Yabancılara Türkçe Öğretimi Yapılan Sınıflardaki Öğrenci Sayısının Türkçe Öğrenme Başarısına Etkisi
The Effect of the Number of Students on Turkish Learning Achievement in Teaching Turkish to Foreigners Classrooms

Muhammet MEMİŞ [1]


Betimsel tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretim sürecinde sınıfların oluşturulurken karşılaşılan sorunlardan biri olan sınıf mevcudunun Türkçe öğrenme başarısı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda A1 kurundan C1 kurunun bitimine kadar geçen süreçte birbirinden farklı mevcutlara sahip dokuz (9) sınıf ve toplam yüz elli yedi (157) uluslararası öğrenci araştırmanın örneklemi olarak takip edilmiştir. Veriler, örneklemde yer alan sınıfların ve öğrenenlerin kur atlama sınavlarından aldıkları puanların toplanması ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf mevcudunun genel Türkçe öğrenme başarısını açık bir biçimde etkileyerek anlamlı bir fark yarattığı, bu farkın sınıf mevcudu 15’den az olan sınıflar ile mevcudu 20’den fazla olan sınıflar arasında oluştuğu ve sınıf mevcudunun başarı üzerinde oluşturduğu etkinin dinleme ve okuma becerilerinde kısmî, konuşma ve yazma becerilerinde ise belirgin olduğu anlaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle, yabancılara Türkçe öğretimi yapılan kurumlarda sınıflardaki öğrenci sayılarının on beşin (15) altına düşürülmesi, ideal olarak bu sayının on (10) olarak uygulanması önerilmiştir
The aim of this research, which is carried out in the screening descriptive survey model, is to reveal the effect of class size on Turkish learning achievement. In line with this purpose, nine (9) classes and one hundred fifty-seven (157) international students were followed from the A1 level to the end of the C1 level as the sample of the study. According to the result of the research, it was understood that class size made a meaningful difference by affecting the general Turkish learning achievement clearly; this achievement difference occurred between classes with less than 15 students and classes with more than 20 students; and the effect of class size on achievement is partial in listening and reading skills, and significant in speaking and writing skills. Based on the results of the research, it has been suggested that the number of students in classes in institutions where Turkish is taught to foreigners should be reduced to less than fifteen (15) and ideally this number should be applied to ten (10).
 • Akuzel, G. (2006). İlköğretim 4-8. sınıflarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi: Adana Örneği. (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aoumeur, H. (2017). The impact of class size on teaching and learning English as a foreign language: the case of the department of English at Abdelhamid Ibn Badis University. Arab World English Journal, 8(2), 349-361. Doi: 10.24093/awej/vol8no2.25.
 • Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel davranışın yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelebi, M. & Yıldız Narinalp, N. (2020). Ortaokullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 4975-5005.
 • Çınar, O. (2004). Kalabalık sınıfların öğretmen ve öğrenciye etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz, 2004), İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Defense Language Institute West Cost Branch (1964). Final report on students' progress in the experimental class GE 6-71. Unpublished internal DLIWC correspondence from Director WASED to Academic Advisor.
 • Doughty, C. & Long, M. H. (2003). Optimal psycholinguistic environments for distance foreign language learning. Language Learning and Technology, 7(3), 50-80.
 • Finn, J. D. & Achilles, C. M. (1999). Tennessee's class size study: Findings, implications, misconceptions. Educational Evaluation and Policy Analysis, 21(2), 97-109. Erişim Adresi: https://www.fsb.muohio.edu/lij14/411_read_classsize.pdf
 • Foreign Service Institute (1957). The intensive method at FSI. Foreign Service Institute, Department of State, Washington.
 • Glass, G., Cahen, L., Smith, M. L. & Filby, N. (1982). School class size: Research and policy. Beverly Hills, Calif: Sage Publications.
 • Günday, R. (2007). Yabancı dil öğretiminde başarısızlığa neden olan etmenler üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 175, 210-229.
 • Harfitt, G.J. (2012). Class size and language learning in Hong Kong: The students’ perspective. Educational Research, 54(3), 331-342.
 • Higgins,S., Hall, E., Wall, K., Woolner, P. & McCaughey, C. (2005). The impact of school environments: A literature review. London: Design Council.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Khazaei, Z. M., Zadeh, A. M. & Ketabi, S. (2012). Willingness to communicate in Iranian EFL learners: The effect of class size. English Language Teaching by Canadian Center of Science and Education, 5(11), 181-187. Doi: 10.5539/elt.v5n11p181
 • Korkmaz, A. (2007). Sınıf organizasyonu. L. K. (Ed.) Sınıf yönetimi (s. 267-284) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • McCluskey, N. (2002). Sizing up what matters. Center for Education Reform, 71, 180-201.
 • Memiş, M. R. (2016). Yabancı dil öğretiminde eğitim ortamı ve kültür aktarımı. Turkish Studies. 11(9), 605-616. Doi: 10.7827/TurkishStudies.9506.
 • Memiş, M. R. (2019). Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin okuduğunu anlama yeterliklerinin eş değerliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 253-265. Doi: 10.7822/omuefd.521301.
 • Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. United States: Pyrczak Publishing.
 • Modern Language Association (1966). Guidelines for teacher education programs in modern foreign languages-an exposition. The Modern Language Journal, (6), 56.
 • Özmat, D. (2017). İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörler. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
 • Pallant, J. (2016). Spss kullanma kılavuzu – Spss ile adım adım veri analizi. (Çev. Balcı, S. ve Ahi, B.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ridling, Z. (1994). The effects of three seating arrangements on teachers’ use of selective interactive verbal behaviors. The Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, (Nisan 4-8, 1994). Erişim Adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED369757.pdf.
 • Sevinç, K. (2006). İlköğretim okullarında İngilizce öğretiminde karşılaşılan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi: Diyarbakır örneği. (Yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, Türkiye.
 • Şahin, M., Üstüner, M. & Korkmaz, C. (2018). İngilizce öğretmenlerine göre ideal dil öğrenme yaşı ve dil sınıfı mevcudu. International Journal of Language Academy, 6(2), 281-301.
 • Todd, R. W. (2012). The effects of class size on English learning at a Thai university. International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics, 1(1), 80-88.
 • Torkil, C. (1994). Large classes and their influence on language teaching. Journal of Hokusei Junior College, 30, 121-129.
 • Wang, M. C. & Finn, J.D. (2000). How small classes help teachers do their best. Philadelphia: Temple University Center for Research in Education.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: Büyük sınıflar ve sınıf yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261- 274.
 • Yi, H. (2008). The effect of class size reduction on foreign language learning: A case study. Language and Linguistics Compass, 2(6), 1089-1108.
 • Zurawsky C. (2003). Research points: Essential information for education policy. Class size: Counting students can count. American Educational Research Association, Washington DC. Erişim Adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED497644.pdf
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6037-3958
Author: Muhammet MEMİŞ (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2021

APA Memiş, M . (2021). Yabancılara Türkçe Öğretimi Yapılan Sınıflardaki Öğrenci Sayısının Türkçe Öğrenme Başarısına Etkisi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 57-73 . DOI: 10.35675/befdergi.832873