BibTex RIS Cite

Adaptation of the Self-Efficacy Scale for Children to Turkish

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 13, 01.03.2009

Abstract

This study aimed to develop a scale to determine the self-efficacy levels of 4th and 5th grade students in primary education. For the whole scale and for each sub-scale, a correlation was detected between the Turkish and English forms at p< .01 level. For each item, a meaningful difference was detected between the scores constituting the low and high groups at p<.01 level. The dependent t-test results were not meaningless for the whole group level, however, the continuity coefficient was found to be r=.762 at a meaningful correlation value, which was p< .01. It was found that the total item and item-remaining values were meaningful at p< .01 level for each item.

References

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.
 • Aşkar, P. ve Umay, A.(2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aypay, Y.(2005). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeklerini Geliştirme Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
 • Büyüköztürk Ş.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum. (Gözden Geçirilmiş 5.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A.(1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 72. TDFO. Ankara: Bilgisayar Yayıncılık.
 • Bandura, A. (2006). “Guide for constructing self efficacy scale”. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. A Volume in the Series Adolescence and Education Published by Information Age Publishing, Greenwich. CT Publication. Edited by Pajares, F. and Urdan. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: T.http://www.des.emory.edu/mfp/014BanduraGuide2006.pdf.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying teory of behavioral change. Psychological Review, vol. 84, no:2, 191-215. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1977PR.pdf. >
 • Bandura, A. (1994). Self efficacy. İn V.S.Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, (Volume. 4, pp.71–81), New York: Academic Pres, (Reprinted in H.Friedman.(Ed.), Encyclopedia of mental health, San Diego, Academic Pres. . [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1994EHB.pdf 21>
 • Bandura, A. (1997). Self –Efficacy The Exercise of Control, (Eighth printing). W.H.Freeman and Company New York, Printed in the United States of America.
 • Çapa, Y. Çakıroğlu, J. Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlilik Ve Güvenirlik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125-148.
 • Hazır Bıkmaz, F.(2004). Öz-yeterlik inançları. Kuzgun, Y.ve Deryakulu, D.(Der.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar (s.289-315). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, F., Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kılıç, M. (2006). Öğrenmenin Doğası, B. Yeşilyaprak (Der.), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim (153-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Jınks, J.; Morgan, V.(1999). Children’s Perceived Academic Self-Efficacy: An İnventory Scale. The Clearing House, Mar/Apr., Vol. 72 Issue 4, p224-230. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=101&sid =c3f9070c-2a1e-4db7-acd6-c16d4d786918%40sessionmgr104.
 • Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A.S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. <http://fbe.balıkesir.edu.tr/dergi/20041/BAUFBE2004-1-7.pdf.> (21.04.2007)
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Say, M.(2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz-yeterlikİnanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul
 • Steele-Dadzıe, T. E. (2004). Relationsiıps Among Teacher Self-Efficacy, Student SelfEfficacy, And Student Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The State University New Jersey: USA.
 • Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: motivational and informational effects. Journal of EducationalResearch. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=115&sid=32ee10e1a3d147d1a27a406d4661a6f5%40sessionmgr108
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yılmaz, M.; Gürçay, D.; Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33:253-259.
 • Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme. (2.basım).Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turgut, M.F.(1997). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2006).Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS Veri Analizi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thomas, M. (2005). The Effects of Looping on Student Achievement and Self-Efficacy of Exceptional Education Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The Universty Of Central Florida, Orlanda: USA.

Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 13, 01.03.2009

Abstract

Bu araştırma ile ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkçe ve İngilizce formları arasında ölçeğin tamamı ve her bir alt ölçeğe göre p

References

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.
 • Aşkar, P. ve Umay, A.(2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aypay, Y.(2005). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeklerini Geliştirme Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
 • Büyüköztürk Ş.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum. (Gözden Geçirilmiş 5.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A.(1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 72. TDFO. Ankara: Bilgisayar Yayıncılık.
 • Bandura, A. (2006). “Guide for constructing self efficacy scale”. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. A Volume in the Series Adolescence and Education Published by Information Age Publishing, Greenwich. CT Publication. Edited by Pajares, F. and Urdan. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: T.http://www.des.emory.edu/mfp/014BanduraGuide2006.pdf.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying teory of behavioral change. Psychological Review, vol. 84, no:2, 191-215. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1977PR.pdf. >
 • Bandura, A. (1994). Self efficacy. İn V.S.Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, (Volume. 4, pp.71–81), New York: Academic Pres, (Reprinted in H.Friedman.(Ed.), Encyclopedia of mental health, San Diego, Academic Pres. . [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1994EHB.pdf 21>
 • Bandura, A. (1997). Self –Efficacy The Exercise of Control, (Eighth printing). W.H.Freeman and Company New York, Printed in the United States of America.
 • Çapa, Y. Çakıroğlu, J. Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlilik Ve Güvenirlik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125-148.
 • Hazır Bıkmaz, F.(2004). Öz-yeterlik inançları. Kuzgun, Y.ve Deryakulu, D.(Der.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar (s.289-315). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, F., Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kılıç, M. (2006). Öğrenmenin Doğası, B. Yeşilyaprak (Der.), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim (153-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Jınks, J.; Morgan, V.(1999). Children’s Perceived Academic Self-Efficacy: An İnventory Scale. The Clearing House, Mar/Apr., Vol. 72 Issue 4, p224-230. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=101&sid =c3f9070c-2a1e-4db7-acd6-c16d4d786918%40sessionmgr104.
 • Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A.S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. <http://fbe.balıkesir.edu.tr/dergi/20041/BAUFBE2004-1-7.pdf.> (21.04.2007)
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Say, M.(2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz-yeterlikİnanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul
 • Steele-Dadzıe, T. E. (2004). Relationsiıps Among Teacher Self-Efficacy, Student SelfEfficacy, And Student Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The State University New Jersey: USA.
 • Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: motivational and informational effects. Journal of EducationalResearch. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=115&sid=32ee10e1a3d147d1a27a406d4661a6f5%40sessionmgr108
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yılmaz, M.; Gürçay, D.; Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33:253-259.
 • Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme. (2.basım).Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turgut, M.F.(1997). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2006).Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS Veri Analizi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thomas, M. (2005). The Effects of Looping on Student Achievement and Self-Efficacy of Exceptional Education Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The Universty Of Central Florida, Orlanda: USA.
There are 26 citations in total.

Details

Other ID JA55DE83YU
Journal Section Research Article
Authors

Barış Çetin This is me

Publication Date March 1, 2009
Submission Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Çetin, B. (2009). Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-13.