Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 40 - 57 2014-12-15

Ürgüp, Derinkuyu ve Hodul Dağı Nevşehir/Türkiye arasında kalan bölgenin florası
The flora of region among Ürgüp, Derinkuyu and Hodul Mountain Nevşehir/Turkey

Deniz ULUKUŞ [1] , Osman TUGAY [2]


Bu çalışma Ürgüp, Derinkuyu ve Hodul Dağı Nevşehir Arasında Kalan Bölgenin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı kareleme sistemine göre B5 karesi içerisindedir. Çalışma alanından 2008-2010 yılları arasında toplanan 1460 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 76 familya ve 329 cinse ait 603 takson 418 tür, 116 alttür, 69 varyete tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 89’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: İran-Turan elementleri 169 % 30.83 , Akdeniz elementleri 33 % 6.02 , AvrupaSibirya elementleri ise 18 % 3.28 . Geriye kalan 328 % 59.85 taksonun 100’ü % 18.24 geniş yayılışlı iken 228’zi % 41.60 fitocoğrafik bölgesi bilinmeyendir
This research has been made to determine The Flora of the region among Ürgüp, Derinkuyu and Hodul Mountain Nevşehir . The research area is in the B5 square according to the Grid square system. As a result of the examination of 1460 plants specimens which were collected from the research area between 2008-2010, 603 taxa 418 species, 116 subspecies and 69 varietes that belong to 76 families and 329 genera have been determined. In the research area the number of endemic taxa is 89. According to the phytogeographical regions, the figures of the taxa are as follows: Irano-Turanian elements number are 169 30.95 % , Mediterranean elements number are 33 6.04 % and Euro-Siberian elements number are 18 % 3.29 . In remaining 328 taxa, 100 taxa 18.31% of them are widespread. phytogeographic element of 228 taxa 41.39% are unknown
 • Akman, Y. 1990. İklim ve Biyoiklim. Palme Yayın ve Dağıtım, Ankara.
 • Bozok, F., Aksoy, A. 2014. Hodul Dağı (Nevşehir-Kayseri) ve Çevresinin Florası, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29/1, 10-28
 • Boissier, E. 1867-1888. Flora Orientalis, Vol. I-V and suppl. Geneva.
 • Brummitt, R. K., Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Garden, Kew.
 • Burtt, B. L. 2001. Tournefort in Turkey (1701-1702) The Karaca arboretum magazine, Vol. 6 (2): 45-62.
 • Davıs, P. H. 1965-1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 1-9, Edinburgh.
 • Davıs, P. H., Mill, R. R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Supplement). Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 10, Edinburgh.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Red Data Book of Turkısh Plants (Peridophyta and Spermatophyta). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın No: 18.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Supplement 2). Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 11, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M. T. (edlr.) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler).Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • IUCN. 2001. IUCN Red List Categories: Versiyon 3.1. Prepared by the IUCN Species Survial Commission. Gland Switzerland and Cambridge, UK.
 • Martin, E. ve Aydoğdu, M. 2005. “Niğde-Ulukışla Arasında Kalan Bölgenin Florası”, OT Sistematik Botanik Dergisi, 12, 1, 73-92.
 • Kızılırmak Havzası Toprakları, 1974. Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları: 286, Ankara.
 • Konya Kapalı Havzası Toprakları, 1978. Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları: 288, Ankara.
 • Özbek, B., Yıldırımlı, Ş. 2009. Flora of Hırka Dağı(Gülşehir-Hacıbektaş-Nevşehir). OT Sistematik Botanik Dergisi 16/2. 53-78.
 • Özkan, A. M., Koyuncu, M. 2005. “Pınarbaşı (Kayseri) İlçesinin Florası”, OT Sistematik Botanik Dergisi, 12, 1, 47-72, Ankara.
 • Şenel, M. 2002. “Türkiye Jeoloji Haritası, Kayseri”, http://www.mta.gov.tr, Ankara.
 • Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S,. Webb, B. A. (eds) 1964
 • Flora Europaea. Cambridge: Cambridge University Press. Vols. 1-5.
 • Uzunhisarcıklı, M.E., Vural, M. 2004. Korumaz Dağı’nın (Bünyan-Kayseri) Florası”, OT Sistematik Botanik Dergisi, 11, 1, 63-94, Ankara.
 • Ünal, A., Dinç, M. 2000. “Ekicek Dağı (Aksaray) ve Çevresinin Florası”, OT Sistematik Botanik Dergisi, 7, 2, 89-110, Ankara.
 • Vural, M., Kol, Ü., Çopuroğlu, S., Umut, B. 1996. “Göreme Milli Parkındaki Bitkilerin Tespiti ve Bunların Peyzaj Mimarisi Yönünden Değerlendirilmesi”, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, 263, 1-94, Ankara.
 • Vural, C., Aytaç, Z. 2005. “Erciyes Dağı Florası (Kayseri)”, Türk, J. Bot., 29, 185-236, Ankara.
 • Yavuz, H. 2003. Avanos, Hacıbektaş ve Himmetdede (Nevşehir) Arasında Kalan Bölgenin Flora ve Vejetasyonunun Araştırılması, Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.
 • http://www.bgbm.org/mcl. 2010 Med-Checklist, Berlin, Germany.
 • http://www.ipni.org. 2010 The International Plant Names Index.
 • http://www.mta.gov.tr. 2010 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • http://www.nevsehir.bel.tr. 2008. Nevşehir, Hodul Dağı Genel Bilgileri.
 • http://wikipedia.org. 2008. Ürgüp ve Göreme İlçelerinin Genel Bilgileri.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Deniz ULUKUŞ
Institution: Selçuk University, Science Faculty, Department of Biology, Konya, Turkey

Author: Osman TUGAY
Institution: Selçuk University, Science Faculty, Department of Biology, Konya, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Ulukuş, D , Tugay, O . (2014). Ürgüp, Derinkuyu ve Hodul Dağı Nevşehir/Türkiye arasında kalan bölgenin florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 40-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765572