BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 55 - 67, 01.03.2010

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin son sınıf ikinci döneminde okutulmakta olan öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerini ve beklentilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket, 2009–2010 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören ve öğretmenlik uygulamasına katılan 110 öğretmen adayından 89`una uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları için yararlı olduğu; ancak, , uygulama öğretmenlerine, okul koordinatörüne ve uygulama öğretim elemanlarına ilişkin var olan durum beklentiler ile karşılaştırıldığında, beklentilerinin daha üst düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, uygulama sürecinde karşılaştıkları sorunların uygulama etkinliklerinin amaçlarını gerçekleştirme düzeyini düşürdüğü ve öğretmen adaylarının beklentilerini karşılamadığı söylenebilir.

References

 • Alaz, A, & Birinci-Konur, K, (2009), Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri, 1, Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Anşın, S, (2002), Alan dışı Okul Deneyimi II uygulamasının kurumsal, yöntemsel ve güdüsel sonuçları, 09 Mayis 2010 erisim: http://www,e-sosder,com/?sayfa=dergilist&sayi=1.
 • Aydın, S,& Yeşilyurt, A, (2007), Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:IV, Sayı:II, 75-90, http://efdergi,yyu,edu,tr,
 • Azar, A, (2003), Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194.
 • Baştürk, M,, & Kızılkaya, S, (2003), Okul uygulamaları el kitabı(3, Baskı), Erzurum
 • Beck, C & Kosnik, C, (2002), Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81–98.
 • Can, N. (2001). Öğretmenlik uygulamasının yönetimi ile ilgili yeni düzenlemenin getirdikleri ve yaşanan sorunlar. 24 Agustos 2010, erişim http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_11_13_Niyazi_can.pdf
 • Cansaran, A, İdil, Ö, & Kalkan, M, (2006), Fen Bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki “Okul Deneyimi” uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 83-99,
 • Çimer, A & Çimer, S, (2002), Öğretmen adaylarınıın okullardaki uygulama öğretmenlerinin özellikleri hakkındaki görüşleri, V, Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,
 • Davran, E, (2006), İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
 • Eraslan,A, (2008), Fakülte-okul işbirliği programı: Matemetik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95- 105.
 • Gökçe, E, & Demirhan, C, (2005), Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Gözün, Ö, & Yıkmış, A, (2004), Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 65-77.
 • Gündoğdu, K, (1998), Öğretmenlik uygulaması çalışmaları ve bu çalışmalara Ağrı ili uygulama okulları ile Ağrı Eğitim Fakültesi'nden bir bakış açısı. 7,Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül).
 • Gürses, A,, Bayrak, R,,Yalçın, M,, Açıkyıldız, M, & Doğar, Ç. (2005), Öğretmenlik uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-10.
 • Hacıoğlu, F. (1990), Öğretmenlik uygulaması modeli, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hacıoğlu, F & C, Alkan (1997), Öğretmenlik uygulamaları: Öğretim teknolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Harmandar, M,, Bayrakçeken, S,, Kıncal, R, Y,, Büyükkasap, E, & Kızılkaya ,S, (2000), Kâzım
 • Karabekir Eğitim Fakültesinde okul deneyimi uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 148, 3-6.
 • Hesapçıoğlu, M. (2008), Modern eğitimde öğretmen rolleri ve öğretim işlevleri, Öğretim ilke ve yöntemleri-eğitim programları ve öğretim,(6, Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Katrancı, M. (2008), Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi.
 • Kılıç, D, (2009). Eğitim bilimine giriş,(1,Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kiraz, E, (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(1), 183-196.
 • Köroğlu, H, Başer, N, & Güneş, Y, (2000), Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi, Hacattepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.
 • Küçükahmet, L, (1993), Öğretmen yetiştirme (programları ve uygulamaları). Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi.
 • Küçükahmet, L, (2002), Öğretmenlik mesleğine giriş (4, Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • MEB (2000), Eğitim ve Eğitim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi. Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına bağlı yönerge (1998). Ankara: MEB.
 • Özkılıç, R,, Bilgin, A, & Kartal H,, (2008), Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726-737, 19, Nisan, 2010, [Online]: http://ilkogretim-online,org,tr,
 • Paker, T, (2005), Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. XIV, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 617-620.
 • Sarıçoban, A, (2008), Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, 31-55
 • Sevim, S, (2002), Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Şişman, M, & Acat, B, (2003), Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
 • YÖK (1998), Fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
 • YÖK (2007), Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.

The Opinions and Expectation of Teacher Trainee About Teaching Practice

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 55 - 67, 01.03.2010

Abstract

The aim of the study was to investigate the expectations and opinions of the senior prospective teachers on the course of teaching practicum. Under the light of this general aim, a researcher-made questionnaire was administered to 89 volunteer prospective classroom teachers (out of 110) attending to Ataturk University Kazım Karabekir Education Faculty in 2009-2010 academic year. The results suggested that the school field experiences and the course regarding these experiences were beneficial. However, the problems met by prospective teachers during field experiences in schools decreased the level of fulfilling the goals of the program. In that sense, the teaching practicum program and the activities in the schools were seemed to be away from meeting the expectations of prospective classroom teachers currently.

References

 • Alaz, A, & Birinci-Konur, K, (2009), Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri, 1, Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Anşın, S, (2002), Alan dışı Okul Deneyimi II uygulamasının kurumsal, yöntemsel ve güdüsel sonuçları, 09 Mayis 2010 erisim: http://www,e-sosder,com/?sayfa=dergilist&sayi=1.
 • Aydın, S,& Yeşilyurt, A, (2007), Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:IV, Sayı:II, 75-90, http://efdergi,yyu,edu,tr,
 • Azar, A, (2003), Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194.
 • Baştürk, M,, & Kızılkaya, S, (2003), Okul uygulamaları el kitabı(3, Baskı), Erzurum
 • Beck, C & Kosnik, C, (2002), Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81–98.
 • Can, N. (2001). Öğretmenlik uygulamasının yönetimi ile ilgili yeni düzenlemenin getirdikleri ve yaşanan sorunlar. 24 Agustos 2010, erişim http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_11_13_Niyazi_can.pdf
 • Cansaran, A, İdil, Ö, & Kalkan, M, (2006), Fen Bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki “Okul Deneyimi” uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 83-99,
 • Çimer, A & Çimer, S, (2002), Öğretmen adaylarınıın okullardaki uygulama öğretmenlerinin özellikleri hakkındaki görüşleri, V, Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,
 • Davran, E, (2006), İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
 • Eraslan,A, (2008), Fakülte-okul işbirliği programı: Matemetik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95- 105.
 • Gökçe, E, & Demirhan, C, (2005), Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Gözün, Ö, & Yıkmış, A, (2004), Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 65-77.
 • Gündoğdu, K, (1998), Öğretmenlik uygulaması çalışmaları ve bu çalışmalara Ağrı ili uygulama okulları ile Ağrı Eğitim Fakültesi'nden bir bakış açısı. 7,Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül).
 • Gürses, A,, Bayrak, R,,Yalçın, M,, Açıkyıldız, M, & Doğar, Ç. (2005), Öğretmenlik uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-10.
 • Hacıoğlu, F. (1990), Öğretmenlik uygulaması modeli, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hacıoğlu, F & C, Alkan (1997), Öğretmenlik uygulamaları: Öğretim teknolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Harmandar, M,, Bayrakçeken, S,, Kıncal, R, Y,, Büyükkasap, E, & Kızılkaya ,S, (2000), Kâzım
 • Karabekir Eğitim Fakültesinde okul deneyimi uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 148, 3-6.
 • Hesapçıoğlu, M. (2008), Modern eğitimde öğretmen rolleri ve öğretim işlevleri, Öğretim ilke ve yöntemleri-eğitim programları ve öğretim,(6, Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Katrancı, M. (2008), Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi.
 • Kılıç, D, (2009). Eğitim bilimine giriş,(1,Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kiraz, E, (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(1), 183-196.
 • Köroğlu, H, Başer, N, & Güneş, Y, (2000), Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi, Hacattepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.
 • Küçükahmet, L, (1993), Öğretmen yetiştirme (programları ve uygulamaları). Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi.
 • Küçükahmet, L, (2002), Öğretmenlik mesleğine giriş (4, Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • MEB (2000), Eğitim ve Eğitim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi. Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına bağlı yönerge (1998). Ankara: MEB.
 • Özkılıç, R,, Bilgin, A, & Kartal H,, (2008), Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726-737, 19, Nisan, 2010, [Online]: http://ilkogretim-online,org,tr,
 • Paker, T, (2005), Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. XIV, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 617-620.
 • Sarıçoban, A, (2008), Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, 31-55
 • Sevim, S, (2002), Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Şişman, M, & Acat, B, (2003), Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
 • YÖK (1998), Fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
 • YÖK (2007), Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
There are 35 citations in total.

Details

Other ID JA55CZ66PB
Journal Section Research Article
Authors

Kerim Gündoğdu This is me

Erdal Bay This is me

Zehra Sedef Coşkun This is me

Canan Albez This is me

Publication Date March 1, 2010
Submission Date March 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Gündoğdu, K., Bay, E., Coşkun, Z. S., Albez, C. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 55-67.