BibTex RIS Cite

TATLI SU EKOSİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİ

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 44 - 53, 01.03.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı farklı anabilim dallarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını ve tatlı su ekosistemleri konusundaki başarılarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 287 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Tuncer, Ertepınar ve Tekkaya (2005), tarafından geliştirilen çevre tutum ölçeği ile araştırmacılar tarafından oluşturulan tatlı su ekosistemleri başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla t testi, tek yönlü ANOVA kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının orta düzey ile yüksek düzey arasında olduğu, öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre kız öğretmen adayları lehinde anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin tatlı su ekosistemleri konusundaki başarılarının yüksek düzeyde olduğu ve öğrencilerin çevreye yönelik tutumları ile tatlı su ekosistemleri konusundaki başarıları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akman, Y. (2000). Çevre Kirliği. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Aslan, O., Sağır, Ş.U. ve Cansaran, A. (2008). Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 283-295.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizleri Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demirekin, H. (2001). Isparta İlinde Çevre Sorunlarına Duyarlılık Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Deniş, H. ve Genç, H. (2007). Çevre Bilimi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 20-26.
 • Engin, A. ve Ergezen S.S. (2004). Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Üniversite Ekoloji Dersi Öncesi Ve Sonrası Çevre Bilgileri Ve Tutumları. VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul.
 • Erol, G. ve Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (1),65-77.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M .(2007) . İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online, 6(3), 452-468.
 • Gökdayı, İ. (1997). Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
 • İncekara, S. ve Tuna, F. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Çankırı İli Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 168-182.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavruk, S. (2002). Türkiye'de Çevre Duyarlılığının Artırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü ve Önemi. Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Kemp, D. (2003). Exploring Environmental İssues.London and Newyork: Routledge.
 • Kiziroğlu, İ. (2000). Türk Eğitim Sisteminde Çevre Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar. V. Uluslar arası Çevre ve Sorunları Sempozyumu. Ankara.
 • Pekel, F. O, Kaya, E., ve Demir Y. (2007). Farklı Lise Öğrencilerinin Ozon Tabakasına İlişkin Düşüncelerinin Karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, (1),169-174. Smith, S. (2004). Environmental Hazards.London and Newyork:Routledge.
 • Özdemir, A. (2003). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilgi ve Bilinçlerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C., ve Ertepınar, H. (2005). Young Attitude On Sustainable Development: A Case Study. H.U. Journal of Education, 29, 187- 193.
 • Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç. ve Nehir, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330-344.
 • Uzun, N. ve Sağlam, M. (2005). Sosyoekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2005). Çevre Bilimi. Ankara: Gündüz Yayınevi.
 • Yücel, S. ve Morgil, İ. (1998). Yüksek Öğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(14), 84-94.
 • Watson, K. & Halse M.K. (2005). Environmental Attitudes of Pre-service Teachers: A Conceptual and Methodological Dilemma in Cross-Cultural Data Collection. Asia Pacific Education, 6(1), 59-71.

UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTION LEVELS OF BASIC CONCEPTS RELATED TO FRESHWATER ECOSYSTEMS

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 44 - 53, 01.03.2011

Abstract

The present study aims to identify university students' attitudes towards the environment and achievement level in freshwater ecosystems. The survey model was adopted. The sample included 287 university students studying at various departments of Gazi University. In order to collect data, “Environmental attitudes questionnaire” developed by Tuncer, Ertepınar ve Tekkaya (2005) and “Freshwater ecosystems achievement test” developed by the researchers were employed. The data collected were assessed by means of t-test and One-way ANOVA on SPSS. At the end of the study it was found out that university students' attitudes towards the environment varied between high and medium level and that students' attitudes towards the environment varied statistically significantly in terms of gender. In addition, it was determined that the students in the sample had high levels of achievement in freshwater ecosystems and that there is a medium-level relationship between students' attitudes towards the environment and achievement in freshwater ecosystems.

References

 • Akman, Y. (2000). Çevre Kirliği. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Aslan, O., Sağır, Ş.U. ve Cansaran, A. (2008). Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 283-295.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizleri Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demirekin, H. (2001). Isparta İlinde Çevre Sorunlarına Duyarlılık Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Deniş, H. ve Genç, H. (2007). Çevre Bilimi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 20-26.
 • Engin, A. ve Ergezen S.S. (2004). Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Üniversite Ekoloji Dersi Öncesi Ve Sonrası Çevre Bilgileri Ve Tutumları. VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul.
 • Erol, G. ve Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (1),65-77.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M .(2007) . İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online, 6(3), 452-468.
 • Gökdayı, İ. (1997). Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
 • İncekara, S. ve Tuna, F. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Çankırı İli Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 168-182.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavruk, S. (2002). Türkiye'de Çevre Duyarlılığının Artırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü ve Önemi. Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Kemp, D. (2003). Exploring Environmental İssues.London and Newyork: Routledge.
 • Kiziroğlu, İ. (2000). Türk Eğitim Sisteminde Çevre Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar. V. Uluslar arası Çevre ve Sorunları Sempozyumu. Ankara.
 • Pekel, F. O, Kaya, E., ve Demir Y. (2007). Farklı Lise Öğrencilerinin Ozon Tabakasına İlişkin Düşüncelerinin Karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, (1),169-174. Smith, S. (2004). Environmental Hazards.London and Newyork:Routledge.
 • Özdemir, A. (2003). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilgi ve Bilinçlerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C., ve Ertepınar, H. (2005). Young Attitude On Sustainable Development: A Case Study. H.U. Journal of Education, 29, 187- 193.
 • Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç. ve Nehir, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330-344.
 • Uzun, N. ve Sağlam, M. (2005). Sosyoekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2005). Çevre Bilimi. Ankara: Gündüz Yayınevi.
 • Yücel, S. ve Morgil, İ. (1998). Yüksek Öğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(14), 84-94.
 • Watson, K. & Halse M.K. (2005). Environmental Attitudes of Pre-service Teachers: A Conceptual and Methodological Dilemma in Cross-Cultural Data Collection. Asia Pacific Education, 6(1), 59-71.
There are 22 citations in total.

Details

Other ID JA55CK42DC
Journal Section Research Article
Authors

Osman Çimen This is me

Mehmet Yılmaz This is me

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Çimen, O., & Yılmaz, M. (2011). TATLI SU EKOSİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 44-53.