Year 2020, Volume 15 , Issue 30, Pages 363 - 384 2020-12-31

İkinci Üniversite Olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölümü Seçme Nedenleri ve Görüşleri

Abdulhamit KARADEMİR [1] , Hatice Büşra YILMAZ [2]


Bu araştırma ikinci üniversite olarak okul öncesi öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin, bölümü seçme nedenlerini, eğitim alırken süreçte yaşadıklarını ve bölüm hakkında düşüncelerini anlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının düşüncelerini öğrenmek ve demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme soruları kullanılmıştır. Nitel paradigmaya göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenci olan ve ikinci üniversite eğitimini almakta olan 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri arasında çoğunlukla çocuk sevgisi ve bölümün kolay olduğu düşüncesinin yattığı anlaşılmıştır. Adayların eğitim alırken değişen düşünceleri incelendiğinde okul öncesi eğitimin gerekliliğine olan inançlarının olumlu yönde değişmesi, bölümün kolay olmadığını ve emek istediğini yaşayarak anlamlandırmaları dikkat çekmiştir. Adayların ikinci üniversite eğitimi almak konusunda özellikle ekonomik ve zaman yönetimi anlamında zorluk yaşadıkları görülmüştür.
okul öncesi öğretmenliği, öğretmen adayları, meslek seçimi, ikinci üniversite, lisans eğitimi
 • Akbayır, K. (2002). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi, 2, 1183-1188.
 • Alberts, C., Mbalo, N. F., & Ackermann, C. J. (2003). Adolescents' perceptions of the relevance of domains of ıdentity formation: a south african cross-cultural study. Journal of Youth and Adolescence, 32(3), 169-184.
 • Aşkar, P. ve Erden, M. (1987). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları. Çağdaş Eğitim Dergisi, (121), 8-11.
 • Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession? Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46(3/4), 343-349.
 • Bruinsma, M. & Jansen E. P. W. A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession? European Journal of Teacher Education, 33(2), 185–200.
 • Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Brown, M. M. (1992) Caribbean first-year teachers’ reasons for choosing teaching as a career. Journal of Education for Teaching, 18(2), 185-195.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çelikten, M. ve Can, N. (2003). Yönetici, Öğretmen ve Veli Gözüyle İdeal Öğretmen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Dağlıoğlu, H. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 40 (186), 72-84.
 • Ensari, M. Ş. ve Alay, H. K. (2017). Meslek seçimini etkileyen faktörlerin demografik değişkenler ile ilişkisinin araştırılması: İstanbul ilinde bir uygulama. Humanitas, 5(10), 409-422.
 • Eryılmaz, A. Mutlu, T. (2017). Yaşam boyu gelişim yaklaşımı perspektifinden kariyer gelişimi ve ruh sağlığı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9 (2) , 227-249.
 • Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., Boz, M. & Güler, T. (2002). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profili Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.
 • Eurydice (2019) Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-working-early-childhood-and-school-education-96_tr adresinden erişilmiştir.
 • Evans, H. 1993. The Choice of Teaching as a Career. Social and Economic Studies 42 (2-3).
 • Genç, G., Kaya, A. ve Genç, M. (2007). İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 49-63.
 • İrgin, R. Akamca, G, Ellez, A, Oğuz, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15.
 • Karademir, A. (2019) "Erken Çocukluk Eğitimine Giriş", Aslı Yıldırım (Ed.) , Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özellikleri, 8. Bölüm, Ankara: Pegem.
 • Kılcan, B, Keçe, M, Çepni, O, Kılınç, A. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenliği bir meslek olarak seçme nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (1), 69-80.
 • Kızıltaş, E., Ertor, E., ve Karademir, A. (2018). Okul öncesi oğretmenlerinin hazırladıkları etkinlik planlarında sosyal ve duygusal gelişim alanına yer verme duzeyi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 8 (1), 247-257.
 • Kök, M., Çiftçi, M. ve Ayık, A. (2011). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,15(1), 169-183.
 • Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates’ views of teaching as a career choice. Journal of Education for Teaching, 26(2), 117-126.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon.
 • Owen, F. K., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö., Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3).
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) (2019). Tarihçe. https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html adresinden erişilmiştir.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
 • Özcan, M. (1996). “Improving Teacher Performance: Toward a Theory of Teacher Motivation”. Annual Meeting of the American Educational Research Association (New york).
 • Papanastasiou, C., & Papanastasiou, E. (1998). What influences students to choose the elementary education major: The case of Cyprus. Mediterranean Journal of Educational Studies, 3, 35-45.
 • Ramazan, M, Tunçeli, H . (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenliği lisans programı (2006) hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 67-79.
 • Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829-846.
 • Sildir, E., & Akın, U. (2017). Okul öncesi eğitime ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165.
 • Super D.E. (1990) A life span, life-space approach to career development. In Career Choice and Development, 2nd ed. (Eds D Brown, L Brooks):197–261. San Francisco, Jossey–Bass.
 • Super, D. E.,& Knasel, E. G. (1981). Career development in adulthood: Sometheoretical problems and a possible solution. British Journal of Guidance and Counselling, 9(2), 194-201.
 • Ulusal Merkezi Bilgi Sistemi (MBS) (2020). http://mbs.meb.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. 2004. Türkiye’de Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10.
 • Yıldırım, A. Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), (2019). Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sayıları İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Zembat, R. ve Bilgin, H. 1996. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi. II .Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. M. U. Atatürk Eğitim Fakültesi. 18-20 Eylül. İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3062-8547
Author: Abdulhamit KARADEMİR
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2563-8353
Author: Hatice Büşra YILMAZ (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Muş Alparslan Üniversitesi
Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Karademir, A , Yılmaz, H . (2020). İkinci Üniversite Olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölümü Seçme Nedenleri ve Görüşleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (30) , 363-384 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/59091/734962