Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 20 - 41 2014-12-15

Zilan vadisi Erciş-Van florası
The flora of Zilan valley Erciş-Van/Turkey

Osman KARABACAK [1] , Lütfi BEHÇET [2]


Bu çalışma ile Zilan Vadisi’nin Erciş-Van Florası araştırıldı. 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilen bu araştırmanın arazi çalışmaları sonucunda 4300 bitki örneği toplandı. Araştırma bölgesinde 83 familyaya ait 385 cins ve 1156 tür ve türaltı takson tespit edildi. Draba orientalis O. Karabacak & L. Behçet çalışma alanımızdan toplanıp bilim dünyasına yeni tür olarak tanıtılmıştır. Belirlenen taksonlardan 28 tanesi B9 karesi için yeni kayıttır. Alandan toplam 92 % 7.95 endemik takson belirlenmiştir. Endemik ve nadir toplam 120 taksonun tehlike kategorilerine dağılımları ise şöyledir: 1 takson kritik “CR”, 3 takson tehlikede “EN”, 36 takson zarar görebilir “VU”, 16 takson tehdit altına girebilir “NT”, 63 takson az endişe verici “LC” ve 1 takson Tanacetum flavovirens Boiss. Tzvelev subsp. tamrutense Sosn. Takth. veri yetersiz “DD” şeklindedir. En büyük üç familya; Asteraceae 200 , Fabaceae 112 ve Poaceae 91 ’dir. En büyük cinsler; Astragalus 43 , Silene 22 ve Centaurea 21 ’dır. İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alan çalışma alanında tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; İran-Turan elementi 421, Avrupa-Sibirya elementi 83, Akdeniz elementi 28’dir
This research covers the flora of Zilan Valley Erciş-Van . As result of the field survey carried out between 2005 and 2008, 4300 plant specimens have been collected. In the area, 1156 taxa belonging to 83 families, and 385 genera were determined. Draba orientalis O. Karabacak & L. Behçet was collected from the study area and introduced to science as a new species. Out of these taxa, 28 of them are new for the B9 grid square. A total of 92 7.95 % endemic species have been determined from the area. The distribution of the endemic and rare taxa according to the red data is as follows: 1 taxa in critically “CR”, 3 taxa in endangered “EN”, 36 taxa in vulnerable “VU”, 16 taxa in near threatened “NT”, 63 taxa in least concern “LC” and 1 taxa Tanacetum flavovirens Boiss. Tzvelev subsp. tamrutense Sosn. Takth. in data deficient “DD”. The largest families are Asteraceae 200 , Fabaceae 112 ve Poaceae 91 . The largest genera are Astragalus 43 , Silene 22 and Centaurea 21 . The research area is located in Irano-Turanian phytogeographic regions. The phytogeographic distribution of the recorded species from the area is as follows: Irano – Turanian 421, Euro – Siberian 83 and Mediterranean 28
 • Akhani, H. 2003. Notes on the Flora of Iran 4, Two New Records and Synopsis of the New Data on Iranian Cruciferae since Flora Iranica. Candollea, 58/2. 369-385.
 • Akman, Y. 1990. İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları. Ankara.
 • Altan, Y., Behçet, L. 1995. Hizan (Bitlis) Florası. Turkish Journal of Botany. 19. 331-344.
 • Altıok, A., Behçet, L. 2005. The Flora of Bitlis River Valley. Turkish Journal of Botany. 29. 355-387.
 • Anonim, 1996. Van İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Bani, B., Adıgüzel, N. 2008. Flora of an Important Plant Area: Çatak valley I- (Çatak-Pervari) Van, Turkey. Flora Mediterranea. 18. 11-63.
 • Behçet, L. 1991. Süphan Dağı (Bitlis) Florası. Y Y U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1. 29-38.
 • Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. 2009. The flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment. Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). Volume 2/3. 122-155.
 • Brummitt, R. K., Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names. The Royal Botanical Garden. Kew, U.K.
 • Davis, P. H. (Ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh, U.K.
 • Davis, P.H., Hedge. I.C. 1975. The Flora of Turkey: Past, Present and Future. Candollea. 30. 331-351.
 • Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. (Eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh, U.K.
 • Demirkuş, N. 1994. Çiçek Dağı ve Çevresinin (Posof–Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 15. 1-47.
 • DMİ. 2006. Meteoroloji Bülteni. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Doğan, M., Akaydın, G. 2007. Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae). Botanical Journal of the Linnean Society. 154. 397-419.
 • Ekici, M., Ekim, T. 2004. Revision of the section Hololeuce Bunge of the Genus Astragalus L. (Leguminosae) in Turkey. Tr. J. of Botany. 28/3. 307-347.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Ankara.
 • Emberger, L. 1955. Une classification biogeographique des climats. Rec. Trav. Lab. Bot. Fac. Sc. 7. 3-43.
 • Fernandez, I.Á. 2003. Systematics of Eurasian and North African Doronicum (Asteraceae: Senecioneae). Annals of the Missouri Botanical Garden. 90/3. 319-389.
 • Gaussen, H. 1955. Determination des climats par la methode des courbes ambrothermiques. C. R. Ac. Sc. E.
 • Ghahreman, A. 1985-2005. Flora of Iran Vol. 5-25. Institut des Recherces des Forêts et des Paturages Dêpartment Botanique. B.P. 13-116, Téhéran-Iran.
 • Gümüş, İ. 1992. Çakmak Dağları (B9- Ağrı) Florasına Giriş. Doğa Tr. J. of Botany. 16/1. 54-70.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh, U.K.
 • IUCN. 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland. Switzerland and Cambridge, UK.
 • Karabacak, O., Behçet, L. 2007. The Flora of Akçadağ (Van-Turkey). Turkish Journal of Botany. 31. 495-528.
 • Karabacak, O., Behçet, L. 2009. Draba orientalis (Brassicaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici. 46/5. 447- 450.
 • Karabacak, O., Behçet L. 2010. Zilan Vadisi’nde (Erciş-Van) Yayılışı Olup Risk Altında Olan Bitkilerin Tehlike Kategorileri Yönünden Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye. 473.
 • Kaya, Y. 1996. Tercan Çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli) Dağlarının Florası. Doğa Tr. J. of Botany. 20/1. 75-98.
 • Komarov, V.L. (Ed.) 1933-1964. Flora of the USSR vol. 1-30. Keter Press. Moskov.
 • Öğün, E., Altan, Y. 1992. Toprakkale (Van) Florası. Y Y U Fen Bil. Ens. Dergisi. 1. 201-211.
 • Özçelik, H., Babaç, M.T. 1993. Erek Dağı (Van) Florası Üzerinde Çalışmalar (III). YYÜ Fen Bil. Enst. D. 2/1. 18-37.
 • Özgökçe, F., Behçet, L. 2008. The flora of Özalp district (Van-Turkey). OT Sistematik Botanik Dergisi. 14/2. 9-62.
 • Öztürk, F., Behçet, L. 1999. Kurubaş Geçidi (Van) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 6/1. 39-56.
 • Pınar, S.M., Adıgüzel, N. 2011. Flora of an important plant area: Çatak Valley - II (Çatak-Van/Turkey). Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). 4/2. 99-124.
 • Raunkiaer, C. 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press. Oxford.
 • Rechinger, K.H. 1965-1977. Flora Iranica Vol. 1-9. Akademisch Drucku Verlangsanstalt. Graz, Austria.
 • Tatlı, A. 1989. Allahuekber Dağları Florasına Katkılar. Doğa Tr. J. of Botany. 13/3. 355-374.
 • Towsend, C.C., Guest, E. 1966-1985. Flora of Iraq Vol. 1-8. Ministry of Agriculture. Baghdad, Iraq.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.B. (eds.) 1964-1981. Flora Europaea Vol. 1-5. Cambridge Univ. Press. Cambridge, U.K.
 • Ünal, M., Behçet, L. 2007. Flora of Pirreşit Mountain (Van, Turkey). Turkish Journal of Botany. 31. 193-223.
 • Yıldırımlı, Ş. 1995. Munzur Dağları (Erzincan–Tunceli) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 2/1. 1-78.
 • Zohary, M. 1966-1986. Flora Palaestina Vol. 1-4. Jerusalem Academic Press. Israel.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Osman KARABACAK
Institution: Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06900, Ankara, Türkiye

Author: Lütfi BEHÇET
Institution: Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 12000, Bingöl, Türkiye

Dates

Application Date : May 17, 2021
Acceptance Date : May 17, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Karabacak, O , Behçet, L . (2014). Zilan vadisi Erciş-Van florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 20-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765571