PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE VIEWS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT SEVEN PRINCIPLES FOR A GOOD EDUCATION ENVIRONMENT

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 102 - 115, 01.03.2013

Abstract

In this study, the views and practices of science and technology teachers and preservice teachers about the 3 rd, 4 th and 7 th of these seven principles focused on. These principles that mentioned consist active learning, giving prompt feedbacks to students and tolerated towards different talents and learning styles. The sample of the study consist of 106 pre-service teachers studying in 2nd and 4th classes at department of science teacher education and 11 science and technology teachers. In this study, descriptive-survey method was used. With this method it was determined that the views and practices of science and technology teachers and pre-service teachers about these principles. In the items of all principles it was determined that pre-service science teachers who studying 2nd and 4th classes have more positive views than science and technology teachers in the result of this study. In addition, in terms of gender, it was determined that women have more positive views than men.

References

 • Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Altun, E., Bağ, H. ve Paliç, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile tartışma eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya: Turkey.
 • Aydoğdu, S., Doymuş, K. & Şimşek, U. (2012). Instructors’ practice level of Chickering and Gamson learning principles. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 2 (2), 11-24.
 • Bishoff, J.P. (2010). Utilization of the seven principles for good practice in undergraduate education in general chemistry by community college instructors. Doctoral Dissertation, University of West Virginia, Morgantown West Virginia.
 • Burke, D. (2009). Strategies for using feedback students bring to higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education,34 (1), 41–50.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 70-82.
 • Chickering, A.W. & Gamson, Z. (1987). Seven principles of good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39 (7), 3-7.
 • Cosgriff, J.C. (2012). A peer-delivered social interaction intervention for high school students with autism. Doctoral Dissertation, Vanderbilt University.
 • Crook A., Mauchline, A., Maw, S., Lawson, C.,, Drinkwater, R., Lundqvist, K., Orsmond, P., Gomez, S. & Park, J. (2012). The use of video technology for providing feedback to students: Can it enhance the feedback experience for staff and students? Computers & Education, 58, 386–396.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.
 • Çiğdem, G. ve Memiş, A. (2011). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40), 57-77.
 • Demirel, T. (2010). Blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ferguson, P. (2011). Student perceptions of quality feedback in teacher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36 (1), 51–62.
 • Gamson, Z. (1991). A brief history of the seven principles for good practice in undergraduate education. In A. W. Chickering & Z. Gamson (Eds.), Applying the seven principles for good practice in undergraduate education (47, 5- 12). New York: Jossey-Bass.
 • Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 193-209. Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 75-89.
 • Howard C. (2012). Emotionally supportive teacher-student interactıons in elementary school as protective factors for young children at-risk for behavior problems. Doctoral Dissertation, University of Virginia.
 • Hsieh, S. W., Jang,Y. R., Hwang, G. J., & Chen, N. S. (2011). Effects of teaching and learning styles on students’ reflection levels for ubiquitous learning. Computers & Education, 57, 1194–1201.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2). 129-145.
 • Mahiroğlu, A. ve Bayır, E. A. (2009). Öğrenme stillerine göre yapılandırılan öğrenen kontrolünün öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 169-183.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidencebased inquiry. Seventh Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Parker, S. D. (2000). Teacher awareness of learning styles: Implications for teacher behavior change. Yüksek Lisans Tezi, Graduate School of the Texas Woman’s University, Texas.
 • Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93, 223-231.
 • Şimşek, U., Aydoğdu, S. ve Doymuş, K. (2012). İyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 241-254.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Tirrell, T. & Quick, D. (2012). Chickering’s seven principles of good practice: student attrition in community college online courses, community college. Journal of Research and Practice, 36 (8), 580-590.
 • Ünal, S. (2003). Lise 1 ve 3 öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • van der Kleij, F. M., Eggen, T.J.H.M., Timmers, C. F., & Veldkamp, B. P. (2012). Effects of feedback in a computer-based assessment for learning. Computers & Education, 58, 263–272.
 • Voerman, L., Meijer, P. C., Korthagen, F. A.J. & Simons, R. J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and Teacher Education, 28, 1107- 1115

Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 102 - 115, 01.03.2013

Abstract

Bu araştırmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin 3., 4. ve 7. ilkeleri hakkındaki görüşlerinin ve uygulamalarının üzerinde durulmuştur. Bahsedilen bu üç ilke aktif öğrenmeyi, anlık geribildirimler verilmesini, farklı yetenek ve öğrenme stillerine karşı toleranslı olmayı içermektedir. Araştırmanın örneklemi, fen bilgisi öğretmenliği 2. ve 4. sınıfında öğrenim gören 106 öğretmen adayı ve 11 fen ve teknoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada betimleme- tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle öğretmenler ve öğretmen adaylarının bu üç ilke hakkındaki görüşleri ve uygulamaları belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ele alınan ilkelerin maddelerinde 2. ve 4. sınıf fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretmenlere göre daha olumlu görüşler bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet bakımından bayanların daha olumlu görüş bildirdikleri saptanmıştır.

References

 • Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Altun, E., Bağ, H. ve Paliç, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile tartışma eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya: Turkey.
 • Aydoğdu, S., Doymuş, K. & Şimşek, U. (2012). Instructors’ practice level of Chickering and Gamson learning principles. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 2 (2), 11-24.
 • Bishoff, J.P. (2010). Utilization of the seven principles for good practice in undergraduate education in general chemistry by community college instructors. Doctoral Dissertation, University of West Virginia, Morgantown West Virginia.
 • Burke, D. (2009). Strategies for using feedback students bring to higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education,34 (1), 41–50.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 70-82.
 • Chickering, A.W. & Gamson, Z. (1987). Seven principles of good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39 (7), 3-7.
 • Cosgriff, J.C. (2012). A peer-delivered social interaction intervention for high school students with autism. Doctoral Dissertation, Vanderbilt University.
 • Crook A., Mauchline, A., Maw, S., Lawson, C.,, Drinkwater, R., Lundqvist, K., Orsmond, P., Gomez, S. & Park, J. (2012). The use of video technology for providing feedback to students: Can it enhance the feedback experience for staff and students? Computers & Education, 58, 386–396.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.
 • Çiğdem, G. ve Memiş, A. (2011). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40), 57-77.
 • Demirel, T. (2010). Blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ferguson, P. (2011). Student perceptions of quality feedback in teacher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36 (1), 51–62.
 • Gamson, Z. (1991). A brief history of the seven principles for good practice in undergraduate education. In A. W. Chickering & Z. Gamson (Eds.), Applying the seven principles for good practice in undergraduate education (47, 5- 12). New York: Jossey-Bass.
 • Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 193-209. Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 75-89.
 • Howard C. (2012). Emotionally supportive teacher-student interactıons in elementary school as protective factors for young children at-risk for behavior problems. Doctoral Dissertation, University of Virginia.
 • Hsieh, S. W., Jang,Y. R., Hwang, G. J., & Chen, N. S. (2011). Effects of teaching and learning styles on students’ reflection levels for ubiquitous learning. Computers & Education, 57, 1194–1201.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2). 129-145.
 • Mahiroğlu, A. ve Bayır, E. A. (2009). Öğrenme stillerine göre yapılandırılan öğrenen kontrolünün öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 169-183.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidencebased inquiry. Seventh Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Parker, S. D. (2000). Teacher awareness of learning styles: Implications for teacher behavior change. Yüksek Lisans Tezi, Graduate School of the Texas Woman’s University, Texas.
 • Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93, 223-231.
 • Şimşek, U., Aydoğdu, S. ve Doymuş, K. (2012). İyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 241-254.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Tirrell, T. & Quick, D. (2012). Chickering’s seven principles of good practice: student attrition in community college online courses, community college. Journal of Research and Practice, 36 (8), 580-590.
 • Ünal, S. (2003). Lise 1 ve 3 öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • van der Kleij, F. M., Eggen, T.J.H.M., Timmers, C. F., & Veldkamp, B. P. (2012). Effects of feedback in a computer-based assessment for learning. Computers & Education, 58, 263–272.
 • Voerman, L., Meijer, P. C., Korthagen, F. A.J. & Simons, R. J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and Teacher Education, 28, 1107- 1115

Details

Other ID JA55AD82YG
Journal Section Research Article
Authors

Bilge ÖZTÜRK This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ


Seda OKUMUŞ This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ


Yasemin KOÇ This is me
Kazım Karabekir Eğitim fakütesi İlköğretim bölümü, Erzurum


Oylum ÇAVDAR This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ


Kemal DOYMUŞ This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Öztürk, B. , Okumuş, S. , Koç, Y. , Çavdar, O. & Doymuş, K. (2013). Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 102-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247227