Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

A Research on Relationship on R&D Investments, High-Tech Product Export and Economic Growth: Selected OECD Countries

Year 2020, Volume 4, Issue 2, 93 - 115, 28.12.2020
https://doi.org/10.33399/biibfad.747302

Abstract

As a result of developments in science and technology, the determinants of economic growth have also changed. Accordingly, factors such as technology, education, human capital and knowledge have started to be needed to increase economic growth. New growth models have emerged to explain this situation. According to these models, both the quality and quantity of the goods and services will increase with the technical knowledge resulting from R&D activities. This increase in production will encourage exports and cause an increase in income in the treasury. In this study, the relationship between R&D investments, high-tech product exports (ICT) and economic growth in OECD countries selected for the period of 1996-2017 is tested by panel data analysis. As a result of the analysis, one-way causality relationship was determined from R&D investments to economic growth. In addition, it is concluded that there is a bilateral causality relationship between economic growth and ICT and R&D investments and ICT.

References

 • Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2015 ). Estimation of panel vector autoregression in stata: a package of programs. University of Hawaii Working Paper 201602.
 • Aghion, P. & Howitt. P. (1996). Research and development in the growth process. Journal of Economic Growth, 1(1), 49–73
 • Aktan, C. C. & Vural, İ. Y. (2016). Bilgi toplumu, yeni temel teknolojiler ve yeni ekonomi. Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, 88(1), Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı.
 • Altın, O. & Kaya, A. (2009). Türkiye’de AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkinin analizi. Ege Akademik Bakış, 9 (1), 251-259.
 • Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another look at the ınstrumental variable estimation of error-comporients models. Journal of Econometrics, 68, 29-51.
 • Arrow, K. J. (1962). The economic ımplications of learning by doing. Review of Economic Studies, 155-73.
 • Bai, J. & Ng, S. (2004). A panic attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72, 1127–1177.
 • Barro, R. (1990). Economic growth in a cross-section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 424, 407-43.
 • Barro, R. J. & Sala-I Martin, X. (2004). Economic Growth, 2nd Edition, Cambridge: MIT Press
 • Berber, M. (2011). İktisadi Büyüme ve Kalkınma, 4. Baskı, Trabzon, Derya Kitabevi
 • Berber, M. (2006). İktisadi büyüme ve Kalkınma. Derya Kitabevi.
 • Breusch, T.S. & Pagan, A.R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Ceo, D. T. & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. European Economic Review, 39(5), 859-887.
 • Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20(2), 249-272.
 • Choi, I. (2002). Combination unit root tests for cross-sectionally correlated panels, Mime, Hong Kong University of Science and Technology. http://hdl.handle.net/1783.1/129
 • Demir, M. & Geyik, O. (2014). Türkiye’de AR-GE & inovasyon harcamalarının gelişim süreci ve ekonomik etkileri. Journal of Life Economics, 2, 171-190.
 • Eid, A. (2012). Higher education R&D and productivity growth: an emprical study on high ıncome OECD countries. Education Economics, 20(1), 53-68.
 • Eren, E. (2006). Makro İktisat, Avcıol Basım Yayın, Dördüncü Baskı, İstanbul.
 • Freeman, C. (1995). The ‘national system of innovation’ in historical perspective,. Cambridge Journal of Economics, 19, 5-24.
 • Göçer. İ. (2013). Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Maliye Dergisi, 165, 215-240.
 • Grossman, G. M. & Helpman E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Gülmez, A. & Akpolat, A.G. (2014). AR-GE & inovasyon ve ekonomik büyüme: Türkiye ve AB örneği için dinamik panel veri analizi, AĠBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-17.
 • Güloğlu, B. &Tekin, R.B. (2012). A panel causality analysis of the relationship among research and development, innovation, and economic growth in high-income OECD countries. Eurasian Economic Review. 2(1), 32–47.
 • Hiç, M. (1994). Büyüme ve Gelişme Ekonomisi. Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Im, K.S. & Pesaran, M.H. (2003). on the panel unit root tests using nonlinear ınstrumental variables. Cambridge Working Papers in Economics 0347, University of Cambridge, Faculty of Economics.
 • İşcanoğlu-Çekiç, A. & Gültekin, H. (2019). R Uygulamalı Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama, Ekin Basım Yayın, Bursa.
 • Levin, A., C.F. Lin & Chu, C.S.J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Lichtenberg, F. R. (1993). R&D ınvestment and ınternational productivity differences. NBER Working Paper Series, W4161.
 • Lucas, R. E., (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • Maddala, G. & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests and a new models. Econometrica, 70, 191-221.
 • Moon, H.R. & Perron, B. (2004). Testing for a unit root in panels with dynamic factors. Journal of Econometrics, 1, 81-126.
 • Morck, R. & Yeung, B. (2001). The economic determinants of innovation, industry canada research publications. Occasional Paper, 25.
 • Parasız, İ. (1997). Modern Büyüme Teorileri. Ezgi Kitabevi, Birinci Baskı.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. IZA Discussion Paper, 1240
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22 (2), 265-312.
 • Pesaran, M.H. (2003). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Cambridge Working Papers in Economics 0346. University of Cambridge, Faculty of Economics.
 • Romer, P. ( 1994). Perspertives on growth theory. Journal of Economic Perspectives. 8(1), 45-54.
 • Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 9, 5, 1002-38.
 • Romer, P.M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy. 98(5), 71-102.
 • Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development: An Inquiry İnto Profits, Capital, Credit, Interest, and Business Cycle (translated by Redvers Opie, with a special preface by the author). Cambridge: Harvard University Press, 1934 (second printing,1936; third printing, 1949). Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Sylwester, K. (2001). R&D and economic growth. Knowledge, Technology & Policy, 13 (4), 71-84.
 • Taş, Ş., Taşar. İ. & Açcı. Y. (2017). AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 197-206.
 • Uzay, N., Demir, M. & Yıldırım, E. (2012). İhracat performansı açısından teknolojik yeniliğin önemi: Türkiye imalat sanayi örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1) 2012, 147-160.
 • Yardımcı, P. (2006). İçsel büyüme modelleri ve Türkiye ekonomisinde içsel büyüme dinamikleri. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 10, 96-115.
 • Yaylalı, M., Akan, Y. & Işık C. (2010). Türkiye’de AR&GE yatırım harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi: 1990-2009, The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management, 7(2): 13-26.

AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri

Year 2020, Volume 4, Issue 2, 93 - 115, 28.12.2020
https://doi.org/10.33399/biibfad.747302

Abstract

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda ekonomik büyümenin belirleyicileri de değişmiştir. Buna göre ekonomik büyümenin artırılması için teknoloji, eğitim, beşeri sermaye, bilgi gibi faktörlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu durumu açıklamak üzere yeni büyüme modelleri ortaya çıkmıştır. Bu modellere göre AR-GE faaliyetleri sonucunda meydana gelen teknik bilgi ile mal ve hizmetlerin hem niteliği hem de niceliği artacaktır. Meydana gelen bu üretim artışı ihracatı teşvik ederek hazinede gelir artışına neden olacaktır. Bu çalışmada 1996- 2017 dönemi için seçilmiş OECD ülkelerinde AR-GE yatırımları, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri analizi ile test edilmektedir. Analiz sonucunda AR-GE yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ekonomik büyüme ile yüksek teknolojili ürün ihracatı ve AR-GE yatırımları ile yüksek teknolojili ürün ihracatı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2015 ). Estimation of panel vector autoregression in stata: a package of programs. University of Hawaii Working Paper 201602.
 • Aghion, P. & Howitt. P. (1996). Research and development in the growth process. Journal of Economic Growth, 1(1), 49–73
 • Aktan, C. C. & Vural, İ. Y. (2016). Bilgi toplumu, yeni temel teknolojiler ve yeni ekonomi. Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, 88(1), Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı.
 • Altın, O. & Kaya, A. (2009). Türkiye’de AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkinin analizi. Ege Akademik Bakış, 9 (1), 251-259.
 • Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another look at the ınstrumental variable estimation of error-comporients models. Journal of Econometrics, 68, 29-51.
 • Arrow, K. J. (1962). The economic ımplications of learning by doing. Review of Economic Studies, 155-73.
 • Bai, J. & Ng, S. (2004). A panic attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72, 1127–1177.
 • Barro, R. (1990). Economic growth in a cross-section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 424, 407-43.
 • Barro, R. J. & Sala-I Martin, X. (2004). Economic Growth, 2nd Edition, Cambridge: MIT Press
 • Berber, M. (2011). İktisadi Büyüme ve Kalkınma, 4. Baskı, Trabzon, Derya Kitabevi
 • Berber, M. (2006). İktisadi büyüme ve Kalkınma. Derya Kitabevi.
 • Breusch, T.S. & Pagan, A.R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Ceo, D. T. & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. European Economic Review, 39(5), 859-887.
 • Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20(2), 249-272.
 • Choi, I. (2002). Combination unit root tests for cross-sectionally correlated panels, Mime, Hong Kong University of Science and Technology. http://hdl.handle.net/1783.1/129
 • Demir, M. & Geyik, O. (2014). Türkiye’de AR-GE & inovasyon harcamalarının gelişim süreci ve ekonomik etkileri. Journal of Life Economics, 2, 171-190.
 • Eid, A. (2012). Higher education R&D and productivity growth: an emprical study on high ıncome OECD countries. Education Economics, 20(1), 53-68.
 • Eren, E. (2006). Makro İktisat, Avcıol Basım Yayın, Dördüncü Baskı, İstanbul.
 • Freeman, C. (1995). The ‘national system of innovation’ in historical perspective,. Cambridge Journal of Economics, 19, 5-24.
 • Göçer. İ. (2013). Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Maliye Dergisi, 165, 215-240.
 • Grossman, G. M. & Helpman E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Gülmez, A. & Akpolat, A.G. (2014). AR-GE & inovasyon ve ekonomik büyüme: Türkiye ve AB örneği için dinamik panel veri analizi, AĠBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-17.
 • Güloğlu, B. &Tekin, R.B. (2012). A panel causality analysis of the relationship among research and development, innovation, and economic growth in high-income OECD countries. Eurasian Economic Review. 2(1), 32–47.
 • Hiç, M. (1994). Büyüme ve Gelişme Ekonomisi. Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Im, K.S. & Pesaran, M.H. (2003). on the panel unit root tests using nonlinear ınstrumental variables. Cambridge Working Papers in Economics 0347, University of Cambridge, Faculty of Economics.
 • İşcanoğlu-Çekiç, A. & Gültekin, H. (2019). R Uygulamalı Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama, Ekin Basım Yayın, Bursa.
 • Levin, A., C.F. Lin & Chu, C.S.J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Lichtenberg, F. R. (1993). R&D ınvestment and ınternational productivity differences. NBER Working Paper Series, W4161.
 • Lucas, R. E., (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • Maddala, G. & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests and a new models. Econometrica, 70, 191-221.
 • Moon, H.R. & Perron, B. (2004). Testing for a unit root in panels with dynamic factors. Journal of Econometrics, 1, 81-126.
 • Morck, R. & Yeung, B. (2001). The economic determinants of innovation, industry canada research publications. Occasional Paper, 25.
 • Parasız, İ. (1997). Modern Büyüme Teorileri. Ezgi Kitabevi, Birinci Baskı.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. IZA Discussion Paper, 1240
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22 (2), 265-312.
 • Pesaran, M.H. (2003). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Cambridge Working Papers in Economics 0346. University of Cambridge, Faculty of Economics.
 • Romer, P. ( 1994). Perspertives on growth theory. Journal of Economic Perspectives. 8(1), 45-54.
 • Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 9, 5, 1002-38.
 • Romer, P.M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy. 98(5), 71-102.
 • Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development: An Inquiry İnto Profits, Capital, Credit, Interest, and Business Cycle (translated by Redvers Opie, with a special preface by the author). Cambridge: Harvard University Press, 1934 (second printing,1936; third printing, 1949). Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Sylwester, K. (2001). R&D and economic growth. Knowledge, Technology & Policy, 13 (4), 71-84.
 • Taş, Ş., Taşar. İ. & Açcı. Y. (2017). AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 197-206.
 • Uzay, N., Demir, M. & Yıldırım, E. (2012). İhracat performansı açısından teknolojik yeniliğin önemi: Türkiye imalat sanayi örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1) 2012, 147-160.
 • Yardımcı, P. (2006). İçsel büyüme modelleri ve Türkiye ekonomisinde içsel büyüme dinamikleri. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 10, 96-115.
 • Yaylalı, M., Akan, Y. & Işık C. (2010). Türkiye’de AR&GE yatırım harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi: 1990-2009, The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management, 7(2): 13-26.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Zeynep KÖSE (Primary Author)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye


Havva GÜLTEKİN This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3157-4635
Türkiye

Publication Date December 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { biibfad747302, journal = {Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2651-3234}, eissn = {2651-3307}, address = {biibfad@gmail.com}, publisher = {Bingol University}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {93 - 115}, doi = {10.33399/biibfad.747302}, title = {AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri}, key = {cite}, author = {Köse, Zeynep and Gültekin, Havva} }
APA Köse, Z. & Gültekin, H. (2020). AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri . Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 93-115 . DOI: 10.33399/biibfad.747302
MLA Köse, Z. , Gültekin, H. "AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri" . Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2020 ): 93-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/biibfad/issue/58773/747302>
Chicago Köse, Z. , Gültekin, H. "AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri". Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2020 ): 93-115
RIS TY - JOUR T1 - AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri AU - Zeynep Köse , Havva Gültekin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33399/biibfad.747302 DO - 10.33399/biibfad.747302 T2 - Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 115 VL - 4 IS - 2 SN - 2651-3234-2651-3307 M3 - doi: 10.33399/biibfad.747302 UR - https://doi.org/10.33399/biibfad.747302 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri %A Zeynep Köse , Havva Gültekin %T AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2651-3234-2651-3307 %V 4 %N 2 %R doi: 10.33399/biibfad.747302 %U 10.33399/biibfad.747302
ISNAD Köse, Zeynep , Gültekin, Havva . "AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri". Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (December 2020): 93-115 . https://doi.org/10.33399/biibfad.747302
AMA Köse Z. , Gültekin H. AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri. BİİBFAD. 2020; 4(2): 93-115.
Vancouver Köse Z. , Gültekin H. AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 4(2): 93-115.
IEEE Z. Köse and H. Gültekin , "AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri", Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 93-115, Dec. 2020, doi:10.33399/biibfad.747302


Creative Commons Lisansı