Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kadı Fadıl Abdurrahim Al-Bisani'in Kudüs'ü özgürleştirmeye yönelik entelektüel çabaları

Year 2020, Volume: 20 Issue: 3, 433 - 454, 31.12.2020
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.809423

Abstract

Sultan Salah al-Din, ilim ve âlimlere hem manevi hem de maddi cesaret vererek büyük bir özen ve ilgi gösterdi.

References

 • Abu al-Fida, Imad al-Din Ismail (1961). Al-Mukhasar fi akbar al-Bashar. Bierut: Dar al-Bihar.
 • Abu-Shamah, A. (n.d.). Kitab al-Rawdatayn fi Akhbar al-Dawlatayn al-Nuriyah wal-Salahiyah. Beirut: Mu’asast al-Risalah.
 • Al-Asfahani, Imad al-Din (1983). Diwan al-Imad al-Asfahani. Iraq: Mosul University.
 • Al-Baghdadi, Abdul-Latif (1983). Kitab al-Ifadah wal-Itibar fi al-Umur al-Mushahadah wal-Hawadith al-Mu’ayanah bi-Ard Misr. Damascus: Dar Qutaybah.
 • Al-Dabbagh, Mustafa (1979). Al-Qaba’il al-Arabiyah wa-Saliluha fi Biladina Filistin. Beirut: al-Mu’asasah al-Arabiyah lil-Dirasat wal-Nashir.
 • Al-Dhahabi, M. A. O. (1984). Siyar Alam al-Nubala’. Beirut: Mu’asast al-Risalah.
 • Al-Dijani, Hadia Ragib (1993). Al-Qadi al-Fadil AbdulRahim al-Bisani al-Askalani (526-596AH/1131-1199CE): Dawruhu Fi al-Takhtiti fi Dawlat Salah al-Din wa-Futuhatih. Beirut: Mu’asasat al-Dirasat al-Filistiniyah.
 • Al-Hamawi, Shihab al-Din (1979) Mu’jam al-Buldan. Cairo: Dar al-Ma’mun.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1853). Al-Mawaiz wal-Itibar fi Zikr al-Kuhtat wal-Athar. Cairo: al-Dar al-Tibah al-Misriyah.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1956). Al-Suluk li-Marifat Akhbar al-Muluk. Cairo: Matbat Lajnat al-Ta’lif wal-Tarjamah wal-Nashir.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1973). Itiaz al-Hunafa bi-Akhbar al-A’imah al-Fatimiyin al-Khulafa. Cairo: al-Majlis al-Ala lil-Shu’un al-Islamiyah.
 • Al-Munziri, AbdulAzim (1969). Al-Takmilah li-Wafayat al-Naqlah. Iraq: n.p.
 • Al-Nuaimi, AbdulKadir (1952). Al-Daris fi Tarikh al-Madaris. Damascus: al-Majma’ al-Ilmi al-Arabi.
 • Al-Nuwairi, Ahmad (1949). Nihayat al-Irb fi Funun al-Adab. Cairo: al-Mu’asasah al-Misriyah.
 • Al-Nuwairi, Ahmad (1967). Al-Ilmam bil-Ilam. India: Haydarabad.
 • Al-Qalqashandi, Ahmad ibn Ali (1916). Subh al-Asha fi Sinaat al-Insha. Cairo: al-Mu’asasah al-Misriyah.
 • Al-Safadi, Salah al-Din (n.d.). al-Wafi bil-Wafayat. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath.
 • Al-Sallabi, Ali (2008). Salah al-Din al-Auybi wa Juhuduh fi al-Qada’ ala al-Dawlah al-Fatimiyah wa Tahrir Bayt al-Maqdis. Bierut: Dar al-Marifa.
 • Al-Shantrini, Ali ibn Bassam (1939). Al-Zakhirah fi Mahasin ahl al-Jazeera. Cairo: Kuliyat al-Adab.
 • Al-Shayal, Jamal al-Din (1967). Tarikh Masr al-Islamiyah. Cairo: Dar al-Marif.
 • Al-Subki, Taj al-Din (1906). Tabaqat al-Shafiyah al-Kubra. Cairo: al-Matbah al-Husayniyah.
 • Al-Sututi, M. (1964). Bughyat al-Wa‘at fi Tabaqat al-Lughawin wal-Nuhat. Cairo: Issa al-Bab al-Halabi.
 • Al-Zayat, Ahmad (n.d.). Tarikh al-Adab. Cairo: Dar Nahdat Masr.
 • Badawi, Ahmad (1967). Al-Hayat al-Adabiyah fi Asr al-Hurub al-Salibiyah bi-Misr wal-Sham. Cairo: Matbat al-Risalah.
 • Daif, Shawqi (1984). Al-Fan wa-Mazahibuhu fi al-Nathir al-Arabi. Cairo: Dar al-Marif.
 • Hamza, Abdul-Latif (1968). Al-Harakah al-Fikriyah fi Misr fi al-Asrayn al-Ayubi wal-Mamluki al-Awal. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
 • Ibn Abi Usaybah, Ahmad (n.d.). Uyun al-Anba’ fi Tabaqat al-Atiba’. Beirut: Dar Maktabat al-Hayat.
 • Ibn al-Adim, Kamal al-Din (1996). Zubdat al-Halab min Tarikh Halab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibn al-Athir, Izz al-Din (1987). Al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibn al-Imad, A. A. (1979). Shazarat al-Zahab fi Akhbar min Zahab. Cairo: Dar al-Fikr.
 • Ibn al-Jawzi, Yusuf (1907). Mir’at al-Zaman fi Tarikh al-Ayan. Chicago: Chicago University.
 • Ibn al-Nadim, Muhammad (). Al-Fahrasat. Cairo: Matbat al-Istikamah.
 • Ibn al-Wardi, Zayn al-Din (1970). Tatimat al-Mukhtasar fi Akhbar al-Bashar. Beirut: Dar al-Marifa.
 • Ibn Khaldoun, A. (1979). Muqadamat Ibn Khaldoun. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
 • Ibn Khalikan, A. M. I. (1970). Wafayat al-Ayan wa-Anba’ Abna’ al-Zaman. Beirut: Dar Sadir.
 • Ibn Maysar, Taj al-Din Muhammad (n.d.). Tarikh Misr al-Islamiyah Zaman Salatin Bani Ayub. Cairo: al-Mahad al-Misri.
 • Ibn Nabatah (n.d.). al-Mukhtar min Insha’ al-Qadi al-Fadil. Unpublished manuscript.
 • Ibn Shadad, Baha’ al-Din (1964). Al-Nawadir al-Sultaniyah wal-Mahasin al-Yusifiyah. Ed. Jamal al-Din al-Shayal. Cairo: Matbat lajnat al-Ta’lif wal-Tarjamah wal-Nashir.
 • Ibn Wasil, M. S. (1953). Mufarij al-Kurub fi Akhbar bani Ayub. Ed. Jamal al-Din al-Shayal. Cairo: Dar al-Qalam.
 • Issa, Ali Najim (2006). Rasail al-Qadi al-Fadil Mujir al-Din Abdulrahim al-Bisani. Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Rabi’, Muhammad H. (1994). Al-Nuzum al-Maliyah fi Misr Zaman al-Auybiyin. Cairo: Dar al-Dawah.

القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني: حياته وجهوده العملية والفكرية في تحرير بيت المقدس

Year 2020, Volume: 20 Issue: 3, 433 - 454, 31.12.2020
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.809423

Abstract

لقد أولى السلطان صلاح الدين عناية واهتماما بالغا بالعلم والعلماء، فبذل تشجيعا ماديا ومعنويا لهم، فكان يحضر مجالسهم، ويشارك فيها مشاركة فعالة، لأنه استوعب أن من أسباب تحقيق الإنتصار ضد المد الشيعي والباطني والغزو الصليبي هو وجود هذه القيادة الربانية التي تستطيع أن تنتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة، وكان على قناعة تامة بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة الربانية، فصلاح الدين يعرف أن تحرير البلدان وتوحيدها ليس عملا سياسيا أو عسكريا فحسب، فكان لهذه الصفات التي اتصف بها السلطان مع رعايته واهتمامه بالعلم والعلماء أثر بالغ في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية في عهده حتى كان من بناة النهضة العلمية، وحماة أربابها في عصره، حيث وصفه أحد الدارسين بأنه "عصر إحياء الفكر والثقافة الإسلامية والعربية، كما كان عصر إحياء سياسي". وقد أسند للعلماء والأدباء مناصب رفيعة في دولته وكفى بمجلسه عظمة حضور القاضي الفاضل وزيرا ومديرا ومشيرا، وغيره من علماء عصره الذين كتبوا تاريخا حافلا بالبطولات التي كان أبرزها إعادة بيت المقدس إلى أحضان المسلمين مجددا. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على الحياة الشخصية والعملية للقاضي الفاضل، مع إثبات أن صلاح الدين ذلك القائد هو فرد من كيان أمة وجزء من كل متكامل من بينها هذا الرجل العظيم الذي ساهم بقلمه وعمله في الفتح المبين لبيت المقدس، وكذا التعلم من سيرته للحاجة الماسة لذلك في الوقت الراهن للتصدي للاحتلال الصهيوني.

References

 • Abu al-Fida, Imad al-Din Ismail (1961). Al-Mukhasar fi akbar al-Bashar. Bierut: Dar al-Bihar.
 • Abu-Shamah, A. (n.d.). Kitab al-Rawdatayn fi Akhbar al-Dawlatayn al-Nuriyah wal-Salahiyah. Beirut: Mu’asast al-Risalah.
 • Al-Asfahani, Imad al-Din (1983). Diwan al-Imad al-Asfahani. Iraq: Mosul University.
 • Al-Baghdadi, Abdul-Latif (1983). Kitab al-Ifadah wal-Itibar fi al-Umur al-Mushahadah wal-Hawadith al-Mu’ayanah bi-Ard Misr. Damascus: Dar Qutaybah.
 • Al-Dabbagh, Mustafa (1979). Al-Qaba’il al-Arabiyah wa-Saliluha fi Biladina Filistin. Beirut: al-Mu’asasah al-Arabiyah lil-Dirasat wal-Nashir.
 • Al-Dhahabi, M. A. O. (1984). Siyar Alam al-Nubala’. Beirut: Mu’asast al-Risalah.
 • Al-Dijani, Hadia Ragib (1993). Al-Qadi al-Fadil AbdulRahim al-Bisani al-Askalani (526-596AH/1131-1199CE): Dawruhu Fi al-Takhtiti fi Dawlat Salah al-Din wa-Futuhatih. Beirut: Mu’asasat al-Dirasat al-Filistiniyah.
 • Al-Hamawi, Shihab al-Din (1979) Mu’jam al-Buldan. Cairo: Dar al-Ma’mun.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1853). Al-Mawaiz wal-Itibar fi Zikr al-Kuhtat wal-Athar. Cairo: al-Dar al-Tibah al-Misriyah.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1956). Al-Suluk li-Marifat Akhbar al-Muluk. Cairo: Matbat Lajnat al-Ta’lif wal-Tarjamah wal-Nashir.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1973). Itiaz al-Hunafa bi-Akhbar al-A’imah al-Fatimiyin al-Khulafa. Cairo: al-Majlis al-Ala lil-Shu’un al-Islamiyah.
 • Al-Munziri, AbdulAzim (1969). Al-Takmilah li-Wafayat al-Naqlah. Iraq: n.p.
 • Al-Nuaimi, AbdulKadir (1952). Al-Daris fi Tarikh al-Madaris. Damascus: al-Majma’ al-Ilmi al-Arabi.
 • Al-Nuwairi, Ahmad (1949). Nihayat al-Irb fi Funun al-Adab. Cairo: al-Mu’asasah al-Misriyah.
 • Al-Nuwairi, Ahmad (1967). Al-Ilmam bil-Ilam. India: Haydarabad.
 • Al-Qalqashandi, Ahmad ibn Ali (1916). Subh al-Asha fi Sinaat al-Insha. Cairo: al-Mu’asasah al-Misriyah.
 • Al-Safadi, Salah al-Din (n.d.). al-Wafi bil-Wafayat. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath.
 • Al-Sallabi, Ali (2008). Salah al-Din al-Auybi wa Juhuduh fi al-Qada’ ala al-Dawlah al-Fatimiyah wa Tahrir Bayt al-Maqdis. Bierut: Dar al-Marifa.
 • Al-Shantrini, Ali ibn Bassam (1939). Al-Zakhirah fi Mahasin ahl al-Jazeera. Cairo: Kuliyat al-Adab.
 • Al-Shayal, Jamal al-Din (1967). Tarikh Masr al-Islamiyah. Cairo: Dar al-Marif.
 • Al-Subki, Taj al-Din (1906). Tabaqat al-Shafiyah al-Kubra. Cairo: al-Matbah al-Husayniyah.
 • Al-Sututi, M. (1964). Bughyat al-Wa‘at fi Tabaqat al-Lughawin wal-Nuhat. Cairo: Issa al-Bab al-Halabi.
 • Al-Zayat, Ahmad (n.d.). Tarikh al-Adab. Cairo: Dar Nahdat Masr.
 • Badawi, Ahmad (1967). Al-Hayat al-Adabiyah fi Asr al-Hurub al-Salibiyah bi-Misr wal-Sham. Cairo: Matbat al-Risalah.
 • Daif, Shawqi (1984). Al-Fan wa-Mazahibuhu fi al-Nathir al-Arabi. Cairo: Dar al-Marif.
 • Hamza, Abdul-Latif (1968). Al-Harakah al-Fikriyah fi Misr fi al-Asrayn al-Ayubi wal-Mamluki al-Awal. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
 • Ibn Abi Usaybah, Ahmad (n.d.). Uyun al-Anba’ fi Tabaqat al-Atiba’. Beirut: Dar Maktabat al-Hayat.
 • Ibn al-Adim, Kamal al-Din (1996). Zubdat al-Halab min Tarikh Halab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibn al-Athir, Izz al-Din (1987). Al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibn al-Imad, A. A. (1979). Shazarat al-Zahab fi Akhbar min Zahab. Cairo: Dar al-Fikr.
 • Ibn al-Jawzi, Yusuf (1907). Mir’at al-Zaman fi Tarikh al-Ayan. Chicago: Chicago University.
 • Ibn al-Nadim, Muhammad (). Al-Fahrasat. Cairo: Matbat al-Istikamah.
 • Ibn al-Wardi, Zayn al-Din (1970). Tatimat al-Mukhtasar fi Akhbar al-Bashar. Beirut: Dar al-Marifa.
 • Ibn Khaldoun, A. (1979). Muqadamat Ibn Khaldoun. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
 • Ibn Khalikan, A. M. I. (1970). Wafayat al-Ayan wa-Anba’ Abna’ al-Zaman. Beirut: Dar Sadir.
 • Ibn Maysar, Taj al-Din Muhammad (n.d.). Tarikh Misr al-Islamiyah Zaman Salatin Bani Ayub. Cairo: al-Mahad al-Misri.
 • Ibn Nabatah (n.d.). al-Mukhtar min Insha’ al-Qadi al-Fadil. Unpublished manuscript.
 • Ibn Shadad, Baha’ al-Din (1964). Al-Nawadir al-Sultaniyah wal-Mahasin al-Yusifiyah. Ed. Jamal al-Din al-Shayal. Cairo: Matbat lajnat al-Ta’lif wal-Tarjamah wal-Nashir.
 • Ibn Wasil, M. S. (1953). Mufarij al-Kurub fi Akhbar bani Ayub. Ed. Jamal al-Din al-Shayal. Cairo: Dar al-Qalam.
 • Issa, Ali Najim (2006). Rasail al-Qadi al-Fadil Mujir al-Din Abdulrahim al-Bisani. Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Rabi’, Muhammad H. (1994). Al-Nuzum al-Maliyah fi Misr Zaman al-Auybiyin. Cairo: Dar al-Dawah.

The Virtuous Judge (Al-Qadi al-Fadil) Abd al-Rahim Al-Bisani: his life and Intellectual endeavours to Liberate Bayt al-Maqdis

Year 2020, Volume: 20 Issue: 3, 433 - 454, 31.12.2020
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.809423

Abstract

Sultan Salah al-Din gave great care and attention to knowledge and scholars, giving them both moral and material encouragement. He was known to attend their lessons and actively participate in them. He understood that one of the reasons for achieving victory against the Shitte, Batini and the Crusader was the presence of a devout leadership that can move the Ummah with the grace of God towards its set goals in steady steps. Salah al-Din was fully convinced of the importance of such devout scholars within his ranks. As such, he knew that liberating the land and uniting them was not only a political or military action. Together with his interest in scholars, he revitalised the cultural and intellectual scene during his reign. Thus, he became one of the builders of the scholarly renaissance, and the protectors of its pioneers in his era. One of the scholars described it as "the era of revival of Islamic and Arab thought and culture, just as it was an era of political revival". He assigned scholars and authors to high positions in his state and council, including through the presence of the virtuous judge, minister, counsellor Abd al-Rahim al-Bisani amongst other scholars. They have contributed to a history full of heroic action, the most prominent of which was the return of Bayt al-Maqdis to the hands of Muslims again. This study aims to discuss the personal and practical life of the virtuous judge Abd al-Rahim al-Bisani, as well as demonstrating the leader Salah al-Din to be an individual in the entity of the Ummah as part of the integrated whole. Al-Bisani, as one such prominent member, contributed with his pen and work to the liberation of Bayt al-Maqdis. Learning from his biography and life is urgently needed for our present time to confront the Zionist occupation.

References

 • Abu al-Fida, Imad al-Din Ismail (1961). Al-Mukhasar fi akbar al-Bashar. Bierut: Dar al-Bihar.
 • Abu-Shamah, A. (n.d.). Kitab al-Rawdatayn fi Akhbar al-Dawlatayn al-Nuriyah wal-Salahiyah. Beirut: Mu’asast al-Risalah.
 • Al-Asfahani, Imad al-Din (1983). Diwan al-Imad al-Asfahani. Iraq: Mosul University.
 • Al-Baghdadi, Abdul-Latif (1983). Kitab al-Ifadah wal-Itibar fi al-Umur al-Mushahadah wal-Hawadith al-Mu’ayanah bi-Ard Misr. Damascus: Dar Qutaybah.
 • Al-Dabbagh, Mustafa (1979). Al-Qaba’il al-Arabiyah wa-Saliluha fi Biladina Filistin. Beirut: al-Mu’asasah al-Arabiyah lil-Dirasat wal-Nashir.
 • Al-Dhahabi, M. A. O. (1984). Siyar Alam al-Nubala’. Beirut: Mu’asast al-Risalah.
 • Al-Dijani, Hadia Ragib (1993). Al-Qadi al-Fadil AbdulRahim al-Bisani al-Askalani (526-596AH/1131-1199CE): Dawruhu Fi al-Takhtiti fi Dawlat Salah al-Din wa-Futuhatih. Beirut: Mu’asasat al-Dirasat al-Filistiniyah.
 • Al-Hamawi, Shihab al-Din (1979) Mu’jam al-Buldan. Cairo: Dar al-Ma’mun.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1853). Al-Mawaiz wal-Itibar fi Zikr al-Kuhtat wal-Athar. Cairo: al-Dar al-Tibah al-Misriyah.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1956). Al-Suluk li-Marifat Akhbar al-Muluk. Cairo: Matbat Lajnat al-Ta’lif wal-Tarjamah wal-Nashir.
 • Al-Maqrizi, Taqi al-Din (1973). Itiaz al-Hunafa bi-Akhbar al-A’imah al-Fatimiyin al-Khulafa. Cairo: al-Majlis al-Ala lil-Shu’un al-Islamiyah.
 • Al-Munziri, AbdulAzim (1969). Al-Takmilah li-Wafayat al-Naqlah. Iraq: n.p.
 • Al-Nuaimi, AbdulKadir (1952). Al-Daris fi Tarikh al-Madaris. Damascus: al-Majma’ al-Ilmi al-Arabi.
 • Al-Nuwairi, Ahmad (1949). Nihayat al-Irb fi Funun al-Adab. Cairo: al-Mu’asasah al-Misriyah.
 • Al-Nuwairi, Ahmad (1967). Al-Ilmam bil-Ilam. India: Haydarabad.
 • Al-Qalqashandi, Ahmad ibn Ali (1916). Subh al-Asha fi Sinaat al-Insha. Cairo: al-Mu’asasah al-Misriyah.
 • Al-Safadi, Salah al-Din (n.d.). al-Wafi bil-Wafayat. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath.
 • Al-Sallabi, Ali (2008). Salah al-Din al-Auybi wa Juhuduh fi al-Qada’ ala al-Dawlah al-Fatimiyah wa Tahrir Bayt al-Maqdis. Bierut: Dar al-Marifa.
 • Al-Shantrini, Ali ibn Bassam (1939). Al-Zakhirah fi Mahasin ahl al-Jazeera. Cairo: Kuliyat al-Adab.
 • Al-Shayal, Jamal al-Din (1967). Tarikh Masr al-Islamiyah. Cairo: Dar al-Marif.
 • Al-Subki, Taj al-Din (1906). Tabaqat al-Shafiyah al-Kubra. Cairo: al-Matbah al-Husayniyah.
 • Al-Sututi, M. (1964). Bughyat al-Wa‘at fi Tabaqat al-Lughawin wal-Nuhat. Cairo: Issa al-Bab al-Halabi.
 • Al-Zayat, Ahmad (n.d.). Tarikh al-Adab. Cairo: Dar Nahdat Masr.
 • Badawi, Ahmad (1967). Al-Hayat al-Adabiyah fi Asr al-Hurub al-Salibiyah bi-Misr wal-Sham. Cairo: Matbat al-Risalah.
 • Daif, Shawqi (1984). Al-Fan wa-Mazahibuhu fi al-Nathir al-Arabi. Cairo: Dar al-Marif.
 • Hamza, Abdul-Latif (1968). Al-Harakah al-Fikriyah fi Misr fi al-Asrayn al-Ayubi wal-Mamluki al-Awal. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
 • Ibn Abi Usaybah, Ahmad (n.d.). Uyun al-Anba’ fi Tabaqat al-Atiba’. Beirut: Dar Maktabat al-Hayat.
 • Ibn al-Adim, Kamal al-Din (1996). Zubdat al-Halab min Tarikh Halab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibn al-Athir, Izz al-Din (1987). Al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibn al-Imad, A. A. (1979). Shazarat al-Zahab fi Akhbar min Zahab. Cairo: Dar al-Fikr.
 • Ibn al-Jawzi, Yusuf (1907). Mir’at al-Zaman fi Tarikh al-Ayan. Chicago: Chicago University.
 • Ibn al-Nadim, Muhammad (). Al-Fahrasat. Cairo: Matbat al-Istikamah.
 • Ibn al-Wardi, Zayn al-Din (1970). Tatimat al-Mukhtasar fi Akhbar al-Bashar. Beirut: Dar al-Marifa.
 • Ibn Khaldoun, A. (1979). Muqadamat Ibn Khaldoun. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
 • Ibn Khalikan, A. M. I. (1970). Wafayat al-Ayan wa-Anba’ Abna’ al-Zaman. Beirut: Dar Sadir.
 • Ibn Maysar, Taj al-Din Muhammad (n.d.). Tarikh Misr al-Islamiyah Zaman Salatin Bani Ayub. Cairo: al-Mahad al-Misri.
 • Ibn Nabatah (n.d.). al-Mukhtar min Insha’ al-Qadi al-Fadil. Unpublished manuscript.
 • Ibn Shadad, Baha’ al-Din (1964). Al-Nawadir al-Sultaniyah wal-Mahasin al-Yusifiyah. Ed. Jamal al-Din al-Shayal. Cairo: Matbat lajnat al-Ta’lif wal-Tarjamah wal-Nashir.
 • Ibn Wasil, M. S. (1953). Mufarij al-Kurub fi Akhbar bani Ayub. Ed. Jamal al-Din al-Shayal. Cairo: Dar al-Qalam.
 • Issa, Ali Najim (2006). Rasail al-Qadi al-Fadil Mujir al-Din Abdulrahim al-Bisani. Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Rabi’, Muhammad H. (1994). Al-Nuzum al-Maliyah fi Misr Zaman al-Auybiyin. Cairo: Dar al-Dawah.

Details

Primary Language Arabic
Journal Section Articles
Authors

رتيبة بوزيدي This is me
ماستر علوم الإعلام و الإتصال – صحفية – دولة الجزائر
Algeria


Khaoula MEHENNİ
موظفة بقطاع التربية - دولة الجزائر
Algeria

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 3

Cite

APA بوزيدي, ر. & Mehenni, K. (2020). القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني: حياته وجهوده العملية والفكرية في تحرير بيت المقدس . Journal of Islamicjerusalem Studies , Islamicjerusalem from Artuq Bey to Salah al-Din - I (Special Issue) , 433-454 . DOI: 10.31456/beytulmakdis.809423

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png