Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Two henbane as alkaloid sources: Hyoscyamus niger L. & Hyoscyamus reticulatus L.

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 493 - 496, 15.12.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.987323

Abstract

Hyoscyamus species known as “Banotu” carry tropane alkaloids. Tropane alkaloids, including atropine, hyoscyamine and scopolamine, have medically important pharmacological activities. In the pharmaceutical industry, medicinal plants can be used as a source of alkaloids. In order to obtain tropane alkaloids in the pharmaceutical industry, the total amount of alkaloids contained in Hyoscyamus species must be known. In this study, the total content of alkaloids in fruit, leaf, stem, and flower parts of Hyoscyamus niger L. and Hyoscyamus reticulatus L., which grows in Sivas province of Turkey were investigated by spectrophotometric method. In the spectrophotometric analysis, bromocresol green, which forms a complex with alkaloids, was used as a coloring agent, and atropine was used as a standard. As a result of the study, it was determined that all parts of H. niger and H. reticulatus species contained tropane alkaloids. Except for the flower part, all other parts of H. niger contain more alkaloids than H. reticulatus. The highest alkaloid content was determined as 3.04 mg/g in H. niger leaf and 2.80 mg/g in H. reticulatus flower and leaf.

References

 • Düzenli, A., & Topaktaş, M. (1986, 16-19 Mayıs). Doğal tıbbi bitkilerin tanınması ve kültüre alınması. Bildiri VI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara’da sunulmuştur.
 • Kan, Y., & Arslan, N. (2001). Datura stramonium L. 'nin botanik varyetelerinin farklı organlarının total alkaloit miktarları ve verimi yönünden karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(3), 1-12.
 • Aslan, S., Akan, H. & Pekmez, H. (2020). Yaslıca beldesi ve Arıkök mahallesi (Şanlıurfa)’nin etnobotanik açıdan araştırılması. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13(1), 44-61. https://doi.org/10.46309/biodicon.2020.730293
 • Crozier, A., Clifford, M.N., Ashihara, H. (2008). Plant secondary metabolites: occurrence, structure and role in the human diet. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 • Drager, B. (2002). Analysis of tropane and related alkaloids. Journal of Chromatography A, 978, 1-35. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)01387-0
 • Maldoni, B. (1991). Alkaloids: isolation and purification. Journal of Chemical Education, 68(8), 700-703.
 • Dewick, PM. (2009). Medicinal natural products, a biosynthetic approach (3rd ed). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 • Yücel, U.M. & Yilmaz, O. (2014). Van yöresinde yetişen iki Hyoscyamus (banotu) türünün total alkaloid miktarları. Van Veterinary Journal, 25(3), 77-80.
 • Qi, M., Wang, P., Lang, Y.X., Lang, J.L., Fu, R.N. (2002). Simultaneous determination of caffeine, theophylline, and theobromine by HPLC. Journal of Chromatographic Science, 40, 45-48. https://doi.org/10.1093/chromsci/40.1.45
 • Masatoki, K. & Hirokazu, T. (2000). Fluorometric reactions of purines and determination of caffeine. Talanta, 36, 1171-1175. https://doi.org/10.1016/0039-9140(89)80047-5
 • Qing-Chun, C., Wang, J. (2001). Simultaneous determination of artificial sweeteners, preservatives, caffeine, theobromine, and theophylline in food and pharmaceutical preparations by ion chromatography. Journal of Chromatography A, 937, 57-64. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(01)01306-1
 • Chernyseva, N.N., Abdullin, I.F., Bundikov, G.K. (2002). Coulometric determination of purine alkaloids series with electrogenerated chlorine. Journal of Analytical Chemistry, 56, 663-665.
 • Cai, J., Liu, B., Lin, P., Su, Q. (2003). Fast analysis of nicotine related alkaloids in tobacco and cigarette smoke by megabore capillary gas chromatography. Journal of Chromatography A, 1017, 187-193. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2003.07.003
 • Pagliariussi, R.S., Frietas, A.P., Bastos, J.K. (2002). A quantitative method for the analysis of xanthine alkaloids in Paulliniacupana (guarana) by capillary gas chromatography. Journal of Separation Science, 25, 371-374. https://doi.org/10.1002/1615-9314
 • Shamsa, F., Monsef, H., Ghamooshi, R, Verdianrizi, M. (2008). Spectrophotometric determination of total alkaloids in some Iranian medicinal plants. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 32, 17-20.
 • Ajanal, M., Gundkalle, M.B., Nayak, S.U. (2012). Estimation of total alkaloid in Chitrakadivati by UV-Spectrophotometer. Ancient Science of Life, 31(4), 198-201. https://doi.org/10.4103/0257-7941.107361
 • Baytop, T. (1963). Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Tanker, M. & Tanker, N. (1990). Farmakognazi cilt II, Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.
 • Akman, M.Ş. (1952). Aydın ve Muğla illerinde yetişen tıbbi ve zehirli bitkilerin en önemlilerinin farmakolojik toksikolojik etkileriyle, bunlardan hazırlanacak galenik preparatların yabancı memleket müstahzarları ile mukayeseleri, Doçentlik Tezi.
 • Baytop, T. & Güner, N. (1983). Une étude sur la teneur en atropine et en scopolamine des Solanacées de Turquie. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 19, 47-55.
 • Yılmaz, O. (1990). Bursa yöresinde yetişen önemli zehirli bitkilerin toksikolojik özellikleri, Doktora Tezi.
 • Baytop, A. & Tanker, M. (1962). Anadolu Hyosyamus’ları üzerinde araştırmalar. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 25, 259-68.

Alkaloit kaynağı olarak iki banotu: Hyoscyamus niger L. & Hyoscyamus reticulatus L.

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 493 - 496, 15.12.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.987323

Abstract

“Banotu” olarak bilinen Hyoscyamus türleri tropan alkaloitleri taşımaktadır. Atropin, hiyosiyamin ve skopolamin gibi tropan alkaloitleri tıbbi açıdan önemli farmakolojik aktivitelere sahiptir. İlaç endüstrisinde tıbbi bitkiler alkaloit kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Hyoscyamus türlerinin ilaç endüstrisinde tropan alkaloidi eldesinde kullanılabilmesi amacıyla içerdiği total alkaloit miktarının bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ülkemizde Sivas ilinde yetişen banotu türlerinden Hyoscyamus niger L. ve Hyoscyamus reticulatus L. meyve, yaprak, gövde ve çiçek kısımlarının taşıdığı total alkaloit miktarı spektrofotometrik yöntemle araştırılmıştır. Spektrofotometrik analizde renklendirici ajan olarak alkaloitler ile kompleks oluşturan bromkrezol yeşili, standart olarak ise atropin kullanılmıştır. Çalışma sonucunda H. niger ve H. reticulatus türlerinin araştırılan tüm kısımlarının tropan alkaloitleri içerdiği belirlenmiştir. Çiçek kısmı dışında H. niger’in diğer tüm kısımları H. reticulatus’tan daha fazla alkaloit taşımaktadır. En yüksek alkaloit miktarı H. niger yaprağında 3.04 mg/g ve H. reticulatus çiçek ve yaprağında 2.80 mg/g olarak tespit edilmiştir.

References

 • Düzenli, A., & Topaktaş, M. (1986, 16-19 Mayıs). Doğal tıbbi bitkilerin tanınması ve kültüre alınması. Bildiri VI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara’da sunulmuştur.
 • Kan, Y., & Arslan, N. (2001). Datura stramonium L. 'nin botanik varyetelerinin farklı organlarının total alkaloit miktarları ve verimi yönünden karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(3), 1-12.
 • Aslan, S., Akan, H. & Pekmez, H. (2020). Yaslıca beldesi ve Arıkök mahallesi (Şanlıurfa)’nin etnobotanik açıdan araştırılması. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13(1), 44-61. https://doi.org/10.46309/biodicon.2020.730293
 • Crozier, A., Clifford, M.N., Ashihara, H. (2008). Plant secondary metabolites: occurrence, structure and role in the human diet. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 • Drager, B. (2002). Analysis of tropane and related alkaloids. Journal of Chromatography A, 978, 1-35. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)01387-0
 • Maldoni, B. (1991). Alkaloids: isolation and purification. Journal of Chemical Education, 68(8), 700-703.
 • Dewick, PM. (2009). Medicinal natural products, a biosynthetic approach (3rd ed). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 • Yücel, U.M. & Yilmaz, O. (2014). Van yöresinde yetişen iki Hyoscyamus (banotu) türünün total alkaloid miktarları. Van Veterinary Journal, 25(3), 77-80.
 • Qi, M., Wang, P., Lang, Y.X., Lang, J.L., Fu, R.N. (2002). Simultaneous determination of caffeine, theophylline, and theobromine by HPLC. Journal of Chromatographic Science, 40, 45-48. https://doi.org/10.1093/chromsci/40.1.45
 • Masatoki, K. & Hirokazu, T. (2000). Fluorometric reactions of purines and determination of caffeine. Talanta, 36, 1171-1175. https://doi.org/10.1016/0039-9140(89)80047-5
 • Qing-Chun, C., Wang, J. (2001). Simultaneous determination of artificial sweeteners, preservatives, caffeine, theobromine, and theophylline in food and pharmaceutical preparations by ion chromatography. Journal of Chromatography A, 937, 57-64. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(01)01306-1
 • Chernyseva, N.N., Abdullin, I.F., Bundikov, G.K. (2002). Coulometric determination of purine alkaloids series with electrogenerated chlorine. Journal of Analytical Chemistry, 56, 663-665.
 • Cai, J., Liu, B., Lin, P., Su, Q. (2003). Fast analysis of nicotine related alkaloids in tobacco and cigarette smoke by megabore capillary gas chromatography. Journal of Chromatography A, 1017, 187-193. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2003.07.003
 • Pagliariussi, R.S., Frietas, A.P., Bastos, J.K. (2002). A quantitative method for the analysis of xanthine alkaloids in Paulliniacupana (guarana) by capillary gas chromatography. Journal of Separation Science, 25, 371-374. https://doi.org/10.1002/1615-9314
 • Shamsa, F., Monsef, H., Ghamooshi, R, Verdianrizi, M. (2008). Spectrophotometric determination of total alkaloids in some Iranian medicinal plants. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 32, 17-20.
 • Ajanal, M., Gundkalle, M.B., Nayak, S.U. (2012). Estimation of total alkaloid in Chitrakadivati by UV-Spectrophotometer. Ancient Science of Life, 31(4), 198-201. https://doi.org/10.4103/0257-7941.107361
 • Baytop, T. (1963). Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Tanker, M. & Tanker, N. (1990). Farmakognazi cilt II, Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.
 • Akman, M.Ş. (1952). Aydın ve Muğla illerinde yetişen tıbbi ve zehirli bitkilerin en önemlilerinin farmakolojik toksikolojik etkileriyle, bunlardan hazırlanacak galenik preparatların yabancı memleket müstahzarları ile mukayeseleri, Doçentlik Tezi.
 • Baytop, T. & Güner, N. (1983). Une étude sur la teneur en atropine et en scopolamine des Solanacées de Turquie. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 19, 47-55.
 • Yılmaz, O. (1990). Bursa yöresinde yetişen önemli zehirli bitkilerin toksikolojik özellikleri, Doktora Tezi.
 • Baytop, A. & Tanker, M. (1962). Anadolu Hyosyamus’ları üzerinde araştırmalar. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 25, 259-68.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Kevser TABAN AKÇA (Primary Author)
GAZI UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY
0000-0001-8620-6402
Türkiye


Nuraniye ERUYGUR
SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY
0000-0002-4674-7009
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Publication Date December 15, 2021
Application Date August 26, 2021
Acceptance Date November 5, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 3

Cite

APA Taban Akça, K. & Eruygur, N. (2021). Alkaloit kaynağı olarak iki banotu: Hyoscyamus niger L. & Hyoscyamus reticulatus L. . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (3) , 493-496 . DOI: 10.46309/biodicon.2021.987323

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Turkey
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Turkey.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578