Research Article
BibTex RIS Cite

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliği Oluşturma Süreçleri ve Öğretim Deneyimlerine Yansımaları

Year 2022, Volume: 17 Issue: 34, 559 - 585, 30.06.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.897100

Abstract

Matematiksel modelleme etkinliklerinin öğrenme ve öğretme sürecinde olması için, öğretim programının uygulayıcısı olacak öğretmen adaylarının, etkinliği dahil edecekleri dersin planını yaparken uygun etkinlikleri ne şekilde seçeceklerini ya da uygun bir etkinliğin ne şekilde oluşturulacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada da, matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme etkinliği oluşturma ve sınıf ortamında etkinliği uygulama süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırma, bir devlet üniversitesinde matematik öğretmenliği son sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 16 matematik öğretmeni adayına altı hafta boyunca toplam 12 saat matematiksel modelleme eğitimi verilmiş, ardından birer matematiksel modelleme etkinliği oluşturmaları istenmiştir. Oluşturulan etkinlikler matematiksel modelleme prensiplerine göre değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının seçtikleri matematiksel modelleme etkinliğini sınıflarında uygulama süreçlerini ve öğretmen adaylarının uygulama yeterliklerini belirleyebilmek için yarı yapılandırılmış gözlem formu ile ders gözlemleri yapılmıştır. Sınıf içerisinde etkinliği uygularken elde edilen bulgular ise öğretmen adaylarının öğretim süreci sonunda matematiksel modelleme uygulama becerilerinin beklenilen düzeyde olduğunu göstermektedir.

References

 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., & Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-33.
 • Baki, A. (2010). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Yayıncılık.
 • Bilgili, S. & Çiltaş, A. (2018). A Multi-variable study of primary school pre-service teachers' abilities to generate and solve mathematical modelling activities. International Journal of Educational Studies in Mathematics. 5(2), 66-77.
 • Bilgili, S. & Çiltaş, A. (2019). Similarity and differences in visuals in mathematical modelling of primary and secondary mathematics teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences. 10(35), 334-353.
 • Blomhoj, M., & Kjeldsen, T. H. (2006). Teaching mathematical modelling through project work. The International Journal on Mathematics Education, 38 (2), 163-177.
 • Blum, W. (1991). Applications and modelling in mathematics teaching - A review of arguments and instructional aspects. In M. Niss, W. Blum, and I. Huntley (Eds.), Teaching of Mathematical Modelling and Applications (S. 10-29). England: Ellis Horwood.
 • Blum, W., & Borromeo-Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: can ıt be taught and learnt?. Journal of Mathematical Modelling and Application , 1 (1), 45-58.
 • Bukova-Güzel, E. (2011). An examination of pre-service mathematics teachers‘ approaches to cunstruct and solve mathematical modelling problems. Teaching Modelling and Its Applications ,39, 19-36.
 • Chamberlin, S. A., & Moon, S. (2005). Model-eliciting activities: An introduction to gifted education. Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 37-47.
 • Chamberlin, S.A., & Moon, S.M. (2008). How does the problem based learning approach compare to the model-eliciting activity approach in mathematics?. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 9(3), 78-105.
 • Cirillo, M., Pelesko, J.A., Felton-Koestler, M.D., &Rubel, L. (2016). Perspectives on modeling in school mathematics. In C.R. Hirsch & A.R. McDuffie (Eds.), Mathematical modeling and modeling mathematics, 3-16. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Çiltaş, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme etkinliği oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal. 2(4), 332-344.
 • Çiltaş, A., Işık, A. ve Öztürk, F. (2012). Matematiksel modelleme yönteminin problem çözme başarısına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, 2012, Niğde. Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Deniz, D., & Akgün, L. (2016). The sufficiency of high school mathematics teachers’ to design activities appropriate to model eliciting activities design principles. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 4, 1-14.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. Elementary Education Online, 10(1), 364-377.
 • Ferri, R. B., & Blum, W. (2013, February). Barriers and motivations of primary teachers for implementing modelling in mathematics lessons. In Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, Turkey.
 • Fox, J. (2006). A justification for mathematical modelling experiences in the preparatory classroom. Proceedings 29th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia 1, 21-228.
 • Galligan, L., Axelsen, T., Pennicott, T., Addie, T., Galbraith, P. & Woolcott, P. (2019). It’s part of my life and the modelling process. Journal of Mathematics Teacher Education, 22 (4), 355-378.
 • Geiger, V., Goos, M., & Dole, S. (2015). The role of digital technologies in numeracy teaching and learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1115–1137.
 • Geiger, V., Stillman, G., Brown, J., Galbraith, P., & Niss, M. A. (2018). Using mathematics to solve real world problems: the role of enablers. Mathematics Education Research Journal, 30(1), 7-19.
 • İncikabı, S. (2020). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yeterliklerine ve öğretim deneyimlerine yansımalarının araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Ji, X. (2012). A quasi-experimental study of high school students‘ mathematics modelling competence. 12th International Congress On Mathematical Education Program. COEX, Seoul, Korea.
 • Kaiser, G. (2007). Modelling and modelling competencies in school. In C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, and S. Khan (Eds.), Mathematical Modelling Education, Engineering and Economics (pp. 110-119). Chichester: Horwood.
 • Kang, O., & Noh, J. (2012, July). Teaching mathematical modelling in school mathematics. Paper presented at the 12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, Korea.
 • Kanthawat, C., Supap, W., & Klin-eam, C. (2019). The development of grade 11 students’ mathematical literacy on sequences and series using mathematical modelling. Journal of Physics: Conference Series, 1157(3), 1-6.
 • Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. BMJ, 311(7000), 299-302.
 • Klymchuk, S., & Zverkova, T. (2001). In J. F. Matos, W. Blum, S. K. Houston, & S. P. Carriera (eds), Modelling and Mathematics Education, 227. Chichester: Horwood Publishing.
 • Korkmaz, E. (2010). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri ve matematiksel modelleme yeterlikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kvale, S. (1994). Ten standard objections to qualitative research interviews. Journal of phenomenological psychology, 25(2), 147-173.
 • Lesh, R. A., and Doerr, H. (2003). Foundations Of Model And Modelling Perspectives On Mathematic Teaching And Learning. In R. A. Lesh, and H. Doerr (Eds.), Beyond Constructivism: Amodels and Modelling Perspectives on Mathematics Teaching, Learning and Problem Solving (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbauum.
 • Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A., & Post, T. (2000). Principles for developing thought revealing activities for students and teachers. In A. Kelly & R. Lesh (Eds.), Handbook of research design in mathematics and science education, 591-646. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • McMillan, J. H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the consumer. New York: Longman.
 • MEB (2018). Milli Eğitim Bakanlığı, Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Ng, K. E. D. (2013). Teacher readiness in mathematical modelling: Are there differences between pre-service and in-service teachers? In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum, & J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice, 339–348. London: Springer.
 • Ortiz, J. & Dos Santos, A. (2011). Mathematical modelling in secondary education: A case study. In G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri and G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning of mathematical modelling: ICTMA 14, 127-135. Netherlands: Springer.
 • ÖYEGM (2017). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. 19 Aralık 2020 tarihinde ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ (kamudanhaber.net) adresinden alınmıştır.
 • Sağırlı-Özturan, M. (2010). Türev konusunda matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ve öz-düzenleme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sağıroğlu, D.,& Karataş, İ.(2018). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Yönelik Etkinlik Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 102-135.
 • Schwarz, B., & Kaiser, G. (2007). Mathematical modelling in school-experiences from a project ıntegrating school and university. In D. Pitta-Pantazi, and G. Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2180-2189.
 • Soon, T. L., & Cheng, A. K. (2013). Pre-service secondary school teachers’ knowledge in mathematical modelling. In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum, & J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice, 373–383. London: Springer.
 • Sahin, S.,Dogan, M.F.,Cavus Erdem, Z.,Gurbuz, R., & Temurtas, A.(2019). Prospective teachers‟ criteria for evaluating mathematical modeling problems. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 5(2), 730-743.
 • Tekin Dede, A., & Bukova Güzel, E. (2013a). Matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinliği tasarım süreçlerinin incelenmesi: Obezite problemi. İlköğretim Online, 12(4), 1100-1119.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2013b). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinlikleri ve matematik derslerinde kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 300 – 322.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2014). Model oluşturma etkinlikleri: kuramsal yapısı ve bir örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1) 167-197.
 • Tekin- Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2016). How to integrate mathematical modell,ng into mathematics courses: a guıde suggestion. 13th International Congress on Mathematical Education Hamburg, 24-31 July 2016.
 • Thomas, K., & Hart, J. (2010). Pre-service teacher perceptions of model eliciting activities. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling students’ mathematical modeling competencies, 531-539. New York, NY: Springer Science & Business Media.
 • Urhan, S., & Dost, Ş. (2018). Analysis of ninth grade mathematics course book activities based on model-eliciting principles. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(5), 985-1002.
 • Yin,R.K. (2008). Case study research:Design and Methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yu, S., & Chang, C. (2009). What did Taiwan mathematics teachers think of model-eliciting activities and modeling? 14. International Conference on the Teaching of Mathematical Modeling and Applications, ICTMA-14. Hamburg: University of Hamburg.
 • Yu, S. Y., & Chang, C. K. (2011). What did Taiwan mathematics teachers think of model-eliciting activities and modelling teaching?. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo-Ferri & G. Stillman (Eds.), Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling, 147-156. Springer, Dordrecht.
Year 2022, Volume: 17 Issue: 34, 559 - 585, 30.06.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.897100

Abstract

References

 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., & Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-33.
 • Baki, A. (2010). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Yayıncılık.
 • Bilgili, S. & Çiltaş, A. (2018). A Multi-variable study of primary school pre-service teachers' abilities to generate and solve mathematical modelling activities. International Journal of Educational Studies in Mathematics. 5(2), 66-77.
 • Bilgili, S. & Çiltaş, A. (2019). Similarity and differences in visuals in mathematical modelling of primary and secondary mathematics teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences. 10(35), 334-353.
 • Blomhoj, M., & Kjeldsen, T. H. (2006). Teaching mathematical modelling through project work. The International Journal on Mathematics Education, 38 (2), 163-177.
 • Blum, W. (1991). Applications and modelling in mathematics teaching - A review of arguments and instructional aspects. In M. Niss, W. Blum, and I. Huntley (Eds.), Teaching of Mathematical Modelling and Applications (S. 10-29). England: Ellis Horwood.
 • Blum, W., & Borromeo-Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: can ıt be taught and learnt?. Journal of Mathematical Modelling and Application , 1 (1), 45-58.
 • Bukova-Güzel, E. (2011). An examination of pre-service mathematics teachers‘ approaches to cunstruct and solve mathematical modelling problems. Teaching Modelling and Its Applications ,39, 19-36.
 • Chamberlin, S. A., & Moon, S. (2005). Model-eliciting activities: An introduction to gifted education. Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 37-47.
 • Chamberlin, S.A., & Moon, S.M. (2008). How does the problem based learning approach compare to the model-eliciting activity approach in mathematics?. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 9(3), 78-105.
 • Cirillo, M., Pelesko, J.A., Felton-Koestler, M.D., &Rubel, L. (2016). Perspectives on modeling in school mathematics. In C.R. Hirsch & A.R. McDuffie (Eds.), Mathematical modeling and modeling mathematics, 3-16. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Çiltaş, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme etkinliği oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal. 2(4), 332-344.
 • Çiltaş, A., Işık, A. ve Öztürk, F. (2012). Matematiksel modelleme yönteminin problem çözme başarısına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, 2012, Niğde. Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Deniz, D., & Akgün, L. (2016). The sufficiency of high school mathematics teachers’ to design activities appropriate to model eliciting activities design principles. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 4, 1-14.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. Elementary Education Online, 10(1), 364-377.
 • Ferri, R. B., & Blum, W. (2013, February). Barriers and motivations of primary teachers for implementing modelling in mathematics lessons. In Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, Turkey.
 • Fox, J. (2006). A justification for mathematical modelling experiences in the preparatory classroom. Proceedings 29th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia 1, 21-228.
 • Galligan, L., Axelsen, T., Pennicott, T., Addie, T., Galbraith, P. & Woolcott, P. (2019). It’s part of my life and the modelling process. Journal of Mathematics Teacher Education, 22 (4), 355-378.
 • Geiger, V., Goos, M., & Dole, S. (2015). The role of digital technologies in numeracy teaching and learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1115–1137.
 • Geiger, V., Stillman, G., Brown, J., Galbraith, P., & Niss, M. A. (2018). Using mathematics to solve real world problems: the role of enablers. Mathematics Education Research Journal, 30(1), 7-19.
 • İncikabı, S. (2020). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yeterliklerine ve öğretim deneyimlerine yansımalarının araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Ji, X. (2012). A quasi-experimental study of high school students‘ mathematics modelling competence. 12th International Congress On Mathematical Education Program. COEX, Seoul, Korea.
 • Kaiser, G. (2007). Modelling and modelling competencies in school. In C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, and S. Khan (Eds.), Mathematical Modelling Education, Engineering and Economics (pp. 110-119). Chichester: Horwood.
 • Kang, O., & Noh, J. (2012, July). Teaching mathematical modelling in school mathematics. Paper presented at the 12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, Korea.
 • Kanthawat, C., Supap, W., & Klin-eam, C. (2019). The development of grade 11 students’ mathematical literacy on sequences and series using mathematical modelling. Journal of Physics: Conference Series, 1157(3), 1-6.
 • Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. BMJ, 311(7000), 299-302.
 • Klymchuk, S., & Zverkova, T. (2001). In J. F. Matos, W. Blum, S. K. Houston, & S. P. Carriera (eds), Modelling and Mathematics Education, 227. Chichester: Horwood Publishing.
 • Korkmaz, E. (2010). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri ve matematiksel modelleme yeterlikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kvale, S. (1994). Ten standard objections to qualitative research interviews. Journal of phenomenological psychology, 25(2), 147-173.
 • Lesh, R. A., and Doerr, H. (2003). Foundations Of Model And Modelling Perspectives On Mathematic Teaching And Learning. In R. A. Lesh, and H. Doerr (Eds.), Beyond Constructivism: Amodels and Modelling Perspectives on Mathematics Teaching, Learning and Problem Solving (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbauum.
 • Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A., & Post, T. (2000). Principles for developing thought revealing activities for students and teachers. In A. Kelly & R. Lesh (Eds.), Handbook of research design in mathematics and science education, 591-646. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • McMillan, J. H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the consumer. New York: Longman.
 • MEB (2018). Milli Eğitim Bakanlığı, Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Ng, K. E. D. (2013). Teacher readiness in mathematical modelling: Are there differences between pre-service and in-service teachers? In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum, & J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice, 339–348. London: Springer.
 • Ortiz, J. & Dos Santos, A. (2011). Mathematical modelling in secondary education: A case study. In G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri and G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning of mathematical modelling: ICTMA 14, 127-135. Netherlands: Springer.
 • ÖYEGM (2017). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. 19 Aralık 2020 tarihinde ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ (kamudanhaber.net) adresinden alınmıştır.
 • Sağırlı-Özturan, M. (2010). Türev konusunda matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ve öz-düzenleme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sağıroğlu, D.,& Karataş, İ.(2018). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Yönelik Etkinlik Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 102-135.
 • Schwarz, B., & Kaiser, G. (2007). Mathematical modelling in school-experiences from a project ıntegrating school and university. In D. Pitta-Pantazi, and G. Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2180-2189.
 • Soon, T. L., & Cheng, A. K. (2013). Pre-service secondary school teachers’ knowledge in mathematical modelling. In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum, & J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice, 373–383. London: Springer.
 • Sahin, S.,Dogan, M.F.,Cavus Erdem, Z.,Gurbuz, R., & Temurtas, A.(2019). Prospective teachers‟ criteria for evaluating mathematical modeling problems. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 5(2), 730-743.
 • Tekin Dede, A., & Bukova Güzel, E. (2013a). Matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinliği tasarım süreçlerinin incelenmesi: Obezite problemi. İlköğretim Online, 12(4), 1100-1119.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2013b). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinlikleri ve matematik derslerinde kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 300 – 322.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2014). Model oluşturma etkinlikleri: kuramsal yapısı ve bir örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1) 167-197.
 • Tekin- Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2016). How to integrate mathematical modell,ng into mathematics courses: a guıde suggestion. 13th International Congress on Mathematical Education Hamburg, 24-31 July 2016.
 • Thomas, K., & Hart, J. (2010). Pre-service teacher perceptions of model eliciting activities. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling students’ mathematical modeling competencies, 531-539. New York, NY: Springer Science & Business Media.
 • Urhan, S., & Dost, Ş. (2018). Analysis of ninth grade mathematics course book activities based on model-eliciting principles. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(5), 985-1002.
 • Yin,R.K. (2008). Case study research:Design and Methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yu, S., & Chang, C. (2009). What did Taiwan mathematics teachers think of model-eliciting activities and modeling? 14. International Conference on the Teaching of Mathematical Modeling and Applications, ICTMA-14. Hamburg: University of Hamburg.
 • Yu, S. Y., & Chang, C. K. (2011). What did Taiwan mathematics teachers think of model-eliciting activities and modelling teaching?. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo-Ferri & G. Stillman (Eds.), Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling, 147-156. Springer, Dordrecht.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Article
Authors

Sibel BİLGİLİ 0000-0003-3611-0482

Alper ÇİLTAŞ 0000-0003-1024-5055

Publication Date June 30, 2022
Submission Date March 15, 2021
Acceptance Date May 4, 2021
Published in Issue Year 2022 Volume: 17 Issue: 34

Cite

APA BİLGİLİ, S., & ÇİLTAŞ, A. (2022). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliği Oluşturma Süreçleri ve Öğretim Deneyimlerine Yansımaları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(34), 559-585. https://doi.org/10.35675/befdergi.897100