BibTex RIS Cite

Öğretmenler İçin Hizmet-İçi Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 76 - 88, 01.03.2010

Abstract

Tutum; bir şeyi destekleme yada desteklememeyi ifade eden psikolojik bir eğilimdir. Tutumlar bir kişinin davranışlarını tahmin etmede etkili olduğu için, eğitim alanında önemlidir. Mesleki gelişim öğretmenlerin mesleklerinde bir kariyer planlayan öğretmenler için temel sorumluluktur. Bu çalışmada, öğretmenler için hizmet-içi eğitime yönelik likert tipi tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla likert tipi ölçek hazırlanmış, geçerlik ve güvenirlik çalışması için Amasya'da görev yapan 233 öğretmene uygulanmıştır. Veriler SPSS10.0'da analiz edilmiştir. Deneme formu 39 maddeli olan ölçekten, analiz sonunda çalışmayan 10 madde çıkarılmıştır. Böylece ölçeğin son halinde 29 madde vardır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analiziyle belirlenmiştir. Madde-toplam korelasyon, alfa korelasyon ve skor stabilitesi ölçeğin güvenirlik analizinde hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha'sı 0.936'dır. Bu bulgular çerçevesinde ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

References

 • Allport, Gordon W. (1935), “Attitudes,” in AHandbook of Social Psychology, ed. C. Murchison, Worcester, MA: Clark University Press, 789–844.
 • Bliss, T.J., & Bliss, L.L. (2003). Attitudial responses to teacher Professional development for the effective integration of educational technology, Journal of ın-service Education, volume 29, number 1, 81-100.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 5. Baskı, Pegem AYayıncılık, Ankara.
 • Carleton, L.E., Fitch, J.C. and Krockover, G.H.(2008)'An In-Service Teacher Education Program's Effect on Teacher Efficacy and Attitudes',The Educational Forum,72:1, 46-62.
 • Ceyhan, E., & Namlu, A. G. (2000). Bilgisayar kaygı ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 77-93.
 • Comrey, A.L., & Lee, H.B. (1992). AFirst Course in Factor Analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey.
 • Cowie, M. (2005). Asilver lining with a grey cloud? the perspective of unsuccessful participant in the scottish qualification for headship programme across the North of scotland, Journal of ın-service Education, volume 31, number 2, 393-410.
 • Ertürk, S.(1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara.
 • Duatepe, A. ve Akkuş-Çıkla, O. (2004). The attitudes towards teaching professions of in-service and pre-service primary school teachers, Pedagogy studies (Pedagogika), issue:70/2004, 61-65, www.ceeol.com
 • Field, A. (2002). Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications Ltd., London.
 • Fickel, L.H. (2002). Quality Professional development: suggestions about process and content, the Educational Forum, v.67, 47-54.
 • Guskey, T.R. (2002). Professional Development and Teacher Change, Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 8, No.3/4, 381-391.
 • Kağıtçıbaşı, C. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, 10. Baskı, Sosyal Psikoloji Dizisi:1.
 • Marzano, R. J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B. F., Presseisen, B, Z., Rankin, S. C., & Suhor, C. (1988). Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Özgüven, İ.E. (1999). Psikolojik Testler, PDREM yayınları, Ankara.
 • Parajes, M. F. (1992). Teacher beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Robson, S. (2006). Supporting children's thinking in the foundation stage: practitioners' views on the role of initial training and continuing professional development, Journal of In-Service Education, 32:3, 341 – 357.
 • Rosenberg, M.J.& Hovland, C.I. (1960). Cognitive, affective, and behavioural components of attitudes, in Hovland, C.I. & Rosenberg, M.J.(Ed.). Attitude Organisation and Change: An Analysis of Consistency Among Attitude Components (pp.1-14), New Haven, CT: Yale University Press.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti, Ankara.
 • Tekin, H. (2002). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin, S. (2004). Kimya Öğretmenlerin İçin Kavramsal Anlama Ve Kavram Öğretimi Amaçlı Bir Hizmet-İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
 • Tütüncü, Ö. ve Küçükusta, D. (2007). Organizasyonlarda bireyler: tutum, davranış ve motivasyon. http://web.deu.edu.tr/kalite/dosyalar/ulusal_bildiri/EkD.doc.
 • Zeller, R.A. (1988) Validity, in: J.P. KEEVES (Ed.) Educational Research, Methodology, and Measurement an international handbook, pp. 322-330 (Oxford, Pergamon Press).

Developing An Attitude Scale Towards Inservice Education For Teachers

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 76 - 88, 01.03.2010

Abstract

An attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor. Because attitudes are supposed to be effective for predicting person's behavior, it is important for the education area. The professional development is an essential responsibility for teachers planning a carrier in their jobs. In this study it was aimed to develop a likert type attitude scale towards in-service education for teachers. For this reason, it was prepared a Likert type scale and applied 330 teachers working in Amasya for validity and reliability analysis. The data were analysed in the SPSS 10.0 (statistical package program for the social sciences). While the trial form had 39 items, after the analysis 10 items not working properly were omitted. Thus the final form of the scale has 29 items. Construct validity of the scale was determined by factor analysis. Item-total correlation, Alfa correlation and the scale score stability were computed for reliability analysis. The scale's coefficient of Cronbach's alpha is 0.936. According to these findings it was said that the Attitude Scale Towards In-service Education was a valid and reliable instrument.

References

 • Allport, Gordon W. (1935), “Attitudes,” in AHandbook of Social Psychology, ed. C. Murchison, Worcester, MA: Clark University Press, 789–844.
 • Bliss, T.J., & Bliss, L.L. (2003). Attitudial responses to teacher Professional development for the effective integration of educational technology, Journal of ın-service Education, volume 29, number 1, 81-100.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 5. Baskı, Pegem AYayıncılık, Ankara.
 • Carleton, L.E., Fitch, J.C. and Krockover, G.H.(2008)'An In-Service Teacher Education Program's Effect on Teacher Efficacy and Attitudes',The Educational Forum,72:1, 46-62.
 • Ceyhan, E., & Namlu, A. G. (2000). Bilgisayar kaygı ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 77-93.
 • Comrey, A.L., & Lee, H.B. (1992). AFirst Course in Factor Analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey.
 • Cowie, M. (2005). Asilver lining with a grey cloud? the perspective of unsuccessful participant in the scottish qualification for headship programme across the North of scotland, Journal of ın-service Education, volume 31, number 2, 393-410.
 • Ertürk, S.(1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara.
 • Duatepe, A. ve Akkuş-Çıkla, O. (2004). The attitudes towards teaching professions of in-service and pre-service primary school teachers, Pedagogy studies (Pedagogika), issue:70/2004, 61-65, www.ceeol.com
 • Field, A. (2002). Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications Ltd., London.
 • Fickel, L.H. (2002). Quality Professional development: suggestions about process and content, the Educational Forum, v.67, 47-54.
 • Guskey, T.R. (2002). Professional Development and Teacher Change, Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 8, No.3/4, 381-391.
 • Kağıtçıbaşı, C. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, 10. Baskı, Sosyal Psikoloji Dizisi:1.
 • Marzano, R. J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B. F., Presseisen, B, Z., Rankin, S. C., & Suhor, C. (1988). Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Özgüven, İ.E. (1999). Psikolojik Testler, PDREM yayınları, Ankara.
 • Parajes, M. F. (1992). Teacher beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Robson, S. (2006). Supporting children's thinking in the foundation stage: practitioners' views on the role of initial training and continuing professional development, Journal of In-Service Education, 32:3, 341 – 357.
 • Rosenberg, M.J.& Hovland, C.I. (1960). Cognitive, affective, and behavioural components of attitudes, in Hovland, C.I. & Rosenberg, M.J.(Ed.). Attitude Organisation and Change: An Analysis of Consistency Among Attitude Components (pp.1-14), New Haven, CT: Yale University Press.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti, Ankara.
 • Tekin, H. (2002). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin, S. (2004). Kimya Öğretmenlerin İçin Kavramsal Anlama Ve Kavram Öğretimi Amaçlı Bir Hizmet-İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
 • Tütüncü, Ö. ve Küçükusta, D. (2007). Organizasyonlarda bireyler: tutum, davranış ve motivasyon. http://web.deu.edu.tr/kalite/dosyalar/ulusal_bildiri/EkD.doc.
 • Zeller, R.A. (1988) Validity, in: J.P. KEEVES (Ed.) Educational Research, Methodology, and Measurement an international handbook, pp. 322-330 (Oxford, Pergamon Press).
There are 25 citations in total.

Details

Other ID JA55DC87NT
Journal Section Research Article
Authors

Süleyman Yaman This is me

Seher Tekin This is me

Publication Date March 1, 2010
Submission Date March 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Yaman, S., & Tekin, S. (2010). Öğretmenler İçin Hizmet-İçi Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 76-88.