BibTex RIS Cite

Investigation Of Negotiation Skills of Elementary School Principals

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 95 - 103, 01.03.2010

Abstract

Teachers may think differently and sometimes have conflicts while they are making progress to reach the same goals. In this case, the significant role of the administrator's negotiation skills comes out. This research, which is descriptive, aims to examine primary school principals' negotiation skills, determine the existing situation, and make some suggestions about how to make the institution more effective and productive to reach its goals. In the present research, 200 teachers were tested through Negotiation Skills Scale developed by Özgan et al.. According to the findings, primary school principals' negotiation skills are higher than the average, and they are highly successful. It is found that teachers' branches, gender, age, the schools they graduated from, their positions do not cause a significant difference in terms of their beliefs about primary school principals' negotiation skills.

References

 • Arslan, C. (2006). Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme k a r m a şı k lı ğ ı a ç ısı n d a n i n c e l e n m e si. 3 0 O c a k 2 0 11 t a ri h i n d e <http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Co%C5%9Fkun%20ARSLAN/ 75-94.pdf > adresinden alınmıştır.
 • Can, N. (2000). Zaman yönetimi ve planlılık bilinci. Erciyes Sosyal bilimler dergisi, 9(2), 239256.
 • Cohen, H. (2010). Her konuyu müzakere edebilirsiniz. 30 Ocak 2011 tarihinde http://www.muzakere.org/ adresinden alınmıştır.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel yayınları, Ankara.
 • Kıngır, S., Şimşek, S. (2006). Çağdaş yönetim araçlarından seçmeler. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Özgan H., Çelik, Ç. & Bozbayındır, F. (Bahar 2011). Müzakere Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 65-76.
 • Özmen, F., Güngör, A. (2008). Eğitim denetiminde etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15),137-155.
 • Öztaş, U., Akın, O. (2009). Örgütsel çatışma yönetiminde cinsiyet farklılıkları. 30 Ocak 2011 t a rihinde http://www.sobi ad.org/ e JOURNALS/de rgi_YBD/ a rsiv/ybd2009/02ugur_oztas.pdf> adresinden alınmıştır.
 • Rivers, C.(2004). What are they thinking? considerations underlying negotiators' ethical decisions. annual meeting academy of ınternational business conference, Stockholm, Sweden.
 • Şahin, N.H., Basım, N., Çetin, F. (2009). Kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarında kendilik algısı ve kontrol odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (2), 153-163.
 • Taşçı, D., Eroğlu, E., (2005). Yöneticilerin kişilik özellikleri ile kullandıkları ikna ve etkileme taktiklerinin kullanım sıklığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 01 Nisan 2010 tarihinde <http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi17.htm> adresinden alınmıştır.
 • Türk Dil Kurumu. 21 Mart 2010 tarihinde <www.tdkterim.gov.tr> adresinden alınmıştır.
 • Uçan, M.Y. (2008). Müzakere yönetimi ve bir model denemesi., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Verhandlugen, L., ve Diğerleri(2008). The management of intra versus inter-organizational negotiations: an empiri cal comparison. 01 Nis an 2011 t a rihinde http://www.marketing.unihohenheim.de/content/forschung/arbeitspapiere/Lausanne_Ve rhandlungen_Herbst_Schwarz_Voeth.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Yeşiladalı, B.(2007). Çatışma çözme. genç çevreciler eğitim programı 20-25 Ağustos. 21 Mart 2010 tarihinde <http://www.yesilufuklar.net/dyn_files/32/168-catisma-cozme-burcuyesiladali-2.pdf> adresinden alınmıştır.

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzakere Becerilerinin İncelenmesi

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 95 - 103, 01.03.2010

Abstract

Okullarda öğretmenler aynı hedef doğrultusunda ilerlerken farklı düşünebilir ve bazen çıkabilir. Bu durumda yöneticinin müzakere becerisinin önemli rolü ortaya çıkar. Betimsel bir çalışma olan bu araştırma, ilköğretim okulu müdürlerinin müzakere becerilerinin incelenmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, kurumun amaçlarına daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmeleri için bazı önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Araştırmada 200 öğretmene Özgan ve diğerleri tarafından geliştirilen "Müzakere Becerileri Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; okul müdürlerinin müzakere becerileri ortalamanın üzerinde ve üst düzeyde başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin branş, cinsiyet, yaş, mezun oldukları okul ve kıdemlerine göre, okul müdürlerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Arslan, C. (2006). Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme k a r m a şı k lı ğ ı a ç ısı n d a n i n c e l e n m e si. 3 0 O c a k 2 0 11 t a ri h i n d e <http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Co%C5%9Fkun%20ARSLAN/ 75-94.pdf > adresinden alınmıştır.
 • Can, N. (2000). Zaman yönetimi ve planlılık bilinci. Erciyes Sosyal bilimler dergisi, 9(2), 239256.
 • Cohen, H. (2010). Her konuyu müzakere edebilirsiniz. 30 Ocak 2011 tarihinde http://www.muzakere.org/ adresinden alınmıştır.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel yayınları, Ankara.
 • Kıngır, S., Şimşek, S. (2006). Çağdaş yönetim araçlarından seçmeler. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Özgan H., Çelik, Ç. & Bozbayındır, F. (Bahar 2011). Müzakere Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 65-76.
 • Özmen, F., Güngör, A. (2008). Eğitim denetiminde etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15),137-155.
 • Öztaş, U., Akın, O. (2009). Örgütsel çatışma yönetiminde cinsiyet farklılıkları. 30 Ocak 2011 t a rihinde http://www.sobi ad.org/ e JOURNALS/de rgi_YBD/ a rsiv/ybd2009/02ugur_oztas.pdf> adresinden alınmıştır.
 • Rivers, C.(2004). What are they thinking? considerations underlying negotiators' ethical decisions. annual meeting academy of ınternational business conference, Stockholm, Sweden.
 • Şahin, N.H., Basım, N., Çetin, F. (2009). Kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarında kendilik algısı ve kontrol odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (2), 153-163.
 • Taşçı, D., Eroğlu, E., (2005). Yöneticilerin kişilik özellikleri ile kullandıkları ikna ve etkileme taktiklerinin kullanım sıklığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 01 Nisan 2010 tarihinde <http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi17.htm> adresinden alınmıştır.
 • Türk Dil Kurumu. 21 Mart 2010 tarihinde <www.tdkterim.gov.tr> adresinden alınmıştır.
 • Uçan, M.Y. (2008). Müzakere yönetimi ve bir model denemesi., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Verhandlugen, L., ve Diğerleri(2008). The management of intra versus inter-organizational negotiations: an empiri cal comparison. 01 Nis an 2011 t a rihinde http://www.marketing.unihohenheim.de/content/forschung/arbeitspapiere/Lausanne_Ve rhandlungen_Herbst_Schwarz_Voeth.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Yeşiladalı, B.(2007). Çatışma çözme. genç çevreciler eğitim programı 20-25 Ağustos. 21 Mart 2010 tarihinde <http://www.yesilufuklar.net/dyn_files/32/168-catisma-cozme-burcuyesiladali-2.pdf> adresinden alınmıştır.
There are 15 citations in total.

Details

Other ID JA55DE59AN
Journal Section Research Article
Authors

Habib Özgan This is me

Çiğdem Çelik

Fatih Bozbayındır This is me

Publication Date March 1, 2010
Submission Date March 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Özgan, H., Çelik, Ç., & Bozbayındır, F. (2010). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzakere Becerilerinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 95-103.