BibTex RIS Cite

The Investigation of Prospective Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs of Their Science Teaching with Respect to Some Variables

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 61 - 71, 01.03.2009

Abstract

The aim of this study is to investigate prospective science teachers’ self-efficacy beliefs in their science teaching. Sample of the study was chosen from the Department of Primary Science Teacher Training of Kazım Karabekir Education Faculty of Atatürk University. In order to determine prospective science teachers’ self-efficacy beliefs “Self-Efficacy Belief Scale in Science Teaching ” scale was used. The reliability coefficient for the scale was found as 0.62. This scale consists of “self-efficacy belief” and “expectance for result” sub-scales. Data was assessed by using SPSS packet programme. As a result, it is found that sexuality and high school factors have no satisfically effect the beliefs. Although one of the important finding is candidates have enough beliefs about their science teaching but it will be useful to improve their beliefs because of the importance of self-efficacy concept in teaching.

References

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi ÖzYeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 2005.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı” Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161.
 • Büyükkaragöz, S.S. ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları, Öğretimde Planlama Uygulama. Beta Basım Yayım Dağıtım, 10. baskı, 281 s, İstanbul.
 • Chambers, S.M. and Hardy, J.C. (2005). Length of Time in Student Teaching: Effects on Classroom Control Orientation and Self-Efficacy Beliefs. Educational Research Quarterly, 28(3), 3-9.
 • Chan, D.W. (in press). General, Collective and Domain-Specific Teacher Self-Efficacy Among Chinese Prospective and In-service Teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, doi: 10.1016/j.tate.2007.11.010.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Öz-yeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çoban, A. ve Sanalan, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretimi Dersinde Özgün Deney Tasarımı Sürecinin Öğretmen Adayının Öz Yeterlilik Algısına Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Enochs, L. G. and Riggs, I. M. (1990). Further development of a primary science teaching ezcacy belief instrument: A preservice primary scale. Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Atlanta.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P., ve Soran, H. (2006). Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-yeterlik İnançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39(1), 57-73.
 • Ginns, I.S., Tulip, D.F., Watters, J.J. (1995). Changes in Preservice Elementary Teachers’ Sense of Efficacy in Teaching Science. School Science and Mathematics, 95(8), 394-404.
 • Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki ÖzYeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15(1), 73-84.
 • Karaçöp, A. (2006). İlköğretim 6-8. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fizik Labora-tuar Yeterlilikler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Mulholland, J. and Wallace, J. (2001). Teacher Induction and Elementary Science Teaching: Enhancing Self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 243261.
 • Palmer, D. (2006). Durability of Changes in Self-efficacy of Preservice Primary Teachers. International Journal of Science Education, 28(6), 655-671.
 • Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and Achievement Behaviors. Educational Psychology Review, 1, 173-208.
 • Wingfield, M.E. and Ramsey, J. (1999). Improving Science Teaching Self-Efficacy of Elementary Preservice Teachers. Eric Document Number: 444818.
 • Wolfook, A. E., Rosoff, B. and Hoy, W. K. (1990). Teachers’ Sense of Efficacy and Their Belief About Managing Students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-148.

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 61 - 71, 01.03.2009

Abstract

Bu çalışmada, İlköğretim Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimlerinde özyeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 125 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Adaylara "öz-yeterlik inancı" ve "sonuç beklentisi" alt faktörlerini kapsayan ve 11 olumlu, 9 olumsuz sorudan oluşan ve güvenirlik katsayısı 0.62 olarak hesaplanan "Fen Öğretiminde Öz-yeterlik İnanç Ölçeği" uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmış, bağımsız grup t-testi, tek yönlü ANOVA testlerinden ve yüzde, frekans değerlerinden faydalanılmıştır. Sonuçta cinsiyetin ve mezun olunan lise türünün adayların inanç düzeyleri açısından bir farklılığa sebep olmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra örneklemi oluşturan öğretmen adaylarının inanç düzeylerinin yeterli olduğu belirlenmiş ancak öğretmenlik mesleği için önemli bir kavram olan öz-yeterlik inanç düzeyinin arttırılmasının daha faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

References

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi ÖzYeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 2005.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı” Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161.
 • Büyükkaragöz, S.S. ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları, Öğretimde Planlama Uygulama. Beta Basım Yayım Dağıtım, 10. baskı, 281 s, İstanbul.
 • Chambers, S.M. and Hardy, J.C. (2005). Length of Time in Student Teaching: Effects on Classroom Control Orientation and Self-Efficacy Beliefs. Educational Research Quarterly, 28(3), 3-9.
 • Chan, D.W. (in press). General, Collective and Domain-Specific Teacher Self-Efficacy Among Chinese Prospective and In-service Teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, doi: 10.1016/j.tate.2007.11.010.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Öz-yeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çoban, A. ve Sanalan, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretimi Dersinde Özgün Deney Tasarımı Sürecinin Öğretmen Adayının Öz Yeterlilik Algısına Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Enochs, L. G. and Riggs, I. M. (1990). Further development of a primary science teaching ezcacy belief instrument: A preservice primary scale. Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Atlanta.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P., ve Soran, H. (2006). Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-yeterlik İnançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39(1), 57-73.
 • Ginns, I.S., Tulip, D.F., Watters, J.J. (1995). Changes in Preservice Elementary Teachers’ Sense of Efficacy in Teaching Science. School Science and Mathematics, 95(8), 394-404.
 • Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki ÖzYeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15(1), 73-84.
 • Karaçöp, A. (2006). İlköğretim 6-8. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fizik Labora-tuar Yeterlilikler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Mulholland, J. and Wallace, J. (2001). Teacher Induction and Elementary Science Teaching: Enhancing Self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 243261.
 • Palmer, D. (2006). Durability of Changes in Self-efficacy of Preservice Primary Teachers. International Journal of Science Education, 28(6), 655-671.
 • Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and Achievement Behaviors. Educational Psychology Review, 1, 173-208.
 • Wingfield, M.E. and Ramsey, J. (1999). Improving Science Teaching Self-Efficacy of Elementary Preservice Teachers. Eric Document Number: 444818.
 • Wolfook, A. E., Rosoff, B. and Hoy, W. K. (1990). Teachers’ Sense of Efficacy and Their Belief About Managing Students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-148.
There are 20 citations in total.

Details

Other ID JA55DH79YC
Journal Section Research Article
Authors

Sabriye Seven This is me

Mustafa Akıllı This is me

Publication Date March 1, 2009
Submission Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Seven, S., & Akıllı, M. (2009). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 61-71.