BibTex RIS Cite

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 1 - 19, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı, web tabanlı fen ve teknoloji öğretimi amacıyla hazırlanan web sitesinin pilot uygulamasının yapılarak, uygulamanın öğrencilerin "ışık ve ses" ünitesi kavramlarına yönelik etkisini ve uygulama sürecinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Çalışma 2011-2012 öğretim yılında Trabzon'da bir ilköğretim okulunda, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemini Fen ve Teknoloji dersini alan 15 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, özel durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada web tabanlı öğretim ilkeleri baz alınarak 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi konusu olan "ışık ve ses" ünitesinin öğretimine yönelik bir web sitesi hazırlanmıştır. Veriler, uygulama sırasında öğrencilerin hazırladıkları günlükler, öğrencilerle yapılan online görüşme kayıtları ve uygulama öncesinde ve sonunda uygulanan açık uçlu konu başarı sınavından elde edilmiştir. Çalışma sonunda web tabanlı öğretimin Fen ve Teknoloji dersine etkisi değerlendirilerek, web tabanlı yaklaşımın öğrenci başarısını olumlu etkilediği ve web tabanlı öğretimin faydaları; dersi kaçıran öğrencinin kendi anlayış hızına göre dersi dinleyebildiği, zaman ve mekân sınırlamasının olmadığı, istediği veya anlamadığı konuyu tartışma olanağı sağladığı şeklinde sıralanabilmektedir.

References

 • Akın, O. (2007). Web Tabanlı Sınav sistemi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı ve Bilgisayar Özyeterlilik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
 • Aktürk, O., Şahin, İ., & Sümbül, M. (2008). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Web Temelli Öğretim Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:855-861, Eskişehir.
 • Aydoğdu, B., Özcan, E., & Ergin, Ö. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Kullanma Düzeyleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:234-241, Eskişehir.
 • Baki, A., & Kutluca, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:71-75, Eskişehir.
 • Baki, A., Karakuş, F. & Kösa, T. (2008). Web Destekli Öğretim Yardımıyla Fraktal Geometri Kavramlarının Öğrenilmesine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:87-91, Eskişehir.
 • Baruque LB, Melo RN. (2004). Learning theory and instructional design using learning objects. J Educ Multim Hyperm;13:343–370.
 • Chuang SC, Tsai CC. (2005). Preferences toward the constructivist internet based learning environments. Comput Human Behav; 36:97-100.
 • Cüez, T. (2006). İlköğretim 8. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Web Tabanlı Öğretim Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, İzmir.
 • Çavuş, M. (2006). Dişli Çarkların Web Tabanlı Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuş, A., & Kaya, S. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları ile Velilerin Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:121-125, Eskişehir.
 • Gabbard R. (2003). Constructivism, hypermedia, and the world wide web. CyberPsychol Behav; 3:103-110.
 • Gordon DP. (2003). Learning effectiveness: A comparative study between web-based and traditional on-campus courses. Nevada University. Unpublished Doctorate Thesis.
 • Güveli, E. (2004). Lise-1 Fonksiyonlar Konusunun Web Tabanlı Ortaöğretim Tasarımı Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • İpek, İ. (2002). Bilgisayarla Öğretimde Temel Kavramlar: Tasarım, Uygulama ve Yöntemler için Çerçeve Model. Anadolu Üniversitesi ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
 • İşman, A., İşbulan, O., Demir, Z., & Canan, Ö. (2008). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:152-157, Eskişehir.
 • Keleş, E. (2007). Altıncı Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Keskin, İ. (2006). Web Tabanlı Teknoloji Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçer, H.E. (2001). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kuzu, A., Uysal, Ö., & Kılıçer, K. (2008). Eğitsel Amaçlı Sanal Sınıf Uygulamalarının Görsel Öğelerin Kullanımı ve Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:43-48, Eskişehir.
 • MacGregor KS, Lou Y. (2005). Web-based learning: How task scaffolding and web site design support knowledge acquisition. J Res Technol Educ;37:161-175.
 • Ocak, G. (2008). Web Tabanlı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgi Okur Yazarlığı Performansı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tez, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Odabaşı, F., Çoklar, N., Kıyıcı, M., & Akdoğan, P.E. (2005). İlköğretim Birinci Kademede Web Üzerinden Ders İşlenilebilirliği. The Turkish Online Journal of Educational Technologh, 4(4), 182-190.
 • Oliver KM. (2000). Methods for developing constructivist learning on the web. Educ Technol; 40:5-17.
 • Oliver R., (2001). Developing e-learning environments that support knowledge construction in higher education. In: Electronic Document from Second WeB Conference;407–416.
 • Özturan, M., Egeli, B., & Darcan, O. (2000). Türk Üniversitelerinde Bilgisayar Ağlarının Uzaktan Eğitim Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 108- 113.
 • Savaş, S. (2007). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde İki Farklı Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Şensoy, S. (2005). KTÜ BÖTEP İçin Bir Web Tabanlı Eğitim Sitesi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tas E, Kose S, Cepni S., (2006). The effects of computer-assisted ınstruction material on understanding photosynthesis subject. Int J Environ Sci Educ;1:163–171.
 • Tanyeri, T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi -İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi ‘Maddedeki Değişim ve Enerji’ Ünitesinin Gagne’nin Öğretim Modeline Göre Web Tabanlı Öğretimi- . Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tsai M-J, Tsai C-C., (2003). Information searching strategies in web-based science learning: the role of Internet self-efficacy. Innov Educ Teach Int;40:43–50.
 • Tüysüz, C. & Aydın, H. (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 22.sayı.
 • Wen LMC, Tsai C-C, Lin H-M, Chuang S-C.(2004). Cognitive-metacognitive and content-technical aspects of constructivist Internet-based learning environments: A LISREL analysis, Comput Educ; 43:237-248.
 • Yener, D. & Köklü, N. (2008). İnternette Fizik Soru Bankası Tasarımı, II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:280- 283, Eskişehir.

THE EFFECT OF WEB-BASED TEACHING ON SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 1 - 19, 01.06.2012

Abstract

Aim of this study is to examine the effect of a website which was prepared to teach web-based science and technology course by pilot application, towards students’ concepts related to ‘’light and sound’’ unit and to assess the application process according to studens’ views. Study was being carried during 2011-2012 academic year, in an elementary school in Trabzon, and within the context of science and technology course. Sample of the research is composed of 15 6th grade students. The research is carried by applying the case study method. During the research, a website related to ‘’Light and Sound’’ unit of 6th grade curriculum, was prepared according to web-based teaching principles. Data were obtained from the students’ jurnals which were being prepared during the application, records of online interviews of the students, and an open-ended achievement exam made both before and after the application. At the end of the application, benefits of web-based teaching were listed as: the opportunity of following the class depending on his/her knowledge level when a student misses a course, the opportunity to discuss a subject s/he wants to discuss or cannot understand, and it’s positive effects on student success.

References

 • Akın, O. (2007). Web Tabanlı Sınav sistemi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı ve Bilgisayar Özyeterlilik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
 • Aktürk, O., Şahin, İ., & Sümbül, M. (2008). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Web Temelli Öğretim Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:855-861, Eskişehir.
 • Aydoğdu, B., Özcan, E., & Ergin, Ö. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Kullanma Düzeyleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:234-241, Eskişehir.
 • Baki, A., & Kutluca, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:71-75, Eskişehir.
 • Baki, A., Karakuş, F. & Kösa, T. (2008). Web Destekli Öğretim Yardımıyla Fraktal Geometri Kavramlarının Öğrenilmesine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:87-91, Eskişehir.
 • Baruque LB, Melo RN. (2004). Learning theory and instructional design using learning objects. J Educ Multim Hyperm;13:343–370.
 • Chuang SC, Tsai CC. (2005). Preferences toward the constructivist internet based learning environments. Comput Human Behav; 36:97-100.
 • Cüez, T. (2006). İlköğretim 8. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Web Tabanlı Öğretim Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, İzmir.
 • Çavuş, M. (2006). Dişli Çarkların Web Tabanlı Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuş, A., & Kaya, S. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları ile Velilerin Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:121-125, Eskişehir.
 • Gabbard R. (2003). Constructivism, hypermedia, and the world wide web. CyberPsychol Behav; 3:103-110.
 • Gordon DP. (2003). Learning effectiveness: A comparative study between web-based and traditional on-campus courses. Nevada University. Unpublished Doctorate Thesis.
 • Güveli, E. (2004). Lise-1 Fonksiyonlar Konusunun Web Tabanlı Ortaöğretim Tasarımı Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • İpek, İ. (2002). Bilgisayarla Öğretimde Temel Kavramlar: Tasarım, Uygulama ve Yöntemler için Çerçeve Model. Anadolu Üniversitesi ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
 • İşman, A., İşbulan, O., Demir, Z., & Canan, Ö. (2008). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:152-157, Eskişehir.
 • Keleş, E. (2007). Altıncı Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Keskin, İ. (2006). Web Tabanlı Teknoloji Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçer, H.E. (2001). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kuzu, A., Uysal, Ö., & Kılıçer, K. (2008). Eğitsel Amaçlı Sanal Sınıf Uygulamalarının Görsel Öğelerin Kullanımı ve Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:43-48, Eskişehir.
 • MacGregor KS, Lou Y. (2005). Web-based learning: How task scaffolding and web site design support knowledge acquisition. J Res Technol Educ;37:161-175.
 • Ocak, G. (2008). Web Tabanlı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgi Okur Yazarlığı Performansı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tez, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Odabaşı, F., Çoklar, N., Kıyıcı, M., & Akdoğan, P.E. (2005). İlköğretim Birinci Kademede Web Üzerinden Ders İşlenilebilirliği. The Turkish Online Journal of Educational Technologh, 4(4), 182-190.
 • Oliver KM. (2000). Methods for developing constructivist learning on the web. Educ Technol; 40:5-17.
 • Oliver R., (2001). Developing e-learning environments that support knowledge construction in higher education. In: Electronic Document from Second WeB Conference;407–416.
 • Özturan, M., Egeli, B., & Darcan, O. (2000). Türk Üniversitelerinde Bilgisayar Ağlarının Uzaktan Eğitim Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 108- 113.
 • Savaş, S. (2007). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde İki Farklı Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Şensoy, S. (2005). KTÜ BÖTEP İçin Bir Web Tabanlı Eğitim Sitesi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tas E, Kose S, Cepni S., (2006). The effects of computer-assisted ınstruction material on understanding photosynthesis subject. Int J Environ Sci Educ;1:163–171.
 • Tanyeri, T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi -İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi ‘Maddedeki Değişim ve Enerji’ Ünitesinin Gagne’nin Öğretim Modeline Göre Web Tabanlı Öğretimi- . Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tsai M-J, Tsai C-C., (2003). Information searching strategies in web-based science learning: the role of Internet self-efficacy. Innov Educ Teach Int;40:43–50.
 • Tüysüz, C. & Aydın, H. (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 22.sayı.
 • Wen LMC, Tsai C-C, Lin H-M, Chuang S-C.(2004). Cognitive-metacognitive and content-technical aspects of constructivist Internet-based learning environments: A LISREL analysis, Comput Educ; 43:237-248.
 • Yener, D. & Köklü, N. (2008). İnternette Fizik Soru Bankası Tasarımı, II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:280- 283, Eskişehir.
There are 34 citations in total.

Details

Other ID JA55AV77CR
Journal Section Research Article
Authors

Serkan Sevim This is me

Hakan Şevki Ayvacı This is me

Publication Date June 1, 2012
Submission Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Sevim, S., & Ayvacı, H. Ş. (2012). WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-19.