Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Determination of Anthropological Pressure Areas in The Central Districts of Antalya and Basic Floristic Characteristics

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 225 - 236, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1113051

Abstract

The greatest negative impact on natural wealth is human-induced. Due to the rapid increase in the population of Antalya in recent years, the city needed new buildings, new roads and new living spaces. For this reason, the existing green areas in the city have been lost or stuck. In the study, the determination of green areas under anthropological influence such as settlement and human pressure in the central districts of Antalya, parcel measurements and determination of basic floristic features were investigated. As a result of the research, a total of 31 important areas affected by anthropological activities were identified, 4 in Aksu, 5 in Döşemealtı, 6 in Kepez, 9 in Konyaaltı and 7 in Muratpaşa, which are the central districts of Antalya. According to the ratio of the areas covered by these regions, which are determined in the central districts of Antalya, to the district area, Muratpaşa district comes first with 16.69%. This is followed by Döşemealtı with 13.36%, Kepez with 10.03%, Aksu with 7.73% and Konyaaltı with 1.58%. The reason for the high percentage of area in Muratpaşa district is the Falezler and Lara coasts in the district. In order to leave a more livable and green world to future generations, the identified areas must be protected and maintained. Such areas are important sink areas for Antalya, which is under the pressure of urbanization. These areas also have Floristic, Ecological, Sociological and Landscape values.

References

 • [1] Ekim, T. (2005). Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Bitkiler), Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, 170, 167‐193.
 • [2] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Barışcan Ofset Ankara, 246 syf.
 • [3] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M. T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Flora Araştırmaları Derneği.
 • [4] Göktürk, R. S., & Sümbül, H. (1997). Flora of Antalya City, Tr. J. of Botany; Vol. 21, 341-378. ISSN: 1300-008X / 1303-6106
 • [5] Ünal, O. (1996). Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nün Bitki Sosyolojisi ve Ekolojisi yönünden bir botanik bahçesi kurulması amacına yönelik olarak incelenmesi ve haritalanması, Akdeniz Üniv Fen Bil Enst. Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Türkiye (viii+66 s.).
 • [6] Ünal, O. & Gökceoğlu, M. (2003). Akdeniz Üniversitesi Kampüs florası (Antalya-Türkiye), Akdeniz Üniv Ziraat Fak Derg., 16(2), 143-154, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/1584/19675
 • [7] Sayan, S., Korostoff, N., Ortaçeşme, V., Atik, M., Dipova, N., Ünal, O., Erdoğan, A., Karaardıç, H., Öz, M., Çevik, N. & Saatcı B. (2009). Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Ekolojik ve Arkeolojik Rezervi, 26 syf. Antalya.
 • [8] Ünal, O. & Altunbaş, G. (2020). Geçmişten Günümüze Akdeniz Üniversitesi Kampüsündeki Antropojenik Etkinin Bitki Toplulukları Açısından İncelenmesi, Eskişehir Technical Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-C Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 9 (2) , 160-168. https://doi.org/10.18036/estubtdc.668666
 • [9] Altuntaş, A. & Ortaçeşme, V. (2017). Determination of landscape quality objectives at local level: the case of Antalya Aksu, Mediterranean Agricultural Sciences, 30 (2), 121-131, https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediterranean/issue/30609/333579
 • [10] Alpaslan, A. Ö. & Ortaçeşme, V. (2009). Side-Manavgat Kıyı Kesimi Alan Kullanımlarının Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 169-178, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/1571/19462
 • [11] Atik, M. (2019). Antalya Akdeniz Örnekleri İle Kırsal Kültürel Peyzaj Karakterleri, Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 18-25.
 • [12] Davis, P. H. (1965-1982). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. I-IX Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • [13] Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. X Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • [14] Güner, A., Özhatay N. T. & Başer, K. H. C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands.
 • [15] Heywood, V. H. & Tutin, G. T. (1964-1981). Flora Europaera, Vol. I-V. Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.
 • [16] Pignatti, S. (1982). Flora D’Italia, Vol. 1-3, Roma, İtalya.
 • [17] Anonim (2022). https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ S. Erişim Tarihi: 16.03.2022
 • [18] Anonim (2022). Google Earth Pro. https://www.google.com/intl/tr/earth/versions/#earth-pro
 • [19] Dindaş, F. & Emre, Y., (2020). Kırkgöz Su Kaynakları ve Çırnık Köprüsü Arasında Yaşayan Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya, 1992’nın Kas Dokusunda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması, Lımnofısh-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 6(3):261-269, ISSN: 2148-9300 / 2149-4428
 • [20] Altuntaş, A., Benliay, A. & Ortaçeşme, V. (2011). Antalya Kentsel Gelişiminin Lara Kumul Ormanları Üzerine Etkileri, Conference: I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu: Kahramanmaraş.
 • [21] Anonim (2022). http://obanettr.org/default.asp?baslik=laraperakende_kumullari&page=2&a=83&b=1&c=83 S. Erişim Tarihi: 18.03.2022
 • [22] Anonim (2022). http://obanettr.org/images/pdf/64.pdf S. Erişim Tarihi: 18.03.2022
 • [23] Vuruşkan, A. & Ortaçeşme, V. (2009). Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 179-190, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/1571/19463
 • [24] Anonim (2022). https://www.tuik.gov.tr/ S.Erişim Tarihi: 17.03.2022
 • [25] Özdede, S., Hazar Kalonya D. & Aygün A. (2021). Pandemi Sonrası Dönemde Kişi Başına Düşen Kentsel Yeşil Alan İhtiyacını Yeniden Düşünmek, İdealKent, Sayı: Covıd-19 Sonrası Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü, 362-388, https://doi.org/10.31198/idealkent.843386
 • [26] Olgun, R. (2019). Evaluation of Pedestrianized Streets in Terms of Landscape Design and User Satisfaction: The Case of Antalya-Şarampol Street, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21 (2), 327-335. DOI: https://doi.org/10.24011/ barofd.541874
 • [27] Eskin, B. & Doğanay, S. (2019). Aksaray İli Örneği ile Öngörülen ve Mevcut Yeşil Alan Varlığının İncelenmesi, Kent Akademisi, Cilt:12 Sayı:14, ISSN:1309-0550
 • [28] Koçan, N. (2021). Bayburt Kenti Kentsel Açık Yeşil Alan Yeterliği Üzerine Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 33 (1), 21-29, https://dergipark.org.tr/tr/pub/fufbd/issue/60456/799691
 • [29] Ortaçeşme, V., Karagüzel, O., Atik, M. & Sayan S. (2000). Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde Bir Arastırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1), 11-22, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/36152/406330
 • [30] Manavoğlu, E. & Ortaçeşme, V. (2015). Antalya kenti yeşil alanlarının çok ölçütlü analizi ve planlama stratejilerinin geliştirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-19, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/25317/267424
 • [31] Akpınar, A. & Cankurt, M. (2015). Türkiye'de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı ile Ölüm Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 101-107, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/26415/278100
 • [32] Aksoy, Y. & Akpınar, A. (2011). Yeşil Alan Kullanımı ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10 (20), 81-96, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ticaretfbd/issue/21360/229124
 • [33] Kocakaya, M. & Kocatürk, F. (2017). Kilis’de Açık Yeşil Alanlar ve Park Nitelikleri, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 7, Sayı 16, 80-94, DOI:10.16950/iujad.340424.
 • [34] Yücesu, Ö., Korkut, A. & Kiper, T., (2017). Kırklareli Kent Merkezinin Açık ve Yeşil Alanların Analizi ve Bir Sistem Önerisi, Artium. Cilt 5, Sayı 2, 22-37. ISSN : 2147-6683, https://hdl.handle.net/20.500.11776/1022
 • [35] Atabeyoğlu, Ö. & Bulut, Y. (2013). Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi, Akademik Ziraat Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 67-76, ISSN: 2147-6403 http:// azd.odu.edu.tr
 • [36] Doğan, M. (2018). Antalya Şehrinin (Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Konyaaltı) Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE). Sayı 38, 187-201, https://doi.org/10.32003/iggei.426712
 • [37] Selim, C. & Atabey, S. (2020). Kentsel Yol Ağaçlandırmalarının Sağladığı Faydaların Belirlenmesi: Antalya Atatürk Bulvarı Örneği, Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34(Özel Sayı), s. 235-247, e-ISSN 2651-4044.
 • [38] Zeğerek, P. & Ortaçeşme, V. (2017) Yeşil Alanların Kent Turizmine Katkısının Antalya Örneğinde İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3, 205-212. DOI:10.29136/mediterranean.359813
 • [39] Anonim (2022). https://www.zeytinpark.com.tr/TR/hakkimizda S. Erişim Tarihi: 18.03.2022
 • [40] Alpaslan, A. Ö. & Ortaçeşme, V. (2019). Antalya Kentinde Enerji Etkin Planlama Kapsamında Yeşil Altyapının Yeri ve Önemi, Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, 1 (2), 31-37, https://dergipark.org.tr/tr/pub/paud/issue/51351/657184

Antalya’nın merkez ilçelerindeki antropolojik baskı altındaki alanların tespiti ve temel floristik özellikleri

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 225 - 236, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1113051

Abstract

Doğal zenginlikler üzerine en büyük olumsuz etki insan kaynaklıdır. Antalya’nın nüfusunun son yıllarda büyük bir hızla artması nedeniyle şehirde yeni binalara, yeni yollara ve yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle şehirde var olan yeşil alanlar kaybolmuş ya da sıkışmışlardır. Çalışmada Antalya merkez ilçelerindeki yerleşim ve insan baskısı gibi antropolojik etki altındaki yeşil alanların tespiti, parsel ölçümleri ve temel floristik özelliklerinin tespiti araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Antalya merkez ilçeleri olan Aksu’da 4, Döşemealtı’nda 5, Kepez’de 6, Konyaaltı’nda 9 ve Muratpaşa’da 7 olmak üzere antropolojik faaliyetten etkilenen toplam 31 önemli alan tespit edilmiştir. Antalya merkez ilçelerinde tespit edilen bu bölgelerin kapladıkları alanların ilçe alanına oranlarına göre ilk sırada Muratpaşa ilçesi %16,69 ile gelmektedir. Bunu sırasıyla Döşemealtı %13.36, Kepez %10.03, Aksu %7.73 ve Konyaaltı %1.58 ile takip etmektedir. Muratpaşa ilçesinde alan yüzdesinin fazla çıkmasının nedeni ilçede bulunan Falezler ve Lara sahilidir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakmak adına tespit edilen alanların mutlaka korunması ve devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Bu tür alanlar şehirleşme baskısı altındaki Antalya için önemli yutak alan olma özelliği göstermektedir. Söz konusu alanlar aynı zamanda Floristik, Ekolojik, Sosyolojik ve Peyzaj değerler taşımaktadır.

References

 • [1] Ekim, T. (2005). Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Bitkiler), Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, 170, 167‐193.
 • [2] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Barışcan Ofset Ankara, 246 syf.
 • [3] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M. T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Flora Araştırmaları Derneği.
 • [4] Göktürk, R. S., & Sümbül, H. (1997). Flora of Antalya City, Tr. J. of Botany; Vol. 21, 341-378. ISSN: 1300-008X / 1303-6106
 • [5] Ünal, O. (1996). Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nün Bitki Sosyolojisi ve Ekolojisi yönünden bir botanik bahçesi kurulması amacına yönelik olarak incelenmesi ve haritalanması, Akdeniz Üniv Fen Bil Enst. Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Türkiye (viii+66 s.).
 • [6] Ünal, O. & Gökceoğlu, M. (2003). Akdeniz Üniversitesi Kampüs florası (Antalya-Türkiye), Akdeniz Üniv Ziraat Fak Derg., 16(2), 143-154, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/1584/19675
 • [7] Sayan, S., Korostoff, N., Ortaçeşme, V., Atik, M., Dipova, N., Ünal, O., Erdoğan, A., Karaardıç, H., Öz, M., Çevik, N. & Saatcı B. (2009). Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Ekolojik ve Arkeolojik Rezervi, 26 syf. Antalya.
 • [8] Ünal, O. & Altunbaş, G. (2020). Geçmişten Günümüze Akdeniz Üniversitesi Kampüsündeki Antropojenik Etkinin Bitki Toplulukları Açısından İncelenmesi, Eskişehir Technical Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-C Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 9 (2) , 160-168. https://doi.org/10.18036/estubtdc.668666
 • [9] Altuntaş, A. & Ortaçeşme, V. (2017). Determination of landscape quality objectives at local level: the case of Antalya Aksu, Mediterranean Agricultural Sciences, 30 (2), 121-131, https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediterranean/issue/30609/333579
 • [10] Alpaslan, A. Ö. & Ortaçeşme, V. (2009). Side-Manavgat Kıyı Kesimi Alan Kullanımlarının Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 169-178, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/1571/19462
 • [11] Atik, M. (2019). Antalya Akdeniz Örnekleri İle Kırsal Kültürel Peyzaj Karakterleri, Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 18-25.
 • [12] Davis, P. H. (1965-1982). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. I-IX Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • [13] Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. X Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • [14] Güner, A., Özhatay N. T. & Başer, K. H. C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands.
 • [15] Heywood, V. H. & Tutin, G. T. (1964-1981). Flora Europaera, Vol. I-V. Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.
 • [16] Pignatti, S. (1982). Flora D’Italia, Vol. 1-3, Roma, İtalya.
 • [17] Anonim (2022). https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ S. Erişim Tarihi: 16.03.2022
 • [18] Anonim (2022). Google Earth Pro. https://www.google.com/intl/tr/earth/versions/#earth-pro
 • [19] Dindaş, F. & Emre, Y., (2020). Kırkgöz Su Kaynakları ve Çırnık Köprüsü Arasında Yaşayan Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya, 1992’nın Kas Dokusunda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması, Lımnofısh-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 6(3):261-269, ISSN: 2148-9300 / 2149-4428
 • [20] Altuntaş, A., Benliay, A. & Ortaçeşme, V. (2011). Antalya Kentsel Gelişiminin Lara Kumul Ormanları Üzerine Etkileri, Conference: I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu: Kahramanmaraş.
 • [21] Anonim (2022). http://obanettr.org/default.asp?baslik=laraperakende_kumullari&page=2&a=83&b=1&c=83 S. Erişim Tarihi: 18.03.2022
 • [22] Anonim (2022). http://obanettr.org/images/pdf/64.pdf S. Erişim Tarihi: 18.03.2022
 • [23] Vuruşkan, A. & Ortaçeşme, V. (2009). Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 179-190, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/1571/19463
 • [24] Anonim (2022). https://www.tuik.gov.tr/ S.Erişim Tarihi: 17.03.2022
 • [25] Özdede, S., Hazar Kalonya D. & Aygün A. (2021). Pandemi Sonrası Dönemde Kişi Başına Düşen Kentsel Yeşil Alan İhtiyacını Yeniden Düşünmek, İdealKent, Sayı: Covıd-19 Sonrası Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü, 362-388, https://doi.org/10.31198/idealkent.843386
 • [26] Olgun, R. (2019). Evaluation of Pedestrianized Streets in Terms of Landscape Design and User Satisfaction: The Case of Antalya-Şarampol Street, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21 (2), 327-335. DOI: https://doi.org/10.24011/ barofd.541874
 • [27] Eskin, B. & Doğanay, S. (2019). Aksaray İli Örneği ile Öngörülen ve Mevcut Yeşil Alan Varlığının İncelenmesi, Kent Akademisi, Cilt:12 Sayı:14, ISSN:1309-0550
 • [28] Koçan, N. (2021). Bayburt Kenti Kentsel Açık Yeşil Alan Yeterliği Üzerine Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 33 (1), 21-29, https://dergipark.org.tr/tr/pub/fufbd/issue/60456/799691
 • [29] Ortaçeşme, V., Karagüzel, O., Atik, M. & Sayan S. (2000). Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde Bir Arastırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1), 11-22, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/36152/406330
 • [30] Manavoğlu, E. & Ortaçeşme, V. (2015). Antalya kenti yeşil alanlarının çok ölçütlü analizi ve planlama stratejilerinin geliştirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-19, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/25317/267424
 • [31] Akpınar, A. & Cankurt, M. (2015). Türkiye'de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı ile Ölüm Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 101-107, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/26415/278100
 • [32] Aksoy, Y. & Akpınar, A. (2011). Yeşil Alan Kullanımı ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10 (20), 81-96, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ticaretfbd/issue/21360/229124
 • [33] Kocakaya, M. & Kocatürk, F. (2017). Kilis’de Açık Yeşil Alanlar ve Park Nitelikleri, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 7, Sayı 16, 80-94, DOI:10.16950/iujad.340424.
 • [34] Yücesu, Ö., Korkut, A. & Kiper, T., (2017). Kırklareli Kent Merkezinin Açık ve Yeşil Alanların Analizi ve Bir Sistem Önerisi, Artium. Cilt 5, Sayı 2, 22-37. ISSN : 2147-6683, https://hdl.handle.net/20.500.11776/1022
 • [35] Atabeyoğlu, Ö. & Bulut, Y. (2013). Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi, Akademik Ziraat Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 67-76, ISSN: 2147-6403 http:// azd.odu.edu.tr
 • [36] Doğan, M. (2018). Antalya Şehrinin (Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Konyaaltı) Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE). Sayı 38, 187-201, https://doi.org/10.32003/iggei.426712
 • [37] Selim, C. & Atabey, S. (2020). Kentsel Yol Ağaçlandırmalarının Sağladığı Faydaların Belirlenmesi: Antalya Atatürk Bulvarı Örneği, Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34(Özel Sayı), s. 235-247, e-ISSN 2651-4044.
 • [38] Zeğerek, P. & Ortaçeşme, V. (2017) Yeşil Alanların Kent Turizmine Katkısının Antalya Örneğinde İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3, 205-212. DOI:10.29136/mediterranean.359813
 • [39] Anonim (2022). https://www.zeytinpark.com.tr/TR/hakkimizda S. Erişim Tarihi: 18.03.2022
 • [40] Alpaslan, A. Ö. & Ortaçeşme, V. (2019). Antalya Kentinde Enerji Etkin Planlama Kapsamında Yeşil Altyapının Yeri ve Önemi, Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, 1 (2), 31-37, https://dergipark.org.tr/tr/pub/paud/issue/51351/657184

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Articles
Authors

Orhan ÜNAL> (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9633-5726
Türkiye


Meryem GÖKOĞLU>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4850-4331
Türkiye

Early Pub Date August 3, 2022
Publication Date August 15, 2022
Application Date May 6, 2022
Acceptance Date June 2, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 2

Cite

APA Ünal, O. & Gökoğlu, M. (2022). Antalya’nın merkez ilçelerindeki antropolojik baskı altındaki alanların tespiti ve temel floristik özellikleri . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (2) , 225-236 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1113051

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578