PDF EndNote BibTex RIS Cite

NANOTEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Year 2012, Volume 7, Issue 1, 41 - 53, 01.03.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim programlarına yeni eklenen nanoteknoloji konularıyla ilgili ortaöğretim öğrencilerinin tutumlarını tespit etmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Bu anlamda öncelikle taslak ölçek geliştirme aşaması yürütülmüş ve bu aşamada ilgili programlar ve mevcut tutum ölçekleri incelenerek öncül maddeler hazırlanmıştır. Taslak ölçek için uzman görüşlerine başvurularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ölçek 4'lü likert tipinde olup Trabzon ilindeki 6 farklı lisede öğrenim gören toplam 454 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Ölçeğin son şekli açımlayıcı faktör analiziyle ortaya çıkarılmış olup Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak tespit edilmiştir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda ölçeğin iki alt faktöre sahip olduğu belirlenmiştir. Faktör 1 maddelerinin faktör yük değerleri 0,65-0,82 arasında ve faktör 2 maddelerinin faktör yük değerleri 0,71-0,78 arasında değiştiği belirlenmiştir. Geliştirilen ölçeğin öğretmenler ve araştırmacılar tarafından kullanılabileceği düşünülmekte ve önerilmektedir.

References

 • Akyüz, V. (2004). The effects of textbook style and reading strategy on students’ achievement and attitudes towards heat and temperature. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Azar, A., Şenler, B. ve Taşkın, Ö. (2006). Çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Baykal, A. (2009). Seçme sınavlarının öğretim üzerindeki etkileri. 2023’un lisesine üç boyutlu bir bakış, Eğitimin Geleceği Üzerine Tartışmalar Sempozyumu, Bursa.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows, London and New York, Taylor & Francis e-Library, Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakır, N., Şenler, B. ve Taşkın, B. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
 • Çıracı, S. (2012).UNAM Tarihçe. http://www.nano.org.tr/tr/tarihce.html sitesinden 25.02.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Çokadar, H. & Külçe, C. (2008). Pupil’s Attitudes Towards Science: A case of Turkey. World Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109.
 • Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 33-40.
 • Francis, L. J., & Greer, J. E. (1999). Measuring Attitude Towards Science Among Secondary School Students: the affective domain. Research in Science & Technological Education, 17(2), 219-226.
 • Hardal, Ö. ve Eryılmaz, A. (2004). Basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre geliştirilen elektrik devreleri ile ilgili etkinlikler. Eğitimde iyi Örnekler Konferansı, www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Kurnaz, M. A. ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 29-49.
 • Kurnaz, M. A. & Çepni, S. (2012). An Evaluation of Changes to the Secondary School Physics Curriculum in Turkey between the Years 2006-2009. Science Education International, in print.
 • Mbajiorgu, N. & Reid, N. (2006). Factors Influencing Curriculum Development in Higher Education Physics. A Physical Sciences Practice Guide. Hull: Higher Education Academy Physical Sciences Centre Press.
 • MEB (2011a), Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • MEB, (2011b). Nanoteknoloji bilgi paylaşımı semineri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Alanya.
 • MEB (2011c), Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • Özkan, M., ve Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Reid, N. (2006) Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education. 24(1), 3–27.
 • Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 164, 105-118.
 • Sencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.
 • Yayıncılık.Taşlıdere, E. (2002). The effect of conceptual approach on students’ achievement and attitudes toward physics. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Taşlıdere, E. (2007). The effects of conceptual approach and combined reading study strategy on students’ achievement and attitudes towards physics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.
 • Trumper, R. (2004). Israeli Students’ Interest in Physics and Its Relation to Their Attitudes Towards Science and Technology and to Their Own Science Classes. "Science and Technology Education for a Diverse World – dilemmas, needs and partnerships". XI IOSTE Symposium, 25-30 July 2004, Lublin, Poland.
 • Uz, H. & Eryılmaz, A. (1999). Effects of socioeconomic status, locus of control, prior achievement, cumulative gpa, future occupation and achievement in mathematics on students' attitudes toward physics, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 105 – 112.
 • URL-1 http://www.nano.org.tr/tr/tarihce.html
 • URL-2 http://www.sabanciuniv.edu/tr/?arastirma/arastirma_alanlari_ve_birimler/SUN UM.html
 • Yeşilyurt, M. (2004). Student teachers’ attitudes about basic physics laboratory. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), Article 7.

NANOTECHNOLOGY ATTITUDE SCALE: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

Year 2012, Volume 7, Issue 1, 41 - 53, 01.03.2012

Abstract

The aim of this paper is to develop a 'valid and reliable nanotechnology attitude scale' to identify the attitudes of high school students to nanotechnology. In this manner, first of all a draft scale was developed in terms of an expert’s opinions and related literature. The draft form of scale was applied to 454 high school students from 6 high schools in Trabzon. Obtained data has been analyzed by using SPSS package program. Factor analysis was conducted in order to determine the construct validity and the Cronbach-Alpha, total internal reliability coefficient, of the scale was calculated as 0.88. Results indicated that the scale has two dimensions and while items of factor-1 changed between 0.65 and 0.82, items of factor-2 changed between 0.71 and 0.78. It was thought and suggested that the nature of scale was appropriate to use by teachers and researchers.

References

 • Akyüz, V. (2004). The effects of textbook style and reading strategy on students’ achievement and attitudes towards heat and temperature. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Azar, A., Şenler, B. ve Taşkın, Ö. (2006). Çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Baykal, A. (2009). Seçme sınavlarının öğretim üzerindeki etkileri. 2023’un lisesine üç boyutlu bir bakış, Eğitimin Geleceği Üzerine Tartışmalar Sempozyumu, Bursa.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows, London and New York, Taylor & Francis e-Library, Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakır, N., Şenler, B. ve Taşkın, B. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
 • Çıracı, S. (2012).UNAM Tarihçe. http://www.nano.org.tr/tr/tarihce.html sitesinden 25.02.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Çokadar, H. & Külçe, C. (2008). Pupil’s Attitudes Towards Science: A case of Turkey. World Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109.
 • Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 33-40.
 • Francis, L. J., & Greer, J. E. (1999). Measuring Attitude Towards Science Among Secondary School Students: the affective domain. Research in Science & Technological Education, 17(2), 219-226.
 • Hardal, Ö. ve Eryılmaz, A. (2004). Basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre geliştirilen elektrik devreleri ile ilgili etkinlikler. Eğitimde iyi Örnekler Konferansı, www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Kurnaz, M. A. ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 29-49.
 • Kurnaz, M. A. & Çepni, S. (2012). An Evaluation of Changes to the Secondary School Physics Curriculum in Turkey between the Years 2006-2009. Science Education International, in print.
 • Mbajiorgu, N. & Reid, N. (2006). Factors Influencing Curriculum Development in Higher Education Physics. A Physical Sciences Practice Guide. Hull: Higher Education Academy Physical Sciences Centre Press.
 • MEB (2011a), Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • MEB, (2011b). Nanoteknoloji bilgi paylaşımı semineri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Alanya.
 • MEB (2011c), Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • Özkan, M., ve Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Reid, N. (2006) Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education. 24(1), 3–27.
 • Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 164, 105-118.
 • Sencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.
 • Yayıncılık.Taşlıdere, E. (2002). The effect of conceptual approach on students’ achievement and attitudes toward physics. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Taşlıdere, E. (2007). The effects of conceptual approach and combined reading study strategy on students’ achievement and attitudes towards physics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.
 • Trumper, R. (2004). Israeli Students’ Interest in Physics and Its Relation to Their Attitudes Towards Science and Technology and to Their Own Science Classes. "Science and Technology Education for a Diverse World – dilemmas, needs and partnerships". XI IOSTE Symposium, 25-30 July 2004, Lublin, Poland.
 • Uz, H. & Eryılmaz, A. (1999). Effects of socioeconomic status, locus of control, prior achievement, cumulative gpa, future occupation and achievement in mathematics on students' attitudes toward physics, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 105 – 112.
 • URL-1 http://www.nano.org.tr/tr/tarihce.html
 • URL-2 http://www.sabanciuniv.edu/tr/?arastirma/arastirma_alanlari_ve_birimler/SUN UM.html
 • Yeşilyurt, M. (2004). Student teachers’ attitudes about basic physics laboratory. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), Article 7.

Details

Other ID JA55BT77ED
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Altan KURNAZ This is me
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ


Güntaç BAYRAKTAR This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Kurnaz, M. A. & Bayraktar, G. (2012). NANOTEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 41-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23151/247273