Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 146 - 166 2014-12-15

Tefenni Burdur ilçesinin florası
Flora of Tefenni district Burdur/Turkey

Zekiye Ceren ARITULUK [1] , Nurten EZER [2] , Galip AKAYDIN [3]


Bu çalışma, grid sistemine göre C2 karesinde yer alan Tefenni ilçesinin florasını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanına 2008 ve 2013 yılları arasında 20 bilimsel gezi düzenlenmiş ve 2059 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin değerlendirilmesi sonucunda, araştırma alanında doğal olarak yetişen 81 familyaya ait 332 cins ve bu cinslere ait 558’i tür, 177’si alttür ve 105’i varyete düzeyinde olmak üzere, toplam 840 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonların 183’ü endemik olup, endemizm oranı %21.79’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 169 taksonun %20.12 Akdeniz elementi, 128 taksonun %15.23 İran-Turan elementi ve 37 taksonun %4.41 Avrupa-Sibirya elementi olduğu görülmektedir. Geri kalan 506 takson %60.24 ise çok bölgeli veya bölgesi bilinmeyendir. Takson sayısı bakımından en zengin 3 familya Asteraceae 111 takson , Fabaceae 93 takson ve Lamiaceae 77 takson olup, en zengin 3 cins Astragalus L. 24 takson , Centaurea L. 18 takson ve Silene L. 14 takson ’dir. Çalışmanın sonuçları araştırma alanının yakın çevresinde yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir
This study has been carried out to determine the flora of Tefenni District Burdur which is located in the C2 square according to grid system. 20 scientific trips were arranged to the investigation area between 2008 and 2013 and 2059 plant specimens were collected. As a result of the evaluation of the plant specimens, 558 species, 177 subspecies and 105 varieties belonging to 332 genera and 81 families were determined. The number of endemic taxa was 183 and this number constitutes 21.79% of the total flora. According to the phytogeographical distribution of the plants it has seen that 169 taxa 20.12% belong to Mediterranean, 128 taxa 15.23% belong to Irano-Turanian and 37 taxa 4.41% belong to Euro-Siberian phytogeographical region. The remaining 506 taxa 60.24% belong to pluriregional or phytogeographycally unknown. According to the taxon numbers the richest 3 families are Asteraceae 111 taxa , Fabaceae 93 taxa , Lamiaceae 77 taxa and the richest 3 genus are Astragalus L. 24 taxa , Centaurea L. 18 taxa and Silene L. 14 taxa . The results of the study were evaluated by comparing with the results of the studies neighboring areas
 • Anonim. 1983. Burdur ili verimlilik envanteri ve gübre ihtiyaç raporu. Topraksu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim.1996. Burdur ili arazi varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Atalay, İ. 1994. Türkiye vejetasyon coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Baytop, A. 1998. İngilizce-Türkçe botanik klavuzu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Blaxland, K. 2004. A new species of Viola (Violaceae) from south-west Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society. 145: 505-509.
 • Brummitt, R.K., Powell, C.E. 1999. Authors of plant names. The Royal Botanic Gardens, Kew, UK.
 • Çetin, A., Erdoğan, N., Genç, H. 2013. Burdur gölü çevresi florası. Biological Diversity and Conservation. 6/2: 55-76.
 • Çetin, E., Şenol, S.G., Seçmen, Ö. 2007. Flora of Rahat mountain (Burdur, Turkey). Turkish Journal of Botany. 31: 225-243.
 • Davis, P.H. 1965–1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1–9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R, Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Doğan, M., Akaydın, G. 2007. Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae). Botanical Journal of the Linnean Society. 154: 397-419.
 • Ekim, T. 2005. Bitkiler. Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri (167-195). Türkiye Çevre Vakfı, Ankara
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye bitkileri kırmızı kitabı (Eğrelti ve tohumlu bitkiler). Türkiye
 • Tabiatini Koruma Dernegi & Van Yüzüncüyil Üniversitesi, Ankara. Erik. S., Tarıkahya, B. 2004. Türkiye florası üzerine. Kebikeç. 17:139-163.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. 2012. Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora
 • Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • IUCN. 2001. Red list categories and criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Keske, P., Ketenoğlu, O. 2010. The flora of the vicinities of Avlan lake (Antalya-Elmalı). Journal of Applied Biological Sciences. 4/3: 11-20.
 • Semiz, G., Çelik, A. 2005. Flora of mt Aydoğdu (Denizli/Turkey). Nat. Croat. 14/3: 185-212.
 • Şenel, M. 1997. Türkiye jeoloji haritaları, Denizli K9-paftası. Maden Tetkik Arama Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
 • Tekşen, M., Aytaç, Z. 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turkish Journal of Botany. 35: 478.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zekiye Ceren ARITULUK
Institution: Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, 06100, Sıhhiye, Ankara, Turkey

Author: Nurten EZER
Institution: Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, 06100, Sıhhiye, Ankara, Turkey

Author: Galip AKAYDIN
Institution: Department of Biology Education, Faculty of Education, Hacettepe University, 06532, Beytepe, Ankara, Turkey

Dates

Application Date : May 17, 2021
Acceptance Date : May 17, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Arıtuluk, Z , Ezer, N , Akaydın, G . (2014). Tefenni Burdur ilçesinin florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 146-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765587