Year 2011, Volume 4 , Issue 2, Pages 125 - 148 2011-08-15

Hasan Dağı’nın Aksaray Kesimi, Türkiye Florası
The Flora of Hasan Aksaray Region, Turkey Mountain

İsa BAŞKÖSE [1] , Hüseyin DURAL [2]


Bu araştırma, Hasan Dağı’nın Aksaray Kesiminin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bölgeden 2007-2009 yılları arasında 1415 bitki örneği toplanmış olup 80 familya ve 356 cinse ait 725 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında 4 takson Pteridophyta ve 721 takson Spermatophyta divisiosuna aittir. Gymnospermae alt divisiosundan 1 takson, Angiospermae alt divisiosuna ait 720 takson tespit edilmiştir. Angiospermae alt divisiosuna ait olan Dicotyledones sınıfından 642, Monocotyledones sınıfından 78 takson tespit edilmiştir. İlave olarak 65 takson B5 Grid karesi için yeni kayıttır. Mevcut taksonlardan 98 tanesi endemik olup endemizm oranı % 13,5’tir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir; Iran-Turan elementleri % 24.3, Akdeniz elementleri % 7.3 ve AvrupaSibirya elementleri % 5.8’dir
This research was carried out to determine the flora of Hasan Mountains Aksaray region . As a result of the examination of 1415 plants specimens collected from the area, between 2007 and 2009, 725 taxa that belong to 80 families and 356 genera was determined. Four taxa belong to Pteridophyta 721 taxa belong to Spermatophyta divisio. Gymnospermae are represented by one taxa and Angiospermae are represented by 720 taxa. In Angiospermae subdivision 642 taxa, belong to Dicotyledonae classis and 78 taxa Monocotyledonae classis. In addition to, 65 taxa are new records for B5 Grid square. The 98 of the total taxa are endemic to Turkey and the rate of endemism is 13,5 %. The phytogeographic elements are represented as follows; Irano-Turanian 24.3 %, Mediterranean 7.3 % and Euro-Siberian 5.8 %
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, 212 – 326, Ankara.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O. 1992. Vejetasyon Ekolojisi ve Arastırma Metodları, A. Ü. Fen Fak. Yayın No: 146, Ankara.
 • Alpınar, K. 1995. New Records For The Grid Squares ın The Flora of Turkey, Turkish Journal of Botany, 19, 6, 611- 613.
 • Anonim, 1993. Niğde İli Arazi Varlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 51, Ankara.
 • Anonim, 2009. Aksaray ve Niğde İlleri İklim Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Avcı, M. 2005. Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, 13, 27-55.
 • Aydoğdu, M., Hamzaoğlu, E. 1994. B5 ve B6 Karesinden Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 1, 1, 49-52.
 • Bağcı, Y., Dural, H., Savran, A. 1998. B5 ve C5 Karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 5, 2, 71-78.
 • Baytop, T. 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yayın No: 578, Ankara.
 • Baytop, A. 1998. İngilizce – Türkçe botanik kılavuzu, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.
 • Brummitt, R.K. 1999. Powell, C.E. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens, Kew, USA.
 • Christensen K.I.. 1992. Revision of Crataegus Sect. Crataegus and Nothosect. Crataeguineae (Rosaceae-Maloideae) in the Old World, Systematic Botany Monographs 35. Michigan: The American Society of Plant Taxonomists.
 • Çelik, N., Dönmez, E. 1998. New Floristic Records For Square B5, Turkish Journal of Botany, 22, 213-216.
 • Davis, P.H. (ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1–9, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (ed.), Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., (supple. 1), Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Dalcı, M. 1986. Morphological studies and new synonyms of some species in Dianthus L., Turkish Journal of Biology, Vol. 10 (2): 138 – 159.
 • Doğan, M., Akaydın, G. 2007. Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae), Botanical Journal of the Linnean Society, 154, 397–419.
 • Donner, J. 1990. Distribution Maps to P.H. Davis, Flora of nTurkey 1-10, Linzer biol. Breitr., 1-135, Linz.
 • Dönmez, A. A. 1998. Türkiye’deki çeşitli kareler için yeni bitki kayıtları, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 67-70.
 • Dönmez, A. A., Yıldırımlı, Ş. 2000. Taxonomy of the Genus Prunus L. (Rosaceae) in Turkey, Turkish Journal of the Botany 24, 187-202.
 • Dönmez, A. A. 2004. The Genus Crataegus L. (Rosaceae) with Special Reference to Hybridisation and Biodiversity in Turkey, Turkish Journal of the Botany 28, 29-37.
 • Dönmez, M., Akçay, A. E., Kara, H., Türkecen, A, Yergök, F. A. 2005. Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi Aksaray L32 Paftası, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
 • Dural, H. 2007. Obruk Yaylası ve Karacadağ (Karapınar) Florası, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 29, 43-48.
 • Düzenli, A. 1976. Hasan Dağı’nın Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22, 2.
 • Ekim, T. Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Ercan, T. 1987. Orta Anadoludaki Senozoyik Volkanizması, MTA Dergisi, 107, 119-140.
 • Eyce, B., 1986. Türkiye Florasındaki B5 ve C5 Kareleri için Yeni Kayıtlar, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı: 5,105-111.
 • Eyce, B. 1987. Melendiz Dağları (Niğde) Florasına Katkılar I, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11, 2.
 • Eyce, B. 1987. Melendiz Dağları (Niğde) Florasına Katkılar II, Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi, 6.
 • Gemici, Y. 1993. Bolkar Dağları'nın (Orta Toroslar) Flora ve Vejetasyonu Üzerine Genel Bilgiler, Doğa Türk Botanik Dergisi, 18, 2, 81-89.
 • Greuter, W. 2003-b. The Euro+Med treatment of Senecioneae - and the minor Compositae tribes- generic concepts and required new names, with an addendum to Cardueae, Willdenowia, 33 (2): 245 - 250.
 • Greuter, W., Burdet, H.M., Long, G. 1984-1989. Med-Checklist, Conservatorire et Jardin Botaniques, Ville de Geneve Med-Checklist Trust of OPTIMA, Vol. 1 - 4, Geneve.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Vol. 11, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Hamzaoğlu, E., Aydoğdu, M. 1995. B5 Karesinden (Kırşehir) Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 2, 2, 67-72.
 • Hamzaoğlu, E. 1996. Kervansaray Dağının Florası (Kırşehir), Ot Sistematik Botanik Dergisi 3, 1, 1-24.
 • İnternet, www.heryerdenhaber.com, Erişim tarihi 26.04.2009.
 • URL, www.ipni.org, İnternational Plant Name Index, erişim tarihi: 12.11.2009.
 • URL, www.peribacasidergisi.com/words/kapadokyaninmimarlari-hasandagi.htm, Erişim tarihi: 26.04.2009.
 • IUCN, 2001. Iucn Red List Categories: Version 3.1, Prepared by the Iucn Species Survival Commission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1 - 23, UK, 2001.
 • Korkmaz, M., Özçelik, H., 2011. Systematical and morphological characteristics of annual Gypsophila L. (Caryophyllaceae) taxa of Turkey, Biological Diversity and Conservation, 4/1, 79-98.
 • Mutlu, B. 2002. New Floristic Records From Various Squares in Flora of Turkey, Hacettepe Univ. Journal of Biology And Chemistry, 31, 17-22.
 • Öztürk, M., Dinç, M. 2007. Nizip (Aksaray) Bölgesinin Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi 14, 2, 103-132.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E. 2008. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:116, Bornova, İzmir.
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E. 1997. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:158, İzmir.
 • Stearn, W. T. 1973. Botanical Latin: History, Grammar Syntacx, Terminology and Vocabulary, Great Britain by Redwood Burn Limited Trowbridge & Esher.
 • Tüfekçi, S., Savran, A., Bağcı, Y., Özkurt, N., 2002. Aladağlar Milli Parkının Florası, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No:18, Mersin.
 • Ünal, A., Dinç, M. 2000. Ekicek Dağı (Aksaray) ve Çevresinin Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi 7, 2, 89-110.
 • Vural, M., Karavelioğulları F., Polat, H. 1997. B5 karesi (Nevşehir, Kırşehir) için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 4, 2, 61-70.
 • Vural, C., Aytaç, Z. 2005. The Flora of Erciyes Dağı (Kayseri, Turkey), Turkish Journal of Botany, 29, 185-236.
 • Yaltırık, F., Efe, A. 1989. Otsu bitkiler sistematiği Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları 3568.
 • Yaprak, A.E., Körüklü, S.T., Ketenoğlu, A.O. 2011. A synopsis of the genus Pulsatilla (Ranunculaceae) in Turkey, Turkish Journal of the Botany, 35, 351-355.
 • Yıldırımlı, Ş. 1987. Türkiye’den Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11, 1, 195- 203.
 • Yıldırımlı, Ş. 1994. Türkiye’den Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 1, 1, 41-47.
 • Yılmaz Ö., Kaynak G. 2008. The Check-List and Chorology of the Linum L. (Linaceae) Taxa in the Flora of Turkey, Journal Biology Environ. Scı., 2, 5, 35-43.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: İsa BAŞKÖSE
Institution: Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology, 06100 Ankara, Turkey

Author: Hüseyin DURAL
Institution: Selçuk University, Faculty of Science, Department of Biology, 42031 Konya, Turkey

Dates

Application Date : May 4, 2021
Acceptance Date : May 4, 2021
Publication Date : August 15, 2011

APA Başköse, İ , Dural, H . (2011). Hasan Dağı’nın Aksaray Kesimi, Türkiye Florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 4 (2) , 125-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55890/765881