Research Article
BibTex RIS Cite

Bazı çalımsı bitki tohumlarının yem amaçlı mineral içerikleri açısından değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 3, 180 - 191, 15.12.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1212529

Abstract

Alternatif yem kaynağı olabilecek bitkilerden çalıların yaprak, sap-sürgün gibi kısımlarının yanında meyve ve tohumlarının kullanılması amacıyla 51 adet bitki tohumları değerlendirilmiştir. Makro ve mikro elementler açısından tohumların içerikleri, birbirleri ile ilişkileri ve benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmuştur. Neticede; N, K, P, Ca, Mg ve Fe çalı tohumlarında dikkate değer mineraller olarak belirlenmiştir. Çalı bitkilerinden; Clematis orientalis L., Cotoneaster integerrimus Medik., Crataegus monogyna Jacq., Crataegus rotundifolia Moench., Daphne oleoides Schreb., Ephedra major Host., Lonicera caucasica Pall., Sambucus ebulus L., Smilax excelsa L., Sambucus nigra L., Sorbus torminalis (L.) Crantz., Viscum album L., Ziziphus vulgaris Lam., ın tohumlarının hayvan yemi olarak kullanılması muhtemel tohumlar olarak belirlenmiştir.

Supporting Institution

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Thanks

Desteklerinden dolayı TAGEM 'e Teşekkürler

References

 • [1] Adkins, Y., Zinker, SC., Lepine, A. & Lonnerdal, B. (1997). Changes in nutrient and protein composition of cat milk during lactation. American Journal of Veterinary Research, 58(4), 370-375.
 • [2] Al Juhaimi, F., Geçgel, Ü., Gülcü, M., Hamurcu, M. & Özcan, M.M. (2017). Bioactive properties, fatty acid composition and mineral contents of grape seed and oils. South African Journal Enology and Viticulture, 38 (1).
 • [3] Aliarabi, H., Alipour, F., Zamani, P., Alipour, D., Maleki, M. & Zaboli, K. (2018). Evaluation of nutritional value and ruminal fermentation of mesquitepod. İranian Journal of Animal Science Research, 10(1), 35-46.
 • [4] Altıntaş, A., Uysal, H., Yıldız, S. & Goncagül, T. (1990). Akkaraman ve melezlerinde serum ve yapağı örneklerinde karşılaştırmalı mineral durumu. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 30(1), 40-56.
 • [5] Aygün, C., Kara, İ., Oral, H.H., Erdoğdu, İ., Atalay, A.K. & Sever, A.L. (2018a). Bazı çalı bitkilerinin sezonluk (ilkbahar, yaz, sonbahar) yaprak örneklerindeki makro ve mikro besin elementi içerikleri. Journal of Bahri Dagdas Crop Research 7(1), 51-65.
 • [6] Aygün, C., Koç, A. & Turan M. (2018b). Patlangaç (Colutea Cilicica Boiss. & Bal.) çalısının yem değeri ve bozkır meraları açısından önemi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 11(1), 38-41.
 • [7] Aygün, C., Oral, HH., Kara, İ., Erdoğdu, İ., Atalay, A.K. & Sever, A.L. (2018c). Bazı çalı bitkilerinin sezonluk (ilkbahar, yaz, sonbahar) yaprak verimleri, besin madde içerikleri ve hazmolunabilirlikleri. Journal of Bahri Dagdas Animal Research, 7 (1):7-17.
 • [8] Bouzid, S.M. & Papanastasis, V.P. (1996). Effects of seeding rateand fertilizer on establishment and growth of Atriplex halimusand Medicago arborea. Journal of Arid Environments, 33, 109–115.
 • [9] Excel, (2007). https://www.actx.edu/web/ files/filecabinet/folder7/Excel 2007. Erişim Tarihi: 24.02.2022.
 • [10] Elrod, C.C. & Butler, W.R. (1993). Reduction of fertility and alteration of uterine pH in heifers fed excess ruminally degradable protein, Journal of Animal Science, 1993, 71(3), 694-701.
 • [11] Ezeagu, I.E. (2009). Nutritional value of tropical plant seeds. Agronomy Monograph 51. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, 677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711, USA.
 • [12] FAO, (2018). Grassland perspectives, http://www.fao.org/docrep/008/y8344e/y8344e0j.htm. Erişim Tarihi: 31.12.2018.
 • [13] Gopalakrishnan, L., Doriya, K. & Kumar, D.S. (2016). Moringa oleifera: A review on nutritive importance and its medicinal application. Food Science and Human Wellness, 5(2), 49-56.
 • [14] Gürsakal, N. (2002). Bilgisayar uygulamalı istatistik II. (1. Baskı). Alfa Yayınları 1097. Dizi No: 147. İstanbul.
 • [15] Hossain, M.D. Emran., Kabir, M.D., Sarma, S.M. & Sikder, H. (2015). Nutrıtıve value of sal seed (Shorea robusta). Journal of Animal and Feed Research, 5(1), 28-32.
 • [16] Ifesan, B.O.T., Olorunsola, B.O. & Ifesan, B.T. (2015). Nutritional composition and acceptability of candy from avocado seed (Persea americana). International Journal of Agriculture Innovations and Research, 3(6), 2319-1473.
 • [17] İmren, H.Y. & Şahal, M. (1991). Veteriner iç hastalıkları. Ankara, Medisan.
 • [18] Jat, M.L., Jat, R.K., Singh, P., Jat, S.L., Sidhu, H.S., Jat, H.S., ... & Gupta, R. (2017). Predicting yield and stability analysis of wheat under different crop management systems across agro-ecosystems in India. American Journal of Plant Sciences, 8(8), 1977-2012.
 • [19] Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 2. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • [20]Koç, A., Gökkuş, A. & Altın, M. (2003). Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesi ve türkiye için bir öneri. Türkiye 5. Tarla Bit. Kon., 13-17 Ekim, Diyarbakır.
 • [21] Massart, D.L., Vandeginste, B.G.M., Buydens, L.M.C., de Jong, S., Lewi, P.J. & Smeyers-Verbeke, J. (1997). Straight line regression and calibration. In Handbook of chemometrics and qualimetrics, Part A, pp 171–231, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
 • [22] Mertens, D. (2005). AOAC official method 975.03. in: W Horwitz, GW Latimer (eds) Metal in plants and pet foods. Official methods of analysis, 18th edn. Maryland, USA.
 • [23]Mnene, W.N., Wandera, F.P. & Lebbie, S.H. (2000). Arresting environmental degradation through accelerated on-site soil sedimentation and revegetation using micro-catchment and re-seeding. Paper presented at the 3rd All-Africa Conference on Animal Agriculture, Alexandria, Egypt, 6-9 November 2000.
 • [24] Nascimento, L.C.S., Rodrigues, D.R.N., Alves, M.P.C., Sabaa Srur, A.U.O., Barbosa, J., J.L. & Barbosa, M.I.M.J. (2018). Chemical characterization, nutritional aspects and antioxidant capacity of noni (Morinda citrifolia L) produced in northeastern Brazil. International Food Research Journal, 25(2), 870-875.
 • [25] Nockels, C.F., DeBonis, J. & Torrent, J. (1993). Stress induction affects copper and zinc balance in calves fed organic and inorganic copper and zinc sources. Journal of Animal Science, 71, 2539-2545.
 • [26] Ojo, V.O.A., Akinade, G.A., Fasae, O.A. & Akinlolu, A.O. (2018). Effect of treatment methods on the nutritive quality of elephant-ear seeds (Enterolobium Cyclocarpum Jacq Griseb) as feed for ruminant production. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 41(1), 453-462.
 • [27] Okatan, A.G., Çam, Y. & Leblebici, Z. (2008). Kayseri yöresinde dil oynatma hastalığı olan sığırlarda bazı iz elementlerin serum düzeylerinin değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi,17(1), 16-22.
 • [28] Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Vol: I-II, 2. Baskı, Eskisehir, Kaan Basımevi.
 • [29] Rodrigues, M.A.M., Lourenço, A.L., Cone, J.W., Nunes, F.M., Santos, A.S., Cordeiro, J.M.M., Guedes, C.M.V. & Ferreira, L.M.M. (2014). Evaluation of the nutritive value of muiumba (Baikiaea plurijuga) seeds: chemical composition, in vitro organic matter digestibility and in vitro gas production. Springerplus, 3, 311.
 • [30] Sarıçiçek, Z. & Kılıç, Ü. (2002). Meşe palamudunun yem değerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Hayvansal Üretim, 43(1), 32-44.
 • [31] Schweigert, F.J. & Zucker, H. (1988). Concentratio of vitamin A, beta-carotene and vitamin E in individual bovine follicles of different quality. Journal of Reproduction and Fertility, 82(2), 575-579.
 • [32] Snyman, H.A. (2003). Fire and the dynamics of semi-arid grassland: influence on plant survival, productivity and water-use efficiency. African Journal of Range & Forage Science, 20(1), 29–39.
 • [33] Spatz, G., Papachristou, T.G., Papanastasis V.P., Frame, J. & Nastis, A.S. (1999). Grassland and woody plants in Europe. Proceedings of the International Occasional Symposiumof the European Grassland Federation, , 27-29 May.1999. 27-39; 24 ref. Thessaloniki, Greece.
 • [34] Tahtacıoğlu, L., Aygün, C. & Karaman, Y. (2009). Kuraklık riskine karşı çalımsı yem bitkileri, I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-19 Haziran 2009- Konya.
 • [35] Yan, W. & Rajcan, I. (2002). Biplots analysis of the test sites and trait relations of soybean in Ontario. Crop Science 42, 11-20.
 • [36] Bozkurt, Y., Göker, Y. (1986). Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 3402-379, İstanbul.

Assessment of some shrubs plant seeds in terms of mineral contents for feed purposes

Year 2023, Volume: 16 Issue: 3, 180 - 191, 15.12.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1212529

Abstract

Seeds of 51 bush species, which are plants that can be an alternative feed source, were evaluated in terms of macro and micro elements. In terms of macro and micro elements, the relations, similarities and differences of the species with each other have been revealed. As a result of the research, N, K, P, Ca, Mg and Fe were determined as remarkable minerals in bush seeds. From shrub plants; Deeds of Clematis orientalis L., Cotoneaster integerrimus Medik., Crataegus monogyna Jacq., Crataegus rotundifolia Moench., Daphne oleoides Schreb., Ephedra major Host., Lonicera caucasica Pall., Sambucus ebulus L., Smilax excelsa L., Sorbus torminalis (L.) Crantz., L., Ziziphus vulgaris Lam., were determined as possible seeds to be used as animal feed.

References

 • [1] Adkins, Y., Zinker, SC., Lepine, A. & Lonnerdal, B. (1997). Changes in nutrient and protein composition of cat milk during lactation. American Journal of Veterinary Research, 58(4), 370-375.
 • [2] Al Juhaimi, F., Geçgel, Ü., Gülcü, M., Hamurcu, M. & Özcan, M.M. (2017). Bioactive properties, fatty acid composition and mineral contents of grape seed and oils. South African Journal Enology and Viticulture, 38 (1).
 • [3] Aliarabi, H., Alipour, F., Zamani, P., Alipour, D., Maleki, M. & Zaboli, K. (2018). Evaluation of nutritional value and ruminal fermentation of mesquitepod. İranian Journal of Animal Science Research, 10(1), 35-46.
 • [4] Altıntaş, A., Uysal, H., Yıldız, S. & Goncagül, T. (1990). Akkaraman ve melezlerinde serum ve yapağı örneklerinde karşılaştırmalı mineral durumu. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 30(1), 40-56.
 • [5] Aygün, C., Kara, İ., Oral, H.H., Erdoğdu, İ., Atalay, A.K. & Sever, A.L. (2018a). Bazı çalı bitkilerinin sezonluk (ilkbahar, yaz, sonbahar) yaprak örneklerindeki makro ve mikro besin elementi içerikleri. Journal of Bahri Dagdas Crop Research 7(1), 51-65.
 • [6] Aygün, C., Koç, A. & Turan M. (2018b). Patlangaç (Colutea Cilicica Boiss. & Bal.) çalısının yem değeri ve bozkır meraları açısından önemi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 11(1), 38-41.
 • [7] Aygün, C., Oral, HH., Kara, İ., Erdoğdu, İ., Atalay, A.K. & Sever, A.L. (2018c). Bazı çalı bitkilerinin sezonluk (ilkbahar, yaz, sonbahar) yaprak verimleri, besin madde içerikleri ve hazmolunabilirlikleri. Journal of Bahri Dagdas Animal Research, 7 (1):7-17.
 • [8] Bouzid, S.M. & Papanastasis, V.P. (1996). Effects of seeding rateand fertilizer on establishment and growth of Atriplex halimusand Medicago arborea. Journal of Arid Environments, 33, 109–115.
 • [9] Excel, (2007). https://www.actx.edu/web/ files/filecabinet/folder7/Excel 2007. Erişim Tarihi: 24.02.2022.
 • [10] Elrod, C.C. & Butler, W.R. (1993). Reduction of fertility and alteration of uterine pH in heifers fed excess ruminally degradable protein, Journal of Animal Science, 1993, 71(3), 694-701.
 • [11] Ezeagu, I.E. (2009). Nutritional value of tropical plant seeds. Agronomy Monograph 51. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, 677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711, USA.
 • [12] FAO, (2018). Grassland perspectives, http://www.fao.org/docrep/008/y8344e/y8344e0j.htm. Erişim Tarihi: 31.12.2018.
 • [13] Gopalakrishnan, L., Doriya, K. & Kumar, D.S. (2016). Moringa oleifera: A review on nutritive importance and its medicinal application. Food Science and Human Wellness, 5(2), 49-56.
 • [14] Gürsakal, N. (2002). Bilgisayar uygulamalı istatistik II. (1. Baskı). Alfa Yayınları 1097. Dizi No: 147. İstanbul.
 • [15] Hossain, M.D. Emran., Kabir, M.D., Sarma, S.M. & Sikder, H. (2015). Nutrıtıve value of sal seed (Shorea robusta). Journal of Animal and Feed Research, 5(1), 28-32.
 • [16] Ifesan, B.O.T., Olorunsola, B.O. & Ifesan, B.T. (2015). Nutritional composition and acceptability of candy from avocado seed (Persea americana). International Journal of Agriculture Innovations and Research, 3(6), 2319-1473.
 • [17] İmren, H.Y. & Şahal, M. (1991). Veteriner iç hastalıkları. Ankara, Medisan.
 • [18] Jat, M.L., Jat, R.K., Singh, P., Jat, S.L., Sidhu, H.S., Jat, H.S., ... & Gupta, R. (2017). Predicting yield and stability analysis of wheat under different crop management systems across agro-ecosystems in India. American Journal of Plant Sciences, 8(8), 1977-2012.
 • [19] Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 2. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • [20]Koç, A., Gökkuş, A. & Altın, M. (2003). Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesi ve türkiye için bir öneri. Türkiye 5. Tarla Bit. Kon., 13-17 Ekim, Diyarbakır.
 • [21] Massart, D.L., Vandeginste, B.G.M., Buydens, L.M.C., de Jong, S., Lewi, P.J. & Smeyers-Verbeke, J. (1997). Straight line regression and calibration. In Handbook of chemometrics and qualimetrics, Part A, pp 171–231, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
 • [22] Mertens, D. (2005). AOAC official method 975.03. in: W Horwitz, GW Latimer (eds) Metal in plants and pet foods. Official methods of analysis, 18th edn. Maryland, USA.
 • [23]Mnene, W.N., Wandera, F.P. & Lebbie, S.H. (2000). Arresting environmental degradation through accelerated on-site soil sedimentation and revegetation using micro-catchment and re-seeding. Paper presented at the 3rd All-Africa Conference on Animal Agriculture, Alexandria, Egypt, 6-9 November 2000.
 • [24] Nascimento, L.C.S., Rodrigues, D.R.N., Alves, M.P.C., Sabaa Srur, A.U.O., Barbosa, J., J.L. & Barbosa, M.I.M.J. (2018). Chemical characterization, nutritional aspects and antioxidant capacity of noni (Morinda citrifolia L) produced in northeastern Brazil. International Food Research Journal, 25(2), 870-875.
 • [25] Nockels, C.F., DeBonis, J. & Torrent, J. (1993). Stress induction affects copper and zinc balance in calves fed organic and inorganic copper and zinc sources. Journal of Animal Science, 71, 2539-2545.
 • [26] Ojo, V.O.A., Akinade, G.A., Fasae, O.A. & Akinlolu, A.O. (2018). Effect of treatment methods on the nutritive quality of elephant-ear seeds (Enterolobium Cyclocarpum Jacq Griseb) as feed for ruminant production. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 41(1), 453-462.
 • [27] Okatan, A.G., Çam, Y. & Leblebici, Z. (2008). Kayseri yöresinde dil oynatma hastalığı olan sığırlarda bazı iz elementlerin serum düzeylerinin değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi,17(1), 16-22.
 • [28] Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Vol: I-II, 2. Baskı, Eskisehir, Kaan Basımevi.
 • [29] Rodrigues, M.A.M., Lourenço, A.L., Cone, J.W., Nunes, F.M., Santos, A.S., Cordeiro, J.M.M., Guedes, C.M.V. & Ferreira, L.M.M. (2014). Evaluation of the nutritive value of muiumba (Baikiaea plurijuga) seeds: chemical composition, in vitro organic matter digestibility and in vitro gas production. Springerplus, 3, 311.
 • [30] Sarıçiçek, Z. & Kılıç, Ü. (2002). Meşe palamudunun yem değerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Hayvansal Üretim, 43(1), 32-44.
 • [31] Schweigert, F.J. & Zucker, H. (1988). Concentratio of vitamin A, beta-carotene and vitamin E in individual bovine follicles of different quality. Journal of Reproduction and Fertility, 82(2), 575-579.
 • [32] Snyman, H.A. (2003). Fire and the dynamics of semi-arid grassland: influence on plant survival, productivity and water-use efficiency. African Journal of Range & Forage Science, 20(1), 29–39.
 • [33] Spatz, G., Papachristou, T.G., Papanastasis V.P., Frame, J. & Nastis, A.S. (1999). Grassland and woody plants in Europe. Proceedings of the International Occasional Symposiumof the European Grassland Federation, , 27-29 May.1999. 27-39; 24 ref. Thessaloniki, Greece.
 • [34] Tahtacıoğlu, L., Aygün, C. & Karaman, Y. (2009). Kuraklık riskine karşı çalımsı yem bitkileri, I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-19 Haziran 2009- Konya.
 • [35] Yan, W. & Rajcan, I. (2002). Biplots analysis of the test sites and trait relations of soybean in Ontario. Crop Science 42, 11-20.
 • [36] Bozkurt, Y., Göker, Y. (1986). Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 3402-379, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Conservation and Biodiversity
Journal Section Research Articles
Authors

Celalettin AYGÜN 0000-0002-1308-7796

Murat OLGUN 0000-0001-6981-4545

Metin TURAN 0000-0002-4849-7680

Project Number TAGEM TA / 11 / 02 /003
Early Pub Date December 8, 2023
Publication Date December 15, 2023
Submission Date November 30, 2022
Acceptance Date August 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 3

Cite

APA AYGÜN, C., OLGUN, M., & TURAN, M. (2023). Bazı çalımsı bitki tohumlarının yem amaçlı mineral içerikleri açısından değerlendirilmesi. Biyolojik Çeşitlilik Ve Koruma, 16(3), 180-191. https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1212529

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578