Research Article
PDF BibTex RIS Cite

منع توطین الصهاينة في فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

Year 2019, Volume: 19 Issue: 3, 317 - 334, 31.12.2019
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.632958

Abstract

References

 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi(BOA) SADÂRET RESMÎ MARUZÂT EVRAKI (Y.A.RES), 5/58. Tahrirât-ı Ecnebiyeve Mâbeyn Mütercimliği(Y.PRK.TKM), 38/51. İdare Hsusi(İ.HUS), 1319.B/2. Yıldız Perakende Evrakı Dahiliye Nezareti Maruzatı(Y.PRK.DH), 7/29. Meclis-i Vükela Mazbataları(MV), 184/67. Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi(BOA. DH. MKT), 1911/115; 2025/36. Dahiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi(BOA.DH.MUİ), 26-2/29. Mütenevvi Maruzât(Y.MTV), 285/162. Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala(MKT.MVL) 93/36.
 • Armaoğlu, F. (1991). Filistin Meselesesi Ve Arap -Israil Savaşları (1948-1988). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arslan, A. (2006). Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü. İstanbul.
 • Asaf, H. (1990). Orta Doğuda Devlet Ve Terör. (T. Cevdet, Çev.)
 • Bali, R. N. (2003). İstanbul'da Yahudi Fuhuş Tacirleri. Tarih Ve Toplum , S.225.
 • Bayraktar, Y. (2017). 16.Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İdaresinde Filistin, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bouazi, B. (2011). 19. Yüzyılda Filistin'de Arazi Satışları. İstanbul.
 • D, A. (2016). Osmanlı devlertinin Siyonist Hareketine Bakışı. Cezayir.
 • Dhier, A. A. (1999). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ve 20. Yüzyılın Başlarında Filistin’de Demografik Yapı ve Nüfus Hareketleri. İstanbul.
 • Duali, Ş. M. (2017). Rusya Yahudİlerİnİn Sİyonİzm Hareketİne Katkıları. Yakın Doğu Üniversit esi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi , 157.
 • Erkan, A. (2015). Osmanlıların Son Döneminde (1840-1920) Filistin'de yabancılar ile yahudilerin toprak mülkiyeti, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryılmaz, B. (1996). Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi. İstanbul: Risale Basın Yayınları.
 • es-Sehil, N. (2006). "et-Tahavvulat'd-Dimoğrafiyye li-şa'ab'İ-Filistin ". Samıd el-iktisadi dergesi , sayı 120.
 • Fatma Tunç, Y. S. (2003). Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine Filistin. İHH araştırma yayınları , 12.
 • Gündüz, A. (1987). II.Abdülhamidin Yahudilerin Filistin'e Yerleşmesini Yasaklayan Bir İradesi. Türk Tarih Dergesi , s.III.
 • İpek, B. K. (1993). Yahudilerin Filistine Yerleştirilmeleri İle İlgili Olarak II. Abdülhamide 1879da Sunulan Layiha (C. LVII, S.219). Belleten.
 • Kafkas, M. (1993). geçmişi bilmek (C. I). İzmir.
 • Karaman, M. L. (1996). Filistin Maddesi.TDVIA,C.XIII, istanbul.
 • Karaspan, C. T. (1996). Filistin Ve Şarkül Ürdün, Ahmet İhsan Matbaası, istanbul.
 • Kaygısız, H. (2014). Filistin'e Yapılan Yahudi Göçleri (1881-1917), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis.
 • Kocabaş, S. (1994). Türkiye Ve Siyonizm, İstanbul: Vatan Yayınları.
 • Nahum, H. (2000). İzmir Yahudileri. (E. S. Vali, Çev.) İstanbul.
 • Öke, M. K. (1990). Kutsal Topraklarda Siyonistler Ve Masonlar. (K. Seyithanoğlu, Dü.) Istanbul: Çağ Yayınları.
 • Özdemir, H. (2010). Abdülhamid'in Filistin Çığlığı. İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
 • Söylemez, M. M. (2009). Osmanlı Arşiv Vesikaları Işığında Filistin'e Yahudi Göçü Üzerine bir Derkenar. İslam Ülkeleri Tarih Ve Coğrafya Etüleri.
 • Umar, Ö. O. (2002). Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergesi , c.xıı, s.ıı.
 • Umar, Ö. O. (2011). Ingiliz Mandası Döneminde Filistin'e Yahudi Göçleri. Türk Dünyası Araştırmaları, 109.

XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SİYONİSTLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞMELERİNİN ENGELLENMESİ

Year 2019, Volume: 19 Issue: 3, 317 - 334, 31.12.2019
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.632958

Abstract

Filistin’in XX. yüzyılda işgal edilişinden bu yana
Filistin meselesi dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. XIX.
yüzyılda başta Rusya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden bir takım
Yahudi grupları, uğradıkları zulümler yüzünden Osmanlı Devleti’ne sığınıp
yerleşmiştir. Osmanlı idaresindeki bu yerlerde Osmanlı sultanlarının koruması
altında yaşamışlar ve iyi muamele görmüşlerdir. Osmanlı Devleti, Batılı
ülkelerin aksine Yahudilerin zulüm görmediği bir ülkedir. Fakat Yahudiler
Osmanlı Devleti’nin kendilerinin yaşaması için belirlediği bölgelerde kalmayı
reddederek yasadışı çeşitli yollar ve kanuni hilelerle Filistin’e göç etmeye ve
yerleşmeye çalışmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid
Filistin’deki Osmanlı idarecilerine durumu bildirerek Yahudilerin Filistin’e
göç etmelerini engellemek amacıyla birtakım önlemler almıştır. Bu bağlamda
çalışmamızda XIX. yüzyılın ikinci yarısında Yahudilerin Filistin’e göç edip
orada kalıcı hale gelmek amacıyla başvurdukları yollar ve hilelere değinilecek,
aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin söz konusu faaliyetleri önlemek için
gerçekleştirdiği icraatlar ele alınacaktır.

References

 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi(BOA) SADÂRET RESMÎ MARUZÂT EVRAKI (Y.A.RES), 5/58. Tahrirât-ı Ecnebiyeve Mâbeyn Mütercimliği(Y.PRK.TKM), 38/51. İdare Hsusi(İ.HUS), 1319.B/2. Yıldız Perakende Evrakı Dahiliye Nezareti Maruzatı(Y.PRK.DH), 7/29. Meclis-i Vükela Mazbataları(MV), 184/67. Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi(BOA. DH. MKT), 1911/115; 2025/36. Dahiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi(BOA.DH.MUİ), 26-2/29. Mütenevvi Maruzât(Y.MTV), 285/162. Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala(MKT.MVL) 93/36.
 • Armaoğlu, F. (1991). Filistin Meselesesi Ve Arap -Israil Savaşları (1948-1988). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arslan, A. (2006). Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü. İstanbul.
 • Asaf, H. (1990). Orta Doğuda Devlet Ve Terör. (T. Cevdet, Çev.)
 • Bali, R. N. (2003). İstanbul'da Yahudi Fuhuş Tacirleri. Tarih Ve Toplum , S.225.
 • Bayraktar, Y. (2017). 16.Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İdaresinde Filistin, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bouazi, B. (2011). 19. Yüzyılda Filistin'de Arazi Satışları. İstanbul.
 • D, A. (2016). Osmanlı devlertinin Siyonist Hareketine Bakışı. Cezayir.
 • Dhier, A. A. (1999). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ve 20. Yüzyılın Başlarında Filistin’de Demografik Yapı ve Nüfus Hareketleri. İstanbul.
 • Duali, Ş. M. (2017). Rusya Yahudİlerİnİn Sİyonİzm Hareketİne Katkıları. Yakın Doğu Üniversit esi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi , 157.
 • Erkan, A. (2015). Osmanlıların Son Döneminde (1840-1920) Filistin'de yabancılar ile yahudilerin toprak mülkiyeti, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryılmaz, B. (1996). Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi. İstanbul: Risale Basın Yayınları.
 • es-Sehil, N. (2006). "et-Tahavvulat'd-Dimoğrafiyye li-şa'ab'İ-Filistin ". Samıd el-iktisadi dergesi , sayı 120.
 • Fatma Tunç, Y. S. (2003). Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine Filistin. İHH araştırma yayınları , 12.
 • Gündüz, A. (1987). II.Abdülhamidin Yahudilerin Filistin'e Yerleşmesini Yasaklayan Bir İradesi. Türk Tarih Dergesi , s.III.
 • İpek, B. K. (1993). Yahudilerin Filistine Yerleştirilmeleri İle İlgili Olarak II. Abdülhamide 1879da Sunulan Layiha (C. LVII, S.219). Belleten.
 • Kafkas, M. (1993). geçmişi bilmek (C. I). İzmir.
 • Karaman, M. L. (1996). Filistin Maddesi.TDVIA,C.XIII, istanbul.
 • Karaspan, C. T. (1996). Filistin Ve Şarkül Ürdün, Ahmet İhsan Matbaası, istanbul.
 • Kaygısız, H. (2014). Filistin'e Yapılan Yahudi Göçleri (1881-1917), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis.
 • Kocabaş, S. (1994). Türkiye Ve Siyonizm, İstanbul: Vatan Yayınları.
 • Nahum, H. (2000). İzmir Yahudileri. (E. S. Vali, Çev.) İstanbul.
 • Öke, M. K. (1990). Kutsal Topraklarda Siyonistler Ve Masonlar. (K. Seyithanoğlu, Dü.) Istanbul: Çağ Yayınları.
 • Özdemir, H. (2010). Abdülhamid'in Filistin Çığlığı. İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
 • Söylemez, M. M. (2009). Osmanlı Arşiv Vesikaları Işığında Filistin'e Yahudi Göçü Üzerine bir Derkenar. İslam Ülkeleri Tarih Ve Coğrafya Etüleri.
 • Umar, Ö. O. (2002). Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergesi , c.xıı, s.ıı.
 • Umar, Ö. O. (2011). Ingiliz Mandası Döneminde Filistin'e Yahudi Göçleri. Türk Dünyası Araştırmaları, 109.

Preventing Zionists from settling in Palestine in the second half of the nineteenth century

Year 2019, Volume: 19 Issue: 3, 317 - 334, 31.12.2019
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.632958

Abstract

Since the invasion of
Palestine in the 19th Century, the Palestinian issue preserved its seat at the
top of the world agenda. A few groups of persecuted Jews in the 19th century,
primarily in Russia, took sanctuary and settled to the Ottoman Empire. They were
placed in particular areas in the Ottoman Empire and were given fair treatment.
The Ottoman Empire, in contrary with the western countries, is a place where
Jews lived in peace without oppression. However, Jews refused to live in the
regions where the Ottoman Empire considered fit for them and tried to immigrate
and settle in Palestine in various illegal ways and tricks. Hereupon, the
Ottoman Emperor, Abdulhamid the 2nd, informed this to the Ottoman governors in
Palestine and took some measures to prevent Jews to immigrate to Palestine. In
this context, this article will explore those illegal ways and tricks
implemented by Jews in the second half of the 19th century with the aim of
immigrating to Palestine and settling there. In addition, the measures taken by
the Ottoman Empire in order to prevent such activities will be addressed.

References

 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi(BOA) SADÂRET RESMÎ MARUZÂT EVRAKI (Y.A.RES), 5/58. Tahrirât-ı Ecnebiyeve Mâbeyn Mütercimliği(Y.PRK.TKM), 38/51. İdare Hsusi(İ.HUS), 1319.B/2. Yıldız Perakende Evrakı Dahiliye Nezareti Maruzatı(Y.PRK.DH), 7/29. Meclis-i Vükela Mazbataları(MV), 184/67. Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi(BOA. DH. MKT), 1911/115; 2025/36. Dahiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi(BOA.DH.MUİ), 26-2/29. Mütenevvi Maruzât(Y.MTV), 285/162. Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala(MKT.MVL) 93/36.
 • Armaoğlu, F. (1991). Filistin Meselesesi Ve Arap -Israil Savaşları (1948-1988). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arslan, A. (2006). Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü. İstanbul.
 • Asaf, H. (1990). Orta Doğuda Devlet Ve Terör. (T. Cevdet, Çev.)
 • Bali, R. N. (2003). İstanbul'da Yahudi Fuhuş Tacirleri. Tarih Ve Toplum , S.225.
 • Bayraktar, Y. (2017). 16.Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İdaresinde Filistin, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bouazi, B. (2011). 19. Yüzyılda Filistin'de Arazi Satışları. İstanbul.
 • D, A. (2016). Osmanlı devlertinin Siyonist Hareketine Bakışı. Cezayir.
 • Dhier, A. A. (1999). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ve 20. Yüzyılın Başlarında Filistin’de Demografik Yapı ve Nüfus Hareketleri. İstanbul.
 • Duali, Ş. M. (2017). Rusya Yahudİlerİnİn Sİyonİzm Hareketİne Katkıları. Yakın Doğu Üniversit esi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi , 157.
 • Erkan, A. (2015). Osmanlıların Son Döneminde (1840-1920) Filistin'de yabancılar ile yahudilerin toprak mülkiyeti, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryılmaz, B. (1996). Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi. İstanbul: Risale Basın Yayınları.
 • es-Sehil, N. (2006). "et-Tahavvulat'd-Dimoğrafiyye li-şa'ab'İ-Filistin ". Samıd el-iktisadi dergesi , sayı 120.
 • Fatma Tunç, Y. S. (2003). Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine Filistin. İHH araştırma yayınları , 12.
 • Gündüz, A. (1987). II.Abdülhamidin Yahudilerin Filistin'e Yerleşmesini Yasaklayan Bir İradesi. Türk Tarih Dergesi , s.III.
 • İpek, B. K. (1993). Yahudilerin Filistine Yerleştirilmeleri İle İlgili Olarak II. Abdülhamide 1879da Sunulan Layiha (C. LVII, S.219). Belleten.
 • Kafkas, M. (1993). geçmişi bilmek (C. I). İzmir.
 • Karaman, M. L. (1996). Filistin Maddesi.TDVIA,C.XIII, istanbul.
 • Karaspan, C. T. (1996). Filistin Ve Şarkül Ürdün, Ahmet İhsan Matbaası, istanbul.
 • Kaygısız, H. (2014). Filistin'e Yapılan Yahudi Göçleri (1881-1917), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis.
 • Kocabaş, S. (1994). Türkiye Ve Siyonizm, İstanbul: Vatan Yayınları.
 • Nahum, H. (2000). İzmir Yahudileri. (E. S. Vali, Çev.) İstanbul.
 • Öke, M. K. (1990). Kutsal Topraklarda Siyonistler Ve Masonlar. (K. Seyithanoğlu, Dü.) Istanbul: Çağ Yayınları.
 • Özdemir, H. (2010). Abdülhamid'in Filistin Çığlığı. İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
 • Söylemez, M. M. (2009). Osmanlı Arşiv Vesikaları Işığında Filistin'e Yahudi Göçü Üzerine bir Derkenar. İslam Ülkeleri Tarih Ve Coğrafya Etüleri.
 • Umar, Ö. O. (2002). Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergesi , c.xıı, s.ıı.
 • Umar, Ö. O. (2011). Ingiliz Mandası Döneminde Filistin'e Yahudi Göçleri. Türk Dünyası Araştırmaları, 109.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mohammed A.m YASİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Palestine

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 19 Issue: 3

Cite

APA Yasin, M. A. (2019). XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SİYONİSTLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞMELERİNİN ENGELLENMESİ . Journal of Islamicjerusalem Studies , Bayt al-Maqdis during the Ottoman Period (Special Issue) , 317-334 . DOI: 10.31456/beytulmakdis.632958

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png