BibTex RIS Cite

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANMA ÖZ YETERLİLİKLERİNE DAİR İNANÇLARI

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 181 - 196, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanma öz yeterliliklerine dair inançları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, hâlen devam eden ya da geçmişte olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle seçilen 70 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri Şahin (2009) tarafından geliştirilen Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterliği İnançları Ölçeği ile toplanmıştır. Kullanılan ölçme aracı beşli Likert tipindedir ve yirmi sekiz maddeden oluşan bir formdur. Araştırmada toplanan veriler SPSS 16.0 paket programında çözümlenmiş ve araştırmanın yöntemine bağlı olarak ki kare ve t testi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkçe öğretmeni adayları eğitsel internet kullanma öz yeterlilikleri konusunda kendilerinin yeterli olduğuna inanmaktadırlar.

References

 • Akınoğlu, O. (2002). Eğitim ve Sosyalleşme Açısından İnternet Kullanımı (İstanbul Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz M. (2005).Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 1-14.
 • Atav, E., Akkoyunlu, B. & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 37-44
 • Bıkmaz, F.(2006). Öz yeterlik inançları. Yıldız Kuzgun, Deniz Deryakulu (Ed.). Eğitimde bireysel farklılıklar. (291-294). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Çavuş, H. & Gökdaş, İ. (2006). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, III, 56-78.
 • Danıştekin, B. (2007). İlköğretim 1. Kademe Sınıf Öğretmenlerin İnternet Kullanma Profilleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, S. (2001). Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin İnternetin Öğretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi (Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Drucker, F. P. (1993). Kapitalist ötesi toplum (Çev. Belkıs Çorakçı), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Erdem, M. (2008). Teachers’s use of ınternet in teaching: a case study in turkey on certain variables. Pakistan Journal of Social Sciences, 5(1), 23-30.
 • Eroğlu, A., Ünlü, H., Eroğlu, İ. & Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1), 132-135.
 • Ertürk, R. (2007). Öğretmenlerin İnternet Kullanma Becerileri ve İnternete Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gülaşık, Ö. (2011). İnternetin Kamusal Alan Niteliği Üzerine Bir Araştırma: Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gümüş, Ç. (2003). İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gündoğdu, D. (2006) İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Amaçları (Elazığ İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gürgün, S. (2007) Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinden İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri (Acarkent Doğa Koleji Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Hong, K. S., Ridzuan, A. A. & Kuek, M. K. (2003). Students’ attitudes toward the use of the Internet for learning: A study at a University in Malaysia. Educational Technology & Society, 6(2), 45-49.
 • Karaman, S. & Açıkyıldız, M. (2006). Kimya öğretmen adaylarının internet kaynaklarını kullanımla ilgili tutumları ve karşılaştıkları zorluklar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (7), 207-215.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaynak, E. A. (1998). Türkiye’de Üniversitelerde İnternetin Akademik Amaçlı Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Li, N. & Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in internet use: A study of China and the UK. Computers & Education, 48, 377 - 393 .
 • MEB. (2008). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mert, O. (2010). Öğrenci ve Öğretmenlerin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Okay, Ş. & Aydoğan, E. (2010). MYO öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 283-296.
 • Oral, B. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanma durumları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1304-0278 (3), 1-10.
 • Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.
 • Özbişirici, S. ( 2006). Öğretmenlerin İnternet Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in internet access and favorite internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44 (4), 377– 393.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sırakaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımı ve İnternet Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sürmeli, A. (2005). Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İnternet Kullanım Profili. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Swickert, R. J., Hittner, J. B., Harris J. L., & Herring, J. A. (2002). Relationships among internet use, personality and social support. Computers in Human Behavior, 4 (18), 437-451.
 • Şahin İ. (2009). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461- 471.
 • Şaylan, G. (2003). Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi: Ankara.
 • Usta, E., Bozdoğan, A. E. & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 209-222.

SELF-EFFICACY PERCEPTION OF PRESERVICE TURKISH TEACHERS CANDIDATES TO EDUCATIONAL INTERNET USAGE

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 181 - 196, 01.06.2012

Abstract

In this study, self-efficacy of preservice Turkish teachers to educational internet usage has been investigated. In this research, we used screening model aiming to describe a status in past or present. In this study, 70 selected students by easily accessible sampling techniques participated from department of Turkish education, Faculty of Education of Atatürk University. The data of the research, collected by the belief scale self-sufficiency which improved by the confidence of using educational internet of the Şahin (2009). The type of Likert-scale measurement instrument and the form of twenty-eight-item Likert-scale applied. The collected data of the study analyzed by the SPSS 16.0 package program and depended on the methods of investigation analyzed by chi-square and t test techniques. According to the results of the received data, the candidates of Turkish teachers are confident on self-sufficiency of using educational internet.

References

 • Akınoğlu, O. (2002). Eğitim ve Sosyalleşme Açısından İnternet Kullanımı (İstanbul Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz M. (2005).Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 1-14.
 • Atav, E., Akkoyunlu, B. & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 37-44
 • Bıkmaz, F.(2006). Öz yeterlik inançları. Yıldız Kuzgun, Deniz Deryakulu (Ed.). Eğitimde bireysel farklılıklar. (291-294). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Çavuş, H. & Gökdaş, İ. (2006). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, III, 56-78.
 • Danıştekin, B. (2007). İlköğretim 1. Kademe Sınıf Öğretmenlerin İnternet Kullanma Profilleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, S. (2001). Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin İnternetin Öğretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi (Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Drucker, F. P. (1993). Kapitalist ötesi toplum (Çev. Belkıs Çorakçı), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Erdem, M. (2008). Teachers’s use of ınternet in teaching: a case study in turkey on certain variables. Pakistan Journal of Social Sciences, 5(1), 23-30.
 • Eroğlu, A., Ünlü, H., Eroğlu, İ. & Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1), 132-135.
 • Ertürk, R. (2007). Öğretmenlerin İnternet Kullanma Becerileri ve İnternete Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gülaşık, Ö. (2011). İnternetin Kamusal Alan Niteliği Üzerine Bir Araştırma: Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gümüş, Ç. (2003). İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gündoğdu, D. (2006) İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Amaçları (Elazığ İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gürgün, S. (2007) Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinden İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri (Acarkent Doğa Koleji Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Hong, K. S., Ridzuan, A. A. & Kuek, M. K. (2003). Students’ attitudes toward the use of the Internet for learning: A study at a University in Malaysia. Educational Technology & Society, 6(2), 45-49.
 • Karaman, S. & Açıkyıldız, M. (2006). Kimya öğretmen adaylarının internet kaynaklarını kullanımla ilgili tutumları ve karşılaştıkları zorluklar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (7), 207-215.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaynak, E. A. (1998). Türkiye’de Üniversitelerde İnternetin Akademik Amaçlı Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Li, N. & Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in internet use: A study of China and the UK. Computers & Education, 48, 377 - 393 .
 • MEB. (2008). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mert, O. (2010). Öğrenci ve Öğretmenlerin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Okay, Ş. & Aydoğan, E. (2010). MYO öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 283-296.
 • Oral, B. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanma durumları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1304-0278 (3), 1-10.
 • Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.
 • Özbişirici, S. ( 2006). Öğretmenlerin İnternet Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in internet access and favorite internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44 (4), 377– 393.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sırakaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımı ve İnternet Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sürmeli, A. (2005). Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İnternet Kullanım Profili. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Swickert, R. J., Hittner, J. B., Harris J. L., & Herring, J. A. (2002). Relationships among internet use, personality and social support. Computers in Human Behavior, 4 (18), 437-451.
 • Şahin İ. (2009). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461- 471.
 • Şaylan, G. (2003). Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi: Ankara.
 • Usta, E., Bozdoğan, A. E. & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 209-222.
There are 35 citations in total.

Details

Other ID JA55BD42BG
Journal Section Research Article
Authors

Behice Varışoğlu This is me

İsa Yılmaz This is me

İzzet Şeref This is me

Publication Date June 1, 2012
Submission Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Varışoğlu, B., Yılmaz, İ., & Şeref, İ. (2012). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANMA ÖZ YETERLİLİKLERİNE DAİR İNANÇLARI. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 181-196.