK. (1998a). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Kitapçığı. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • YÖK. (1998b). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Mart 1998, Ankara.
 • YÖK. (1998c). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Mart, Ankara.
 • YÖK/Dünya Bankası. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu, Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

Details

Other ID JA54ZZ37CS
Journal Section Research Article
Authors

Yasemin DEVECİOĞLU This is me


Ali Rıza AKDENİZ This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Devecioğlu, Y. & Akdeniz, A. R. (2013). Alan Eğitimi Derslerinin Öğretmen Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi-I . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 44-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247222