Year 2016, Volume 11 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-12-22

İyileştirilmiş Fiziksel Çevre Şartlarının İlkokul Öğrencilerinin Gelişimine Etkisinin Öğretmen Gözüyle Değerlendirilmesi

Hüccet VURAL [1] , Sevgi YILMAZ [2]


Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte çocukların daha az hareket ettiği ve hareketsiz yaşam şekline bağlı olarak çeşitli sağlık sorunlarının meydana geldiği bilinmektedir. Bu temel sorunun giderilmesi ve başta çocuklar olmak üzere toplumun daha fazla fiziksel aktivitelere katılımlarını teşvik etmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından farklı projeler geliştirilmektedir. Araştırmada bu projelerden biri olan Coca Cola Hayata Artı Vakfı, Aktif Yaşam Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen Çık Dışarıya Oynayalım Projesi kapsamında gerçekleştirilen oyun alanı uygulamalarının öğrencilerin gelişimine katkılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler; Erzurum ili Palandöken ilçesinde proje uygulamalarının yapıldığı Sabahattin Solakoğlu İlkokulu'nda görev yapan 12 öğretmenle yapılan görüşme ve yerinde yapılan gözlemlerle elde edilmiştir. Gözlem ve görüşmeler sonunda proje kapsamında yapılan uygulamaların öğrencilerin oyun ve fiziksel aktivitelere katılımlarını teşvik ettiği, okul motivasyonunu, iletişim becerilerini ve grup içinde sorumluluk alma becerilerini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca proje kapsamında okul bahçesinde yapılan uygulamaların bazı derslerin öğretilmesini kolaylaştırdığı ve bunun da akademik başarıya kısmen etki ettiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırma alanında yapılan oyun alanı uygulamalarının tüm okullara yaygınlaştırılması ve benzer projelerin uygulanması için sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi önerilmiştir.  

 • Aktif Yaşam Dergisi, (2012). Hayata Artı. Çık Dışarıya Oynayalım Projesi 2012-1, İstanbul.
 • Armitage, M. (2005). The İnfluence of School Architecture and Design on The Outdoor Play Experience within The Primary School. Paedagogica Historica, 41 (4) 535–553.
 • Baştepe, İ. (2009). Etkili Okulun Eğitim-Öğretim Süreci ve Ortamı Boyutlarının Nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 076-083.
 • Cengiz, C. ve İnce, M. L. (2013). Farklı Okul Ortamlarındaki Çocukların Okul Sonrası Fiziksel Aktivitelerde Algıladıkları Öz-Yeterlikleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 135-147.
 • Çelik, A. ve Şahin, M. (2013). Spor ve Çocuk Gelişimi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science,Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013.
 • Dyment, J.E. (2005). Gaining Ground:The Power and Potential of School Ground Greening in the Toronto District School Board. National Library of Canada Cataloguing in Publication Data, ISBN 0-9732124-9-7, Toronto, Canada.
 • Dyment, J.E., Bell, A.C.& Lucas, A.J. (2009). The Relationship Between School Ground Design and İntensity Of Physical Activity. Children’s Geographies, Vol. 7, No. 3, August 2009, 261–276.
 • Fjortoft, I. (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Early Childhood Education Journal, Vol. 29, No. 2, Winter 2001, 111-117.
 • Karadağ, A.A., Mutlu, S. ve Sayın, Ş. (2012). Okul Bahçelerinin Oyun Alanı Olarak Değeri: Düzce Kenti Örneği. Ormancılık Dergisi, 8(2), 45-56.
 • Karasolak, K. (2009). Mimari Özellikleri Farklı İlköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmenlerin Okullarının Bina ve Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 168 s, Adana.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı; 16, Yıl; 2007.
 • Özdemir, A. (2011). Bir Okul Bahçesinin Değişimi: Bartın Akpınar İlköğretim Okulu Peyzaj Projesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ISSN: 1309-9876, E-ISSN: 1309-9884 , Cilt/Vol.1 Sayı/No.3, 267-276 Yıllık Özel Sayı.
 • Özdemir, A.ve Çorakçı, M. (2011). Ankara Okul Bahçelerinin Katılımcı Yöntemle Yenilenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 189, 7-19.
 • Özdemir, A. ve Yılmaz, O. (2009). İlköğretim Okulları Bahçelerinin Çocuk Gelişimi ve Sağlıklı Yaşam Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 181: 121-130.
 • Ünal, M. (2009). Çocuk Gelişiminde Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ağustos 2009/ Cilt. 10, Sayı. 2, ss. 95-109.
 • Ünal, S., Öztürk, M. ve Gürdal, A. (2000). İlköğretim Okullarının Bina Standartlarına Uygunluğu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 74-79.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. ve Bulut, Z. (2002). Kentsel Mekânlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (3): 345-351.
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüccet VURAL

Author: Sevgi YILMAZ

Dates

Publication Date : December 22, 2016

APA Vural, H , Yılmaz, S . (2016). İyileştirilmiş Fiziksel Çevre Şartlarının İlkokul Öğrencilerinin Gelişimine Etkisinin Öğretmen Gözüyle Değerlendirilmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/28762/307857