PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının Dinleme-Söyleme-Çalma Öğrenme Alanına Yönelik Değerlendirilmesi

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 20 - 33, 01.03.2008

Abstract

Bu araştırma 2006 İlköğretim müzik dersi 6. Sınıf öğretim programının “Dinleme-Söyleme -Çalma” öğrenme alanının, A3. Öğrendiği "otaları Seslendirir ve A4. Basit Çoksesli Şarkılar söyler kazanımlarının etkinlik örnekleri doğrultusunda başarı durumlarını tespit etmek, eğitim öğretim süreci içerisinde daha etkili kullanımına yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunmak için yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara İli Merkez İlçe İlköğretim Okulları oluşturmakta olup; Gözlem uygulamaları için Çankaya, Kazan, Keçiören, Yenimahalle İlçelerine bağlı beş ilköğretim okulu seçilerek örneklem grubu oluşturulmuştur.Gözleme dayalı verilerin çözümlenmesinde tek yönlü varyans analizi Anova testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna dayanarak; 6. Sınıf müzik öğretim programının “Dinleme-Söyleme-Çalma” alanının örneklem dahilinde başarı düzeyine ilişkin olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyulmuş, aksayan yönlerine ilişkin gerekli görülen önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Albuz, A., Özdemir, N. (2007), 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı- nın Genel Eğitimde Şiddetin Önlemesine Yönelik Rolü, İşlevi ve Önemi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik ve Şiddet konulu Sempoz- yumda sunulmuş bildiri Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Demirci, Barış (2009). 2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygulamadaki Görünü- müne Yönelik Değerlendirilmesi.. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Elliot, W. Eisner (1979), The Edicational Imagination, p.39, Macmillan Pablishing Co. Inc, New York.
 • Harrison Lois N (1983), Getting Started in Elementary Music Education, p.13, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey.
 • Hoffer, Charles R (1983), Introduction to Music Education Wadsworth Publishing Company, p. 72, Belmont, California.
 • Karasar, Niyazi (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemi, (17. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım ltd. Şti, Ankara.
 • Newman, Grand (1984), Teaching Children Music Fundamentalsnof Music and Metod, p, 184, Wm. C. Brown Publishers, United States of America.
 • Sönmez, Veysel (2001), Program Geliştirme El Kitabı, (7.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Uçan, Ali (2005), Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, (3. Baskı), Evrensel Müzik Evi, Ankara.
 • Varış, Fatma (1997), Eğitimde Program Geliştirme, (7.Baskı), Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Ankara.
 • Yurdakul, Bünyamin (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, (2.Baskı) Pegem A Ya- yıncılık, ANKARA:

The Evaluation of Listening-Singing-Playing Instruction Field of Primary School Sixth Grade Level Music Classes Teaching Program

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 20 - 33, 01.03.2008

Abstract

This aim of this study was to determine the achievements through the activity samples of the acquisition “A3. Sing the notes you learned and A4. Sing Simple Polyphony Songs” adressed in teaching program of 2006 primary education music classes of sixth grade. It was also intended to focus on evaluations and suggestions offered for providing more effective teaching through instruction progress. Universe of this study is consisted of Primary Schools of central districts of Ankara depended on Ministry of "ational Education. By choosing five Primary Schools depended on Çankaya, Kazan, Keçiören, Yenimahalle districts for observation practices, sample group was formed. To analyze all data based on observation, one-way A"OVA was used. After collecting all data, positive and negative results were acquired about the achievement level within the sample of Listening-Singing-Playing instruction field of sixth grade level music teaching program. To the results, neccessary suggestions related to negative sides were offered.

References

 • Albuz, A., Özdemir, N. (2007), 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı- nın Genel Eğitimde Şiddetin Önlemesine Yönelik Rolü, İşlevi ve Önemi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik ve Şiddet konulu Sempoz- yumda sunulmuş bildiri Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Demirci, Barış (2009). 2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygulamadaki Görünü- müne Yönelik Değerlendirilmesi.. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Elliot, W. Eisner (1979), The Edicational Imagination, p.39, Macmillan Pablishing Co. Inc, New York.
 • Harrison Lois N (1983), Getting Started in Elementary Music Education, p.13, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey.
 • Hoffer, Charles R (1983), Introduction to Music Education Wadsworth Publishing Company, p. 72, Belmont, California.
 • Karasar, Niyazi (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemi, (17. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım ltd. Şti, Ankara.
 • Newman, Grand (1984), Teaching Children Music Fundamentalsnof Music and Metod, p, 184, Wm. C. Brown Publishers, United States of America.
 • Sönmez, Veysel (2001), Program Geliştirme El Kitabı, (7.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Uçan, Ali (2005), Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, (3. Baskı), Evrensel Müzik Evi, Ankara.
 • Varış, Fatma (1997), Eğitimde Program Geliştirme, (7.Baskı), Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Ankara.
 • Yurdakul, Bünyamin (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, (2.Baskı) Pegem A Ya- yıncılık, ANKARA:

Details

Other ID JA55DN23ZS
Journal Section Research Article
Authors

Barış DEMİRCİ This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Demirci, B. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının Dinleme-Söyleme-Çalma Öğrenme Alanına Yönelik Değerlendirilmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 20-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23162/247388