Research Article
BibTex RIS Cite

جدول أعمال مركز الإدارة العثمانية حول أوقاف القدس (1798-1841)

Year 2019, Volume: 19 Issue: 1, 47 - 64, 15.06.2019
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.525714

Abstract

References

 • Kudüs Şeriʽiyye Sicilleri (KŞS): nr. 284, s. 10-12; nr. 290, s. 308; nr. 295, s. 40, 159, 170-172, 195-196, 196-197; nr. 299, s. 67; nr. 305, s. 113-116; nr. 319, s. 23-24.
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Tasnifi Evkaf (BOA. C. EV.), 414/20962; 475/24030; 489/24743; 558/28194.
 • Başkanlık Osmanlı ArşiviHatt-ı Hümayun (HAT), 1542/7.
 • Başkanlık Osmanlı ArşiviŞam-ı Şerif Ahkâm Defterleri (BOA, A.DVNS.AHK.ŞM.d.)nr. 5, s. 106, 125-126, 127; nr. 6, s. 134, 138-139; nr. 7, s. 6, 91, 97-98, 99, 100, 116-7, 251-252; nr. 8, s. 7-8, 28, 250.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi: Vakfiye Defterleri (VGMA, d.) nr. 745, s. 309-314, 349-350; nr. 746, s. 40-48.
 • Armaoğlu, F. (2017). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, İstanbul: Timaş.
 • Arsebük, E. (1938). Medeni Hukuk, Başlangıç ve Şahsın Hukuku I, İstanbul.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (2010). (Haz.Yusuf İhsan Genç, Mustafa Küçük vd.), Ankara: T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Yayın Nu: 108).
 • Berchem, M. V. (1927). Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum, Teil: 2 Syrie du Sud. 2: Jérusalem "Haram", Kairo.
 • Clarke, E. D. (1816). Travels in Various Countries of Europe Asia and Africa Part II, Sect I, London.
 • el-Kudât, A. H. İ. (2007). Nasâra'l-Kuds Dirâsetü fî Davʼi'l-Vesâikı'l-Osmâniyye, Beyrut: Merkezü Dirâsâti'l-Vahdeti'l-Arabiyye.
 • Emecen, F. (2005). "Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme, Ahkâm-ı Şikâyet Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi", cilt III sayı 5, (107-139).
 • Erkan, N. (2012). 18. YY'ın İlk Yarısında Üsküdar'da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri-Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eroğlu Memiş, Ş. (2016). Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs, 1703-1831, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • _______________ (2017). 18. Yüzyılda Kudüs'te Meğâribe Mahallesi Vakıflarının Yönetimi ve Görevli İstihdamı, Journal of Islamic Jerusalem Studies, 17(1), (37-69).
 • es-Sevâriyye, S. C. (2009). el-Hayâtü'l-İctimâiyye fî Medîneti'l-Kuds (1750-1800), Kudüs: Dârü Âlemi's-Sekâfe.
 • Guşe, M. H. (2009). el-Evkâfü'l-İslâmiyye fi'l-Kudsi'ş-Şerîf I-II, İstanbul: IRCICA.
 • Kaya, M. Y. (2016). "İslam Vakıf Hukukunda Mevkûfun Aleyhte Bulunması Gereken Şartlar Açısından "Vakf ale'n-nefs" Meselesi", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Cilt XXVIII, Konya, ss. 435-454.
 • __________ (2017). İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Aile Vakıfları, Basılmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Mumcu, A. (1986). Divan-ı Hümayun (2. Baskı), Ankara: Birey ve Toplum.
 • Rafeq, Abdul-Karim. (2000). "The Political History of Ottoman Jerusalem", Ottoman Jerusalem The Living City: 1517-1917, (ed. Sylvia Auld, Robert Hillenbrand), London: Altajir World of Islam Trust.Singer, A. (2014). Osmanlı'da Hayırseverlik Kudüs'te Bir Haseki Sultan İmareti (D. Şendil, Çev.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Tanman, B. (2001). "Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları", Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni, Hatay 25-27 Ekim 2000, cilt II, (s. 511-548), Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • Zarcone, T. (2012). Kudüs'teki Orta Asyalı ve Hintli Sufi Hacılar, (çev. Berna Akkıyal), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

OSMANLI YÖNETİM MERKEZİNİN KUDÜS VAKIFLARI GÜNDEMİ (1798-1841)

Year 2019, Volume: 19 Issue: 1, 47 - 64, 15.06.2019
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.525714

Abstract

Geçmişte birçok medeniyete beşiklik eden Beytülmakdis,
aynı zamanda her üç semavi dinin kutsal saydığı kadim bir şehirdir. Şehirdeki
Müslüman hâkimiyeti ise -yaklaşık bir asırlık Haçlı işgali hariç- Hz. Ömer'in
Kudüs'ü fethinden (638) Osmanlı Devleti’nin bölge yönetimini İngilizlere
bırakmasına kadar (1917) yaklaşık on üç asırlık bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Osmanlı hâkimiyetindeki Kudüs'ün sosyal hayatının tanzim
edilmesinde başat rol oynayan kurumlardan biri vakıflardır. Osmanlı Devleti
öncelikli olarak Beytülmakdis'te bulunan kadim vakıfları tescil ve ibka etmiş,
bununla da yetinmeyerek gerekli gördüğü alanlarda yeni vakıflar kurmuştur.
Bunun yanında şehirde yaşayan gayrimüslim azınlıkların inanç ve ibadet
özgürlüğünü temin etmek maksadıyla kendilerine ait vakıfları da tanıyarak bu
vakıfların verdikleri hizmetlerin devamlılığını sağlamıştır. Bu çalışma,
Osmanlı merkez yönetiminin en önemli karar organı olan Divan-ı Hümayun'dan Beytülmakdis
vakıflarıyla ilgili çıkan kararların değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır.
Çalışmamızın ana kaynağını 1798-1841 yıllarını kapsayan Şam Ahkâm Defterleri
oluşturmaktadır. Bu minvalde defterlerde yer alan ilgili hükümler tespit
edilerek; Beytülmakdis vakıflarına dair alınan kararların nicelik ve
nitelikleri ile bu vakıflara dair merkezî yönetimin tasarruflarının ne olduğu ortaya
konmaya çalışılacaktır.

References

 • Kudüs Şeriʽiyye Sicilleri (KŞS): nr. 284, s. 10-12; nr. 290, s. 308; nr. 295, s. 40, 159, 170-172, 195-196, 196-197; nr. 299, s. 67; nr. 305, s. 113-116; nr. 319, s. 23-24.
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Tasnifi Evkaf (BOA. C. EV.), 414/20962; 475/24030; 489/24743; 558/28194.
 • Başkanlık Osmanlı ArşiviHatt-ı Hümayun (HAT), 1542/7.
 • Başkanlık Osmanlı ArşiviŞam-ı Şerif Ahkâm Defterleri (BOA, A.DVNS.AHK.ŞM.d.)nr. 5, s. 106, 125-126, 127; nr. 6, s. 134, 138-139; nr. 7, s. 6, 91, 97-98, 99, 100, 116-7, 251-252; nr. 8, s. 7-8, 28, 250.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi: Vakfiye Defterleri (VGMA, d.) nr. 745, s. 309-314, 349-350; nr. 746, s. 40-48.
 • Armaoğlu, F. (2017). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, İstanbul: Timaş.
 • Arsebük, E. (1938). Medeni Hukuk, Başlangıç ve Şahsın Hukuku I, İstanbul.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (2010). (Haz.Yusuf İhsan Genç, Mustafa Küçük vd.), Ankara: T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Yayın Nu: 108).
 • Berchem, M. V. (1927). Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum, Teil: 2 Syrie du Sud. 2: Jérusalem "Haram", Kairo.
 • Clarke, E. D. (1816). Travels in Various Countries of Europe Asia and Africa Part II, Sect I, London.
 • el-Kudât, A. H. İ. (2007). Nasâra'l-Kuds Dirâsetü fî Davʼi'l-Vesâikı'l-Osmâniyye, Beyrut: Merkezü Dirâsâti'l-Vahdeti'l-Arabiyye.
 • Emecen, F. (2005). "Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme, Ahkâm-ı Şikâyet Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi", cilt III sayı 5, (107-139).
 • Erkan, N. (2012). 18. YY'ın İlk Yarısında Üsküdar'da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri-Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eroğlu Memiş, Ş. (2016). Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs, 1703-1831, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • _______________ (2017). 18. Yüzyılda Kudüs'te Meğâribe Mahallesi Vakıflarının Yönetimi ve Görevli İstihdamı, Journal of Islamic Jerusalem Studies, 17(1), (37-69).
 • es-Sevâriyye, S. C. (2009). el-Hayâtü'l-İctimâiyye fî Medîneti'l-Kuds (1750-1800), Kudüs: Dârü Âlemi's-Sekâfe.
 • Guşe, M. H. (2009). el-Evkâfü'l-İslâmiyye fi'l-Kudsi'ş-Şerîf I-II, İstanbul: IRCICA.
 • Kaya, M. Y. (2016). "İslam Vakıf Hukukunda Mevkûfun Aleyhte Bulunması Gereken Şartlar Açısından "Vakf ale'n-nefs" Meselesi", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Cilt XXVIII, Konya, ss. 435-454.
 • __________ (2017). İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Aile Vakıfları, Basılmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Mumcu, A. (1986). Divan-ı Hümayun (2. Baskı), Ankara: Birey ve Toplum.
 • Rafeq, Abdul-Karim. (2000). "The Political History of Ottoman Jerusalem", Ottoman Jerusalem The Living City: 1517-1917, (ed. Sylvia Auld, Robert Hillenbrand), London: Altajir World of Islam Trust.Singer, A. (2014). Osmanlı'da Hayırseverlik Kudüs'te Bir Haseki Sultan İmareti (D. Şendil, Çev.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Tanman, B. (2001). "Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları", Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni, Hatay 25-27 Ekim 2000, cilt II, (s. 511-548), Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • Zarcone, T. (2012). Kudüs'teki Orta Asyalı ve Hintli Sufi Hacılar, (çev. Berna Akkıyal), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

THE AGENDA OF THE OTTOMAN ADMINISTRATIVE CENTRE TOWARDS THE AWQAF OF AL-QUDS (1798-1841)

Year 2019, Volume: 19 Issue: 1, 47 - 64, 15.06.2019
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.525714

Abstract

same time a sacred city for each of the three
monotheistic religions. The Muslim dominance in the city represents a time of
about thirteen centuries –except for Crusader occupation period about a
century-, from the Umar's conquest (638) until the Ottoman Empire abandoned the
regional government to the British (1917). The Awqaf are one of institutions
that played significant role in constructing social life in Jerusalem under
Ottoman role. The Ottoman State primarily registered the early Awqaf in Bayt
al-Maqdis, and left them in place, and by finding that not adequate established
new Awqaf in the areas where they needed. In addition, for ensuring the freedom
of belief and worship of non-Muslim minorities living in the city, they also
recognised their own Awqaf and ensured the continuity of the services provided
by these Awqaf. This study aims to evaluate the decisions made by the Imperial
Council on the Awqaf of Bayt al-Maqdis, which was the most important
decision-making office of the Ottoman central government. The main source of this
study is the Provision register
of Damascus (Ahkâm Registers), covering the years between
1798-1841. Relevant provisions in the registers are determined; the quantities
and qualifications of the decisions taken about the Awqaf of Bayt al-Maqdis and
the providence of the central government regarding these Awqaf will be put
forward.

References

 • Kudüs Şeriʽiyye Sicilleri (KŞS): nr. 284, s. 10-12; nr. 290, s. 308; nr. 295, s. 40, 159, 170-172, 195-196, 196-197; nr. 299, s. 67; nr. 305, s. 113-116; nr. 319, s. 23-24.
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Tasnifi Evkaf (BOA. C. EV.), 414/20962; 475/24030; 489/24743; 558/28194.
 • Başkanlık Osmanlı ArşiviHatt-ı Hümayun (HAT), 1542/7.
 • Başkanlık Osmanlı ArşiviŞam-ı Şerif Ahkâm Defterleri (BOA, A.DVNS.AHK.ŞM.d.)nr. 5, s. 106, 125-126, 127; nr. 6, s. 134, 138-139; nr. 7, s. 6, 91, 97-98, 99, 100, 116-7, 251-252; nr. 8, s. 7-8, 28, 250.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi: Vakfiye Defterleri (VGMA, d.) nr. 745, s. 309-314, 349-350; nr. 746, s. 40-48.
 • Armaoğlu, F. (2017). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, İstanbul: Timaş.
 • Arsebük, E. (1938). Medeni Hukuk, Başlangıç ve Şahsın Hukuku I, İstanbul.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (2010). (Haz.Yusuf İhsan Genç, Mustafa Küçük vd.), Ankara: T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Yayın Nu: 108).
 • Berchem, M. V. (1927). Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum, Teil: 2 Syrie du Sud. 2: Jérusalem "Haram", Kairo.
 • Clarke, E. D. (1816). Travels in Various Countries of Europe Asia and Africa Part II, Sect I, London.
 • el-Kudât, A. H. İ. (2007). Nasâra'l-Kuds Dirâsetü fî Davʼi'l-Vesâikı'l-Osmâniyye, Beyrut: Merkezü Dirâsâti'l-Vahdeti'l-Arabiyye.
 • Emecen, F. (2005). "Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme, Ahkâm-ı Şikâyet Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi", cilt III sayı 5, (107-139).
 • Erkan, N. (2012). 18. YY'ın İlk Yarısında Üsküdar'da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri-Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eroğlu Memiş, Ş. (2016). Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs, 1703-1831, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • _______________ (2017). 18. Yüzyılda Kudüs'te Meğâribe Mahallesi Vakıflarının Yönetimi ve Görevli İstihdamı, Journal of Islamic Jerusalem Studies, 17(1), (37-69).
 • es-Sevâriyye, S. C. (2009). el-Hayâtü'l-İctimâiyye fî Medîneti'l-Kuds (1750-1800), Kudüs: Dârü Âlemi's-Sekâfe.
 • Guşe, M. H. (2009). el-Evkâfü'l-İslâmiyye fi'l-Kudsi'ş-Şerîf I-II, İstanbul: IRCICA.
 • Kaya, M. Y. (2016). "İslam Vakıf Hukukunda Mevkûfun Aleyhte Bulunması Gereken Şartlar Açısından "Vakf ale'n-nefs" Meselesi", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Cilt XXVIII, Konya, ss. 435-454.
 • __________ (2017). İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Aile Vakıfları, Basılmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Mumcu, A. (1986). Divan-ı Hümayun (2. Baskı), Ankara: Birey ve Toplum.
 • Rafeq, Abdul-Karim. (2000). "The Political History of Ottoman Jerusalem", Ottoman Jerusalem The Living City: 1517-1917, (ed. Sylvia Auld, Robert Hillenbrand), London: Altajir World of Islam Trust.Singer, A. (2014). Osmanlı'da Hayırseverlik Kudüs'te Bir Haseki Sultan İmareti (D. Şendil, Çev.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Tanman, B. (2001). "Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları", Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni, Hatay 25-27 Ekim 2000, cilt II, (s. 511-548), Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • Zarcone, T. (2012). Kudüs'teki Orta Asyalı ve Hintli Sufi Hacılar, (çev. Berna Akkıyal), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Abdullah Çakmak 0000-0002-9246-3373

Publication Date June 15, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 19 Issue: 1

Cite

APA Çakmak, A. (2019). OSMANLI YÖNETİM MERKEZİNİN KUDÜS VAKIFLARI GÜNDEMİ (1798-1841). Journal of Islamicjerusalem Studies, 19(1), 47-64. https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.525714

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png