Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İklim krizi ve iklim değişikliği araştırmalarının bibliyometrik analizi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 158 - 171, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1299667

Abstract

İklim değişikliği tüm canlıların yaşam şekillerini etkileyebilecek küresel bir sorun olarak görünmektedir. Çalışmada, iklim krizi ve iklim değişikliği alanında yapılan bilimsel çalışmaların bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bibliyometrik analizler, literatürdeki konuya ilişkin yayınların derinlemesine incelenmesini, konuya ilişkin bilimsel araştırma eğilimlerinin belirlenmesini, araştırmacılar arasındaki iş birliğinin ve ön plana çıkan konuların değerlendirilmesini sağlar. Çalışma nitel bir araştırma olup bibliyometrik araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma verilerine ilk olarak 04 Ağustos 2022 (Saat: 14:34) tarihinde “Web of Science” veri tabanından çevrimiçi tarama şeklinde ulaşılmıştır. Ancak güncel verilerin çalışmaya dahil edilebilmesi için bazı veriler 18 Temmuz 2023 tarihinde (Saat: 15:00) aynı veri tabanı kullanılarak revize edilmiştir. Elde edilen veriler VOSviewer yazılımına aktarılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, iklim krizi ile ilgili yayınlarda en sık kullanılan anahtar kelimelerin iklim değişikliği, iklim krizi, sürdürülebilirlik, çevre, iklim adaleti ve antroposen olduğu belirlenmiştir. Analiz edilen yayınların çoğunluğunu çevre bilimleri, meteoroloji, atmosfer bilimleri, ekoloji, multidisipliner yer bilimleri ve çevre çalışmaları olmak üzere farklı disiplinlere ait çalışmaların oluşturduğu tespit edilmiştir. İklim krizi ile ilgili yayınların ülkelere göre değerlendirilmesi yapıldığında, en fazla atıf alan ülkelerin İngiltere, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Norveç olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak iklim değişikliği ve iklim krizi ile etkili mücadele için ülkeler arasında bilimsel iş birliği ve veri paylaşımı önemlidir. Farklı disiplinler arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederek daha etkili ve kapsayıcı çözümler üretilebilir. Aynı zamanda, farklı dillerde yapılan çalışmaların teşvik edilmesi ve ortak terminolojiye hakim olunması, küresel işbirliğini güçlendirebilir. Toplumsal farkındalığın ve dirençliliğin artırılmasında, sürdürülebilir politikaların oluşturulmasında bilimsel çalışmaların analiz edilmesinin ve değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

References

 • [1] Kanniah, K. D., Kamarul Zaman, N. A. F., Kaskaoutis, D. G., & Latif, M. T. (2020). COVID-19’s impact on the atmospheric environment in the Southeast Asia region. Science of The Total Environment, 736, 139658. https://doi.org/10.1016/j.scıtotenv.2020.139658
 • [2] Frumkin, H., Hess, J., Luber, G., Malilay, J., & McGeehin, M. (2008). Climate change: The public health response. American Journal of Public Health, 98(3), 435–445. https://doi.org/10.2105/Ajph.2007.119362
 • [3] Ebi, K. L., Kovats, R. S., & Menne, B. (2006). An Approach for assessing human health vulnerability and public health ınterventions to adapt to climate change. Environmental Health Perspectives, 114(12), 1930. https://doi.org/10.1289/ehp.8430
 • [4] United Nations. (2018). 2018 Revision of World Urbanization Prospects. Https://Www.Un.Org/Development/Desa/Publications/2018-Revision-of-World-Urbanization-Prospects.Html
 • [5] IPCC. (2007). Climate Change 2007 Mitigation of Climate Change. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg3_full_report-1.pdf
 • [6] Duru, B. (2001). Viyana’dan Kyoto’ya iklim değişikliği serüveni. Mülkiye Dergisi, 25, 301–333. https://doi.org/10.1501/0001588
 • [7] McEldowney, J. F., & McEldowney, S. (1996). Environment and the law: an ıntroduction for environmental scientists and lawyers. Prentice Hall.
 • [8] Pruneau, D., Liboiron, L., Vrain, E., Gravel, H., Bourque, W., & Langis, J. (2001). People’s ıdeas about climate change: a source of ınspiration for the creation of educational programs. Canadian Journal of Environmental Education, 6, 121–138.
 • [9] Atakli, G., & Kuran, H. (2022). İklim değişikliği farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 15(2), 150–161. https://doi.org/10.46309/bıodıcon.2022.1079715
 • [10] United Nations. (2022). Goal 13 Department of Economic and Social Affairs. https://sdgs.un.org/goals/goal13
 • [11] Ben-Amar, W., & McIlkenny, P. (2015). Board Effectiveness and the voluntary disclosure of climate change ınformation. Business Strategy and the Environment, 24(8), 704–719. https://doi.org/10.1002/bse.1840
 • [12] Nylund, P. A., Brem, A., & Agarwal, N. (2022). Enabling technologies mitigating climate change: The role of dominant designs in environmental innovation ecosystems. Technovation, 117, 102271. https://doi.org/10.1016/j.technovatıon.2021.102271
 • [13] Öztürk, K. (2002). Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 47–65.
 • [14] Boğaziçi Üniversitesi. (2022). İklim Değişikliği Nedir, Nedenleri, Etkileri, Çözümleri http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi/
 • [15] United Nations. (2020). The Climate Crisis – A Race We Can Win. https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
 • [16] Ottemöller, F. G., Matenga, T. F. L., Corbin, J. H., Nakhuda, H., Delobelle, P., Ayele, C., Boston-Fisher, N., Leitch, S., Wicker, J., & Mweemba, O. (2021). Re-envisioning health promotion: Thinking and acting salutogenically towards equity for historically resilient communities. Global Health Promotion, 28(4), 88–96. https://doi.org/10.1177/17579759211035089
 • [17] Castro-Sánchez, E. (2023). Nursing care towards the global challenges of the climate crisis: If not now, when? Enfermería Clínica (English Edition). 33(4), 247-250. https://doi.org/10.1016/j.enfcle.2023.05.002
 • [18] Özdemir, S., Özkan, K., & Mert, A. (2020). Ekolojik Bakış açısı ile iklim değişimi senaryoları. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13(3), 361–371. https://doi.org/10.46309/bıodıcon.2020.762985
 • [19] Akyüz, A. A. (2019). Yaşamsal bilinmezlik: iklim krizi ve gıda. Toplum ve Hekim, 34(5), 348–355.
 • [20] Kayan, A., & Küçük, A. (2022). Küresel iklim krizinin oluşmasında politik kararların hükümet politikalarının etkisi. Dicle University Social Sciences Institute Journal, 31, 501–526. https://dergipark.org.tr/en/pub/diclesosbed/issue/73179/1145521
 • [21] Özlüer Özkaya, I. (2021). İklim krizi ve afet planlaması (Türkiye’nin Kalkınma Planlarına Yansıyan Afet Stratejisi). Memleket Siyaset Yönetim, 16(36), 397–420. https://dergipark.org.tr/en/pub/msydergi/issue/68237/1063492
 • [22] Kadandale, S., Marten, R., Dalglish, S. L., Rajan, D., & Hipgrave, D. B. (2020). Primary health care and the climate crisis. Bulletin of the World Health Organization, 98(11), 818-820. https://doi.org/10.2471/blt.20.252882
 • [23] Kotcher, J., Maibach, E., Miller, J., Campbell, E., Alqodmani, L., Maiero, M., & Wyns, A. (2021). Views of health professionals on climate change and health: a multinational survey study. The Lancet Planetary Health, 5(5), e316–e323. https://doi.org/10.1016/s2542-5196(21)00053-x
 • [24] Shindell, D., Faluvegi, G., Seltzer, K., & Shindell, C. (2018). Quantified, localized health benefits of accelerated carbon dioxide emissions reductions. Nature Climate Change 2018. 8(4), 291–295. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0108-y
 • [25] Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348–349. [26] Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • [27] Kasemodel, M. G. C., Makishi, F., Souza, R. C., & Silva, V. L. (2016). Following the trail of crumbs: A bibliometric study on consumer behavior in the Food Science and Technology field. International Journal of Food Studies, 5(1), 73–83. https://doi.org/10.7455/ıjfs/5.1.2016.a7
 • [28] Sugimoto, C. R., Ahn, Y. Y., Smith, E., Macaluso, B., & Larivière, V. (2019). Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis. The Lancet, 393(10171), 550–559. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32995-7
 • [29] Molassiotis, A., Guo, C., Abu-Odah, H., West, C., & Loke, A. Y. (2021). Evolution of disaster nursing research in the past 30 years (1990–2019): A bibliometric and mapping analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102230. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102230
 • [30] Van Eck, N. J., Waltman, L., Dekker, R., & Van Den Berg, J. (2010). A comparison of two techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(12), 2405–2416. https://doi.org/10.1002/asi.21421
 • [31] Wang, Z., Zhao, Y., & Wang, B. (2018). A bibliometric analysis of climate change adaptation based on massive research literature data. Journal of Cleaner Production, 199, 1072–1082. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.183
 • [32] Sweileh, W. M. (2020). Bibliometric analysis of peer-reviewed literature on food security in the context of climate change from 1980 to 2019. Agriculture and Food Security, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s40066-020-00266-6
 • [33] Haunschild, R., Bornmann, L., & Marx, W. (2016). Climate change research in view of bibliometrics. Plos One, 11(7), e0160393. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160393
 • [34] Di Matteo, G., Nardi, P., Grego, S., & Guidi, C. (2018). Bibliometric analysis of climate change vulnerability assessment research. Environment Systems and Decisions, 38(4), 508–516. https://doi.org/10.1007/s10669-018-9687-4
 • [35] Zyoud, S. H., & Fuchs-Hanusch, D. (2020). Mapping of climate change research in the Arab world: a bibliometric analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27(3), 3523–3540. https://doi.org/10.1007/s11356-019-07100-y
 • [36] Li, X., Li, Y., & Li, G. (2020). A scientometric review of the research on the impacts of climate change on water quality during 1998–2018. Environmental Science and Pollution Research, 27(13), 14322–14341. https://doi.org/10.1007/S11356-020-08176-7
 • [37] Belter, C. W., & Seidel, D. J. (2013). A bibliometric analysis of climate engineering research. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 4(5), 417–427. https://doi.org/10.1002/wcc.229
 • [38] Fu, H. Z., & Waltman, L. (2022). A large-scale bibliometric analysis of global climate change research between 2001 and 2018. Climatic Change, 170(36), 1–21. https://doi.org/10.1007/S10584-022-03324-Z
 • [39] Prather, C. M., Pelini, S. L., Laws, A., Rivest, E., Woltz, M., Bloch, C. P., Del Toro, I., Ho, C. K., Kominoski, J., Newbold, T. A. S., Parsons, S., & Joern, A. (2013). Invertebrates, ecosystem services and climate change. Biological Reviews, 88(2), 327–348. https://doi.org/10.1111/brv.12002
 • [40] Grieneisen, M. L., & Zhang, M. (2011). The current status of climate change research. Nature Climate Change 1(2), 72–73. https://doi.org/10.1038/nclimate1093
 • [41] Bornmann, L., & Mutz, R. (2015). Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(11), 2215–2222. https://doi.org/10.1002/ası.23329
 • [42] Van Raan, A. F. J. (2004). On growth, ageing, and fractal differentiation of science. Scientometrics, 47(2), 347–362. https://doi.org/10.1023/A:1005647328460
 • [43] IPCC. (n.d.). IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change. Retrieved July 25, 2023, from https://www.ipcc.ch/
 • [44] Hou, Y., & Wang, Q. (2021). A bibliometric study about energy, environment, and climate change. Environmental Science and Pollution Research, 28(26), 34187–34199. https://doi.org/10.1007/S11356-021-14059-2 [45] Gössling, S., & Dolnicar, S. (2023). A review of air travel behavior and climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 14(1), e802. https://doi.org/10.1002/wcc.802
 • [46] Scott, D., & Gössling, S. (2022). A review of research into tourism and climate change - Launching the annals of tourism research curated collection on tourism and climate change. Annals of Tourism Research, 95, 103409. https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103409
 • [47] Sun, Y. Y., Gössling, S., Hem, L. E., Iversen, N. M., Walnum, H. J., Scott, D., & Oklevik, O. (2022). Can Norway become a net-zero economy under scenarios of tourism growth? Journal of Cleaner Production, 363, 132414. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132414
 • [48] Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708
 • [49] Huang, L., Chen, K., & Zhou, M. (2020). Climate change and carbon sink: a bibliometric analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27(8), 8740–8758. https://doi.org/10.1007/S11356-019-07489-6
 • [50] Ackerly, D. D., Loarie, S. R., Cornwell, W. K., Weiss, S. B., Hamilton, H., Branciforte, R., & Kraft, N. J. B. (2010). The geography of climate change: implications for conservation biogeography. Diversity and Distributions, 16(3), 476–487. https://doi.org/10.1111/J.1472-4642.2010.00654.X
 • [51] Mane, K. K., & Börner, K. (2004). Mapping topics and topic bursts in PNAS. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(suppl_1), 5287–5290. https://doi.org/10.1073/PNAS.0307626100
 • [52] Becerra, M. J., Pimentel, M. A., De Souza, E. B., & Tovar, G. I. (2020). Geospatiality of climate change perceptions on coastal regions: A systematic bibliometric analysis. Geography and Sustainability, 1(3), 209–219. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.09.002
 • [53] Bocanegra-Valle, A. (2014). ‘English is my default academic language’: Voices from LSP scholars publishing in a multilingual journal. Journal of English for Academic Purposes, 13(1), 65–77. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2013.10.010
 • [54] Rana, I. A. (2020). Disaster and climate change resilience: A bibliometric analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50, 101839. https://doi.org/10.1016/j.ıjdrr.2020.101839
 • [55] Díaz Tautiva, J. A., Huaman, J., & Ponce Oliva, D. R. (2022). Trends in research on climate change and organizations: a bibliometric analysis (1999–2021). Management Review Quarterly. 1–35. https://doi.org/10.1007/s11301-022-00298-1
 • [56] Zhong, S., Hou, X. Y., Clark, M., Zang, Y. L., Wang, L., Xu, L. Z., & Fitzgerald, G. (2014). Disaster resilience in tertiary hospitals: A cross-sectional survey in Shandong Province, China. BMC Health Services Research, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-135
 • [57] Li, J., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2011). Trends in research on global climate change: A Science Citation Index Expanded-based analysis. Global and Planetary Change, 77(1–2), 13–20. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.02.005

Bibliometric analysis of climate crisis and climate change research

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 158 - 171, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1299667

Abstract

Climate change is a worldwide issue that can influence the way of life of all living beings. This study aims to perform a bibliometric analysis of climate crisis and climate change scientific studies. Bibliometric analyses give an in-depth assessment of the literature's publications on the subject, the identification of scientific research trends on the subject, the evaluation of researcher collaboration, and the evaluation of significant issues. The study is qualitative research, and a bibliometric research method was used. The research data was first accessed on 04 August 2022 (Time: 14:34) from the "Web of Science" database as an online search. However, some data were revised on 18 July 2023 (Time: 15:00) using the same database in order to include up-to-date data in the study. The obtained data were transferred to VOSviewer software and analyzed. According to the survey, climate-related articles most used keywords include climate change, climate crisis, sustainability, environment, climate justice, and Anthropocene. Most of the studied papers are from many disciplines, such as environmental sciences, meteorology atmospheric studies, ecology, geosciences multidisciplinary, and environmental studies. When the publications on climate catastrophe are examined by country, the most cited countries are England, Canada, United States, Sweden, and Norway. As a result, international scientific collaboration and data exchange are critical for a successful battle against climate change and the climate crisis. Collaboration and information exchange between disciplines can result in more effective and inclusive solutions. Encouraging studies in other languages and knowing common terminology can help to promote global collaboration. The examination and assessment of scientific findings are vital in enhancing societal awareness and resilience, as well as in developing long-term policy

References

 • [1] Kanniah, K. D., Kamarul Zaman, N. A. F., Kaskaoutis, D. G., & Latif, M. T. (2020). COVID-19’s impact on the atmospheric environment in the Southeast Asia region. Science of The Total Environment, 736, 139658. https://doi.org/10.1016/j.scıtotenv.2020.139658
 • [2] Frumkin, H., Hess, J., Luber, G., Malilay, J., & McGeehin, M. (2008). Climate change: The public health response. American Journal of Public Health, 98(3), 435–445. https://doi.org/10.2105/Ajph.2007.119362
 • [3] Ebi, K. L., Kovats, R. S., & Menne, B. (2006). An Approach for assessing human health vulnerability and public health ınterventions to adapt to climate change. Environmental Health Perspectives, 114(12), 1930. https://doi.org/10.1289/ehp.8430
 • [4] United Nations. (2018). 2018 Revision of World Urbanization Prospects. Https://Www.Un.Org/Development/Desa/Publications/2018-Revision-of-World-Urbanization-Prospects.Html
 • [5] IPCC. (2007). Climate Change 2007 Mitigation of Climate Change. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg3_full_report-1.pdf
 • [6] Duru, B. (2001). Viyana’dan Kyoto’ya iklim değişikliği serüveni. Mülkiye Dergisi, 25, 301–333. https://doi.org/10.1501/0001588
 • [7] McEldowney, J. F., & McEldowney, S. (1996). Environment and the law: an ıntroduction for environmental scientists and lawyers. Prentice Hall.
 • [8] Pruneau, D., Liboiron, L., Vrain, E., Gravel, H., Bourque, W., & Langis, J. (2001). People’s ıdeas about climate change: a source of ınspiration for the creation of educational programs. Canadian Journal of Environmental Education, 6, 121–138.
 • [9] Atakli, G., & Kuran, H. (2022). İklim değişikliği farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 15(2), 150–161. https://doi.org/10.46309/bıodıcon.2022.1079715
 • [10] United Nations. (2022). Goal 13 Department of Economic and Social Affairs. https://sdgs.un.org/goals/goal13
 • [11] Ben-Amar, W., & McIlkenny, P. (2015). Board Effectiveness and the voluntary disclosure of climate change ınformation. Business Strategy and the Environment, 24(8), 704–719. https://doi.org/10.1002/bse.1840
 • [12] Nylund, P. A., Brem, A., & Agarwal, N. (2022). Enabling technologies mitigating climate change: The role of dominant designs in environmental innovation ecosystems. Technovation, 117, 102271. https://doi.org/10.1016/j.technovatıon.2021.102271
 • [13] Öztürk, K. (2002). Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 47–65.
 • [14] Boğaziçi Üniversitesi. (2022). İklim Değişikliği Nedir, Nedenleri, Etkileri, Çözümleri http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi/
 • [15] United Nations. (2020). The Climate Crisis – A Race We Can Win. https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
 • [16] Ottemöller, F. G., Matenga, T. F. L., Corbin, J. H., Nakhuda, H., Delobelle, P., Ayele, C., Boston-Fisher, N., Leitch, S., Wicker, J., & Mweemba, O. (2021). Re-envisioning health promotion: Thinking and acting salutogenically towards equity for historically resilient communities. Global Health Promotion, 28(4), 88–96. https://doi.org/10.1177/17579759211035089
 • [17] Castro-Sánchez, E. (2023). Nursing care towards the global challenges of the climate crisis: If not now, when? Enfermería Clínica (English Edition). 33(4), 247-250. https://doi.org/10.1016/j.enfcle.2023.05.002
 • [18] Özdemir, S., Özkan, K., & Mert, A. (2020). Ekolojik Bakış açısı ile iklim değişimi senaryoları. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13(3), 361–371. https://doi.org/10.46309/bıodıcon.2020.762985
 • [19] Akyüz, A. A. (2019). Yaşamsal bilinmezlik: iklim krizi ve gıda. Toplum ve Hekim, 34(5), 348–355.
 • [20] Kayan, A., & Küçük, A. (2022). Küresel iklim krizinin oluşmasında politik kararların hükümet politikalarının etkisi. Dicle University Social Sciences Institute Journal, 31, 501–526. https://dergipark.org.tr/en/pub/diclesosbed/issue/73179/1145521
 • [21] Özlüer Özkaya, I. (2021). İklim krizi ve afet planlaması (Türkiye’nin Kalkınma Planlarına Yansıyan Afet Stratejisi). Memleket Siyaset Yönetim, 16(36), 397–420. https://dergipark.org.tr/en/pub/msydergi/issue/68237/1063492
 • [22] Kadandale, S., Marten, R., Dalglish, S. L., Rajan, D., & Hipgrave, D. B. (2020). Primary health care and the climate crisis. Bulletin of the World Health Organization, 98(11), 818-820. https://doi.org/10.2471/blt.20.252882
 • [23] Kotcher, J., Maibach, E., Miller, J., Campbell, E., Alqodmani, L., Maiero, M., & Wyns, A. (2021). Views of health professionals on climate change and health: a multinational survey study. The Lancet Planetary Health, 5(5), e316–e323. https://doi.org/10.1016/s2542-5196(21)00053-x
 • [24] Shindell, D., Faluvegi, G., Seltzer, K., & Shindell, C. (2018). Quantified, localized health benefits of accelerated carbon dioxide emissions reductions. Nature Climate Change 2018. 8(4), 291–295. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0108-y
 • [25] Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348–349. [26] Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • [27] Kasemodel, M. G. C., Makishi, F., Souza, R. C., & Silva, V. L. (2016). Following the trail of crumbs: A bibliometric study on consumer behavior in the Food Science and Technology field. International Journal of Food Studies, 5(1), 73–83. https://doi.org/10.7455/ıjfs/5.1.2016.a7
 • [28] Sugimoto, C. R., Ahn, Y. Y., Smith, E., Macaluso, B., & Larivière, V. (2019). Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis. The Lancet, 393(10171), 550–559. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32995-7
 • [29] Molassiotis, A., Guo, C., Abu-Odah, H., West, C., & Loke, A. Y. (2021). Evolution of disaster nursing research in the past 30 years (1990–2019): A bibliometric and mapping analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102230. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102230
 • [30] Van Eck, N. J., Waltman, L., Dekker, R., & Van Den Berg, J. (2010). A comparison of two techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(12), 2405–2416. https://doi.org/10.1002/asi.21421
 • [31] Wang, Z., Zhao, Y., & Wang, B. (2018). A bibliometric analysis of climate change adaptation based on massive research literature data. Journal of Cleaner Production, 199, 1072–1082. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.183
 • [32] Sweileh, W. M. (2020). Bibliometric analysis of peer-reviewed literature on food security in the context of climate change from 1980 to 2019. Agriculture and Food Security, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s40066-020-00266-6
 • [33] Haunschild, R., Bornmann, L., & Marx, W. (2016). Climate change research in view of bibliometrics. Plos One, 11(7), e0160393. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160393
 • [34] Di Matteo, G., Nardi, P., Grego, S., & Guidi, C. (2018). Bibliometric analysis of climate change vulnerability assessment research. Environment Systems and Decisions, 38(4), 508–516. https://doi.org/10.1007/s10669-018-9687-4
 • [35] Zyoud, S. H., & Fuchs-Hanusch, D. (2020). Mapping of climate change research in the Arab world: a bibliometric analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27(3), 3523–3540. https://doi.org/10.1007/s11356-019-07100-y
 • [36] Li, X., Li, Y., & Li, G. (2020). A scientometric review of the research on the impacts of climate change on water quality during 1998–2018. Environmental Science and Pollution Research, 27(13), 14322–14341. https://doi.org/10.1007/S11356-020-08176-7
 • [37] Belter, C. W., & Seidel, D. J. (2013). A bibliometric analysis of climate engineering research. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 4(5), 417–427. https://doi.org/10.1002/wcc.229
 • [38] Fu, H. Z., & Waltman, L. (2022). A large-scale bibliometric analysis of global climate change research between 2001 and 2018. Climatic Change, 170(36), 1–21. https://doi.org/10.1007/S10584-022-03324-Z
 • [39] Prather, C. M., Pelini, S. L., Laws, A., Rivest, E., Woltz, M., Bloch, C. P., Del Toro, I., Ho, C. K., Kominoski, J., Newbold, T. A. S., Parsons, S., & Joern, A. (2013). Invertebrates, ecosystem services and climate change. Biological Reviews, 88(2), 327–348. https://doi.org/10.1111/brv.12002
 • [40] Grieneisen, M. L., & Zhang, M. (2011). The current status of climate change research. Nature Climate Change 1(2), 72–73. https://doi.org/10.1038/nclimate1093
 • [41] Bornmann, L., & Mutz, R. (2015). Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(11), 2215–2222. https://doi.org/10.1002/ası.23329
 • [42] Van Raan, A. F. J. (2004). On growth, ageing, and fractal differentiation of science. Scientometrics, 47(2), 347–362. https://doi.org/10.1023/A:1005647328460
 • [43] IPCC. (n.d.). IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change. Retrieved July 25, 2023, from https://www.ipcc.ch/
 • [44] Hou, Y., & Wang, Q. (2021). A bibliometric study about energy, environment, and climate change. Environmental Science and Pollution Research, 28(26), 34187–34199. https://doi.org/10.1007/S11356-021-14059-2 [45] Gössling, S., & Dolnicar, S. (2023). A review of air travel behavior and climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 14(1), e802. https://doi.org/10.1002/wcc.802
 • [46] Scott, D., & Gössling, S. (2022). A review of research into tourism and climate change - Launching the annals of tourism research curated collection on tourism and climate change. Annals of Tourism Research, 95, 103409. https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103409
 • [47] Sun, Y. Y., Gössling, S., Hem, L. E., Iversen, N. M., Walnum, H. J., Scott, D., & Oklevik, O. (2022). Can Norway become a net-zero economy under scenarios of tourism growth? Journal of Cleaner Production, 363, 132414. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132414
 • [48] Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708
 • [49] Huang, L., Chen, K., & Zhou, M. (2020). Climate change and carbon sink: a bibliometric analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27(8), 8740–8758. https://doi.org/10.1007/S11356-019-07489-6
 • [50] Ackerly, D. D., Loarie, S. R., Cornwell, W. K., Weiss, S. B., Hamilton, H., Branciforte, R., & Kraft, N. J. B. (2010). The geography of climate change: implications for conservation biogeography. Diversity and Distributions, 16(3), 476–487. https://doi.org/10.1111/J.1472-4642.2010.00654.X
 • [51] Mane, K. K., & Börner, K. (2004). Mapping topics and topic bursts in PNAS. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(suppl_1), 5287–5290. https://doi.org/10.1073/PNAS.0307626100
 • [52] Becerra, M. J., Pimentel, M. A., De Souza, E. B., & Tovar, G. I. (2020). Geospatiality of climate change perceptions on coastal regions: A systematic bibliometric analysis. Geography and Sustainability, 1(3), 209–219. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.09.002
 • [53] Bocanegra-Valle, A. (2014). ‘English is my default academic language’: Voices from LSP scholars publishing in a multilingual journal. Journal of English for Academic Purposes, 13(1), 65–77. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2013.10.010
 • [54] Rana, I. A. (2020). Disaster and climate change resilience: A bibliometric analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50, 101839. https://doi.org/10.1016/j.ıjdrr.2020.101839
 • [55] Díaz Tautiva, J. A., Huaman, J., & Ponce Oliva, D. R. (2022). Trends in research on climate change and organizations: a bibliometric analysis (1999–2021). Management Review Quarterly. 1–35. https://doi.org/10.1007/s11301-022-00298-1
 • [56] Zhong, S., Hou, X. Y., Clark, M., Zang, Y. L., Wang, L., Xu, L. Z., & Fitzgerald, G. (2014). Disaster resilience in tertiary hospitals: A cross-sectional survey in Shandong Province, China. BMC Health Services Research, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-135
 • [57] Li, J., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2011). Trends in research on global climate change: A Science Citation Index Expanded-based analysis. Global and Planetary Change, 77(1–2), 13–20. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.02.005

Details

Primary Language English
Subjects Environmental Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Galip USTA
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6279-1694
Türkiye

Early Pub Date August 8, 2023
Publication Date August 15, 2023
Submission Date May 22, 2023
Acceptance Date August 8, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Usta, G. (2023). Bibliometric analysis of climate crisis and climate change research . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 16 (2) , 158-171 . DOI: 10.46309/biodicon.2023.1299667

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578