PDF EndNote BibTex RIS Cite

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 1 - 14, 01.03.2007

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim bölümü öğrencilerinin fen derslerine ilişkin tutumlarının cinsiyet, branş, başarı durumu, anne-babanın eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik durumuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi, matematik ve Sınıf Öğretmenliği programlarına devam eden toplam 341 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak fen bilgidi tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi, Anova ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonucu, Fen Bilgisi, Matematik ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin fen derslerine ilişkin tutumlarının, cinsiyet, branş, başarı durumu, babanın eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir.

THE INVESTIGATION OF PRIMARY TEACHER TRAINING STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SCIENCE COURSES IN TERMS OF SOME VARIABLES

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 1 - 14, 01.03.2007

Abstract

The aim of this study is to investigate the attitudes of primary education teacher-students towards science lessons affected by variables, such as sex, branch, achievement level, Educational level of parents and economic situation of family. The study was conducted on 341 students attending the Science, Mathematic and Class Teaching Programmer of the department of primary education, Ziya Gblcalp Education Faculty, Dicle University during the academic year 2006-2007. In the study, science attitude scale was used on data. collection tool. For the analysis of the data obtained, arithmetic average, in dependent groups t-test, Alava and Scheffe tests were employed. The result of the study indicated that the attitudes of the students in the department of Science, Mathematic and Class Teaching is affected by variables such as sex, branch, achievement level, educational level Walker and economic situation of family.

Details

Other ID JA55FG49NN
Journal Section Research Article
Authors

Abuzer AKGÜN This is me


Murat AYDIN This is me


Meral Öner SÜNKÜR This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Akgün, A. , Aydın, M. & Sünkür, M. Ö. (2007). İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247500