BibTex RIS Cite

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 157 - 168, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim fen ve teknoloji dersi 7. sınıfta yer alan "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" ünitesinin öğretiminde etkin çalışma yaprakları geliştirmek ve eğitim öğretim ortamında çalışma yaprakları kullanılmasının öğrenmeye ve öğrencilerin başarısına etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010 – 2011 eğitim – öğretim yılında Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde yer alan Yaylak İlköğretim Okulu'nda 7. sınıfa devam eden 58 (28 deney, 30 kontrol) öğrenci oluşturmuştur. İki hafta (8 ders saati) süresince kontrol grubuna programda yer verilen yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeliyle öğretim yapılırken, deney grubuna 5E modeli ile birlikte çalışma yaprakları ile öğretim gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak başarı testi kullanılmıştır. Başarı testi her iki gruba çalışmadan önce ön test, çalışma bittikten sonra son test olarak uygulanmıştır Elde edilen nicel verilerin analizinde t – testi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda yapılandırmacı yaklaşımla birlikte çalışma yaprakları kullanılarak zenginleştirilen öğretimin, sadece programda yer verilen çalışmaların uygulanmasına oranla öğrenci başarısını arttırdığını göstermiştir.

References

 • Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A. R. 2006. Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 157-175.
 • Atasoy, Ş., 2008. Öğretmen adaylarının Newton’un hareket kanunları konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik geliştirilen çalış- ma yapraklarının etkililiğinin araştırılması. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 232 s., Trabzon.
 • Başdaş, E. 2007. İlköğretim fen eğitiminde, basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, 138 s., Manisa.
 • Birbir, M. 1999. Fen bilimleri eğitiminde en etkili öğretim metodunun araştı- rılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Eskişehir, 122-128.
 • Bozoğlu, M. 2007. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde atom kavramı hakkında imaj oluşturmada rol oynama yönteminin etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 92 s., Ankara.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S. ve Geban, Ö. 2004. Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 135-146.
 • Coştu, B., Karataş, F.Ö. ve Ayas, A. 2003. Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48.
 • Coştu, B. ve Ünal, S. 2004. Le - Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22. http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/bayram_suat. doc Erişim tarihi: 19.01.2010.
 • Çelikler, D. 2010. Kimyasal bileşikler konusu için geliştirilen çalışma yapraklarının öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(1), 42-51. http://ijrte.eab.org.tr/1/1/dcelikler.pdf. Erişim tarihi: 02.05.2010.
 • Çınkı, A. 2007. Fen bilgisi deneylerinde v-diyagramları ve çalışma yaprakları kullanımının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin başarıları üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, 113 s., Balıkesir.
 • Gabel, D.L. 1998. The complexity of chemistry and implications for teaching. International Handbook of Science Education, 1, Fraser, B.J. and Tobin K., Kluwer Academic Publisher, Great Britain, 233-248.
 • Griffiths, A.K. ve Preston, K.R. 1992. Grade-12 students misconceptions relating to fundamentel charecteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29 (6), 611-628.
 • Harrison, A.G. ve Treagust, D.F. 1996. Secondary students mental models of atoms and molecules: implications for teaching chemistry. Science Education, 80 (5), 509-534.
 • Köse, E. Ö. 2010. Dokunma, işitme ve koklama duyuları ile ilgili çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Türk Bilim Araştırma Vakfı (Tübav) Bilim Dergisi, 3 (1), 117-127.
 • Kurt, Ş. 2002. Fizik öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 124 s., Trabzon.
 • Nakhleh, M. B. ve Samarapungavan, A. 1999. Elementary school childrens’ beliefs about matter. Journal of Research in Science Teaching, 36 (7), 777-805.
 • Nakiboğlu, C. 2001. “Maddenin Yapısı” ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.
 • Obut, S. 2005. İlköğretim 7.sınıf, maddenin iç yapısına yolculuk ünitesindeki atomun yapısı ve periyodik çizelge konusunun eğitsel oyunlarla bilgisayar ortamında öğretimi ve buna yönelik bir model geliştirme. Yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, 51 s., Manisa.
 • Özdemir, Ö. 2006. İlköğretim 8. sınıf türün devamlılığını sağlayan canlılık olayı (üreme) konusunun çalışma yaprakları ile öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 140 s., İzmir.
 • Özdilek, Z. 2006. İlköğretim fen bilgisi dersindeki maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretim tasarımı. Doktora tezi. Uludağ Üniversitesi, 344 s., Bursa.
 • Nicoll, G. A. 2001. Report of undergraduates’ bonding misconception. International Journal of Science Education, 23(7), 707-730.
 • Practor, A., Entwistle, M., Judge, B. and McKenzie-Murdoch, S. 1997. Learning to teach in the primary classroom. New York. Routledge.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. 2001. Biyoloji öğretmenlerine çalışma yaprağı geliş- tirme ve kullanma becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 176-182.
 • Sands, M. ve Özçelik, D. A. 1997. Okullarda uygulama çalışmaları, öğretmen eğitimi dizisi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. 1999. Ortaöğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tan, K. D. ve Treagust, D. F. 1999. Evaluating students’ understanding of chemical bonding. School Science Review, 81(294), 75-84.
 • Tuncel, S. 2009. İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde maddenin tanecik- li yapısı ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, 179 s., Konya.
 • Turan, E. 1996. The problems of teaching biology in high schools. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ünal, G. ve Ergin, Ö. 2006. Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 36-52.
 • Ünal, R. ve Zollman, D. 1997. Students description of an atom: a phenomenographic analysis. Department of Physics Kansas State University.
 • Ünal, S. 2007. “Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler” konularının öğretilmesinde yeni bir yaklaşım: Bilgisayar Destekli Öğretim ve Kavramsal Değişim Metinleri’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 442 s., Trabzon.
 • Yıldız, H. T. 2006. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, 94 s., Balıkesir.
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H. ve Akyıldız, S. 2005. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Derya Kitabevi, 219 s., Trabzon.

THE INSPECTION OF THE EFFECTS OF THE WORKSHEETS TO THE STUDENTS’ ACADEMIC IN SCIENCE AND TECNOLOGY AT THE SECOND DEGREE

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 157 - 168, 01.06.2012

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of improving effective worksheets and using worksheets in educational media in teaching the subject ‘ the structure and the features of material’ which involves in primary school 7th grade Science and Technology discipline, on the instruction and the achievement of students . The pretest and posttest experimental design was used in the study. The participants of the study consists of 58 students (28 of which experimental, 30 of which control) thought in Yaylak Primary School 7th Grade in Bozova-Şanlıurfa in 2010-11 Academic year. For two weeks(8 discipline hours ) , the control group was instructed with 5E model of Constructivist Approach whereas the experimental group was instructed with worksheets in addition to 5E model. The achievement test was used as data collector device .The achievement test was carried out as pretest before the study and posttest after the study to both groups. For analysing the acquired quantitive datas t - test was used. The analysis of the quantitive datas showed that the instruction enriched with worksheets in addition to constructivist approach increased student achievement in proportion to the insruction just whit carrying out the studies given in programme. Also,in the analysis of qualitative datas’ results, it was determined that worksheets are efficient in concieving the error in concepts.

References

 • Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A. R. 2006. Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 157-175.
 • Atasoy, Ş., 2008. Öğretmen adaylarının Newton’un hareket kanunları konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik geliştirilen çalış- ma yapraklarının etkililiğinin araştırılması. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 232 s., Trabzon.
 • Başdaş, E. 2007. İlköğretim fen eğitiminde, basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, 138 s., Manisa.
 • Birbir, M. 1999. Fen bilimleri eğitiminde en etkili öğretim metodunun araştı- rılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Eskişehir, 122-128.
 • Bozoğlu, M. 2007. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde atom kavramı hakkında imaj oluşturmada rol oynama yönteminin etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 92 s., Ankara.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S. ve Geban, Ö. 2004. Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 135-146.
 • Coştu, B., Karataş, F.Ö. ve Ayas, A. 2003. Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48.
 • Coştu, B. ve Ünal, S. 2004. Le - Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22. http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/bayram_suat. doc Erişim tarihi: 19.01.2010.
 • Çelikler, D. 2010. Kimyasal bileşikler konusu için geliştirilen çalışma yapraklarının öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(1), 42-51. http://ijrte.eab.org.tr/1/1/dcelikler.pdf. Erişim tarihi: 02.05.2010.
 • Çınkı, A. 2007. Fen bilgisi deneylerinde v-diyagramları ve çalışma yaprakları kullanımının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin başarıları üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, 113 s., Balıkesir.
 • Gabel, D.L. 1998. The complexity of chemistry and implications for teaching. International Handbook of Science Education, 1, Fraser, B.J. and Tobin K., Kluwer Academic Publisher, Great Britain, 233-248.
 • Griffiths, A.K. ve Preston, K.R. 1992. Grade-12 students misconceptions relating to fundamentel charecteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29 (6), 611-628.
 • Harrison, A.G. ve Treagust, D.F. 1996. Secondary students mental models of atoms and molecules: implications for teaching chemistry. Science Education, 80 (5), 509-534.
 • Köse, E. Ö. 2010. Dokunma, işitme ve koklama duyuları ile ilgili çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Türk Bilim Araştırma Vakfı (Tübav) Bilim Dergisi, 3 (1), 117-127.
 • Kurt, Ş. 2002. Fizik öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 124 s., Trabzon.
 • Nakhleh, M. B. ve Samarapungavan, A. 1999. Elementary school childrens’ beliefs about matter. Journal of Research in Science Teaching, 36 (7), 777-805.
 • Nakiboğlu, C. 2001. “Maddenin Yapısı” ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.
 • Obut, S. 2005. İlköğretim 7.sınıf, maddenin iç yapısına yolculuk ünitesindeki atomun yapısı ve periyodik çizelge konusunun eğitsel oyunlarla bilgisayar ortamında öğretimi ve buna yönelik bir model geliştirme. Yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, 51 s., Manisa.
 • Özdemir, Ö. 2006. İlköğretim 8. sınıf türün devamlılığını sağlayan canlılık olayı (üreme) konusunun çalışma yaprakları ile öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 140 s., İzmir.
 • Özdilek, Z. 2006. İlköğretim fen bilgisi dersindeki maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretim tasarımı. Doktora tezi. Uludağ Üniversitesi, 344 s., Bursa.
 • Nicoll, G. A. 2001. Report of undergraduates’ bonding misconception. International Journal of Science Education, 23(7), 707-730.
 • Practor, A., Entwistle, M., Judge, B. and McKenzie-Murdoch, S. 1997. Learning to teach in the primary classroom. New York. Routledge.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. 2001. Biyoloji öğretmenlerine çalışma yaprağı geliş- tirme ve kullanma becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 176-182.
 • Sands, M. ve Özçelik, D. A. 1997. Okullarda uygulama çalışmaları, öğretmen eğitimi dizisi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. 1999. Ortaöğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tan, K. D. ve Treagust, D. F. 1999. Evaluating students’ understanding of chemical bonding. School Science Review, 81(294), 75-84.
 • Tuncel, S. 2009. İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde maddenin tanecik- li yapısı ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, 179 s., Konya.
 • Turan, E. 1996. The problems of teaching biology in high schools. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ünal, G. ve Ergin, Ö. 2006. Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 36-52.
 • Ünal, R. ve Zollman, D. 1997. Students description of an atom: a phenomenographic analysis. Department of Physics Kansas State University.
 • Ünal, S. 2007. “Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler” konularının öğretilmesinde yeni bir yaklaşım: Bilgisayar Destekli Öğretim ve Kavramsal Değişim Metinleri’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 442 s., Trabzon.
 • Yıldız, H. T. 2006. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, 94 s., Balıkesir.
 • Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H. ve Akyıldız, S. 2005. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Derya Kitabevi, 219 s., Trabzon.
There are 33 citations in total.

Details

Other ID JA55BC49AC
Journal Section Research Article
Authors

Sadık Uslu

Abuzer Akgün This is me

Publication Date June 1, 2012
Submission Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Uslu, S., & Akgün, A. (2012). İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 157-168.