Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sustainable Marketing: A Conceptual Study

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 77 - 93, 08.05.2019

Abstract

The concept of sustainability, which was first defined by the World Conservation Union (IUCN) in 1982, can be defined as a conscious management system that should be use defficiently by considering the next generation of resources in the world and should be analyzed in terms of quantity and characteristics. Based on this definition, sustainable marketing approach; It can be explained as a way of providing customer-centered, environmentallyconscious, cost-effective, solution-oriented and value-based goods or services that care about society's value judgments. Changing and developing environmental conditions direct the enter prises to different marketing approaches. Inparticular, the increase in the level of awareness of the customers and the development of the questioning parties has led to the emergence of sustainable marketing concept. In this study, the concept of sustainability, sustainable development and sustainable consumption were examined and the general framework of sustainable marketing approach was tried to be drawn.  

References

 • Aksu, C. (2011). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, Güney Ege Kalkınma Ajansı, www.geka.org.tr/yukleme/dosya/f6574f6e6b0a8d70a27bfbde52c53a47.pdf.
 • Altıok, N. & Babaoğul, M. (2008). Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Eğitimi, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, s.394-403.
 • Altuntuğ, N. (2009). ‘Sürdürülebilir Müşteri Değerinin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutu: Bireysel ve Toplumsal Karakter’, C. Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(2).
 • Ay, C., Kartal, B.& Nardalı, S. (2010). Pazarlamada Etik Yaklaşımlar, Ankara: Detay.
 • Ayyıldız, H. & Genç, K. Y. (2008). ‘Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 505-527.
 • Cătoiu, L.,Vrânceanu, D. M. & Filip, A. (2010).‘Setting Fair Prices – Fundamental Principle Of Sustainable Marketing’, Amfiteatru Economic Journal, ISSN 2247-9104, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Vol. 12, Iss. 27, pp. 115-128.
 • Chahal, H. & Sharma, R.D. (2006). ‘Implications of corporate social responsibility on marketing performance: a conceptual framework’,Journal of Services Research, 6 (1), pp.205-216.
 • Costa, G. & Vila, M. (2014). ‘Sustainable Marketing: An Exploratory Study Of The Perceptions of Marketing Managers in International Spanish Hotels’, Journal of Management for Global Sustainability, Volume 2, Issue 1, pp.73-94.
 • Çelik, İ. E., Akman, Ö., Ceyhan, A. & Akman, V. (2016). ‘Yeşil Pazarlamada Sürdürülebilirlik ve Dünya’da Bir Örnek: Tchibo’, International Conference on Eurosian Economics, s. 278-282.
 • Çetin, Aslan, F. & Gül, A. (2018). ‘Sürdürülebilir Pazarlama: Tüketicilerin Sürdürülebilir Tüketime Yönelik Satın Alma Davranışları’, Social Sciences Studies Journal, VOL:4, Issue 14, p.447-455.
 • Çevre Kanunu, (2018). Erişim tarihi: 02.04.2019, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf
 • Daily, G. & Ehrlich, P. R. (1996). ”Socioeconomic Equity, Sustainability and Earth’s Carrying Capacity”, Ecological Applications, c.6/sayı 4 s.991-1001.
 • Ergen, A. (2014). ‘Maddi Değerler, Gönüllü Sade Yaşam Biçimi, Çevre Bilgisi: Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Açısından Bir Araştırma’,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Gordon, R., Carrigan, M., & Hastings, G. (2011). ‘A framework for sustainable marketing’, Marketing theory, 11(2), 143-163.
 • Haron, S. A., Palm L. & Yahaya N. (2005). “Towards Sustainable Consumption:An Examination of Environmental Knowledge Among Malaysians”, International Journal Of Consumer Studies, c.29/sayı 5 s.426-436.
 • Ingram, R., Skinner, S.J. & Taylor,V.A. (2005). Consumer’s Evaluation of Unethical Marketing Behaviors: The Role of Customer Commitment, Journal of Business Ethics, 62, 237-252.
 • Jacoby, J.,Beming, C. K. & Dietvorst, T. F. (1977). “What About Disposition?”, Journal of Marketing, April, s. 22-28.
 • Jamrozy, U. (2007). ‘Marketing of tourism: a paradigm shift to ward sustainability’, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 1, Issue 2, p.124.
 • Jones,P., Colin, C., Comfort, D. & Hillier, D. (2008) "Marketing and sustainability", Marketing Intelligence& Planning, Vol. 26 Issue: 2, pp.123-130
 • Karalar, R. & Kiracı, H. (2011). Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 63-76.
 • Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi( e-dergi), 2(2), 93-114
 • Keleş, A. (2003). Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kuduz, N. (2011). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Kumar,V., Rahman, Z., Kazmi, A. & Goyal, P. (2012). ‘Evolution of sustainability as marketing strategy: beginning of new era’, Procedia, Social and Behavioral Sciences, p.482-489).
 • Maclaren, V. W. (1999). “Urban Sustainability Reporting”, Journal of American Planning Association, c.66/sayı 2 s.184-202.
 • Marangoz, M. (2003), “Yeşil Pazarlama ve İşletmelerin Yeşil Pazarlama Anlayış ve Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Mont, O. & Plepys, A. (2008). ‘Sustainable consumption progress: Should we be proudo ralarmed?’, Journal of Cleaner Production, 16, 531-537.
 • Mortensen, L.F (2006), Sustainable Household Consumption in Europe?, Consumer Policy Review, 16(4), 141-147.
 • Munier, N. (2005). ‘Introduction to Sustainability: Road to a Beter Future’, Dordrecht: Springer, s. 1.
 • Nidumolu, R., Prahalad, C. & Rangaswami, M. (2009). ‘Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation’,Harvard Business Review, pp.57-64
 • Olli, E., Grendstad, G. & Wollebaek, D. (2001). ”Correlates of Environmental Behaviors: Bringing Back Social Context”, Environment and Behavior, c.33/sayı 3, s.181-208.
 • Onaran, B. (2017). ‘Sürdürülebilirlik ve Pazarlama İlişkisi ve Pazarlama Stratejisinin Bu İlişkideki Yeri’, Social Science Studies, Cilt.5, Sayı.9, s.30-40.
 • Önce, A. G. & Marangoz, M. (2012). ‘Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü’, In International Conference on Eurasian Economies, s. 389-397.
 • Özbakır, M. & Velioğlu, M. (2010). ‘Pazarlamaya Sürdürülebilir Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay Analizi’, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt 2, sayı 2, s. 89.
 • Pantelic, D., Sakal, M. & Zehetner, A. (2016).‘Marketing and sustainability from the perspective of future decision makers’,S.Afr.J.Bus.Manage, 47(1).
 • Sarıkaya, M. & Kara, F.Z. (2007). “Sürdürülebilir Kalkınmada İşletmenin Rolü: Kurumsal Vatandaşlık”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2.
 • Seyfang, G. (2006), “Sustainable Consumption, the New Economics and Community Currencies: Developing New Institutions for Environmental Governance”, Regional Studies, c.70/sayı 7, s.781-791.
 • Seyhan, G. & YILMAZ, B. S. (2010). ‘Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama: Calistaluxuryresort Hotel’, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, 51-74.
 • Sezgin, M. & Karaman, A. (2008). ‘Turistik Destinasyon Çerçevesinde Sürdürülebilir Turizm Yönetimi ve Pazarlaması’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 429-438.
 • WCED. (1987). Our Common Future. United Nations.
 • Torlak, Ö. (2008). ‘Pazarlamanın Yeni Tanımı ve Pazarlama Karmasındaki Değişime İlişkin Değerlendirmeler’, İ. Varinli, K. Çatı (Edt). Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler içinde (s.1-29) Ankara: Detay.
 • Tosun, C. (2001). ‘Challenges Of Sustainable Tourism Development In The Developing World: The Case Of Turkey’, Tourism Management, 22(3), 289-303.

Sürdürülebilir Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 77 - 93, 08.05.2019

Abstract

İlk defa 1982’de Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tanımlanan sürdürülebilirlik genel olarak değerlendirildiğinde, yeryüzündeki kaynakların bizden sonraki nesiller düşünülerek verimli kullanılmasını ve gerek miktar olarak gerekse özellik olarak iyi analiz edilmesi gereken bilinçli bir yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle sürdürülebilir pazarlama anlayışı; müşteriyi merkeze alan, çevrenin korunması anlayışını benimsemiş, toplumun değer yargılarını önemseyen, uygun maliyetli, çözüm odaklı ve müşteriye değer temelli mal veya hizmet sunma yolu olarak açıklanabilir. Değişen ve gelişen çevre koşulları işletmeleri farklı pazarlama anlayışlarına yöneltmektedir. Özellikle müşterilerin bilinç düzeylerinin artması ve sorgulayan taraflarının gelişmesi sürdürülebilir pazarlama anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışma sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir tüketim konularını inceleyerek sürdürülebilir pazarlama anlayışı hakkında genel bir çerçeve çizmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir pazarlama literatürüne kavramsal olarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Aksu, C. (2011). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, Güney Ege Kalkınma Ajansı, www.geka.org.tr/yukleme/dosya/f6574f6e6b0a8d70a27bfbde52c53a47.pdf.
 • Altıok, N. & Babaoğul, M. (2008). Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Eğitimi, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, s.394-403.
 • Altuntuğ, N. (2009). ‘Sürdürülebilir Müşteri Değerinin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutu: Bireysel ve Toplumsal Karakter’, C. Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(2).
 • Ay, C., Kartal, B.& Nardalı, S. (2010). Pazarlamada Etik Yaklaşımlar, Ankara: Detay.
 • Ayyıldız, H. & Genç, K. Y. (2008). ‘Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 505-527.
 • Cătoiu, L.,Vrânceanu, D. M. & Filip, A. (2010).‘Setting Fair Prices – Fundamental Principle Of Sustainable Marketing’, Amfiteatru Economic Journal, ISSN 2247-9104, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Vol. 12, Iss. 27, pp. 115-128.
 • Chahal, H. & Sharma, R.D. (2006). ‘Implications of corporate social responsibility on marketing performance: a conceptual framework’,Journal of Services Research, 6 (1), pp.205-216.
 • Costa, G. & Vila, M. (2014). ‘Sustainable Marketing: An Exploratory Study Of The Perceptions of Marketing Managers in International Spanish Hotels’, Journal of Management for Global Sustainability, Volume 2, Issue 1, pp.73-94.
 • Çelik, İ. E., Akman, Ö., Ceyhan, A. & Akman, V. (2016). ‘Yeşil Pazarlamada Sürdürülebilirlik ve Dünya’da Bir Örnek: Tchibo’, International Conference on Eurosian Economics, s. 278-282.
 • Çetin, Aslan, F. & Gül, A. (2018). ‘Sürdürülebilir Pazarlama: Tüketicilerin Sürdürülebilir Tüketime Yönelik Satın Alma Davranışları’, Social Sciences Studies Journal, VOL:4, Issue 14, p.447-455.
 • Çevre Kanunu, (2018). Erişim tarihi: 02.04.2019, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf
 • Daily, G. & Ehrlich, P. R. (1996). ”Socioeconomic Equity, Sustainability and Earth’s Carrying Capacity”, Ecological Applications, c.6/sayı 4 s.991-1001.
 • Ergen, A. (2014). ‘Maddi Değerler, Gönüllü Sade Yaşam Biçimi, Çevre Bilgisi: Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Açısından Bir Araştırma’,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Gordon, R., Carrigan, M., & Hastings, G. (2011). ‘A framework for sustainable marketing’, Marketing theory, 11(2), 143-163.
 • Haron, S. A., Palm L. & Yahaya N. (2005). “Towards Sustainable Consumption:An Examination of Environmental Knowledge Among Malaysians”, International Journal Of Consumer Studies, c.29/sayı 5 s.426-436.
 • Ingram, R., Skinner, S.J. & Taylor,V.A. (2005). Consumer’s Evaluation of Unethical Marketing Behaviors: The Role of Customer Commitment, Journal of Business Ethics, 62, 237-252.
 • Jacoby, J.,Beming, C. K. & Dietvorst, T. F. (1977). “What About Disposition?”, Journal of Marketing, April, s. 22-28.
 • Jamrozy, U. (2007). ‘Marketing of tourism: a paradigm shift to ward sustainability’, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 1, Issue 2, p.124.
 • Jones,P., Colin, C., Comfort, D. & Hillier, D. (2008) "Marketing and sustainability", Marketing Intelligence& Planning, Vol. 26 Issue: 2, pp.123-130
 • Karalar, R. & Kiracı, H. (2011). Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 63-76.
 • Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi( e-dergi), 2(2), 93-114
 • Keleş, A. (2003). Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kuduz, N. (2011). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Kumar,V., Rahman, Z., Kazmi, A. & Goyal, P. (2012). ‘Evolution of sustainability as marketing strategy: beginning of new era’, Procedia, Social and Behavioral Sciences, p.482-489).
 • Maclaren, V. W. (1999). “Urban Sustainability Reporting”, Journal of American Planning Association, c.66/sayı 2 s.184-202.
 • Marangoz, M. (2003), “Yeşil Pazarlama ve İşletmelerin Yeşil Pazarlama Anlayış ve Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Mont, O. & Plepys, A. (2008). ‘Sustainable consumption progress: Should we be proudo ralarmed?’, Journal of Cleaner Production, 16, 531-537.
 • Mortensen, L.F (2006), Sustainable Household Consumption in Europe?, Consumer Policy Review, 16(4), 141-147.
 • Munier, N. (2005). ‘Introduction to Sustainability: Road to a Beter Future’, Dordrecht: Springer, s. 1.
 • Nidumolu, R., Prahalad, C. & Rangaswami, M. (2009). ‘Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation’,Harvard Business Review, pp.57-64
 • Olli, E., Grendstad, G. & Wollebaek, D. (2001). ”Correlates of Environmental Behaviors: Bringing Back Social Context”, Environment and Behavior, c.33/sayı 3, s.181-208.
 • Onaran, B. (2017). ‘Sürdürülebilirlik ve Pazarlama İlişkisi ve Pazarlama Stratejisinin Bu İlişkideki Yeri’, Social Science Studies, Cilt.5, Sayı.9, s.30-40.
 • Önce, A. G. & Marangoz, M. (2012). ‘Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü’, In International Conference on Eurasian Economies, s. 389-397.
 • Özbakır, M. & Velioğlu, M. (2010). ‘Pazarlamaya Sürdürülebilir Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay Analizi’, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt 2, sayı 2, s. 89.
 • Pantelic, D., Sakal, M. & Zehetner, A. (2016).‘Marketing and sustainability from the perspective of future decision makers’,S.Afr.J.Bus.Manage, 47(1).
 • Sarıkaya, M. & Kara, F.Z. (2007). “Sürdürülebilir Kalkınmada İşletmenin Rolü: Kurumsal Vatandaşlık”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2.
 • Seyfang, G. (2006), “Sustainable Consumption, the New Economics and Community Currencies: Developing New Institutions for Environmental Governance”, Regional Studies, c.70/sayı 7, s.781-791.
 • Seyhan, G. & YILMAZ, B. S. (2010). ‘Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama: Calistaluxuryresort Hotel’, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, 51-74.
 • Sezgin, M. & Karaman, A. (2008). ‘Turistik Destinasyon Çerçevesinde Sürdürülebilir Turizm Yönetimi ve Pazarlaması’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 429-438.
 • WCED. (1987). Our Common Future. United Nations.
 • Torlak, Ö. (2008). ‘Pazarlamanın Yeni Tanımı ve Pazarlama Karmasındaki Değişime İlişkin Değerlendirmeler’, İ. Varinli, K. Çatı (Edt). Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler içinde (s.1-29) Ankara: Detay.
 • Tosun, C. (2001). ‘Challenges Of Sustainable Tourism Development In The Developing World: The Case Of Turkey’, Tourism Management, 22(3), 289-303.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Pinar KAYIKÇI> (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)
0000-0003-0524-3493
Türkiye


Kudret ARMAĞAN This is me
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
0000-0001-9871-157X
Türkiye


Nil Esra DAL>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-3089-8873
Türkiye

Publication Date May 8, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Kayıkçı, P. , Armağan, K. & Dal, N. E. (2019). Sürdürülebilir Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma . Bucak İşletme Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 77-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bifd/issue/45038/549507