Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sera koşullarında yetiştirilen Yeşilgüllerin (Rosa chinensis Jacq. ‘Viridiflora’) morfolojik, fizyolojik ve kimyasal özeliklerini belirlemek üzerine bir çalışma

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 218 - 224, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1109159

Abstract

Bu araştırmada, phlloidi adı verilen bir çiçek anomaliliği sebebi ile taç yaprak oluşturmayan ve sadece oluşturduğu uzun ve yeşil çanak yapraklarından dolayı ‘Yeşilgül’ olarak adlandırılan Rosa chinensis Jacq. ‘Viridiflora’ taksonunun bazı morfolojik, fizyolojik ve kimyasal özellikleri ele alınmıştır. Bu bağlamda sera koşullarında çelik ile çoğaltım metodu ile yetiştirilen Yeşilgül bitkilerinin bitki gelişim özellikleri, yaprak özellikleri, stoma morfolojileri, yaprak oransal su kapsamları, yaprakların klorofil içerikleri ve yapraklardaki mikro ve makro besin elementi kapsamları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda farklı Rosa taksonları ile karşılaştırılan ‘Yeşilgül’ bitkisinin yayvan/dik yapıda olduğu, ortalama yaprak alanının 17.17 cm2, ortalama pedisel boyunun 1.45 cm, yaprak oransal su kapsamının %77.42, klorofil miktarının 40.87 olduğu tespit edilmiştir. R. chinensis ‘Viridflora’ bitkisine ait yaprakların stoma morfolojisi parametrelerinde ortalama değerler aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Referans değerler doğrultusunda Yeşilgül yapraklarında azot, fosfor ve manganez değerleri düşük, bor ve kalsiyum değerleri ise yüksek bulunmuştur. Potasyum, magnezyum, bakır ve demir içerikleri ise referans aralıklarında olarak belirlenmiştir.

References

 • [1] Ahunbay, Z. (2011). Cultural heritage of Turkey (2nd Edition). Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Libraries and Publications.
 • [2] Baytop, T. (2001). Türkiye’de eski bahçe gülleri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • [3] Melcherc, H.C.L. (2010). Luviler,Anadolu’nun gizemli halkı. Barış Baysal & Çiğdem Çidamlı (Çev.). İstanbul: Kalkedon.
 • [4] Gezgin, D. (2007). Bitki mitosları. İstanbul: Sel.
 • [5] Dugan, E. (2008). Bitkisel büyü. Selim Yeniçeri (Çev.). İstanbul: Shambala
 • [6] Goody, J. (2010). Çiçeklerin kültürü. Mehmet Beşikçi (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • [7] Simpson, M.G. (2019). Plant systematics (3rd Edition). Cambridge: Elsevier.
 • [8] Ekincialp, A. (2007). Selection of rosehip (Rosa spp.) types in Hakkari Region. (Published Master Thesis) Yuzuncuyil University/Institute of Science and Technology, Van.
 • [9] Kocamaz, C.,& Karakoc, A. (1994). Selection of rosehip suitable for various purposes. Fruit Production Station Directorate (Project Final Report), Tokat.
 • [10] Özçelik, H.,& Koca, A. (2021). Türkiye’nin ekonomik amaçlı gül (Rosa L. spp.) taksonları: sınıflandırması ve üretimi üzerine çalışmalar. Biological Diversity and Conservation, 14(2), 292-324. https://doi:10.46309/biodicon.2021.954162
 • [11] Brummit, R. K.,& Powell, C.E. (Eds.) (1992). Authors of plant names “a list of authors of scientific names of plants, with recommended standard form of their names ıncluding abbreviations”. Royal Botanic Gardens, Kew.
 • [12] Anonymous (2010). UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) (2010). Rose UPOV Code: ROSAA Rosa L. Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability. TG/11/8 Rev. Original: English Date: 2010-03-24
 • [13] Klamkowski, K.,& Treder, W. (2008). Responce to drought stres of three strawberry cultivars grown under greenhouse condition. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 179-188.
 • [14] Dogan, M. (2018). Investigation of the effects of humic acid and silicon on plants under cadmium toxicity in strawberry (Published Master Thesis). Harran University/ School of Natural and Applied Sciences, Şanlıurfa. [15] Elçi, Ş.(1994). Sitogenetikte araştırma yöntemleri ve gözlemler. Van: Yüzüncüyıl Üniversitesi.
 • [16] Bekişli, M.İ. (2014). Determination of leaf and stomatal characteristics of some vine varieties and American vine rootstocks grown in Harran Plain conditions (Published Master Thesis). Harran University/ School of Natural and Applied Sciences, Şanlıurfa.
 • [17] Alp Ş., Çelik F.,& Keskin N. (2016). Bazı gül ve kuşburnu (Rosa ssp.) stoma özellikleri ve yoğunluğunun görüntü analizi yöntemi ile belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3), 159-165. https://doi:10.29050/harranziraat.259107
 • [18] Kara, S.,& Özeker, E. (1999). Farklı anaçlar üzerinde aşılı yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidinin yaprak özellikleri ve stoma dağılımı üzerinde araştırmalar. Anadolu Journal of Agriculture, 9(1), 76-85.
 • [19] Dikmetaş, B. (2019). The effect of different shading levels on yield, quality and stoma traits in some table grape varieties (Published Master Thesis). Harran University/ School of Natural and Applied Sciences, Şanlıurfa.
 • [20] Sanchez, F.J., Andres, E.F., Tenorio, J.L.,& Ayerbe, L. (2004). Growth of epicotyls, turgor maintenance and osmotic adjustment in pea plants (Pisum sativa L.). Field Crops Research, 86, 81-90.
 • [21] Khan A., Qureshi R.,& Ahmad N. (2004). Salt tolerance of cotton cultivars in relation to relative growth rate in saline enviroments. International Journal of Agriculture & Biology, 6(5), 786-787.
 • [22] Jones, W.R., Wolf, B.,& Mills, H.A. (1991). Plant analysis handbook. Georgia: MMI.
 • [23] Kaçar, B. (1972). Bitki ve toprağın kimyasal analizleri: II Bitki analizleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
 • [24] Özdemir, G. (2005). Morphological and physiological ınvestigation of the effects of different applications on fe uptake in vine genotypes grown in soils with different lime content (Published PhD Thesis). Çukurova University/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Adana.
 • [25] Olsen, S. R. (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. No. Washington, D.C.:US Department of Agriculture.
 • [26] Cuizhi, G.,& Robertson, K.R. (2003). Rosa : Rosa chinensis. Zheng-yi & Peter H. Raven (Ed.): Flora of China - Pittosporaceae Through Connaraceae. Bejing: Science Press and Missouri Botanical Garden.
 • [27] Yan, H., Zhang, H., Wang, Q., Jian, H., Qiu, X., Baudino, S., Just, J., Raymond, O., Gu, L., Wang, J., Bendahmane, M.,& Tang, K. (2016). The Rosa chinensis cv. Viridiflora phyllody phenotype ıs associated with misexpression of flower organ ıdentity genes. Plant Sci., 7, 996. https://doi:10.3389/fpls.2016.00996
 • [28] Kılıç, T. (2020). Scented cut rose breeding by crossbreeding (Published PhD Thesis). Ankara University/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Ankara.
 • [29] Kızılcı, G. (2005). Adaptation of some promising rosehip (Rosa spp.) types in Erzincan ecological conditions (Published Master Thesis). GOP Uni/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Tokat.
 • [30] Güneş, M., Güneş, S. & Dölek, Ü. (2017). “Yıldız” kuşburnu (Rosa canina) çeşidinin bazı fenolojik, pomolojik ve morfolojik özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 170-178 https://doi:10.13002/jafag4195
 • [31] Başayiğit, L.,& Ersan, R. (2014). Isparta Gülü’nün (Rosa damascena Mill.) vejetasyon dönemi boyunca morfolojik özellikleri ve spektral imzaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 36-44. https://doi:10.19113/sdufbed.51804
 • [32] Zarinkamar, F. (2007). Stomatal observations in dicotyledons. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(2), 199-219.
 • [33] Hatipoglu, I. H.,& Ak, B. E. (2021). Halfeti Gülü (Rosa odorata ‘Louis XIV’) ve farklı gül taksonlarının bazı pomolojik ve fizyolojik özellikleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(4), 457-468. https://doi:10.29050/harranziraat.980733
 • [34] Fanourakis, D., Hyldgaard, B., Giday, H., Aulik, I., Bouranis, D., Körner, O., & Ottosen, C. (2019). Stomatal anatomy and closing ability is affected by supplementary light ıntensity in rose (Rosa hybrida L.). Horticultural Science (Prague), 46(2), 81-89. https://doi:10.17221/144/2017-HORTSCI
 • [35] Yamane, M. (1990). A case study on ındigenous population of Rugosa Rose in Western Japan. Sand Dune Research, 37, 23-35.
 • [36] İkinci, A., & Akmeşe, A. (2022). Kayıp kent Halfeti’nin bir başka saklı bitkisi: Yeşil Gül. Biological Diversity and Conservation, 15/1, 95-102. https://doi:10.46309/biodicon.2022.1079827

A study on determining the morphological, physiological and chemical properties of Green rose (Rosa chinensis Jacq. ‘Viridflora’) grown in greenhouse conditions

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 218 - 224, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1109159

Abstract

In this study, some morphological, physiological and chemical properties of the Rosa chinensis Jacq. 'Viridflora' taxa, which does not form petals due to a flower anomaly called phlloidi and is called 'Green rose' only because of the long and green sepals it forms, were discussed. In this context, plant growth characteristics, leaf characteristics, stomatal morphology, proportional water content of leaves, chlorophyll contents of leaves and micro and macro nutrient content of leaves were determined. As a result of the study, it was determined that the 'Green rose' plant, which was compared with different Rosa taxa, had a broad/upright structure, the average leaf area was 17.17 cm2, the average pedicel length was 1.45 cm, the proportional water content of the leaf was 77.42%, and the chlorophyll amount was 40.87. It was concluded that the leaves of R. chinensis 'Viridflora' plant had average values in stomatal morphology parameters. In line with reference values, nitrogen, phosphorus and manganese values were found to be low in Yeşilgül leaves, while boron and calcium values were found to be high. Potassium, magnesium, copper and iron contents were within the reference range.

References

 • [1] Ahunbay, Z. (2011). Cultural heritage of Turkey (2nd Edition). Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Libraries and Publications.
 • [2] Baytop, T. (2001). Türkiye’de eski bahçe gülleri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • [3] Melcherc, H.C.L. (2010). Luviler,Anadolu’nun gizemli halkı. Barış Baysal & Çiğdem Çidamlı (Çev.). İstanbul: Kalkedon.
 • [4] Gezgin, D. (2007). Bitki mitosları. İstanbul: Sel.
 • [5] Dugan, E. (2008). Bitkisel büyü. Selim Yeniçeri (Çev.). İstanbul: Shambala
 • [6] Goody, J. (2010). Çiçeklerin kültürü. Mehmet Beşikçi (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • [7] Simpson, M.G. (2019). Plant systematics (3rd Edition). Cambridge: Elsevier.
 • [8] Ekincialp, A. (2007). Selection of rosehip (Rosa spp.) types in Hakkari Region. (Published Master Thesis) Yuzuncuyil University/Institute of Science and Technology, Van.
 • [9] Kocamaz, C.,& Karakoc, A. (1994). Selection of rosehip suitable for various purposes. Fruit Production Station Directorate (Project Final Report), Tokat.
 • [10] Özçelik, H.,& Koca, A. (2021). Türkiye’nin ekonomik amaçlı gül (Rosa L. spp.) taksonları: sınıflandırması ve üretimi üzerine çalışmalar. Biological Diversity and Conservation, 14(2), 292-324. https://doi:10.46309/biodicon.2021.954162
 • [11] Brummit, R. K.,& Powell, C.E. (Eds.) (1992). Authors of plant names “a list of authors of scientific names of plants, with recommended standard form of their names ıncluding abbreviations”. Royal Botanic Gardens, Kew.
 • [12] Anonymous (2010). UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) (2010). Rose UPOV Code: ROSAA Rosa L. Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability. TG/11/8 Rev. Original: English Date: 2010-03-24
 • [13] Klamkowski, K.,& Treder, W. (2008). Responce to drought stres of three strawberry cultivars grown under greenhouse condition. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 179-188.
 • [14] Dogan, M. (2018). Investigation of the effects of humic acid and silicon on plants under cadmium toxicity in strawberry (Published Master Thesis). Harran University/ School of Natural and Applied Sciences, Şanlıurfa. [15] Elçi, Ş.(1994). Sitogenetikte araştırma yöntemleri ve gözlemler. Van: Yüzüncüyıl Üniversitesi.
 • [16] Bekişli, M.İ. (2014). Determination of leaf and stomatal characteristics of some vine varieties and American vine rootstocks grown in Harran Plain conditions (Published Master Thesis). Harran University/ School of Natural and Applied Sciences, Şanlıurfa.
 • [17] Alp Ş., Çelik F.,& Keskin N. (2016). Bazı gül ve kuşburnu (Rosa ssp.) stoma özellikleri ve yoğunluğunun görüntü analizi yöntemi ile belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3), 159-165. https://doi:10.29050/harranziraat.259107
 • [18] Kara, S.,& Özeker, E. (1999). Farklı anaçlar üzerinde aşılı yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidinin yaprak özellikleri ve stoma dağılımı üzerinde araştırmalar. Anadolu Journal of Agriculture, 9(1), 76-85.
 • [19] Dikmetaş, B. (2019). The effect of different shading levels on yield, quality and stoma traits in some table grape varieties (Published Master Thesis). Harran University/ School of Natural and Applied Sciences, Şanlıurfa.
 • [20] Sanchez, F.J., Andres, E.F., Tenorio, J.L.,& Ayerbe, L. (2004). Growth of epicotyls, turgor maintenance and osmotic adjustment in pea plants (Pisum sativa L.). Field Crops Research, 86, 81-90.
 • [21] Khan A., Qureshi R.,& Ahmad N. (2004). Salt tolerance of cotton cultivars in relation to relative growth rate in saline enviroments. International Journal of Agriculture & Biology, 6(5), 786-787.
 • [22] Jones, W.R., Wolf, B.,& Mills, H.A. (1991). Plant analysis handbook. Georgia: MMI.
 • [23] Kaçar, B. (1972). Bitki ve toprağın kimyasal analizleri: II Bitki analizleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
 • [24] Özdemir, G. (2005). Morphological and physiological ınvestigation of the effects of different applications on fe uptake in vine genotypes grown in soils with different lime content (Published PhD Thesis). Çukurova University/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Adana.
 • [25] Olsen, S. R. (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. No. Washington, D.C.:US Department of Agriculture.
 • [26] Cuizhi, G.,& Robertson, K.R. (2003). Rosa : Rosa chinensis. Zheng-yi & Peter H. Raven (Ed.): Flora of China - Pittosporaceae Through Connaraceae. Bejing: Science Press and Missouri Botanical Garden.
 • [27] Yan, H., Zhang, H., Wang, Q., Jian, H., Qiu, X., Baudino, S., Just, J., Raymond, O., Gu, L., Wang, J., Bendahmane, M.,& Tang, K. (2016). The Rosa chinensis cv. Viridiflora phyllody phenotype ıs associated with misexpression of flower organ ıdentity genes. Plant Sci., 7, 996. https://doi:10.3389/fpls.2016.00996
 • [28] Kılıç, T. (2020). Scented cut rose breeding by crossbreeding (Published PhD Thesis). Ankara University/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Ankara.
 • [29] Kızılcı, G. (2005). Adaptation of some promising rosehip (Rosa spp.) types in Erzincan ecological conditions (Published Master Thesis). GOP Uni/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Tokat.
 • [30] Güneş, M., Güneş, S. & Dölek, Ü. (2017). “Yıldız” kuşburnu (Rosa canina) çeşidinin bazı fenolojik, pomolojik ve morfolojik özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 170-178 https://doi:10.13002/jafag4195
 • [31] Başayiğit, L.,& Ersan, R. (2014). Isparta Gülü’nün (Rosa damascena Mill.) vejetasyon dönemi boyunca morfolojik özellikleri ve spektral imzaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 36-44. https://doi:10.19113/sdufbed.51804
 • [32] Zarinkamar, F. (2007). Stomatal observations in dicotyledons. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(2), 199-219.
 • [33] Hatipoglu, I. H.,& Ak, B. E. (2021). Halfeti Gülü (Rosa odorata ‘Louis XIV’) ve farklı gül taksonlarının bazı pomolojik ve fizyolojik özellikleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(4), 457-468. https://doi:10.29050/harranziraat.980733
 • [34] Fanourakis, D., Hyldgaard, B., Giday, H., Aulik, I., Bouranis, D., Körner, O., & Ottosen, C. (2019). Stomatal anatomy and closing ability is affected by supplementary light ıntensity in rose (Rosa hybrida L.). Horticultural Science (Prague), 46(2), 81-89. https://doi:10.17221/144/2017-HORTSCI
 • [35] Yamane, M. (1990). A case study on ındigenous population of Rugosa Rose in Western Japan. Sand Dune Research, 37, 23-35.
 • [36] İkinci, A., & Akmeşe, A. (2022). Kayıp kent Halfeti’nin bir başka saklı bitkisi: Yeşil Gül. Biological Diversity and Conservation, 15/1, 95-102. https://doi:10.46309/biodicon.2022.1079827

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Ibrahim Halil HATİPOGLU> (Primary Author)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7236-4976
Türkiye


Bekir Erol AK>
Harran Üniversitesi
0000-0001-6938-942X
Türkiye

Supporting Institution Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi
Project Number 19248
Thanks The study was supported within the scope of HUBAP 19248 project and Council of Higher Education 100/2000 project. We would like to thank the Republic of Turkey Halfeti District Directorate of Agriculture and Forestry for helping with the supply of plant material.
Early Pub Date August 3, 2022
Publication Date August 15, 2022
Application Date April 26, 2022
Acceptance Date July 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 2

Cite

APA Hatipoglu, I. H. & Ak, B. E. (2022). A study on determining the morphological, physiological and chemical properties of Green rose (Rosa chinensis Jacq. ‘Viridflora’) grown in greenhouse conditions . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (2) , 218-224 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1109159

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578