BibTex RIS Cite

6.SINIF ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ANİMASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİLERIN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 197 - 208, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışma; ilköğretimin altıncı sınıf fen ve teknoloji (fen bilgisi) dersi elektrik ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, bu bilgilerin kalıcılığına etkisini belirlemek ve animasyonlar hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum merkezde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören deney grubu (DG) (n=21) ve kontrol grubu (KG) (n=22) olan 43 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma; 2005- 2006 öğretim yılında gerçekleşmiştir. Deney grubu öğrencilerine animasyon destekli öğretmen merkezli öğretim, kontrol grubundaki öğrencilere ise düz anlatım yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi elektrik ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenilen bilgilerinin kalıcılığına olumlu yönde etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, animasyon gruplarındaki(deney grubundaki) öğrencilerin animasyonların kullanımıyla ilgili olumlu görüşler ifade ettikleri belirlenmiştir.

References

 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J. and Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658–1661.
 • Bunce, D. M. and Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of males and females of teaching the particulate nature of chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 39 (10), 911–927.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe öğretmen kitabı. Pegem A yayıncılık, Ankara.
 • Daşdemir, İ. (2006). Fen bilgisi dersinde animasyon kullanınımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Daşdemir, İ. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilginin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2),103-115.
 • Doymus, K., Simsek, U. and Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students conceptions animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10 (1), 73-92.
 • Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, S. 129.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım,15. Baskı, Ankara.
 • Kara ,Y. ve Özgün Koca, S. A. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması. İlköğretim online 3 (1), 2 – 10
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi, Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 4 (4), 6513-6521.
 • Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning, USA.
 • Mayer, R. E. and Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38 (1), 43 – 52.
 • McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in Education: EvidenceBased Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Boston, MA.
 • Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational, Multimedia and Hypermedia, 5, 129-150.
 • Paivio, A. (1986). Mental representations. A dual coding approach. New York: Oxfort University Pres.
 • Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Venkataraman, B. (2009). Visualization and interactivity in the teaching of chemistry to science and non-science students. Chemistry Education Research and Practice, 10, 62–69
 • Yezierski, E. J. and Birk, J. P. (2006). Misconceptions about the particulate nature of matter using animations to close the gender gap. Journal of Chemical Education, 83(6), 954-960.

THE EFFECT OF USE ANIMATION IN UNIT ELECTRICITY ON ACADEMIC ACHIVEMENTS OF 6TH STUDENTS, RETENTION OF THE KNOWLEDGE LEARNED

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 197 - 208, 01.06.2012

Abstract

This study is carried out to determine the effect of using animation on students’ academic achievement and retention of this achievement in curriculum of science and technology in sixth grade primary school and it is also carried out to determine students’ perspectives about animation. The sample of this research consists of 43 students studying in sixth grades in primary school with computer hardware which is in the Erzurum city depending on the Ministry of National Education. The study is carried out by using two different teaching methods. The first of these methods is animation-supported teacher-centered teaching method (experimental group) and the other is teacher-centered teaching method (control group). There is 21 students in the experimental group and 22 students in the control group. The research is applied in 2005-2006 academic year. Result of the study reveals that use of animation in Science and Technology in primary schools has a statistically significant effect on students’ academic achievement, retention of knowledge. In addition, it is determined that the students in experimental groups have positive thoughts about the use of animation.

References

 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J. and Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658–1661.
 • Bunce, D. M. and Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of males and females of teaching the particulate nature of chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 39 (10), 911–927.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe öğretmen kitabı. Pegem A yayıncılık, Ankara.
 • Daşdemir, İ. (2006). Fen bilgisi dersinde animasyon kullanınımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Daşdemir, İ. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilginin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2),103-115.
 • Doymus, K., Simsek, U. and Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students conceptions animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10 (1), 73-92.
 • Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, S. 129.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım,15. Baskı, Ankara.
 • Kara ,Y. ve Özgün Koca, S. A. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması. İlköğretim online 3 (1), 2 – 10
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi, Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 4 (4), 6513-6521.
 • Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning, USA.
 • Mayer, R. E. and Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38 (1), 43 – 52.
 • McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in Education: EvidenceBased Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Boston, MA.
 • Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational, Multimedia and Hypermedia, 5, 129-150.
 • Paivio, A. (1986). Mental representations. A dual coding approach. New York: Oxfort University Pres.
 • Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Venkataraman, B. (2009). Visualization and interactivity in the teaching of chemistry to science and non-science students. Chemistry Education Research and Practice, 10, 62–69
 • Yezierski, E. J. and Birk, J. P. (2006). Misconceptions about the particulate nature of matter using animations to close the gender gap. Journal of Chemical Education, 83(6), 954-960.
There are 23 citations in total.

Details

Other ID JA55BE95RC
Journal Section Research Article
Authors

İkramettin Daşdemir This is me

Kemal Doymuş This is me

Publication Date June 1, 2012
Submission Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Daşdemir, İ., & Doymuş, K. (2012). 6.SINIF ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ANİMASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİLERIN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 197-208.