BibTex RIS Cite

HZ. PEYGAMBERİN MERHAMET EĞİTİM METODU

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 21 - 30, 01.03.2011

Abstract

Eğitim ve öğretimde kullanılan metotların bilinmesi ve geliştirilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi en önemli konudur. Eğitimde Örnek Olay, Soru-Cevap, Temsil ve Teşbih, Uygulayarak Öğretme, Düşündürme metotları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu makalede, Hz. Peygamberin merhamet eğitiminde kullandığı metotların neler olduğu ve nasıl uyguladığı örneklerle açıklanmıştır. Hz. Peygamberin eğitici özellikleri ve örnek oluşu üzerinde durulmuş, değerlendirmenin yer aldığı sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.

References

 • Arslan, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. (2.Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bayraktar, M.F. (2010). İslâm eğitiminde öğretmen öğrenci münasebetleri. İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları.
 • Beyhakî,Ahmed b.Hüseyin (1985). Delailü'n-Nübüvve Beyrut.
 • Bilgin, B. ve Mualla S.(1991). Din öğretimi özel öğretim yöntemleri. Ankara: Akid Yayıncılık.
 • Buharî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail(1992). Sahîhu'l-buharî. İstanbul:Çağrı Yayınları.
 • Canan, İ. (1988). Rasûlullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi. (6.Baskı), İstanbul: Cihan Yayınları.
 • Çamdibi, H.M. (2011). Şahsiyet terbiyesi ve din eğitimi. (4. Baskı), İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî el-Ezdî (1992). es-Sünen. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Abdulfettah Ebû Gudde (2001). Bir eğitimci olarak Hz. Muhammed ve öğretim metodu.(Çev. Enbiya Yıldırım) İstanbul: Yasin Kitabevi.
 • Gözütok, Ş., (1995). Hz. Peygamber`in Mekke ve Medine Dönemindeki Hadislerinde Uyguladığı Eğitim Metodları, Buharî ve Müslim Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Günay, Ü. (1992). Eğitim sosyolojisi dersleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • İbn Hacer,Ahmed b. Ali (1940). el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe. Beyrut.
 • Ahmed b. Hanbel (1992). el-Müsned. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Abdulmelik b. Hişam (1955). es-Sîretü'n-nebeviyye. (Thk. Mustafa es-Sakka);(2.Baskı), Mısır.
 • Karataş, M. (2008). Hz. Peygamberin beden dili. (9.Baskı), İstanbul: Nûn Yayıncılık.
 • Kaya, A. (2010). İletişime giriş:Temel kavramlar ve süreçler,(Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Edt., Alim Kaya) Ankara: Pegem Akademi.
 • Kılıç, R. (1998). “Peygamberliğin gerekliliği ve peygamberimizin örnekliği” Hz Peygamber'in hayatından davranış modelleri, Ankara.
 • Kocaçınar, M. (1966). Genel öğretim metodu. (3. Baskı), İstanbul: Arkın Kitabevi.
 • Küçükahmet, L. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. (25. Baskı), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Malik b. Enes (1992). el-Muvatta. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Müslim, Ebu'l-Hüseyin Müslim b. El-Hac (1992). Sahihu müslim. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Nesâî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali (1992). es-Sünen, İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Özbek, A. (1991). Bir eğitimci olarak Hz. Muhammed. Konya: Esra Yayınları.
 • Sarıçam, İ. (2007). Hz. Muhammed ve evrensel mesajı. Ankara:Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Şemseddin Sâmi (1986). Kâmus-ı Türkî. (1.Baskı), İstanbul: Karakuşak Basın ve Yayın.
 • Taşpınar, A. (2006). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri.(2. Baskı), Ankara: Nobel Basımevi.
 • Yeğin, A. (1991). Osmanlıca-türkçe yeni lügat. İstanbul: Talat Matbaacılık.

THE PROPHET'S METHOD OF THE COMPASSION EDUCATION

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 21 - 30, 01.03.2011

Abstract

The most important subject is to know the methods of education and teaching and developing them according to the social changes. In education, the methods are being used, such as case study, question-answer, figuration and comparision, puzzling. In this article the types of methods which are used by the prophet in his education about compassion are examined. Moreover, how he used them are explained with examples. The prophet's way of education and being example for his followers are pointed out, and the article is ended with a conclusion.

References

 • Arslan, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. (2.Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bayraktar, M.F. (2010). İslâm eğitiminde öğretmen öğrenci münasebetleri. İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları.
 • Beyhakî,Ahmed b.Hüseyin (1985). Delailü'n-Nübüvve Beyrut.
 • Bilgin, B. ve Mualla S.(1991). Din öğretimi özel öğretim yöntemleri. Ankara: Akid Yayıncılık.
 • Buharî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail(1992). Sahîhu'l-buharî. İstanbul:Çağrı Yayınları.
 • Canan, İ. (1988). Rasûlullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi. (6.Baskı), İstanbul: Cihan Yayınları.
 • Çamdibi, H.M. (2011). Şahsiyet terbiyesi ve din eğitimi. (4. Baskı), İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî el-Ezdî (1992). es-Sünen. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Abdulfettah Ebû Gudde (2001). Bir eğitimci olarak Hz. Muhammed ve öğretim metodu.(Çev. Enbiya Yıldırım) İstanbul: Yasin Kitabevi.
 • Gözütok, Ş., (1995). Hz. Peygamber`in Mekke ve Medine Dönemindeki Hadislerinde Uyguladığı Eğitim Metodları, Buharî ve Müslim Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Günay, Ü. (1992). Eğitim sosyolojisi dersleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • İbn Hacer,Ahmed b. Ali (1940). el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe. Beyrut.
 • Ahmed b. Hanbel (1992). el-Müsned. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Abdulmelik b. Hişam (1955). es-Sîretü'n-nebeviyye. (Thk. Mustafa es-Sakka);(2.Baskı), Mısır.
 • Karataş, M. (2008). Hz. Peygamberin beden dili. (9.Baskı), İstanbul: Nûn Yayıncılık.
 • Kaya, A. (2010). İletişime giriş:Temel kavramlar ve süreçler,(Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Edt., Alim Kaya) Ankara: Pegem Akademi.
 • Kılıç, R. (1998). “Peygamberliğin gerekliliği ve peygamberimizin örnekliği” Hz Peygamber'in hayatından davranış modelleri, Ankara.
 • Kocaçınar, M. (1966). Genel öğretim metodu. (3. Baskı), İstanbul: Arkın Kitabevi.
 • Küçükahmet, L. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. (25. Baskı), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Malik b. Enes (1992). el-Muvatta. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Müslim, Ebu'l-Hüseyin Müslim b. El-Hac (1992). Sahihu müslim. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Nesâî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali (1992). es-Sünen, İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Özbek, A. (1991). Bir eğitimci olarak Hz. Muhammed. Konya: Esra Yayınları.
 • Sarıçam, İ. (2007). Hz. Muhammed ve evrensel mesajı. Ankara:Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Şemseddin Sâmi (1986). Kâmus-ı Türkî. (1.Baskı), İstanbul: Karakuşak Basın ve Yayın.
 • Taşpınar, A. (2006). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri.(2. Baskı), Ankara: Nobel Basımevi.
 • Yeğin, A. (1991). Osmanlıca-türkçe yeni lügat. İstanbul: Talat Matbaacılık.
There are 27 citations in total.

Details

Other ID JA55CJ22PB
Journal Section Research Article
Authors

Yusuf Şen This is me

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Şen, Y. (2011). HZ. PEYGAMBERİN MERHAMET EĞİTİM METODU. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 21-30.