Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 98 - 116 2014-12-15

Altıkardeş Dağı ve çevresinin Genç, Bingöl florası
The flora of Altıkardeş Mountain and ıts surroundings Genç, Bingöl/Turkey

Ali SİNAN [1] , Lütfi BEHÇET [2]


Bu çalışma ile Altıkardeş Dağı ve çevresinin Genç, Bingöl florası araştırıldı. 2012-2013 yılları arasında gerçekleştirilen bu araştırmanın arazi çalışmaları sonucunda 1271 bitki örneği toplandı. Araştırma bölgesinde 66 familyaya ait 276 cins ve 533 tür ve türaltı takson tespit edildi. Belirlenen taksonlardan 81 tanesi B8 karesi için yeni kayıttır. Alandan toplam 21 % 3.93 endemik takson belirlenmiştir. Endemik ve nadir 28 taksonun tehlike kategorilerine dağılımları şöyledir; 3 takson kritik “CR”, 3 takson tehlikede “EN”, 7 takson zarar görebilir “VU”, 3 takson tehdit altına girebilir “NT”, 11 takson az endişe verici “LC” ve 1 takson veri yetersiz “DD” şeklindedir. En büyük üç familya; Asteraceae 69 Poaceae 58 ve Fabaceae 44 ’dir. En büyük cinsler; Veronica 13 , Astragalus 12 ve Trifolium 10 ’dur. İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alan çalışma alanında tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; İran-Turan elementi 141, Akdeniz elementi 46, Avrupa-Sibirya elementi 45 ve çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 301’ dir
This research covers the flora of Altıkardeş Mountain and its surroundings Bingöl, Genç . As result of the field survey carried out between 2012 and 2013 1271 plant specimens have been collected. In the area, 533 taxa belonging to 66 families, a nd 276 genera were determined. Out of these taxa, 81 of them are new record for the B8 grid square. A total of 21 3.93 % endemic species have been determined from the area. The distribution of the endemic and rare 28 taxa according to the red data is as follows: 3 taxa in critically “CR”, 3 taxa in endangered “EN”, 7 taxa in vulnerable “VU”, 3 taxa in near threatened “NT”, 11 taxa in least concern “LC” and 1 taxa in data deficient “DD”. The largest families are Asteraceae 69 , Poaceae 58 , Fabaceae 44 ve. The largest genera are Veronica 13 , Astragalus 12 ve Trifolium 10 . The research area is located in Irano-Turanian phytogeographic regions. The phytogeographic distribution of the recorded species from the area is as follows: Irano–Turanian 141, Mediterranean 46, Euro–Siberian 45 and multi-region or unknown phytogeographic elements 301
 • Akman, Y. 1990. İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara.
 • Alpınar K. 1995. New Records fot the Grid Squares in the Flora of Turkey. Tr. J. of Botany. 19/6. 611-614.
 • Altan, Y., Şahin, A. 1989. Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler (B7, B8, C5, C7, C9) İçin Yeni Kayıtlar. Doğa TU Botanik Dergisi. 13/2. 109-116.
 • Altan, Y., Behçet, L. 1995. Hizan (Bitlis) Florası. Tr. J. of Botany. 19/3. 331-344.
 • Altıok, A., Behçet, L. 2005. The Flora of Bitlis River Valley. Turkish Journal of Botany. 29. 355-387.
 • Anonim. 1984. Bingöl İli Toprak ve Su Kaynakları Geliştirme Projesi. Başbakanlık Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü I. Daire Başkanlığı, Yayın No: 772.
 • Behçet, L. 1999. Contributiıon To The Flora Of Baskil (Elazığ). 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam. Kütahya, Türkiye. 40-59. 23-25.
 • Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. 2009. The flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment. Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 2/3. 122-155.
 • Brummitt, R. K., Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names. The Royal Botanical Garden. Kew, U.K.
 • Çakılcıoğlu, U. 2011. Civelek, Ş. Tekevler-Maden (Elazığ) Arası Sahanın Florası.). Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), 4/1. 54-66.
 • Donner, J. 1990. Distribution maps to P.H. Davis. Flora of Turkey. Volume 1-10, Linzer Biol. Beitr. 22/2. 381-515.
 • Davis, P. H. (Ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Volume 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. (Eds.)1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Volume 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • DMİ, 2012. Meteoroloji Bülteni. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ekici, M., Ekim, T. 2004. Revision of the section Hololeuce Bunge of Genus Astragalus L. (Leguminosae) in Turkey, Tr. J. Of Botany. 28/3. 307- 347.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Erik, S., İlarslan, R. 1989. Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri, Ankara. 18.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Emberger, L. 1955. Une classification biogeographique des climats. Rec. Trav. Lab. Bot. Fac. Sc., 7. 3-43.
 • Engin, A. 1990. Bingöl Dağı ve Çevresindeki İlçelerin (Hınıs, Tekman, Çat, Varto, Karlıova) Bitkilerinin Floristik Araştırılması. Ondokuz Mayıs Yayınları, 1-195.
 • Ertekin A. S., Saya Ö. 1997. New Floristic Records for the Various Grid Squares From the Fabaceae. Tr. J. of Botany. 21. 187-188.
 • Gaussen, H. 1955. Determination des climats par la methode des courbes ambrothermiques. C. R. Ac., Sc. E.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Volume 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • Hayta, Ş., Bağcı, E. 2013. The Flora of the area located between Salkaya Creek and Dambuyuk Lowland (Elazıg /Turkey) Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), 6/1. 35-56.
 • IUCN (2013). IUCN Standards and Petitions Subcommittee. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Versi on 10. prepared by the Standards and Petitions Subcommittee.
 • Kandemir, A., Türkmen, Z. 2008. The Flora of Üzümlü-Sakaltutan (Erzincan-Gümüşhane). Tr. J. of Botany. 32/4. 265-304.
 • Kaya, Y. 1995. Doğu Anadolu’ dan B7 ve B8 Kareleri (Erzincan-Tunceli) İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Tr. J. of Botany. 19. 153-158.
 • Kaya, Y. 1996. Tercan Çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli) Dağlarının Florası. Doğa Tr. J. of Botany. 20 /1. 75-98.
 • Kaya, Y. 1997a. New Floristic Record for the Grid Squares A8 and B8 (Pasinler-Erzurum/Turkey). Tr. J. of Agriculture and Foresty. 23. 7-24.
 • Kaya, Y. 1997b. Pasinler Ovası ve Çevresinin florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 4/1. 9-26.
 • Kaya, Y. 1997c. New Floristic Records for The Grid Squares A8 and B8 (Pasinler-Erzurum/ Turkey). Tr. J. of Botany. 21/4. 51-52.
 • Kılıç, Ö., Bağcı, E. 2011. Aşağıçakmak Köyü ile Keban Baraj Gölü (Elazığ) Arasındaki Sahanın Florası. Ot Sistmatik Dergisi. 18/2. 79-130.
 • Komarov, V.L. (Ed.) 1933-1964. Flora of the USSR. Volume 1-30. Moskov: Keter Press.
 • Kürşat, M., Civelek, Ş., Türkoğlu, İ. 2005. Elazığ Baskil Merkez İlçe- Altınkürek Köyü (Keban) Keban
 • Arasındaki Yüksek Sahanın Florası.
 • Fırat Ünv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 17/3. 5541-557.
 • Özçelik, H. 1994. New Floristic Records for Various Squares in Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 1/2. 67-79.
 • Özhatay N., Kültür Ş. 2002. “Towards the Third Suppplement of Flora of Turkey and the East Aegean Islands”. VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium, Van. 106.
 • Öztürk, A. 1990. Türkiye Florasındaki B Kareleri için Yeni Kayıtlar ve Bazı Tavsiyeler. Yüzüncü Yıl Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bil. Dergisi. 1/1. 19-25.
 • Pimenov, M. G., Kljuykov, E. V. 2011. Two new species and a new combination in Turkish Dichropetalum (Apiaceae). Ann. Bot. Fennici. 48. 337- 342.
 • Podlech, D., Zarre S. 2013. A Taxonomic Revision of the genus Astragalus L. (Leguminosae) in the old World. Botany & Zoology P.O. Box 1360, D-61453 Koenigstein, Germany.
 • Raunkiaer, C. 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press.
 • Rechinger, K.H. 1965-1977. Flora Iranica. Volume 1-9. Graz-Austria: Akademisch Drucku Verlangsanstalt.
 • Tatlı, A. 1989. Gavur Dağları (Erzurum) Florasına Katkılar. T. J. of Botany. 13/3. 337-354.
 • Towsend, C.C., Guest, E. 1966-1985. Flora of Iraq. Volume 1-8. Baghdad: Ministry of Agriculture, Iraq.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.B., (eds.) 1964-1981. Flora Europaea Volume. 1- 5. Univ. Press, Cambridge.
 • Türkoğlu, İ., Civelek, Ş. 2005. Karga Dağı’nın (Elazığ) Florası. Fırat Ünviversitesi Fen ve Mühühendislik Bilimleri Dergisi. 17/2. 370-399.
 • Türkoğlu, İ., Civelek, Ş. 2008. Kuşakçı Dağı’nın (Elazığ) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 15/1. 71-96.
 • Türkoğlu, İ., Civelek, Ş., Kürşat, M. 2009. Kamışlık Dağı (Elazığ) Florası. Fırat Ünviversitesi Fen Bililimleri Dergisi. 21/2. 123-138.
 • Uzunhisarcıklı, M. E., Vural, M. 2012. The taxonomic revision of Alcea and Athaea (Malvaceae) in Turkey. Tr. J. Of Botany. 36/6. 603-636.
 • Yıldırımlı, Ş. 1989. Türkiye’den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar. Doğa TU Botanik Dergisi. 13 /2. 321-328.
 • Yıldırımlı, Ş. 1992. Türkiye’den çeşitli kareler için yeni bitki yayılışları. Doğa Tr. J. of Botany. 16/2. 207-214.
 • Yıldırımlı, Ş. 1993a. New Records for the Squares in the Flora of Turkey. J. Fac. Sci. Ege Univ. Seri B. 15/2. 33-41.
 • Yıldırımlı, Ş. 1993b. A New Species for the Flora of Turkey. Doğa Tr. J. of Botany. 17 . 187-189.
 • Yıldırımlı, Ş. 1994. Türkiye’den Brassicaceae (Cruciferae) familyasından çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar. Tr. J. of Botany. 18/4. 389-392.
 • Yıldırımlı, Ş. 1995. Munzur Dağları (Erzincan–Tunceli) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 2/1. 1-78.
 • Yıldırımlı, Ş. 1996. Türkiye deki eğreltilerin yayılışı. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 3/1. 93-104.
 • Yıldırımlı, Ş. 1997a. The chorology of the Turkish species of Acanthaceae, Aceraceae, Aizoaceae, Amaranthaceae and Anacardiaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 4/1. 125-130.
 • Yıldırımlı, Ş. 1997b. The corology of the Turkish species of Apiaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 4/2. 105-128.
 • Yıldırımlı, Ş. 1998a. The Chorology of the Turkish species of Actinidiaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae and Araliaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 5/1. 107-110.
 • Yıldırımlı, Ş. 1998b. The Chorology of the Turkish species of Aristolochiaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 5/2. 99-102.
 • Yıldırımlı, Ş., Dönmez, A.A. 1998. Türkiye florası için iki yeni yetiştirme familya, birçok tür ve çeşitli kare kayıtları. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 5/1. 59-76.
 • Yıldırımlı, Ş. 1999. The chorology of the Turkish species of Asteraceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 6/2. 75- 123.
 • Yıldırımılı, Ş. 2000a. Türkiye ve çeşitli kareler için doğal ve yetiştirme yeni bitki kayıtları. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 7/1. 55-82.
 • Yıldırımlı, Ş. 2000b. The chorology of the Turkish species of Boraginaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 7/2. 257-272.
 • Yıldırımlı, Ş. 2001a. The chorology of the Turkish species of Brassicaceae, Buddlejaceae and Buxaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 8/1. 141-171.
 • Yıldırımlı, Ş. 2001b. The chorology of the Turkish species of Cactaceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae and Campanulaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 8/2. 157-171.
 • Yıldırımlı, Ş. 2002a. The chorology of the Turkish species of Cannabaceae, Capparaceae and Caprifoliaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 9/1. 153-158.
 • Yıldırımlı, Ş. 2002b. The chorology of the Turkish species of Caryophyllacaea, Casuarianeceae, Celestraceae,Cerathophyllacaeae and Cercidiphyllacaeae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 9/2. 175-199.
 • Yıldırımlı, Ş. 2003a. The chorology of the Turkish species of Chenopodiaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornacea and Corylaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 10/1. 203-215.
 • Yıldırımlı, Ş. 2003b. The chorology of the Turkish species of Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cuscutaceae and Cynocrambaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 10/2. 249-263.
 • Yıldırımlı Ş. 2004a. The Chorology of the Turkish species of Datiscaceae, Dipsacaceae, and Droseraceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 11/1. 163-172.
 • Yıldırımlı Ş. 2004b. The Chorology of the Turkish species of Ebenaceae, Eleagnaceae, Eleginaceae, Empetraceae, Ericaceae and Euphorbiaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 11/2. 207-218.
 • Yıldırımlı, Ş. 2005a. The chorology of the Turkish species of Fabaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 12/1. 117-170.
 • Yıldırımlı Ş. 2005b. The Chorology of the Turkish species of Fagaceae and Frankeniaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 12/2. 191-196.
 • Yıldırımlı, Ş. 2006a. The chorology of the Turkish species of Gentianaceae, Geraniaceae. Gesneriaceae, Globulariaceae and Grossulariaceae Ot Sistematik Botanik Dergisi. 13/1. 183-194.
 • Yıldırımlı, Ş. 2006b. The chorology of the Turkish species of Haloragidaceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Hidrophyllaceae, Hypericaceae, Illecebraceae and Juglandaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 13/2. 199-212.
 • Yıldırımlı Ş. 2007a. The Chorology of the Turkish species of Lamiaceae family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14/1. 151-200.
 • Yıldırımlı Ş. 2007b. The Chorology of the Turkish species of Lentiabulariaceae, Linaceae, Linaceae and Lythraceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 14/2. 197-206.
 • Yıldırımlı Ş. 2008a. The Chorology of the Turkish species of Magnoliaceae, Malvaceae, Meliaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, Moraceae, Morinaceae, Myrthaceea, Nyctaceae, Nymphaceae and Nyssaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 15/1. 151-164.
 • Yıldırımlı, Ş. 2008b. The chorology of the Turkish species of Oleaceae, Onagraceae, Orobanchaceae and Oxalidaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 15/2. 151-166.
 • Yıldırımlı, Ş. 2009a. The chorology of the Turkish species of Paeoniaceae, Papaveraceae, Parnassiacaceae, Passifloraceae, Pedaliaceae, Phytolaccaceae, Pittosporaceae, Plantaginaceae and Platanaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 16/2. 171-186.
 • Yıldırımlı, Ş. 2009b. The chorology of the Turkish species of Pulumbaginaceae, Polemoniaceae, Poligalaceae,Polygonaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Proteaceae and Punicaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 16/2. 189-211.
 • Yıldırımlı, Ş. 2010a. The chorology of the Turkish species of Rafflesiaceae and Ranunulaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 17/1. 199-223.
 • Yıldırımlı Ş. 2010b. The Chorology of the Turkish species of Resedaceae and Rhamnaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 17/2. 181-191.
 • Yıldırımlı, Ş. 2011a. The chorology of the Turkish species of Rosaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 18/1. 191-235.
 • Yıldırımlı, Ş. 2011b. The chorology of the Turkish species of Rubiaceae and Rutaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 18/2. 173-204.
 • Yıldırımlı, Ş. 2012a. The chorology of the Turkish species of Scrophulariaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 19/1. 151-211.
 • Yıldırımlı, Ş. 2012b. The chorology of the Turkish species of Simaroubeaceae,Solanaceae, Staphyleaceae, Sterculiaceae and Styracaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 19/2. 151-165.
 • Yıldırımlı, Ş. 2013a. The chorology of the Turkish species of Tamaricaceae, Theaceae, Thymelaeaeceae, Tiliaceae, Trapaceae, Tropaeolaceae, Ulmaceae and Urticaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 20/1. 157-170.
 • Yıldırımlı, Ş. 2013b. The chorology of the Turkish species of Valerianaceae, Verbenaceae, Violaceae, Vitaceae and Zygophyllaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 20/2. 123-139.
 • Zohary, M. 1966-1986. Flora Palaestina. Volume 1-4. Jerusalem Academic Pres., Israel.
 • Zohary, M., 1971. Geobotanical Foundations od the Middle East. Volume 1-2: Gustav Fischer Verlag, Amsterdam.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ali SİNAN
Institution: Bingöl University, Arts and Sciences Faculty, Department of Biology, Bingöl, Turkey

Author: Lütfi BEHÇET
Institution: Bingöl University, Arts and Sciences Faculty, Department of Biology, Bingöl, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Sinan, A , Behçet, L . (2014). Altıkardeş Dağı ve çevresinin Genç, Bingöl florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 98-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765579