Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Rûm Sûresi Çerçevesinde Beytülmakdis’in Fethinin Müjdelenmesi -İbn Berrecân’ın İşârî Tefsir Yorumu

Year 2015, Volume: 15 , - , 01.08.2015

Abstract

Kur’ân’da gayba dair işâret ve haberler geçmişe ışık
tuttuğu gibi geleceğe de ışık tutmaktadır. Bu bağlamda
geleceğe ışık tuttuğu konulardan birisi de Beytülmakdis’in
fethidir. Endülüsün önemli sûfî simâlarından olan İbn
Berrecân, el-İrşâd adlı tefsirinde Rûm Suresinin ilk ayetleri
çerçevesinde yaptığı tahlil ve hesaplamayla vefatından sonra
gerçekleşmiş olan Beytülmakdis’in Müslümanlar tarafından
fethini tam tarihini vererek tespit edebilmiştir. İşte bu
makalede öncelikle İbn Berrecân’ın kısaca hayatı; ardından
tefsirinde Beytülmakdis’in fethine dair yapmış olduğu
hesaplama üzerinde durulacaktır.

References

 • Abbas b. İbrahim, el-A’lâm, Thk. Abdulvehhab b. Mansur, Matbaatu’l-Melikiyye, Rabat, 1997.
 • Arpa, Abdulmuttalip, “Fahreddin er-Râzi’nin İ’câzu’l-Kur’ân Anlayışı,” The Journal of Academic Social Science Studies, 2013. Cilt: VI, sayı: 8, s. 781-800.
 • İbn Berrecan ve el-İrşâd adlı Tefsirinden Fâtiha-Kehf ve Hucurât Surelerinin Tefsirinin Tahkiki, İst Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü. İstanbul, 2002.
 • Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst. 1998.
 • İbnü’l-Arabî, Muhyiddin b. Ali Ebu Bekir, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Thk. Osman Yahya, Mektebetü’l-Arabiyye, Kahire, 1985.
 • İbn Berrecan, el-İrşâd, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa, no. 77. Vr. 449a-450a.
 • İbnü’l-Esir, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadis, thk. Tahir ez-Zâvî-Mahmud et- Tannâhî, Kahire, 1962.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhaammed, Vafeyâtu’l-A’yân, thk. İhsan Abbas, Dâru Sadr Beyrut, 1977.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Feda İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye, thk. Riyâd Abdulhamid Murad, Dâru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut, 2010.
 • İbn Zübeyr, Kitabu Sılatu’s-Sıla, thk. Abdüsselam el-Herras, Saîd A’rab. -- Rabat: Vizaretü'l-Evkaf ve'ş-Şuuni’l-İslâmiyye, 1993.
 • Suter, Die Mathematikey and Astronomen der Araber and İhre Worke, Leipzig, 1900.
 • Küçük Hülya, “Endülüs’ten Önemli bir Sima: İbn Berrecân” Selçuk Üniv. İlah. Fak. Dergisi, Konya, 2002, S. XIV, s. 125-143.
 • Zehebi, Mustafa Muhammed, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Hadis, Kahire, 2012.
 • Karadeniz, Osman, İbn Berrecân”, mad. DİA. İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, Beyrut, 1995.
 • Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn, Ankara, 1971.
 • Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1989.
 • Suyuti, Celaleddin Abdurrahman, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l- Hadis, Kahire, 2004.
 • Uludağ, Süleyman, İbn Haldun’un Tasavvufî Görüşleri, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s. 58-110.

The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan

Year 2015, Volume: 15 , - , 01.08.2015

Abstract

The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan

References

 • Abbas b. İbrahim, el-A’lâm, Thk. Abdulvehhab b. Mansur, Matbaatu’l-Melikiyye, Rabat, 1997.
 • Arpa, Abdulmuttalip, “Fahreddin er-Râzi’nin İ’câzu’l-Kur’ân Anlayışı,” The Journal of Academic Social Science Studies, 2013. Cilt: VI, sayı: 8, s. 781-800.
 • İbn Berrecan ve el-İrşâd adlı Tefsirinden Fâtiha-Kehf ve Hucurât Surelerinin Tefsirinin Tahkiki, İst Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü. İstanbul, 2002.
 • Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst. 1998.
 • İbnü’l-Arabî, Muhyiddin b. Ali Ebu Bekir, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Thk. Osman Yahya, Mektebetü’l-Arabiyye, Kahire, 1985.
 • İbn Berrecan, el-İrşâd, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa, no. 77. Vr. 449a-450a.
 • İbnü’l-Esir, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadis, thk. Tahir ez-Zâvî-Mahmud et- Tannâhî, Kahire, 1962.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhaammed, Vafeyâtu’l-A’yân, thk. İhsan Abbas, Dâru Sadr Beyrut, 1977.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Feda İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye, thk. Riyâd Abdulhamid Murad, Dâru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut, 2010.
 • İbn Zübeyr, Kitabu Sılatu’s-Sıla, thk. Abdüsselam el-Herras, Saîd A’rab. -- Rabat: Vizaretü'l-Evkaf ve'ş-Şuuni’l-İslâmiyye, 1993.
 • Suter, Die Mathematikey and Astronomen der Araber and İhre Worke, Leipzig, 1900.
 • Küçük Hülya, “Endülüs’ten Önemli bir Sima: İbn Berrecân” Selçuk Üniv. İlah. Fak. Dergisi, Konya, 2002, S. XIV, s. 125-143.
 • Zehebi, Mustafa Muhammed, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Hadis, Kahire, 2012.
 • Karadeniz, Osman, İbn Berrecân”, mad. DİA. İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, Beyrut, 1995.
 • Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn, Ankara, 1971.
 • Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1989.
 • Suyuti, Celaleddin Abdurrahman, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l- Hadis, Kahire, 2004.
 • Uludağ, Süleyman, İbn Haldun’un Tasavvufî Görüşleri, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s. 58-110.

التنبأ بفتح بيت المقدس من خلال سورة الروم: التفسير الإشاري لابن برجان

Year 2015, Volume: 15 , - , 01.08.2015

Abstract

التنبأ بفتح بيت المقدس من خلال سورة الروم: التفسير الإشاري لابن برجان

References

 • Abbas b. İbrahim, el-A’lâm, Thk. Abdulvehhab b. Mansur, Matbaatu’l-Melikiyye, Rabat, 1997.
 • Arpa, Abdulmuttalip, “Fahreddin er-Râzi’nin İ’câzu’l-Kur’ân Anlayışı,” The Journal of Academic Social Science Studies, 2013. Cilt: VI, sayı: 8, s. 781-800.
 • İbn Berrecan ve el-İrşâd adlı Tefsirinden Fâtiha-Kehf ve Hucurât Surelerinin Tefsirinin Tahkiki, İst Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü. İstanbul, 2002.
 • Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst. 1998.
 • İbnü’l-Arabî, Muhyiddin b. Ali Ebu Bekir, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Thk. Osman Yahya, Mektebetü’l-Arabiyye, Kahire, 1985.
 • İbn Berrecan, el-İrşâd, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa, no. 77. Vr. 449a-450a.
 • İbnü’l-Esir, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadis, thk. Tahir ez-Zâvî-Mahmud et- Tannâhî, Kahire, 1962.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhaammed, Vafeyâtu’l-A’yân, thk. İhsan Abbas, Dâru Sadr Beyrut, 1977.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Feda İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye, thk. Riyâd Abdulhamid Murad, Dâru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut, 2010.
 • İbn Zübeyr, Kitabu Sılatu’s-Sıla, thk. Abdüsselam el-Herras, Saîd A’rab. -- Rabat: Vizaretü'l-Evkaf ve'ş-Şuuni’l-İslâmiyye, 1993.
 • Suter, Die Mathematikey and Astronomen der Araber and İhre Worke, Leipzig, 1900.
 • Küçük Hülya, “Endülüs’ten Önemli bir Sima: İbn Berrecân” Selçuk Üniv. İlah. Fak. Dergisi, Konya, 2002, S. XIV, s. 125-143.
 • Zehebi, Mustafa Muhammed, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Hadis, Kahire, 2012.
 • Karadeniz, Osman, İbn Berrecân”, mad. DİA. İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, Beyrut, 1995.
 • Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn, Ankara, 1971.
 • Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1989.
 • Suyuti, Celaleddin Abdurrahman, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l- Hadis, Kahire, 2004.
 • Uludağ, Süleyman, İbn Haldun’un Tasavvufî Görüşleri, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s. 58-110.

Details

Journal Section Articles
Authors

Abdulmuttalip ARPA This is me

Publication Date August 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 15

Cite

APA Arpa, A. (2015). The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan . Journal of Islamicjerusalem Studies , 15 , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/issue/28529/338466

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png